Rubriky
Nezařazené

Modlitba

Noachidé a modlitba.

Článek stále rozšiřujeme.
Naposledy změněno: 22. 9. 2023

Úvodem

Modlitební knížka se v židovství nejčastěji označuje jako sidur (doslova „uspořádání“, סִדּוּר).

Sidur Brit olam1 obsahuje předpisy,2 kterými se noachidé mohou řídit, aniž by se tím dopouštěli něčeho nepatřičného. Vzhledem k tomu, že tento sidur zatím nevyšel v českém jazyce, nastíníme jeho obsah alespoň v hrubých obrysech.3 Sidur Brit olam vychází ze sefardského uspořádání modliteb.

Na rozdíl od modliteb židovského národa, modlitby zde uváděné [v siduru Brit olam] nejsou žádným způsobem závazné: jejich přesné znění, pořadí, určené doby, kde a jak je pronášet apod. nebyly nikdy zamýšleny jako závazný předpis. Jsou zde uváděny čistě jako doporučení těm, kteří se chtějí přiblížit Bohu a zároveň lépe pochopit způsob, jakým se židé modlí. Ti, kteří se rozhodnou tento sidur využívat, si tedy mohou modlitby vhodným způsobem uzpůsobit tak, aby to co nejlépe vyhovovalo jejich potřebám či potřebám společenství, jehož jsou součástí.

Tato modlitební knížka [sidur Brit olam] byla navržena pro kohokoliv z národů, kdo se považuje za příslušníka benej Noach, tedy kdo na sebe přijal sedm přikázání, které byly dány potomkům Noeho. Těchto sedm přikázání bylo později prostřednictvím Mošeho předáno všem národům světa jako Boží přikázání pro ně. Nejedná se tedy jen o pouhé mravní základy lidstva, ale o přikázání přímo od Boha. Veškeré podrobnosti tohoto práva jsou vysvětlovány Moudrými Izraele v každém pokolení.

Sidur Brit Olam, Rabi Uri Šerki, Slovo ke čtenáří, str. 3

Předmluva k siduru Brit Olam
Jak přijmout noachidská přikázání?

Halacha

Je zakázáno modlit se k nepravým bohům, silám nebo předmětům z tohoto světa. Je dovoleno směrovat modlitby pouze ke Stvořiteli Nebe a Země – Bohu Izraele. Jakákoliv odchylka od tohoto základního pravidla povede s největší pravděpodobností k modloslužbě neboli porušení zákazu modloslužby.

Sidur Brit Olam, Rabi Uri Šerki, Slovo ke čtenáří, str. 3

Nežidé, kteří na sebe nepřijali sedm noachidských přikázání, nemají dovoleno jednat po vzoru ustálených zvyklostí židovského národa, ať už co se modlitby týče nebo dodržování přikázání nad rámec oněch sedmi základních. Stejně tak si nesmějí vytvářet ani své vlastní způsoby, jak Boha uctívat.

Sidur Brit Olam, Rabi Uri Šerki, Slovo ke čtenáří, str. 3

Noachida, který řádně přijal dodržování sedmi noachidských přikázání, a chtěl by vykonat nějaké určité přikázání ze všech ostatních přikázání Tóry za účelem mít z toho užitek, smí přikázání vykonat způsobem, jak to předepisuje židovské právo. Jsou tací, kteří zastávají názor, že výše uvedené se vztahuje také na dodržování Šabatu, svátků a zaobírání se Tórou. Noachida se má zdržet psaní svitku Tóry, tefilin či mezuzy a také nasazování tefilin.

Brit šalom, Přijímání dalších přikázání, halacha 1-3

Je zákázáno uctívat jakoukoliv jinou bytost společně se Stvořitelem. Porušování tohoto zákazu obvykle označujeme hebrejským slovem „šituf“, čímž rozumíme propůjčování Boží svrchovanosti někomu dalšímu. Do tohoto třídícího hlediska porušování proto zahrnujeme například křesťanskou víru, protože ta podněcuje k uctívání člověka (Ježíše) spolu s Bohem. … Stejně tak sem patří obřadní výpovědi, jež by připisovaly vládu a moc, která náleží jen Stvořiteli, některému jinému jsoucnu – v takovém případě je rovněž zakázáno užívat výroků jako „ty jsi můj bůh“ a podobně.

Brit šalom, Poznání Boha, Rabi Uri Šerki, halacha 6-7

… je zakázáno modlit se k čemukoliv jinému než pravému Bohu a podílet se na obřadních úkonech s tím spojených, jako je například obřadní tanec, zvláštní oblékání a podobné zvyklosti, jimiž se řídí uctívači model. I za podílnictví na těchto činnostech je člověk hoden trestu.

Brit Šalom, Poznání Boha, Rabi Uri Šerki, halacha 8

Je zakázáno vyslovovat kterékoliv z Jmen Stvořitele na nevhodných místech, a také je-li člověk ušpiněný nebo nahý.

Brit šalom, Zákony „žehnání“ Bohu, halacha 8

Nejváženější učenci měli ve zvyku pravidelně přispívat na chudé drobným obnosem vždy před modlitbami. Své modlitby bez toho nikdy nezačínali, jak je psáno: Já však chci spravedlivě vzhlížet ke tváři tvé. (Žalm 17:15)

Brit Šalom, Další zákony, Rabi Uri Šerki

Člověk má mravní povinnost děkovat Stvořiteli za veškeré dobrodiní, kterým nás obdařuje. Právě toto pravidlo uplatnili moudří Izraele, když ustanovili děkovná požehnání, která se pronášejí, kdykoliv z tohoto dobrodiní čerpáme (např. jedení a pití) či u příležitosti radostných událostí. Jednotlivá požehnání spolu s veškerými podrobnostmi si lze dohledat v židovských modlitebních knihách neboli sidurech. Měli bychom umět vzdávat díky také v těžkých dobách, protože i to je v konečném důsledku zamýšleno k dobrému. Kdo druhého zaslechl pronést požehnání, měl by odpovědět „amen“ a vyjádřit tak, že se plně ztotožnil s tím, co bylo vyřčeno. Pravidlo platí též v případě, kdy žid zaslechne pronést požehnání noachidu, ovšem musí být naprosto zřejmé, že je požehnání určeno skutečně jen Stvořiteli, a ne žádnému jinému jsoucnu. Stalo se velmi dobrým zvykem děkovat Bohu za dar života vždy po ranním probuzení z nočního spánku. Tato krátká modlitba zní: „Vzdávám Tobě díky, Králi živý a věčný, žes mi vrátil mou duši ve Své milosti, Tvá věrnost je neskonalá.“ Nejvytříbenější a nejvznešenější požehnání je to, které pronášíme vždy po jídle, jehož součástí byl také chléb. Nejčastěji ho nazýváme jen „požehnání po jídle“.

Brit Šalom, Zákony „žehnání“ Bohu (zákaz klnutí), Rabi Uri Šerki, halachot 14-18

Vyznání víry v Boha a Jeho Jedinost se vyjadřuje pronášením tzv. Šema, tedy každodenním pronášením věty: „Slyš Jisraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden.“ Toto vyznání také vešlo ve známost jako „přijímání (na sebe) jha Nebes“. Šema se smí pronášet ve všech jazycích. Jedním z nejzáslužnějších způsobů, kterým kdokoliv může sloužit Bohu, je modlitba, ve které se člověk obrací k Bohu s prosbou o naplnění svých potřeb. Nedílnou součástí jsou také chvály a vzdávání díků Bohu. Modlitba je „službou srdce“. Moudří učili: „Co je služba srdce? Modlitba“. Modlitbu lze vykonat dvěma způsoby: osobní modlitbou a veřejnou modlitbou. Obzvlášť vhodné je modlit se v těžkých dobách. Od zboření svatého Chrámu modlitby nahrazují oběti. Je dobré modlit se a prosit o Boží slitování každodenně. Jak se to dělá? Člověk nejprve chválí Boha, následně úpěnlivě a snažně prosí za své potřeby a nakonec svou modlitbu završí chválami a vzdáváním díky za Boží přízeň, každý podle svých sil. Člověk by si měl dát záležet, aby se modlil jen na čistých místech. Vždy by měl být řádně oblečen. Noachidé nemají povinnost modlit se ustáleným předepsaným způsobem. Moudří Izraele stanovili přesná slova, způsob a také časy, jak se židé mají modlit. Noachidé si z toho mohou vzít příklad, ale smějí si to také přizpůsobit svým potřebám. Dnes již máme modlitební knížky uzpůsobené i přímo potřebám noachidů.

Brit šalom, Uctívání Boha, Rabi Uri Šerki, halacha 1-10

Udržování se v dobrém tělesném a duševním stavu patří mezi způsoby, jak může člověk sloužit Bohu. Každý má proto povinnost, aby dbal o své zdraví a vyhýbal se věcem, které mu škodí.

Brit šalom, Příkladné jednání, halacha 18

Nejmenší možné míry, jak je v souvislosti s některými micvot stanovuje halacha (židovské právo), jako např. velikost olivy či vajíčka u pronášení požehnání nad různými druhy jídel, se noachidů netýkají.

Brit šalom, Základní pravidla, halacha 8

Noachidé v siduru zpravidla neříkají nic, co vyžaduje minjan (מִנְיָן), jelikož se do něj nezapočítávají – např. Kadiš (קַדִּישׁ), Barechu (בָּרְכוּ) spolu s odpovědí obce apod. Dále se vynechávají části, které velmi úzce souvisejí s Chrámovou službou (např. Korbanot) či Tórou (např. Birchot ha-Tora).

Šacharit

Sidur Brit olam navrhuje toto uspořádání ranních modliteb zvaných Šacharit (שַׁחֲרִית):

Haškamat ha-boker

Část zvaná Haškamat ha-boker (ranní vstávání, הַשְׁכָּמַת הַבֹּקֶר):4

Rabi Šerki z části Haškamat ha-boker v případě noachidů vypouští části v souvislosti s čistě židovskými přikázáními: např. netilat jadajim (נְטִילַת יָדַיִם), cicit (צִיצִית), talit (טַלִּית) a tefilin (תְּפִלִּין).

