Rubriky
Brit šalom

Příkladné jednání

Níže naleznete náš pracovní překlad stejnojmenného oddílu z knihy „Brit Shalom – Rabbi Oury Cherki“. Název knihy do češtiny přepisujeme jako „Brit šalom – Rabi Uri Šerki“, přičemž samotný název „Brit šalom“ by se dal přeložit jako „Smlouva míru“. Kniha dále nese ještě jeden název: „Noachidská přikázání pro běžný život“.

Objednat tištěnou verzi knihy Brit šalom
Objednat elektronickou verzi knihy Brit šalom
(prodej knihy si zajišťuje vydavatel sám, my jsme knihu pouze přeložili; z prodeje nemáme žádný zisk vyjma svolení uveřejňovat náš překlad také na tomto webu pro potřeby českých noachidů (pravidelně se scházíme online k jejímu studiu); překlad dostupný na našem webu se nemusí zcela shodovat s tištěnou a elektronickou podobou a může mírně zastarávat oproti vydáním, které lze zakoupit pomocí odkazů výše)

Přesto v otázkách zachovávání noachidských přikázání nemůže v žádném případě obsah překladu, který uveřejňujeme, sloužit jako plnohodnotná náhrada za odbornou poradu s oprávněným židovským učencem!

Pravidelně také doplňujeme výkladové poznámky k této knize:
Brit Šalom hlouběji

Obsah knihy Brit šalom

Český překlad (v plném znění včetně poznámek)

A dělej to, co je přímé a dobré v očích Hospodina.

Oznámil ti, člověče, co je dobré a co od tebe žádá Hospodin: Abys jednal spravedlivě, miloval milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokoře.

5. Mojžíšova 6:18, Micha 6:8
 1. V Tóře je psáno:1 Co vlastně Hospodin, tvůj Bůh, od tebe žádá? Jen bát se Hospodina, svého Boha, chodit všemi jeho cestami a milovat ho. Moudří dále upřesňují, co znamená chodit Jeho cestami:2 Stejně jako je On milosrdný, i ty bys měl být milosrdný. Stejně jako je On štědrý, i ty bys měl být štědrý. Stejně jako On obléká nahé, i ty bys měl oblékat nahé. Obecně tedy platí, že bychom si měli vždy počínat v souladu s dobrými mravy a žít bezúhonně, aby náš život co nejvíce odrážel Stvořitele, chodíce cestami, které jsou dobré a přímé.3
 2. Člověk by měl tedy zkoumat své jednání a své povahové vlastnosti, měl by dobře prozkoumat svou duši, aby se ujistil, že chodí těmito cestami.4
 3. Mezi dobré povahové vlastnosti, které by si měl člověk osvojit, patří: láska k lidem, štědrost, odvaha, příjemný vzhled, pokora, příjemné vystupování, obezřetnost, soucit, radost, mírumilovnost, mluvení o lidech v dobrém, umět se spokojit i s málem, umírněnost, nadšení, bezúhonnost, laskavost.5
 4. Král Šalomoun říkával:6 Kdo miluje stříbro, nikdy nebude mít dost. A Moudří dodávají:7 Kdo je vskutku bohatý? Kdokoliv se umí radovat ze svého údělu.
 5. Smyslem je osvojit si umírněnost ve všech povahových vlastnostech a vyhýbat se zacházení do krajností.8
 6. Jelikož není možné napravit své chování ve všech ohledech okamžitě a najednou, nezbývá než na sobě vědomě pracovat s cílem zlepšovat se po menších krůčcích. Tím si přirozeně přivykáme chodit dobrou a přímou cestou, která vede ke změně našich povahových vlastností, protože zvyk je železná košile a lidskou povahu lze měnit jen pomocí opakovaných činností.9
 7. Člověk má povinnost vychovávat své děti v duchu osvojování dobrých povahových vlastností a také zdravého pohledu na život. Kdo své děti k ničemu nevede a zanedbává jejich výuku, je to jakoby je nenáviděl.10