 • Mode ani (מוֹדֶה אֲנִי) – začíná slovy „Vzdávám Tobě díky,“ a končí „Tvá věrnost je neskonalá“. Toto požehnání se říká vždy po probuzení ze spánku. Muž v hebrejštině říká „mode ani“, kdežto žena „moda ani“.5
 • Ašer jacar (אֲשֶׁר יָצַר) – odstavec se slovy „jenž utvořil člověka v moudrosti“. Toto požehnání se říká vždy po vykonání potřeby a umytí rukou.6

מוֹדֶה / מוֹדָה / אֲנִי לְפָנֶיךָ מֶלֶךְ חַי וְקַיָּם שֶׁהֶחֱזַרְתָּ בִּי נִשְׁמָתִי בְּחֶמְלָה, רַבָּה אֱמוּנָתֶךָ

Vzdávám Tobě díky, Králi živý a věčný, žes mi vrátil mou duši ve Své milosti, Tvá věrnost je neskonalá.

Mode ani, české znění převzato ze siduru Zichron David Jisrael, str. 3

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž utvořil člověka v moudrosti a stvořil mu četné otvory a dutiny. Zjevno a známo jest před trůnem velebnosti Tvé, že, kdyby se otevřela jedna z nich, aneb uzavřel se jeden z nich, nebylo by možno obstáti a na živu zůstati před Tebou. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž uzdravuje všeliké tělo a divuplně tvoří.

Ašer jacar, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 5–6

Zde skončila část zvaná Haškamat ha-boker.
Je možno přesunout se na společné modlitební setkání.

Birchot ha-šachar

Část zvaná Birchot ha-šachar (ranní požehnání, בִּרְכוֹת הַשַּׁחַר):7

V aškenázských sidurech má Birchot ha-šachar odlišné uspořádání:
Adon olam, (Ašer jacar), Elohaj nešama, Ašer natan lasechvi vina a následující požehnání (ovšem rovněž i těchto 15 požehnání může mít lehce odlišné pořadí a noachidé zpravidla říkají jen 9 z nich) atd.

Někteří, včetně sefardských židů, říkají Ašer jacar ještě doma jako součást Haškamat ha-boker.

Rabi Šerki v Birchot ha-šachar v případě noachidů zcela vynechává tzv. Birchot ha-Tora (בִּרְכוֹת הַתּוֹרָה) a také část zvanou Akejda (עֲקֵדָה).

 • Elohaj nešama (אֱלֹהַי נְשָׁמָה) – začíná slovy „Bože můj, duše, kterou jsi mi dal“ a končí „navracející duše tělům mrtvých“.8
 • Ašer natan lasechvi vina (אֲשֶׁר נָתַן לַשֶּׂכְוִי בִינָה) a následující požehnání – tedy většinu (9) z 15 za sebou jdoucích požehnání. Začíná se požehnáním „jenž dal kohoutu smysl rozeznávat den a noc“ a pokračuje se dalšími požehnáními vyjma následujících: „jenž mě učinil Izraelitou“ (jenž jsi mě neučinil pohanem), „jenž mě neučinil otrokem“ (jenž mě učinil svobodným), „jenž jsi mě neučinil ženou“ (jenž mě učinil podle Své vůle či ke Svému obrazu), „jenž opásá Izrael silou“, „jenž zdobí Izrael slávou“ a „jenž snímá spánek z očí mých“. Sidur Brit olam se řídí sefardským uspořádáním modliteb, tudíž může mít jednotlivá požehnání v lehce odlišném pořadí než např. aškenazim. Kromě toho se můžeme v různých sidurech setkat nejenom s odlišným pořadím těchto požehnání, ale i s mírně pozměněným zněním.9
 • Adon olam (אֲדוֹן עוֹלָם) – píseň, jež začíná slovy „Pán všehomíra, jenž panoval“ a končí „se mnou je Hospodin, nebudu se bát“.8

Bože můj! Duše, kterou Jsi mi dal, čista jest. Tys ji stvořil, Tys ji způsobil, Tys mi ji vdechl, a Ty ji opatruješ ve mně, a Ty časem ji vezmeš ode mne, ale zase mi ji vrátíš v čase příštím. — Pokud jest duše ve mně, vzdávám díky Tobě, Hospodine, Bože můj a Bože otců mých, Mistře všech stvoření, Pane všech duší! Pochválen budiž, Hospodine, Jenž vrátíš duše tělům mrtvých!

Elohaj nešama, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 7–8

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž dal kohoutu smysl, rozeznávati den a noc.

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž mne učinil Israelitou. Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž mne neučinil otrokem. Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž mne Mužský praví: neučinil ženou. Ženská praví: stvořil dle vůle Své.

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž vidoucími činí slepé. Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž uvolňuje spoutané. Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž pozdvihuje snížených. Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž odívá nahé.

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž dává zemdlenému sílu. Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž rozprostřel zemi nad vodami.

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž řídí kroky muže.

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž opatřuje mi vše, čehož mi třeba.

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž opásá Israele silou. Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž zdobí Israele slávou.

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž snímá spánek s očí mých a dřímotu s mých víček.

Ašer natan lasechvi vina a další požehnání, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 8–9, pořadí těchto požehnání bylo mírně upraveno, aby odpovídalo siduru Brit Olam, požehnání, která noachidé vynechávají jsou podbarvená

Bůh všemocný již panoval, dřív než byl tvorům život dán; Svým pokynem svět zbudoval, A „králem“ byl pak nazýván. Až dokoná vše na zemi, On panovníkem bude Sám; On byl a jest bez skončení, i věčný Jeho slávy chrám. Jest jediným Svou bytostí, a nikdo se Mu nerovná; bez počátku, do věčnosti jest vláda Jeho všemocná. Můj Bůh jest, živá spása má a štít můj v době soužení; můj prapor jest a hradba má, zdroj spásy mé v den prošení. Já v ruku Jeho poroučím své tělo, celou duši svou; když spím i když se probouzím, Bdí oko Páně nade mnou!

Adon olam, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 4–5

Zde skončila část zvaná Birchot ha-šachar.

Korbanot (noachidé vynechávají)

Rabi Šerki v případě noachidů zcela vynechává tuto část zvanou Korbanot (קָרְבָּנוֹת).

Pesukej de-zimra

Část zvaná Pesukej de-zimra (verše písní, פְּסוּקֵי דְזִמְרָה):

V aškenázských sidurech má Pesukej de-zimra mírně odlišné uspořádání než v sefardských. V těchto sidurech by tedy noachidé mohli pronášet v tomto pořadí:
Baruch še-amar, Hodu, (případně dle siduru Brit olam Mizmor le-David, tzn. Žalm 15, jako náhrada za Mizmor letoda a Jehi chevod), Ašrej, Haleluja (celkem pět žalmů po sobě jdoucích, které tímto slovem začínají), Baruch, (o Šabatu: Nišmat, Šochen, Uvemakhalot), Jištabach, (v deseti dní pokání: Šir ha-maalot).

Některé části v aškenázském Pesukej de-zimra nenalezneme:
Vsuvka Ha-Šem Hu ha-Elohim (v Hodu), Ha-Šem melech spolu s Vehaja,10 Lamnaceach (Žalm 67), a také Mizmor le-David (Žalm 15), jelikož se jedná o „noachidskou“ náhradu za Mizmor le-toda (Žalm 100) a Jehi chevod. Mizmor le-David není součástí Pesukej de-zimra ani v sefardských sidurech.

Rabi Šerki dále v případě noachidů zcela vypouští tzv. Mizmor šir chanukat ha-bajit (מִזְמוֹר שִׁיר חֲנֻכַּת הַבַּיִת). Ten je v aškenázských sidurech úvodním žalmem k Pesukej de-zimra. V sefardských ho najdeme hned za Hodu. Rabi Šerki také v případě noachidů Hodu významně zkracuje a část z něj dokonce zcela vypouští.

 • Hodu (הוֹדוּ) – sidur Brit olam se drží řazení modliteb podle sefardských židů: začíná slovy „Děkujte Hospodinu“, ovšem vypouští se část od „Potomstvo Izraele“ až do (včetně) „mým Prorokům nečiňte zlé!“, pak se pokračuje dále a končí se „Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, neboť věčně trvá jeho milost“. Jedná se o výňatek z Divrej ha-jamim Alef (1. Paralipomenon) 16:8-12 a 16:23-34. Původní Hodu je ve skutečnosti mnohem delší, rabi Šerki ho ale pro noachidy zkrátil. Během deseti dní pokání mezi Roš ha-šana a Jom kipur je v Hodu ještě malá sefardská vsuvka nakonec: „Ha-Šem Hu ha-Elohim, Ha-Šem Hu ha-Elohim!“ Aškenazim však tuto vsuvku nemají.11
 • Ha-Šem melech (ה׳ מֶלֶךְ) – sidur Brit olam se drží řazení modliteb podle sefardských židů, kde se hebrejsky pronáší: „Hospodin kraluje, Hospodin kraloval, Hospodin bude kralovat na věky věků.“ Aškenazim v Pesukej de-zimra tuto větu však nepronášejí.12
 • Vehaja (וְהָיָה) – sidur Brit olam se drží řazení modliteb podle sefardských židů: proto se hned po Ha-Šem melech pronáší: „Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a Jeho Jméno jediné.“ Jedná se o větu z knihy Zecharjahu (Zacharjáš) 14:9. Aškenazim zde tuto větu nepronášejí.13
 • Lamnaceach (לַמְנַצֵּחַ) – sidur Brit olam se drží řazení modliteb podle sefardských židů: Lamnaceach začíná slovy „Pro předního zpěváka“ a končí „bázeň před Ním pociťují všechny končiny země“. Jedná se o Žalm 67. Aškenazim tento žalm v Pesukej de-zimra nemají.14
 • Baruch še-amar (בָּרוּךְ שֶׁאָמַר) – začíná slovy „Požehnán budiž ten, jehož výrokem povstal svět“ a končí „Požehnaný jsi ty, Hospodine, Králi, jenž je veleben chvalozpěvy!“ Počínaje tímto požehnáním až do konce amidy je zakázána jakákoliv jiná řeč. Rovněž je zvykem během tohoto požehnání stát. Aškenazim tímto požehnáním Pesukej de-zimra naopak začínají.15
 • Mizmor le-David (מִזְמוֹר לְדָוִד) – Žalm 15.16 V tradičních sidurech se tento žalm během Pesukej de-zimra nevyskytuje, a to ani v aškenázských, ani v sefardských sidurech. Rabi Šerki tímto žalmem v případě noachidů nahrazuje část zvanou Mizmor le-toda (מִזְמוֹר לְתוֹדָה, tedy Žalm 100) a část zvanou Jehi chevod (יְהִי כְבוֹד).17
 • Ašrej (אַשְׁרֵי) – začíná slovy „Blaze těm, kdo bydlí ve Tvém domě“ až po „Avšak my budeme Hospodinu žehnat od nynějška až navěky. Haleluja!“, s tím, že věta „Otevíráš svou ruku a sytíš touhu všech živých tvorů“ se pronáší hebrejsky. Jedná se o slova z Tehilim (Žalmů) 84:5, 144:15, 145 a 115:18.18
 • Haleluja (הַלְלוּיָהּ) 5x – začíná slovy „Haleluja! Chval duše má, Hospodina!“ a končí „Haleluja“. Jedná se o Tehilim (Žalmy) 146, 147, 148, 149 a 150.19
 • Baruch (בָּרוּךְ) – začíná slovy „Požehnaný je Hospodin na věky“ a končí „ať naplní Jeho sláva celou zemi! Amen, amen.“20

Děkujte Hospodinu, vzývejte jméno Jeho, oznamujte mezi národy skutky Jeho! Zpívejte Mu, hrajte Jemu, rozmlouvejte o všech zázracích Jeho! Chlubte se jménem Jeho svatým, nechť se raduje srdce těch, jenž hledají Hospodina. Hledejte Hospodina i moci Jeho, hledejte tváři Jeho stále! Pamatujte na zázraky Jeho, kteréž učinil, na znamení Jeho i na soudy úst Jeho, ty símě Israele, služebníka Jeho, vy synové Jakobovi, vyvolení Jeho! On jest Hospodin, Bůh náš; po veškeré zemi jsou Jeho soudové. Pamatujte ustavičně na smlouvu Jeho, na slovo, jež přikázal až do tisícího pokolení, kterouž (smlouvu) učinil s Abrahamem, a na přísahu Izákovi. Ustanovil ji Jakobu zákonem, Israeli smlouvou věčnou; pravě: „Tobě dám zemi Kananejskou za podíl dědictví vašeho;“ ačkoli vás bylo málo na počet, pramálo, a pohostinu jste byli v ní. A přecházeli od národu k národu, a z království k lidu jinému. Nepřipustil žádnému utlačovati je, a trestal pro ně krále. „Nedotýkejte se pomazaných mých, a prorokům mým nečiňte nic zlého!“ Zpívejte Hospodinu všecky země, zvěstujte den co den spasení Jeho! Vypravujte mezi pohany slávu Jeho, mezi všemi národy divy Jeho! Nebo veliký jest Hospodin a veleben velmi, a hrozný jest nade všecky bohy. Nebo všickni bohové pohanů jsou modly, Hospodin však nebesa učinil. Lesk a důstojnost jest před Ním, sláva a radost na místě Jeho. Vzdejte Hospodinu vy kmenové národů, vzdejte Hospodinu čest a slávu! Vzdejte Hospodinu, čest jména Jeho, přineste dary a přijďte před obličej Jeho, sklánějte se před Hospodinem v okrase svaté! Chvějte se před Ním, všecky země, a pevným jest svět, aby se nepohnul. Nechť radují se nebesa a zaplesá země, a řeknou mezi národy: Hospodin jest králem! Zvuk vydej moře i plnost jeho, vesel se pole i vše, což jest na něm; pak zaplesají stromy lesní před Hospodinem, neboť se béře, aby soudil zemi. Děkujte Hospodinu, neb dobrotivý jest, nebo věčně trvá milost Jeho.

Hodu, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 24–27, co noachidé podle siduru Brit olam vynechávají je podbarveno

Následující odstavec je možno pronést během deseti dní pokání mezi Roš ha-šana a Jom kipur:21

Hospodin je Bůh! Hospodin je Bůh!

vsuvka Ha-Šem Hu ha-Elohim, Melachim alef (1. Královská) 18:39, Haftarat Ki tisa, Pět knih Mojžíšových, Sidon

יי מֶלֶךְ יי מָלָךְ יי יִמְלֹךְ לְעֹלָם וָעֶד

Adonaj melech, Adonaj malach, Adonaj jimloch le-olam va-ed.

Hospodin kraluje, Hospodin kraloval, Hospodin bude kralovati na věky věkův!

Ha-Šem melech, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 48

I bude Hospodin králem nade vší zemí; v ten den bude Hospodin jediný, a jméno Jeho jediné!

Vehaja, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 122

Sbormistru na strunové nástroje. Žalm k zpívání. Bůh nám buď milostiv a žehnej nám, ozářiž tvář Svou nám! Séla. Aby poznali na zemi cestu Tvou, mezi všemí národy pomoc Tvou. Oslavují Tě národové, Bože, oslavují Tě národové všickni. Radují se a plesají národové; nebo Ty soudíš národy po právu, a národy na zemi spravuješ. Séla. Oslavují Tě národové, Bože, oslavují Tě národové všickni. Země dává úrodu svou; nám žehná Bůh, Bůh náš. Nám žehná Bůh, a bojí se Ho všecky končiny země.

Lamnaceach, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 241

Pochválen budiž, Jehož slovem povstal svět; pochválen budiž! Pochválen tvůrce počátku; pochválen, Jehož slovo činem jest; pochválen, Jenž usoudí a vykoná; pochválen, Jenž má slitování se zemí; pochválen, Jenž má slitování se všemi tvory; pochválen, Jenž udílí odměnu dobrou bojícím se Jeho; pochválen, Jenž žije věčně a trvá stále; pochválen, Jenž vysvobozuje a zachraňuje, pochváleno budiž jméno Jeho! Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Všemohoucí, Otče všeslitovný, Jenž chválen jest ústy lidu Svého, veleben a slaven jazykem pobožných i služebníků Svých. A písněmi Davida, služebníka Tvého, budeme Tě chváliti, Hospodine, Bože náš; chvalozpěvy a písněmi budeme Tě vyvyšovati, vychvalovati a oslavovati, budeme vzývati jméno Tvé a holdovati Tobě, ó králi náš, Bože náš, Jediný, žijící na věky, králi! velebeno a slaveno budiž po všecky věky jméno Jeho veliké! Pochválen budiž, Hospodine, králi, Jenž veleben jest chvalozpěvy!

Baruch še-amar, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 22–24

Žalm Davidův. Bože, kdo bude přebývat v tvém stanu? Kdo bude sídlit na hoře tvé svatosti? Ten, kdo žije prostě a jedná spravedlivě a ze srdce mluví pravdu, ten, jehož jazyk nezná pomluv, kdo bližnímu nic zlého neudělá a nepohání souseda, ten, v jehož očích ničema je hoden pohrdání a bohabojný zasluhuje úcty, kdo ke své škodě přísahal, slova však nezměnil, peníze s lichvou nepůjčuje a nepřijme úplatek ke škodě nevinného. Kdo jedná tak, ten nikdy neochabne.

Mizmor le-David (Žalm 15), Kniha žalmů s Rašího výkladem, Viktor Fischl

Blaze těm, kteří přebývají v domě Tvém, jenž ustavičně velebí Tebe! Séla. Blaze lidu, jemuž tak se děje; blaze lidu, jemuž Hospodin jest Bohem!

Chvalozpěv Davidův.

Vyvyšovati budu Tebe, Bože můj, ó králi! a chváliti jméno Tvé na věky věků. Každý den budu Tě chváliti, a velebiti jméno Tvé na věky věkův. Veliký jest Hospodin a veleben velmi, a velikost Jeho nelze vystihnouti. Od pokolení do pokolení vychvalují díla Tvá, a mocné skutky Tvé zvěstují. O lesku slavné velebnosti Tvé i o věcech Tvých předivných přemýšleti budu. O moci hrozných skutků Tvých ať promlouvají, Tvou velikost já budu vypravovati. Památku hojné dobrotivosti Tvé ať hlásají, a nad spravedlností Tvou plesají. Milostivý a milosrdný jest Hospodin, shovívavý a veliké laskavosti. Dobrotivý jest Hospodin ke všem, a slitování Jeho nade všecka díla Jeho. Oslavují Tebe, Hospodine, všecka díla Tvá, a zbožní Tvoji chválí Tebe. Slávu království Tvého pronášejí, a o síle Tvé rozmlouvají, aby oznámili synům lidským mocné skutky Jeho a slavnou velebnost království Jeho. Království Tvé jest království všech věků, a panování Tvé po všecka pokolení. Podporuje Hospodin všecky klesající, a pozdvihuje všech snížených. Oči všech k Tobě vzhlížejí, a Ty dáváš jim pokrm jejich časem svým.

פּוֹתֵחַ אֶת יָדֶךָ וּמַשְׂבִּיעַ לְכָל חַי רָצוֹן

Poteach et jadecha u-masbia le-chol chaj racon.

Otvíráš ruku Svou a nasycuješ vše, co žije, milostí.

Spravedlivý jest Hospodin ve všech cestách Svých, a laskavý ve všech činech Svých. Blízký jest Hospodin všem, kteří Ho vzývají, všem, kteří Ho vzývají v pravdě. Vůli bojících se Jeho činí, a modlitbu jejich slyší a pomáhá jim. Opatruje Hospodin všech, kteří Ho milují, a všecky bezbožné zahubí. Chválu Hospodinovu ať mluví ústa má, a chval všeliké tělo jméno Jeho svaté na věky věků! My pak chváliti budeme Boha od nynějška až na věky. Halelujah!

Ašrej, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 49–52

Halelujah! Chval, duše má, Hospodina! Chváliti budu Hospodina, dokud jsem živ, hráti budu Bohu svému, dokud jsem tu. Nedůvěřujte v knížata, v syna lidského, u něhož není spasení. Vychází dech jeho, navrací se do země své; v ten den mizejí zámysly jeho. Blaze tomu, jenž má Boha Jakobova ku pomoci své, jehož naděje v Hospodinu, Bohu jeho! Jenž učinil nebe a zemi, moře i vše, co v nich jest; Jenž zachovává věrnost na věky, činí po právu potlačeným, dává chléb hladovým. Hospodin uvolňuje spoutané, Hospodin vidoucími činí slepé, Hospodin pozdvihuje snížených, Hospodin miluje spravedlivé, Hospodin chrání cizince; sirotka a vdovu povznáší, ale cestu bezbožných podvrací. Kralovati bude Hospodin na věky, Bůh tvůj, Sione, od pokolení do pokolení. Halelujah!