Správné jednání

 1. Člověk by si měl dát veliký pozor, aby svým chováním nezpůsobil znesvěcení Božího Jména, tedy aby nijak nezostudil Boží Jméno, Jeho Tóru, Jeho přikázání či izraelský národ.11 A stejně tak platí, že čímkoliv člověk dělá dobré jméno Bohu, Tóře nebo Izraeli, tím současně Boží Jméno posvěcuje.12
 2. Člověk by měl být vždy od slova, měl by jednat způsobem co na jazyku to na srdci13 a také by se měl co nejdál vzdalovat od lží.14
 3. Člověk by si měl dávat pozor, aby svým chováním nepůsobil dojmem zloděje15 ani žádného jiného zlovolníka, a neocitl se tak v podezření.16
 4. Nikdo nesmí podrážet nohy slepému, ani klnout hluchému.17 Stejně tak není dovoleno přičinit se, aby někdo jiný porušil některé z přikázání. Přestupce, který by byl někým jiným uveden v omyl, je totiž považován za slepého, protože o zákazu v době přestoupení nevěděl.18 Z téhož důvodu je též zakázáno být ostatním nápomocen v jakémkoliv hříšném jednání.19
 5. Dát někomu zlou radu,20 která ho poškodí, je srovnatelné s podrážením nohou slepému, a tím spíše, je-li to spácháno za účelem nějakého obohacení se.21
 6. Bezbranným cizincům se nesmí ubližovat,22 člověk má mít slitování. Dále je zakázáno ubližovat vdově, sirotkovi a komukoliv, kdo zažívá velkou úzkost. S takovými musíme jednat obzvlášť ohleduplně.23
 7. Nikomu se nesmí ubližovat ani slovem, ani skutkem. Nikdo nesmí být zraňován či zostouzen.24 Moudří učili:25 Je lepší vrhnout se do rozžhavené pece, než druhého veřejně zostudit.
 8. Je bezpodmínečně nutné vyhýbat se rozepřím a rvačkám.
 9. Moudří učili:26 Nesnaž se udobřovat s tím, kdo se zrovna rozhněval, ani neutěšuj člověka, kterému jeho zesnulý příbuzný ještě leží u nohou. Rovněž se vyhýbej tomu, abys hleděl na člověka v čase jeho ponížení.
 10. Živení se poctivou prací v nějakém oboru patří mezi způsoby, jak člověk může sloužit Bohu.27 Moudří učili, že kdokoliv nedohlíží na to, aby se jeho syn něčemu vyučil, je to, jako by ho učil krást.28
 11. Udržování se v dobrém tělesném a duševním stavu patří mezi způsoby, jak může člověk sloužit Bohu. Každý má proto povinnost, aby dbal o své zdraví a vyhýbal se věcem, které mu škodí.29
 12. Jelikož na člověka velmi působí jeho nejbližší okolí, za své přátelé bychom si měli vybírat jen dobré a čestné jedince, kteří na nás budou mít dobrý vliv. Dále bychom se měli přimknout k moudrým a spravedlivým a držet si co možná největší odstup od mravně zkažené společnosti.30

Skutky milosrdenství

 1. Dobročinnost a skutky milosrdenství se svou důležitostí vyrovnají snad všem přikázáním Tóry. Na dobročinné účely lze přispívat jen živým, kdežto skutky milosrdenství lze projevovat jak těm, co jsou naživu, tak těm, co již zemřeli. Na dobročinné účely se zpravidla přispívá jen chudým, kdežto skutky milosrdenství ocení jak chudí, tak bohatí bez rozdílu. Dobročinnost bývá zpravidla otázkou peněz, ale skutky milosrdenství se týkají jak peněz, zdraví, tak celkového blaha člověka.31
 2. Mezi skutky milosrdenství řadíme také pohostinnost, čímž proslul zejména Abraham.32
 3. Navštěvování nemocných přináší těmto lidem povzbuzení do života a zároveň se tímto způsobem dovídáme o skutečných potřebách nemocného tak, abychom mu dokázali co nejlépe pomoci.33
 4. Měli bychom se zasazovat o to, aby novomanželé prožívali radost.34 A jsou-li chudí, měli bychom jim na svatbu peněžně přispět.35
 5. Mezi skutky milosrdenství řadíme rovněž utěšování truchlících, tedy pozůstalé rodiny po zemřelém. Kdo takto činí, prokazuje laskavost nejen těm, co jsou naživu, ale také tomu, kdo právě zemřel.36
 6. Sluší se truchlit nad zemřelým příbuzným,37 pronést nad ním smuteční projev,38 řádně ho pohřbít,39 a to nejlépe ještě tentýž den, kdy zemřel. Tato povinnost se týká obzvláště těch nejbližších, tedy manžela, manželky, otce, matky, syna, dcery, bratra či sestry.40
 7. Je nanejvýš šlechetné a laskavé zajistit pohřeb člověku, který už neměl nikoho, kdo by se o řádný pohřeb mohl postarat.41
 8. Každý, kdo doprovází zemřelého na jeho závěrečné cestě do hrobu, prokazuje zemřelému skutek milosrdenství.42