Chvalte Hospodina, nebo krásné je to, hráti Bohu našemu; nebo líbezné je to; sluší chvalozpěv. Zbuduje Jerusalem Hospodin, rozptýlené Israele shromáždí. Uzdravuje zkroušené srdcem, a obvazuje bolesti jejich. Stanoví počet hvězdám, všecky jménem volá. Veliký jest Pán náš a nesmírný v síle, moudrost Jeho nemá míry. Povznáší pokorné Hospodin, snižuje bezbožné až k zemi. Zapějte Hospodinu píseň díků, hrajte Bohu našemu na citeře! Jenž zastírá nebe oblaky, připravuje zemi dešť, činí, že roste na horách tráva. Jenž dává dobytku potravu jeho, mladým krkavcům, kteří volají. Nemá v síle koně potěšení, ani v lýtkách muže zalíbení — Zalíbení má Hospodin v těch, kteří se Ho bojí, kteří doufají v milost Jeho. Vychvaluj, Jerusaleme, Hospodina; chval Boha svého, Sione! Neboť upevnil závory bran tvých, požehnal dětem tvým uprostřed tebe. Jenž způsobil hranici tvé pokoj, jádrem pšenice nasycuje tě. Sesílá výrok Svůj zemi, velmi rychle běží slovo Jeho. Jenž dává sníh jako vlnu, jinovatku jako popel sype. Svrhuje led Svůj v kusech; před mrazem Jeho — kdož obstojí? Sesílá slovo Své a rozpouští je; dává vanouti větru Svému — rozplynou se ve vodu. Zvěstuje slova Svá Jakobovi, ustanovení a práva Svá Israeli. Neučinil tak každému národu, a práva — oni jich neznají. Halelujah!

Halelujah! Chvalte Hospodina z nebes, chvalte Ho na výsostech! Chvalte Ho, všickni andělé Jeho, chvalte Ho, všickni zástupové Jeho! Chvalte Ho, slunce a měsíc, chvalte Ho, všecky hvězdy světlé! Chvalte Ho, nebesa nebes, i vody, kteréž jsou nad nebesy! Nechť chválí jméno Hospodinovo, neboť On rozkázal, a byly stvořeny; ustanovil je na věky věčné, zákon dal, a nepřekročí ho. Chvalte Hospodina ze země, netvorové a všecky hlubiny! Oheň a krupobití, sníh a mlha, vítr bouřlivý, jenž vykonává slovo Jeho; hory a všecky pahorky, stromy ovocné a všecky cedry; zvěř a všechen dobytek, plazové i ptactvo okřídlené; králové země a všickni národové, knížata a všickni soudcové země; mládenci a panny, starci a chlapci — nechť chválí jméno Hospodinovo, nebo vznešeno jest jméno Jeho samojediné, velebnost Jeho jest nad zem i nebe. On povyšuje roh (sílu) lidu Svému, chválu všem zbožným Svým, synům Israele, lidu Jemu blízkému. Halelujah!

Halelujah! Zpívejte Hospodinu píseň novou, chválu Jeho ve shromáždění zbožných. Nechť raduje se Israel ze stvořitele svého; synové Siona plesají nad králem svým! Ať chválí jméno Jeho rejem, na buben a citeru hrají Jemu! Neb zalíbení má Hospodin v lidu Svém, ozdobuje pokorné spasením. Nechť zajásají pobožní nad slávou, zaplesají na loži svém! Velebení Boha jest v hrdle jejich, a meč dvousečný v ruce jejich, — aby vykonali pomstu nad pohany, pokárání národů; aby spoutali krále jejich řetězy, a šlechtice jejich pouty železnými, aby vykonali na nich právo napsané. Ozdobou jest všem zbožným Svým. Halelujah!

Halelujah! Chvalte Boha ve svatyni Jeho, chvalte Ho v nebi moci Jeho! Chvalte Ho pro mocné skutky Jeho, chvalte Ho dle nesmírné velikosti Jeho! Chvalte Ho zvukem pozounu, chvalte Ho žaltářem a citerou! Chvalte Ho bubnem a rejem, chvalte Ho strunami a flétnou! Chvalte Ho cymbály hlasitými, chvalte Ho cymbály zvučnými! Vše, co dech má, chval Hospodina! Halelujah!

Haleluja, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 52–59

Pochválen budiž Hospodin na věky! Amen i Amen. Pochválen budiž Hospodin ze Siona, Jenž sídli v Jerusalémě! Halelujah! Pochválen budiž Hospodin Bůh, Bůh Israele, Jenž činí divy sám, a pochváleno budiž jméno Jeho slavné na věky; a naplněna budiž slávou Jeho všecka země! Amen i Amen.

Baruch, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 59

Pouze o Šabatu:

 • Nišmat (נִשְׁמַת) – začíná slovy „Nechť duše všeho živého žehná Tvému Jménu“ a končí „Žehnej má duše Hospodinu a celé mé nitro Jeho svatému Jménu.“ Sidur Brit olam ovšem vychází ze sefardského ritu, a proto končí již Žalmem 35:10: „Všechny mé kosti ve mně řeknou: Hospodine, kdo je jako ty? Vysvobozuješ chudáka od silnějšího, než je sám, nuzáka od toho, kdo ho oloupil.“22
 • Šochen (שׁוֹכֵן) – začíná slovy „Ten, jenž na výsosti přebývá“ a končí „vprostřed svatých budeš svěcen.“ Sidur Brit olam má ovšem lehce odlišné znění, jelikož vychází ze sefardského ritu.23
 • Uvemakhalot (וּבְמַקְהֲלוֹת) – začíná slovy „Ve shromáždění nesčetného Tvého lidu“ a končí „Tvého pomazaného“. Sidur Brit olam má ovšem lehce odlišné znění, jelikož vychází ze sefardského ritu.24

Duše všeho života chval jméno Tvé, Hospodine, Bože náš; a duch všeho těla oslavuj a vyvyšuj památku Tvou, králi náš, stále! Od věčnosti až do věčnosti Ty jsi, Všemohoucí, a kromě Tebe nemáme krále, vykupitele ni ochránce, jenž vysvobozuje a zachraňuje, obživuje a smiluje se v každou dobu soužení a tísně; nemáme krále mimo Tebe!

Bože prvních i posledních, Bože všech tvorů, Pane všech pokolení, Jenž veleben jest četnými chvalozpěvy, Jenž řídí svět Svůj v milosti a tvory Své v milosrdenství. Hospodin nedřímá a nespí, probouzí spící a budí dřímající, dává řeč němým, uvolňuje spoutané, podpírá klesající a pozdvihuje snížených; Tobě jedinému my děkujeme.

Kdyby byla naše ústa plna písní, jako moře (plno vody jest), a jazyk náš pln jásotu jako hukot jeho vln, a rety naše plny chvály jako prostor oblohy, — a kdyby oči naše zářily jako slunce a měsíc, a kdyby ruce naše byly rozprostřeny jako křídla orlů nebeských, a nohy naše rychlé byly jako nohy laní: přece bychom nedovedli dostatečně děkovati Tobě, Hospodine, Bože náš a Bože našich otců, a chváliti jméno Tvé ani za jedno z nesčíslných oněch dobrodiní, jež Jsi prokázal našim otcům i nám. Z Egypta Jsi nás vykoupil, Hospodine, Bože náš, a z domu otroctví Jsi nás vysvobodil; v čas hladu živil Jsi nás a do sytosti nás opatřil; před mečem Jsi nás zachránil a před morem nás uchoval, a nemocí zlých a těžkých Jsi nás zbavil. Až potud přispělo nám Tvé milosrdenství a neopustila nás Tvá milost; a Ty nezapudíš nás, Hospodine, Bože náš, na věky. Protož údové, kteréž Jsi tak různě utvořil v nás, a duch i duše, kterouž Jsi nám vdechl, a jazyk, jejž Jsi vložil v ústa naše — ty všecky nechať děkují a chválí a velebí a blahoslaví a vyvyšují a oslavují a světí a holdujíce opěvují jméno Tvé, ó králi náš! Neboť všecka ústa mají Tobě děkovati, a každý jazyk má Tobě přísahati, a každé koleno Tobě se kořiti a každá postava Tobě se klaněti. Všecka srdce mají se Tebe báti, a všecky vnitřnosti a ledví mají prozpěvovati jménu Tvému, podle slova, jež psáno jest (Žalm 35, 10): „Všecky kosti mé ať řeknou: Hospodine, kdo jest jako Ty, Jenž zachraňuje chudého z moci silnějšího nad něho, chudého a nuzného (chrání) před násilníkem? Kdo rovná se Tobě? Kdo podobá se Tobě? Kdo se může měřiti s Tebou? Bože veliký, mocný a hrozný, Bože Nejvyšší, Tvůrce nebes i země! Tebe budeme velebiti a vychvalovati a oslavovali a chváliti jméno Tvé svaté, jakož praveno Davidem : „Chval, duše má, Hospodina, a všecky vnitřnosti mé, jméno Jeho svaté!

Nišmat, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 162–166, podbarvenou část sidur Brit olam vynechává, jelikož vychází ze sefardského uspořádání modliteb

On trůní na věky, „Vznešený a Svatý“ jest jméno Jeho! A psáno jest: Plešejte, spravedliví, v Hospodinu! poctivým sluší chvalozpěv. Ústy poctivých budiž veleben, slovy spravedlivých pochválen, jazykem zbožných vyvýšen a uprostřed svatých svěcen!

Šochen, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 166–167

A ve shromážděních myriad lidu Tvého, domu Israelského, jásotem oslaveno budiž jméno Tvé, králi náš, po všecka pokolení; neboť tak jest povinností všech stvoření Tobě, Hospodine, Bože náš a Bože otců našich, děkovati, Tebe velebiti, vychvalovati, oslavovati, vyvyšovati, ctíti, chváliti, vynášeti a opěvati nad všechna slova písní a chvalozpěvů Davida, syna Isaie, služebníka Tvého, Pomazaného Tvého.

Uvemakhalot, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 167

Vždy pokračujeme:

 • Jištabach (יִשְׁתַּבַּךְ) – začíná slovy „Ať je navěky slaveno Tvé Jméno“ a končí „Králi, Bože, živiteli světů“.25

Velebeno budiž jméno Tvé na věky, králi náš, všemohoucí vladaři, veliký a svatý na nebi a na zemi! Nebo Tobě sluší, Hospodine, Bože náš, a Bože našich otců, píseň a blahoslavení, chvalozpěv a oslava, moc a panování, vítězství, velikost a síla, sláva a velebnost, svatost a vláda, žehnání a díky od nynějška až na věky! Pochválen budiž, Hospodine, všemohoucí králi, veliký ve chvále, všemocný v díku, Pane zázraků, Jenž zalíbení má v písních oslavy, králi všemohoucí, žijící na věky!

Jištabach, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 66

Pouze během deseti dní pokání:

 • Šir ha-maalot (שִׁיר הַמַּעֲלוֹת) – začíná slovy „Píseň stupňů“ a končí „On vykoupí Izrael ze všech jeho nepravostí“. Jedná se o Žalm 130.26

Píseň stupňů. Z hlubokostí volám k Tobě, Hospodine! Pane! vyslyš hlas můj; kéž ucho Tvé naslouchá hlasu prosby mé! Budeš-li ku proviněním přihlížeti, ó Bože, — Pane, kdož by obstál? Ale u Tebe jest odpuštění, aby se báli Tebe. Doufám v Hospodina, doufá duše má, a na slovo Jeho čekám. Duše má (čeká) na Pána, více než strážcové na jitro, strážcové na jitro. Doufej, Israeli, v Hospodina! neboť u Hospodina jest milost, a hojné jest u Něho vysvobození; Onť vysvobodí Israele ze všech provinění jeho.

Šir ha-maalot, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 236

Zde skončila část zvaná Pesukej de-zimra.

Kriat Šema uvirchotejha

Část zvaná Kriat Šema uvirchotejha
(Šema s požehnáními, קְרִיאַת שְׁמַע וּבִרְכוֹתֶיהָ):

Rabi Šerki z Kriat Šema uvirchotejha v případě noachidů vynechává část zvanou Ahavat olam (אַהֲבַת עוֹלָם). V aškenázských sidurech se jedná o požehnání Ahava raba (אַהֲבָה רַבָּה).

Rovněž zcela vypouští hebrejskou větu El melech neeman (אֵל מֶלֶךְ נֶאֱמָן) těsně před pronášením Šema v souvislosti s tzv. minjanem, do kterého se noachidé nikdy nezapočitávají. Ze stejného důvodu vypouští na samotném počátku Kriat Šema uvirchotejha také Barechu (בָּרְכוּ) a odpověď obce.

V případě noachidů Šema končí předčasně, a sice požehnáním Veahavta (včetně).

 • Baruch jocer or (בָּרוּךְ יוֹצֵר אוֹר) – začíná slovy „Požehnaný jsi Ty“ a končí „jenž činí mír a všechno tvoří.“27

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž způsobil světlo a stvořil tmu, činí mír a tvoří všecko.

Baruch jocer or, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 67

Pouze v běžné dny:

 • Ha-meir la-arec (הַמֵּאִיר לָאָרֶץ) – začíná slovy „Hospodine, jenž milostivě osvětluješ zemi“ a končí „a za světla, která jsi rozsvítil, ať Tě ozdobí, sela.“28

Jenž skytá světlo zemi a bydlícím na ní v milosrdenství, a v dobrotivosti Své obnovuje každým dnem stále dílo počátku. Jak četná jsou díla Tvá, Hospodine; všecka v moudrosti učinil Jsi: plna jest země statků Tvých! Ó králi, Jenž jsi vznešený sám jediný ode dávna, veleben a slaven a povýšen ode dnů věčnosti. Bože světa, v milosrdenství Svém velikém smiluj se nad námi! Pane síly naší, skálo hradby naší, štíte spasení našeho, záštitou budiž nám! Všemohoucí — pochválen budiž, veliký v důmyslu, upravil a utvořil paprsky sluneční. Dobrotivý způsobil slávu jménu Svému; světla rozestavil kol moci Své. — Vůdcové zástupů Jeho jsou posvátní, povznášejí Všemohoucího; stále vypravují slávu Boha i svatost Jeho. Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, pro výbornost díla rukou Svých; a pro světla jasná, jež stvořil Jsi, oslavují Tebe. Séla.

Ha-meir la-arec, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 67-68

Pouze o Šabatu a svátcích:

 • Ha-kol joducha (הַכֹּל יוֹדוּךָ) – začíná slovy „Všichni Ti budou děkovat“ a končí „v čase, kdy mrtví budou vzkříšeni.“29
 • El Adon (אֵל אָדוֹן) – začíná slovy „Bože, Pane všech činů“ a končí větou: „Nádheru a velikost mu přiznávají andělé planoucí, okřídlení, i bytosti nebeské.“30

Vše chválí Tě a vše velebí Tě a vše praví: Nikdo není svatý jako Hospodin. Vše vyvyšuje Tě — Séla! Tvůrce všeho, Všemohoucího, Jenž otvírá každého dne dvéře u bran východu a prolamuje světlé prostory oblohy. Jenž vyvádí slunce z místa jeho a měsíc z místa pobytu jeho, a skýtá světlo světu veškerému a obyvatelům jeho, jež stvořil v hojném milosrdenství. Jenž skýtá světlo zemi a bydlícím na ní v milosrdenství, a v dobrotivosti Své obnovuje každým dnem stále dílo počátku. Ó králi, Jenž jsi vznešený sám jediný ode dávna, veleben a slaven a povýšen ode dnů věčnosti. Bože světa, v milosrdenství Svém velikém smiluj se nad námi! Pane síly naší, skálo hradby naší, štíte spasení našeho, záštitou budiž nám! Nikdo nemůže se měřiti s Tebou a nikdo nepotrvá mimo Tebe; nic není bez Tebe a kdož vyrovná se Tobě? Nikdo nemůže se měřiti s Tebou, Hospodine, Bože náš, na světě tomto; a nikdo nepotrvá mimo Tebe, králi náš, v životě světa budoucího; nic není bez Tebe, vykupiteli náš, za dnů Mesiáše, a nikdo nevyrovná se Tobě, ochránce náš, při oživení mrtvých.

Ha-kol joducha, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 168-170

Všemohoucí jest Pánem všech stvoření, chválen a veleben ústy každé duše. Velikosti a dobrotivosti Jeho plný jest svět; moudrost a důmysl obklopují Ho. Jenž jeví se vznešeným nad Chajot svatými a skvěje se v záři velebnosti na trůně nebeském. Nevinnost a poctivost stojí před trůnem Jeho, milost a slitování před velebností Jeho. Krásná jsou světla, jež stvořil Bůh náš; utvořil je s moudrostí, důmyslem a rozumem; sílu a moc udělil jim, aby panovala uprostřed světa. Plna jsou lesku a sálající jasnosti, překrásný jest lesk jejich po celém světě. Vesele vycházejí a radostně zacházejí, výkonávajíce v úctě vůli stvořitele svého. Slávu a čest vzdávají jménu Jeho, jásají a plesají při vzpomínce vlády Jeho. Zavolal slunce, a zářilo světlem; vyhlídl si a stanovil tvar měsíce. Chválu vzdává Mu všechen zástup na výsosti, slávu a poctu Serafíni a Ofanim a Chajot svatí.

El Adon, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, 170-171

Pouze o Šabatu či svátku, který připadl na Šabat:

 • La-El ašer (לָאֵל אֲשֶׁר) – začíná slovy „Bohu, který odpočinul od veškeré práce“ a končí „která jsi učinil ke Své ozdobě, sela.“31

Všemohoucímu, Jenž odpočíval po skončení všeho díla; dne sedmého v povznešenosti dosedl na trůn velebnosti Své; nádherou obestřel den klidu, rozkoší nazval den sabatu. To jest chválou dne sedmého, že o něm odpočíval Všemohoucí od veškerého díla Svého. A den sedmý velebí a pěje žalm a píseň dni sobotnímu: „Příjemno jest děkovati Hospodinu!“ Protož oslavují a vychvalují Všemohoucího všichni tvorové Jeho; chválu, oslavu a poctu vzdávají všemohoucímu králi, tvůrci veškerenstva, Jenž popřál klidu Svému lidu Izraelskému ve svatosti Své v den sabatu svatého. Jméno Tvé, Hospodine, Bože náš, budiž svěceno, a památka Tvá, o králi náš, budiž slavena v nebi nahoře i na zemi dole. Pochválen budiž, ochránce náš, pro výbornost díla rukou Svých; a pro světla jasná, jež stvořil Jsi, oslavují Tebe. Séla.

La-El ašer, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 171-172

Vždy se pokračuje:

 • Titbarach (תִּתְבָּרַךְ) – začíná slovy „Buď požehnán, skálo naše“ a končí větou: „A všichni jako jeden hlásají Jeho svatost a říkají s úctou“.32
 • Kadoš, kadoš, kadoš (קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ) – pronáší se hebrejsky: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plna Jeho slávy!“ Jedná se o větu z Ješajahu (Izajáše) 6:3.33
 • Vehaofanim (וְהָאוֹפַנִּים) – začíná slovy „A za převelikého lomozu“ a končí „tváří v tvář proti nim vzdávají slávu a praví“.34
 • Baruch kevod (בָּרוּךְ כְּבוֹד) – pronáší se hebrejsky: „Požehnána buď Hospodinova sláva z Jeho Místa.“ Jedná se o větu, která se nachází v knize Jechezkel (Ezechiele) 3:12.35
 • La-El baruch (לָאֵל בָּרוּךְ) – začíná slovy „Požehnanému Bohu“ a končí „stvořiteli světel“, načež obec odpovídá: „Amen“.36
 • Šema Jisrael (שְׁמַע יִשְׂרָאֵל) – zpívá se nahlas hebrejsky: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný.“ Jedná se o větu z Devarim (5. Mojžíšovy) 6:4.37
 • Baruch Šem kevod (בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד) – Přikrýváme si oči a šeptem pronášíme hebrejsky: „Požehnáno budiž jméno Jeho vznešeného království na věky věků.“38
 • Veahavta (וְאָהַבְתָּ) – začíná slovy „A budeš milovat Hospodina“ a končí větou: „A napíšeš je na veřeje svého domu a své brány.“ Jedná se o slova z Devarim (5. Mojžíšovy) 6:5-9.39

Pochválen budiž, skálo naše, králi náš a vykupiteli náš, Jenž stvořil svaté (anděle)! — velebeno budiž jméno Tvé na věky, králi náš, Jenž utvořil služebné (anděle), a Jehož služebníci všickni stojí na výsosti světa a hlásají v uctivosti, jednomyslně, hlasitě, slova Boha živého a krále světa. Všickni jsou líbezní, všickni vyvoleni, všickni rekovní, a všickni vykonávají v bázni a uctivosti vůli stvořitele svého; a všickni otvírají ústa svá v posvátnosti a čistotě, s písní a zpěvem, a chválí a velebí a blahoslaví a vynášejí a světí a holdujíce opěvují. — Jméno Všemohoucího, krále velikého, silného a hrozného. Jenž svatý jest. — A všickni berou na sebe jho vlády nebeské — jeden od druhého — a dávají svolení jeden druhému, světiti Tvůrce svého v pobožné mysli, řečí skvělou a lahodnou; s posvěcením všickni jednomyslně počínají a volají v uctivosti:

Titbarach, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 68-69

קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ יי צְבָאוֹת, מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ

Kadoš, kadoš, kadoš Adonaj cevaot melo chol ha-arec kevodo!