Pokání

 1. Kdo vidí jiného hřešit, má povinnost ho s vlídností na tuto skutečnost upozornit a říct, co dělá špatně,43 ale jen takovým způsobem, aby napomenutí mohlo být druhou stranou přijato.44 Napomenutí musí vyvěrat z upřímné lásky k bližnímu.45 V žádném případě se nesmí zvrhnout v zostouzení.46
 2. Zhřeší-li člověk, vždy se může navrátit k jednání v souladu s Boží vůlí a svých zlých skutků upřímně litovat.47 Člověk, který činí upřímné pokání celým svým srdcem, je Stvořitelem milován a jeho hříchy jsou mu odpuštěny.48
 3. Upřímné pokání má tři části:49 lítost nad minulostí, vyznání spáchaného hříchu50 a závazek vystříhat se opakování zlých skutků v budoucnosti. Vyznání se provádí ve stoje před Bohem a říká se přitom: „Prosím, Bože, zhřešil jsem před tebou, spáchal jsem to a ono. Upřímně lituji svých skutků a nebudu je nikdy opakovat.“51
 4. Zhřeší-li člověk vůči druhé osobě, má povinnost takového člověka odprosit a požádat o odpuštění.52
 5. Když někdo někoho prosí za odpuštění, měli bychom mu umět odpustit53 a neměli bychom se mu mstít.54 Je správné v srdci odpustit úplně a na křivdu, která se nám stala, zcela zapomenout.55

Pokoj

 1. „Jen milujte pravdu a pokoj.“56 „Pokoj vzdáleným i blízkým, praví Hospodin. Já je uzdravím.“57
 2. „Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.“58 Moudří učili:59 Vyhledávej ho ve svém nejblížším okolí a usiluj o něj všude jinde.
 3. Hilel říkával: Buď mezi učedníky Aharonovými (Áronovými). Miluj pokoj a usiluj o něj. Měj lásku k lidem a přiváděj je blíže k Tóře.45
 4. Rozepřím a hádkám bychom se měli vyhýbat – místo toho bychom měli v lidech zasévat lásku a bratrství, pokoj a přátelství.60
 5. Máme tedy povinnost usmiřovat jeden druhého např. manžela s manželkou, a musíme se vždy zasazovat o pokoj mezi lidmi.61
 6. Velký je pokoj, protože se svou důležitostí snadno vyrovná všemu ostatnímu.62 Požehnání spočine jen tam, kde je pokoj.63 Pokoj je dokonce jedno z Božích Jmen.64

Jen buď silný a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celou Tóru, kterou ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od ní napravo ani nalevo, a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš.