Svatý, svatý, svatý jest Hospodin zástupův; plna jest všecka země slávy Jeho!

Kadoš, kadoš, kadoš, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 69

A Ofanim a Chajot svatí hlukem velikým vznášejí se naproti Serafinům; jim naproti velebí a volají!

Vehaofanim, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 69

בָּרוּךְ כְּבוֹד יי מִמְּקוֹמוֹ

Baruch kevod Adonaj mimkomo!

Pochválena budiž velebnost Hospodinova na každém místě!

Baruch kevod, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 69

Všemohoucímu — pochválen budiž — líbezné zvuky věnují; králi, Bohu živému a trvajícímu, písně zpívají a chvalozpěvy pronášejí. Neboť On sám jediný koná mocné skutky, tvoří nové věci, jest Pánem války, rozsévá símě spravedlnosti, dává vzejíti spasení, přivodí uzdravení, jest hrozný ve chvále, Pánem zázraků, Jenž obnovuje v dobrotivosti Své každým dnem stále dílo počátku, jakož praveno: „(Děkujte) Tomu, Jenž stvořil světla veliká; nebo věčně trvá milost Jeho!“ — Světlo nové nad Sionem nech zářiti, abychom účastni byli my všichni brzy světla jeho. Pochválen budiž, Hospodine, Tvůrce světel!

La-El baruch, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 69-70

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה׳ אֱלֹהֵינוּ, ה׳ אֶחָד

Šema Jisrael Adonaj Elohejnu, Adonaj echad!

Slyš, Israeli! Hospodin jest Bůh náš, Hospodin jest jediný!

Šema Jisrael, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 71

בָּרוּךְ, שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ, לְעוֹלָם וָעֶד

Baruch, Šem kevod malchuto, le-olam va-ed!

Pochváleno budiž jméno Jeho vznešené říše na věky věkův!

Baruch Šem kevod, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 71

Milovati budeš Hospodina, Boha svého, z celého srdce svého za celé duše své a ze vší síly své! Nechť jsou slova tato, kteráž Já přikazuji tobě dnes, v srdci tvém. Vštěpuj je dětem svým a rozmlouvej o nich, když sedneš v domě svém a když půjdeš cestou, když lehneš i když vstaneš. Připevni je jako znamení na ruku svou a nechť jsou pamětní páskou mezi očima tvýma. A napiš je na veřeje domu svého a na brány své.

Veahavta, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 71-72

Zde skončila část zvaná Kriat Šema uvirchotejha.

Amida (Šemone Esre)

Část zvaná Amida (עֲמִידָה, dosl. „stojící“) neboli Šemone esre (שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה, dosl. „osmnáct“):

Rabi Šerki v případě noachidů zcela vypouští části, které se pronášejí pouze během opakování Amidy – tzn. tzv. Keduša (קְדֻשָּׁה) při opakování Amidy chazanem, Modim de-Rabanan (מוֹדִים דְּרַבָּנָן) a také Kněžské požehnání (בִּרכַּת כֹּהֲנִים). Amida se totiž smí opakovat jen v minjanu, ovšem noachidé se do něj nezapočítávají. Stejné pravidlo platí také v případě židů, není-li utvořen minjan. Dále vynechává poslední část zvanou Jehi racon (יּהִי רָצוֹן), jež obsahuje slova „aby byl zbudován Svatý Chrám brzy“.

Dělají se tři kroky dopředu, stojí se s chodidly u sebe a modlí se v tichosti (šeptem):

 • Adonaj sefataj (אֲדֹנָי שְׂפָתַי) – věta začínající slovy „Pane, otevři mé rty“.40
 • Avot (אָבוֹת, Praotcové) – 1. požehnání Amidy, které začíná slovy „Požehnaný, jsi Ty, Hospodine … Bože Avrahama, Bože Jicchaka a Bože Jaakova“ a končí „štíte Avrahamův“. Toto požehnání obsahuje vsuvku, která se však říká jen v deseti dnech pokání.41
 • Gevurot (גְּבוּרוֹת, Boží moc a síla) – 2. požehnání Amidy, které začíná slovy „Ty jsi mocný navěky“ a končí „jenž oživuješ mrtvé“. Toto požehnání obsahuje vsuvku, která se však říká jen v deseti dnech pokání, a také vsuvku, která se říká jen v zimě.42
 • Kedušat ha-Šem (קְדֻשַּׁת הַשֵּׁם, Svatost Božího jména) – 3. požehnání Amidy začíná slovy „Ty jsi Svatý“ a končí „Bože svatý.“ V deseti dnech pokání se místo „Bože svatý“ říká „Králi svatý.“43

Pane, rety mé otevři, by ústa má hlásala slávu Tvou.

Adonaj sefataj, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 78

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš a Bože našich otcův, Bože Abrahamův, Bože Izákův a Bože Jakobův, Bože veliký, mocný a hrozný! Bože Nejvyšší! Jenž prokazuje milosrdenství dobrotivá a jest Pánem všeho; Jenž pamětliv jest pobožnosti otcův a přivede vykupitele potomkům jejich pro jméno Své v lásce.

(V deset dní pokání:
Pomni na nás životem, ó králi! Jenž zalíbení máš v životě; zapiš nás do knihy života pro Sebe samého, Bože života!)

Králi, spomocníku, ochránce a štíte! Pochválen budiž, Hospodine, štíte Abrahamův!

Avot, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 78-79

Ty jsi mocný na věky, ó Pane! oživuješ mrtvé, Tys nesmírný v pomoci.

(V zimě se doloží:
Jenž dává větru váti a přivádí déšť.)

Jenž zachovává živé v milosti, oživuje mrtvé v milosrdenství hojném, podpírá klesající a uzdravuje nemocné, uvolňuje spoutané a splní přípověď Svou dřímajícím v prachu. Kdo jest jako Ty, Pane mocných činů? a kdo rovná se Tobě, ó králi, Jenž usmrcuje a oživuje a vzejíti dává spasení?

(V deset dní pokání:
Kdo jest jako Ty, Otče milosrdenství, Jenž pamatuje na tvory Své životem v milosrdenství?)

A věrohodný Jsi, že oživíš mrtvé. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž oživuje mrtvé!

Gevurot, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, 79-80

Ty jsi svatý a jméno Tvé jest svaté, a svatí každého dne velebí Tebe, Séla. Pochválen budiž, Hospodine, Bože svatý! (V deset dní pokání: Králi svatý!)

Kedušat ha-Šem, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, 80-81

Pouze během Amida le-Roš ha-šana:
Pokračujeme zde: Uvchen ten pachdecha

Pouze v běžné dny:

 • Bina (בִּינָה, Porozumění) – 4. požehnání Amidy začíná slovy „Ty obdařuješ člověka“ a končí „oblažuješ poznáním.“44
 • Tešuva (תְּשׁוּבָה, Navrácení) – 5. požehnání Amidy začíná slovy „Navrať nás“ a končí „v pokání.“45
 • Selicha (סְלִיחָה, Odpuštění) – 6. požehnání Amidy začíná slovy „Odpusť nám“ a končí „tolikrát odpouští“.46
 • Geula (גְּאֻלָּה, Vykoupení) – 7. požehnání Amidy začíná slovy „Pohleď na naší bídu“ a končí „vykupiteli Izraele.“ Někteří zde o postních dnech vkládají také vsuvku Anenu (עֲנֵנוּ). Sidur Brit olam ji ale vkládá až později v požehnání Kabalat tefila.47
 • Refua (רְפוּאָה, Uzdravení) – 8. požehnání Amidy začíná slovy „Uzdrav nás“ a končí „uzdravuješ nemocné Svého lidu Izraele.“48
 • Birkat ha-šanim (בִּרְכַּת הַשָּׁנִים, Požehnání za dobrý rok) – 9. požehnání Amidy začíná slovy „Požehnej nám“ a končí „žehnající rokům“. Od 5. prosince do chol ha-moed Pesach se do požehnání vkládá „rosu a déšť“, a to mezi slova „sešli“ a „požehnání“.49
 • Kibuc galujot (קִבּוּץ גָּלֻיּוֹת, Shromáždění vyhnanců) – 10. požehnání Amidy začíná slovy „Zatrub na velký šofar“ a končí „shromažďujcí rozptýlené Svého lidu Izraele.“ Sidur Brit olam zde má ovšem ve skutečnosti lehce upravené znění, které vypouští zmínku o šofaru a shromáždění ze čtyř končin země, místo toho se zde modlí jen zkráceně: „Prosím, shromáždi rozptýlené Svého lidu. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, jenž shromažďuješ rozptýlené Svého lidu Izraele.“50
 • Din (דִּין, Soud) – 11. požehnání Amidy začíná slovy „Přiveď zpět“ a končí „milující spravedlnost a právo“.51
 • Ha-minim (הַמִּינִים, Proti svévolným) – 12. požehnání Amidy začíná slovy „A pomlouvači“ a končí „pokořující svévolné.“52
 • Cadikim (צַדִּיקִים, Spravedliví) – 13. požehnání Amidy začíná slovy „Nad spravedlivými“ a končí „jenž je podporou i jistotou spravedlivým.“53
 • Binjan Jerušalajim (בִּנְיַן יְרוּשָׁלַיִם, Znovupostavení Jeruzaléma) – 14. požehnání Amidy začíná slovy „A do Jeruzaléma“ a končí „zbuduješ Jeruzalém.“ Sidur Brit olam končí toto požehnání místo „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, jenž zbuduješ Jeruzalém“ hebrejským zněním: Jištabach šimcha, bone Jerušalajim. „Chváleno budiž Tvé Jméno, zbudovateli Jeruzeléma.“54
 • Malchut bejt David (מַלְכוּת בֵּית דָּוִד, Davidovo království) – 15. požehnání Amidy začíná slovy „Ratolesti Davida“ a končí „dávající vzrůst rohu spásy“.55
 • Kabalat tefila (קַבָּלַת תְּפִלָּה, Přijetí modlitby) – 16. požehnání Amidy začíná slovy „Slyš náš hlas“ a končí „slyšící modlitbu.“ Sidur Brit olam má lehce upravené znění v závěru, kdy místo „Neboť ty slyšíš modlitbu Svého lidu Izraele s milosrdenstvím“ stojí „Neboť ty slyšíš modlitby všech.“ Sidur Brit olam zde také o postních dnech vkládá vsuvku Anenu. Jiní ji ovšem vkládají již dříve, v požehnání Geula. Dále je možno přidat zde i osobní modlitby.56

Ty oblažuješ zeměsyna poznáním a učíš člověka důmyslu. Oblaž nás z milosti Své poznáním, důmyslem a rozumem! Pochválen budiž, Hospodine, Jenž oblažuje poznáním!

Bina, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 81

Navrať nás, Otče náš, k učení Svému, a přibliž nás, králi náš, ke službě Své a uveď nás opět v pokání úplném k Sobě. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž má zalíbení v pokání!

Tešuva, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 81

Odpusť nám, Otče náš, neb hřešili jsme; promiň nám, králi náš, neb jsme se provinili; neboť Ty promíjíš a odpouštíš. Pochválen budiž, Hospodine, Milostivý, Jenž častokrát odpouští!

Selicha, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 81

O shlédni na bídu naši a veď náš spor, a vykup nás brzy pro jméno Své; neboť vykupitel mocný Jsi. Pochválen budiž, Hospodine, vykupiteli Israele!

Geula, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 81

Uzdrav nás, Hospodine, a budeme uzdraveni; pomoz nám, a bude nám spomoženo; nebo chlouba naše Jsi! A přivoď uzdravení úplné na všecky rány naše; neboť, všemohoucí králi, lékařem věrným a milosrdným Jsi. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž uzdravuje nemocné lidu Svého Israelského!

Refua, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 82

Požehnej nám, Hospodine, Bože náš, rok tento, a všeliké druhy plodu jeho ku blahu a dej požehnání (od 3. nebo 4. prosince až do pasah: a dej rosy a deště ku požehnání) na povrch země a nasyť nás z dobroty Své, a žehnej roku našemu, jako rokům nejlepším! Pochválen budiž, Hospodine, Jenž žehná rokům!

Birkat ha-šanim, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 82

Dej zavzněti pozounu velikému k osvobození našemu, a pozdvihni prapor ku shromáždění vyhnanců našich, a shromáždi nás vespolek ode čtyř končin země.
(Sidur Brit olam pro noachidy navrhuje jen: Prosím, shromáždi rozptýlené Svého lidu.) Pochválen budiž, Hospodine, Jenž shromažďuje rozptýlené lidu Svého Israelského!

Kibuc galujot, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 82-83

Dosaď nám soudce naše jako dříve a rádce naše jako z počátku, a odvrať od nás zármutek a vzdychání, a panuj nad námi Ty, Hospodine, sám jediný v milosti a milosrdenství a ospravedlni nás při soudu. Pochválen budiž, Hospodine, králi, Jenž miluje spravedlnost a soud! (V deset dní pokání: „Králi soudu!“)

Din, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 83

A pomlouvačům ať nekyne naděje, a všickni pachatelé bezpráví jak okamžik ať pominou, a všickni ať brzy jsou vyhubeni. A svévolné brzy podvrať a znič a svrhni a pokoř brzy za našich dnů. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž ničí nepřátele a pokořuje svévolné!

Ha-minim, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 83

Nad spravedlivými a pobožnými a nad staršími lidu Svého, domu Israele, a nade zbytkem učenců jejich a nad cizinci zbožnými a nad námi kéž pohne se milosrdenství Tvé, Hospodine, Bože náš! Dejž odměnu dobrou všem, kteří důvěřují ve jméno Tvé v pravdě, a uděl účast nám s nimi na věky, abychom zahanbeni nebyli, neboť v Tebe důvěřujeme. Pochválen budiž Hospodine, Jenž jsi podporou a důvěrou spravedlivým!

Cadikim, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, 83-84

A do Jerusaléma, města Svého, v milosrdenství se navrať a přebývej v něm, jak Jsi připověděl; a zbuduj je co nejdříve za našich dnů jako stavbu věčnou, a trůn Davidův brzy v něm upevni! Pochválen budiž, Hospodine, Jenž zbuduješ Jerusalém!
(Sidur Brit olam má místo podbarveného textu toto:
יִשְׁתַּבַּח שִׁמְךָ, בּוֹנֵה יְרוּשָׁלָיִם
Jištabach šimcha, bone Jerušalajim.

Chváleno budiž Tvé Jméno, zbudovateli Jeruzaléma.)

Binjan Jerušalajim, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, 84

Potomku Davida, služebníka Svého, brzy popřej vzrůstu a roh (sílu) jeho pozdvihni pomocí Svou; neboť pomoci Tvé očekáváme každého dne. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž dává vyrůsti rohu spásy!

Malchut bejt David, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 85

Slyš hlas náš, Hospodine, Bože náš, ustrni se a smiluj se nad námi, a přijmi v milosrdenství a zalíbení modlitbu naši, neboť Ty, Všemohoucí! slyšíš modlitby a prosby. Od obličeje Svého, králi náš, na prázdno nenech nás odejíti,

(V postní dny:
Vyslyš nás, Hospodine, vyslyš nás v den postu našeho, neboť v soužení velikém jsme. Nepřihlížej k našemu bezpráví, neskrývej tváři Své před námi a neodvracuj se od prosby naší! Budiž blízký modlitbě naší; budiž milost Tvá naší útěchou! Dříve než volati budeme k Tobě, vyslyš nás podle slova, jež zní (Jzaiáš 65, 24.): „A stane se, dříve než volati budou, Já odpovím; ještě mluviti budou, a Já vyslyším!“ Neboť Ty, Hospodine, jsi to, Jenž vyslýchá v době soužení, vysvobozuje a zachraňuje v každou dobu soužení a tísně.)

(Nyní je možno také přidat jednu nebo dvě osobní modlitby – lze nalézt např. v siduru Zichron David Jisrael na str. 65-66.)

neboť Ty, slyšíš modlitbu lidu Svého Israelského v milosrdenství.

(Sidur Brit olam pro noachidy místo podbarveného textu navrhuje toto:

Ty slyšíš modlitbu všech.)

Pochválen budiž, Hospodine, Jenž slyší modlitbu!

Kabalat tefila, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 85-86

Pouze o Šabatu:

 • Kedušat ha-jom (קְדֻשַּׁת הַיּוֹם) – o Šabatu toto požehnání nahrazuje 4. až 16. požehnání, jež se v Amidě pronáší ve všední dny, a začíná slovy „Zaradoval se Moše“ a končí „jenž posvěcuješ šabat.“57

Radoval se Mojžíš nad údělem jemu přisouzeným; neboť služebníkem věrným nazval Jsi ho, vínkem skvostným hlavu Jeho Jsi ozdobil; když stál před Tebou na hoře Sinai a dvě desky kamenné nesl dolů v ruce své, a psáno bylo na nich přikázání o svěcení sabatu, a takto psáno v učení Tvém:

Nechť ostříhají synové Israelští sabatu, by světili sabat ve všech pokoleních svých jako smlouvu věčnou. Mezi mnou a syny Israelskými znamením budiž na věky, že v šesti dnech stvořil Hospodin nebe i zemi a v den sedmý odpočíval a oddechl si.

A nedal Jsi ho, Hospodine, Bože náš, národům zemí, aniž Jsi ho dopřál, králi náš, modloslužebníkům, — též klidu jeho nepožívají bezbožníci, — neboť jen Israeli, lidu Svému, dal Jsi jej v lásce, — potomstvu Jakobovu, jež Jsi vyvolil. Lid, jenž světí sabat, každý z nich nasytí se a občerství se dobrotivostí Tvou, nebo v sabatu měl Jsi zalíbení a posvětil Jsi jej, skvostem dnů nazval Jsi jej, památkou na dílo počátku.

Bože náš a Bože otců našich! Měj zalíbení v odpočinku našem, posvěť nás příkazy Svými a dej nám účast v učení Svém; nasyť nás z dobrotivosti Své a potěš nás pomocí Svou! Očisti srdce naše, abychom sloužili Tobě v pravdě, a popřej nám, Hospodine, Bože náš, v lásce a libosti sabatu Svého svatého, aby odpočinul o něm Israel, jenž světí jméno Tvé. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž posvětil sabat.

Kedušat ha-jom, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 179-180, 154-155

Vždy se pokračuje:

 • Avoda (עֲבוֹדָה, Chrámová služba) – 17. požehnání Amidy začíná slovy „Měj zalíbení“ a končí „navracející Svou přítomnost na Cijon.“ O Roš chodeš a chol ha-moed svátků Pesach a Sukot se do tohoto požehnání vkládá zvláštní vsuvka.58
 • Hodaa (הוֹדָאָה, Díkůvzdání) – 18. požehnání Amidy začíná slovy „Děkujeme Tobě“ a končí „Tobě se sluší děkovat.“ O svátku Chanuka a Purim a také v deseti dnech pokání se do tohoto požehnání vkládají zvláštní vsuvky. Sidur Brit olam vypouští vsuvky Modim de-Rabanan a také Birkat kohanim (Kněžské požehnání).59
 • Šalom (שָׁלוֹם, Mír) – 19. požehnání Amidy začíná slovy „Uděl mír“ a končí „žehnající Svému lidu Izraele mírem“. V deseti dnech pokání se do tohoto požehnání vkládá zvláštní vsuvka.60
 • Elohaj (אֱלֹהַי) – začíná slovy „Bože můj, střez můj jazyk“ a končí „a řekněte: Amen“, přičemž celá poslední věta, která zní: „Ten, jenž zjednává mír na Svých výšinách, ať zjedná mír i nám a celému Izraeli, a řekněte: Amen“ se pronáší hebrejsky. Sidur Brit olam vychází ze sefardského uspořádání modliteb a proto má na začátku navíc větu: „Kéž najdou u Tebe zalíbení výroky mých úst i myšlenky mého srdce, Hospodine, má Skálo, můj Vykupiteli.“61

Měj zalíbení, Hospodine, Bože náš, v lidu Svém Israelském a v modlitbě jeho, a uveď zase bohoslužbu do síně domu Svého, a zápalné oběti Israele a modlitbu jeho v lásce přijmi v zalíbení, a budiž Tobě zalíbením stále bohoslužba Israele, lidu Tvého.