Jozue 1:7

Naposledy změněno: 21. 5. 2021

Poznámky

 1. Devarim 10:12 []
 2. Sifrej, Devarim, parašat Ekev, 49. odstavec; Bavli Sota 14a; Mišne Tora, Deot 1:6 []
 3. Mišne Tora, Deot 1:6; Tomer Devora, 1. kapitola []
 4. Mišne Tora, Deot 1:4-7 []
 5. Rambamova předmluva k Avot, 4. kapitola; rabi Chajim Vital, Šaarej keduša, 1. část, 2. brána a další. []
 6. Kohelet 5:9 []
 7. Mišna, Avot 4:1 []
 8. Mišne Tora, Deot 1:1-4; Rambamova předmluva k Avot, 4. kapitola []
 9. Mišne Tora, Deot 1:7; Mesilat ješarim, Zehirut. []
 10. Mišlej 13:24 []
 11. Vajikra 22:32; Jehošua 7:9; Jechezkel 36:17-20; Bavli Joma 86a; Kad hakemach, Chilul ha-Šem []
 12. Bavli Joma 86a; Mišne Tora, Jesodej ha-Tora 5:11 []
 13. Mišne Tora, Deot 2:6 []
 14. Šemot 23:7 []
 15. Mišna, Šekalim 3:2 []
 16. Bavli Šabat 64b; Bavli Bejca 9a []
 17. Vajikra 19:14 []
 18. Bavli Avoda zara 6b []
 19. Mišne Tora, Gezela vaaveda 5:1 []
 20. Sefer hachinuch, 232. micva []
 21. Sifra, Kedošim, paraša bejt ד“ה ולפני עוור []
 22. Šemot 22:20; Devarim 10:19; Sefer hachinuch, 431. micva []
 23. Šemot 22:21; Mišne Tora, Deot 6:10 []
 24. Vajikra 25:17; Bavli Bava mecia 58b; Mišne Tora, Mechira 14:12-18 []
 25. Bavli Berachot 43:2 []
 26. Mišna, Avot 4:18 []
 27. Mišna, Avot 1:10, 2:2 []
 28. Bavli Kidušin 29a []
 29. Mišne Tora, Deot 4:1 []
 30. Tehilim 1; Mišna, Avot 2:9; Mišne Tora, Deot 6:1 []
 31. Jerušalmi Pea 1:1 ד“ה וגמילות חסדים []
 32. Berešit 18:1-8; Bavli Šabat 127a []
 33. Bavli Nedarim 40a []
 34. Jerušalmi Pea 1:1; Bavli Berachot 6:2; Mišne Tora, Evel 14:1 []
 35. Bavli Suka 49b; Mišne Tora, Evel 14:1 []
 36. Mišne Tora, Evel 14:7 []
 37. Berešit 23:2; Mišne Tora, Evel 1:1 []
 38. Berešit 23:2; Šulchan aruch, Jore dea 344:1 []
 39. Berešit 23:19; Bavli Sanhedrin 46b; zpopelnění zemřelého noachidům zakázáno nebylo []
 40. Mišne Tora, Evel 2:1 []
 41. Bavli Megila 3b []
 42. Mišne Tora, Evel 14:1 []
 43. Vajikra 19:17 []
 44. Bavli Jevamot 65b []
 45. Mišna, Avot 1:12 [] []
 46. Mišne Tora, Deot 6:7-8 []
 47. Berešit 18:21; Targum Onkelos k témuž; Jona, 3. kapitola; Jechezkel 18:21-23 []
 48. Mišne Tora, Tešuva 7:6 []
 49. Mišne Tora, Tešuva 2:2 []
 50. Bamidbar 5:6-7 []
 51. Mišne Tora, Tešuva 1:1; Jako případný viduj pro noachidy lze použít: Šemot 9:27, Daniel 2:47, 4:31-4 []
 52. Mišna, Joma 8-9; Mišne Tora, Tešuva 2:9 []
 53. Mišne Tora, Tešuva 2:10 []
 54. Vajikra 19:18 []
 55. Mišne Tora, Deot 7:7-8 []
 56. Zecharja 8:19 []
 57. Ješajahu 57:19 []
 58. Tehilim 34:15 []
 59. Jerušalmi Pea 1:1 ד“ה והבאת שלום; Jerušalmi Berachot 9:1 []
 60. Sifrej, Bamidbar, parašat Naso, 42. odstavec []
 61. Bamidbar raba, parašat Naso, 11. paraša, siman 7 []
 62. Mišna, Ukcin 3:12 []
 63. Sifrej, Bamidbar, parašat Naso, 42. odstavec; Bavli Šabat 10b []
 64. Mišna, Pea 1:1 []