(o Roš chodeš a chol ha-moed svátků Pesach a Sukot:
Bože náš a Bože otců našich! Nechať vystoupí a přijde a dospěje k Tobě, a budiž povšimnuta, se zálibou slyšena, připomenuta a v paměti uchována památka naše a vzpomínka naše, a památka našich otců, a památka Pomazaného, syna Davidova, služebníka Tvého, a památka Jerusaléma, města Tvého svatého, a památka veškerého lidu Tvého, domu Israelského, před Tebou k ochraně, ku blahu, přízni, milosti a milosrdenství, k životu a míru v tento den
O novém měsíci: novoluní!
O pesah: svátku nekvašených chlebův!
O podzelené: svátku podzelené!
Buď pamětliv nás, Hospodine, Bože náš, o něm ku blahu, a vzpomeň na nás o něm ku požehnání a pomoz nám o něm k životu! A pro slovo spásy a milosrdenství ustrni se a buď nám milostiv, a smiluj se nad námi a pomoz nám; nebo k Tobě oči naše pohlížejí, ježto, Všemohoucí králi, milostivý a milosrdný Jsi.)

Kéž spatří oči naše, jak vrátíš se na Sion v milosrdenství. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž se vrátí sídlem Svým na Sion!

Avoda, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 86-87

Děkujeme Tobě, Jenž jsi Hospodin, Bůh náš a Bůh otců našich na věky věkův. Skála života našeho, štít spasení našeho, Tys od pokolení do pokolení; děkujeme Tobě a hlásáme chválu Tvou za život svůj, jenž spočívá v ruce Tvé, a za duše své, jež poručeny jsou Tobě, a za divy Tvé, jež každým dnem pro nás konáš, a za Tvé zázraky a dobrodiní Tvá, jež prokazuješ nám v každé době, večer a ráno a v poledne; Všedobrotivý! neboť neskonalé jest milosrdenství Tvé; Všeslitovníku! neboť bez mezí jsou milosti Tvé, od jakživa doufáme v Tebe.

(Na Chanuku a Purim:
Za divy a za vysvobození, za mocné skutky a za pomoc a za boje, jež konal Jsi za otce naše (sidur Brit olam má: Jisraelský národ) za oněch dnů v této době.)

(Na Chanuku:
Za dnů Matatiáše, syna Jochanana, kněze nejvyššího, Hasmoneje a synů jeho, když povstala říše řecká bezbožná proti lidu Tvému Israelskému, nutíc je, aby zapomněli učení Tvého a odstoupili od zákonů vůle Tvé. Ty však v milosrdenství Svém hojném přispěl jsi jim v době soužení jejich, vedl Jsi spor jejich, hájil Jsi právo jejich, vykonal Jsi pomstu jejich: dal Jsi silné v moc slabých, četné v moc malého hloučku, nečisté v moc čistých, bezbožné v moc spravedlivých a svévolné v moc těch, jenž zabývali se učením Tvým. Sobě však způsobil Jsi jméno veliké a svaté po světě Svém, a lidu Svému Israelskému způsobil Jsi pomoc velikou a vysvobození až po tento den. Potom vešli synové Tvoji do síně domu Tvého, vyklidili chrám Tvůj, očistili svatyni Tvou a rozžali světla v nádvořích Tvých posvátných a ustanovili těch osm dní Chanuka, aby děkovali a chválu pěli jménu Tvému velikému.)

(Na Purim:
Za dnů Mardocheje a Estery v Susan, hradu královském, když povstal proti nim Haman bezbožný, smýšleje zahubiti, zavražditi a vyhladiti všecky Židy od mladého až do starce, děti i ženy, jednoho dne, třináctého, měsíce dvanáctého, to jest měsíc Adar, a jmění jejich uloupiti. Ty však v milosrdenství Svém hojném zrušil Jsi záměr jeho a dal Jsi mu jeho odplatu na hlavu jeho, i oběsili jeho i syny jeho na šibenici.)

A za to vše budiž pochváleno a vyvýšeno jméno Tvé, králi náš, stále, na věky věkův.

(V deset dní pokání:
Zapiš k životu blaženému všecky děti smlouvy Své!)

A všickni živí budou děkovati Tobě, Séla! a velebiti jméno Tvé v pravdě, ó Bože spasení našeho a pomoci naší! Séla. — Pochválen budiž, Hospodine, Všedobrotivý jest jméno Tvé a Tobě sluší děkovati!

Hodaa, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 87-89

Uděl mír, blaho a požehnání, přízeň a milost a milosrdenství nám a veškerému Israeli, lidu Svému! Žehnej nám, Otče náš, všem vesměs světlem tváři Své; nebo ve světle tváři Své dal Jsi nám, Hospodine, Bože náš, zákon života a lásku ke ctnosti, jakož i spravedlnost a požehnání a milosrdenství a život a mír. Kéž zalíbí se Tobě, žehnati lidu Svému Israelskému v každý čas a v každou hodinu mírem Svým!

(V deset dní pokání:
V knize života, požehnání a míru a výživy dobré nechať jsme zaznamenáni a zapsáni před Tebou, my i všechen lid Tvůj, dům Israele, k životu blaženému a k míru! Pochválen budiž, Hospodine, Jenž způsobuje mír!)

Pochválen budiž, Hospodine, Jenž žehná lidu Svému Israelskému mírem!

Šalom, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 90-91

(Sidur Brit olam má navíc: Kéž jsou k libosti slova mých úst a myšlení srdce mého Tobě, Hospodine, skálo má a vykupiteli můj!)

Bože můj! Zdržuj jazyk můj od zlého, a rety mé od mluvení lstivého. Vůči těm, kteří mně zlořečí, nechť duše má jest klidnou, a duše má jako prach pokorná ke všem buď. Otevři srdce mé zákonu Svému, a po příkazech Tvých ať snaží se duše má. A všem těm, kteří zamýšlejí proti mně něco zlého, rychle zruš záměr jejich a zmař úklady jejich! Učiň to pro jméno Své, učiň to pro pravici Svou, učiň to pro svatost Svou, učiň to pro učení Své, aby zachráněni byli miláčkové Tvoji; pomoz pravicí Svou a vyslyš mne! Kéž jsou k libosti slova mých úst a myšlení srdce mého Tobě, Hospodine, skálo má a vykupiteli můj!

עֹשֶׂה שָׁלוֹם (הַשָּׁלוֹם) בִּמְרוֹמָיו, הוּא יַעֲשֶׂה שָָׁלוֹם עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל וְאִמְרוּ אָמֵן

Ose šalom (ha-šalom) bimromav, Hu jaase šalom alejnu ve-al kol Jisrael ve-imru: Amen!

(V deset dní pokání se hebrejsky výše říká „ha-šalom“ místo „šalom“.)

Jenž činí mír na výsostech Svých, On uděl mír nám a všemu Israeli. Na to pravte: Amen!

Elohaj, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 91-92

Zde skončila část zvaná Amida.
(V případě odpolední modlitby by se pokračovalo zde: Mincha – Alejnu)
(V případě večerní modlitby by se pokračovalo zde: Maariv – Alejnu)

Tachanun (noachidé vynechávají)

Rabi Šerki v případě noachidů zcela vynechává tuto část zvanou Tachanun (תַּחֲנוּן).

Kriat Tóra (jen v určité dny)

Část zvaná Kriat Tóra (קְרִיאַת תּוֹרָה, dosl. „čtení Tóry“):

Rabi Šerki v případě noachidů v siduru Brit olam zcela vypouští veškerá požehnání v souvislosti s obřadním čtením Tóry, které tradičně nalézáme v sidurech (pro pondělí, čtvrtky, Šabaty a svátky). Rovněž židé tato požehnání přeskakují, není-li minjan. Noachidé se do minjanu nikdy nezapočítávají. Rabi Šerki přesto i noachidům doporučuje pravidelné čtení parašat ha-šavua o Šabatu (bez těchto tradičních požehnání, které nalézáme v sidurech).

O Šabatu a svátcích:

 • Společné čtení Tóry – noachidům se doporučuje, aby si společně přečetli v rámci tohoto bodu celý úsek z pravidelného cyklu čtení Tóry, který připadá na daný týden. Rovněž je nanejvýš vhodné, aby si poté toto čtení obohatili prohlubujícím studiem či výkladem toho, co se četlo.

Více viz: Parašat ha-šavua

Zde skončila část zvaná Kriat Tóra.

Závěrečné modlitby

Pouze o Šabatu:

 • Mi šeberach (מִי שֶׁבֵּרַךְ) – začíná slovy „Ten, jenž požehnal“ a končí: „A řekněte: Amen.“ Sidur Brit olam má lehce pozměněný začátek, kdy vypouští „našim otcům“ a dále užívá sefardské znění této modlitby.62
 • Modlitba za Vládu.
 • Modlitba za Stát Izrael.63
 • Modlita za mír ve světě.
 • Modlitba za příslušníky obranných sil Státu Izrael.64

On, Jenž požehnal otcům našim Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, nechť požehná této celé obci svaté, jim a ženám jejich, synům a dcerám jejich, jakož i všem, kdož náležejí k nim! Také všem, kteří zařizují a vydržují modlitebny, a všem, kteří přicházejí tam se pomodliti! Také všem, kteří daruji světlo na osvětlení modlitebny, víno na kiduš a habdálu, chléb pocestným a almužnu chudým, jakož i všem, kteří spravují záležitosti obecní s poctivostí. Nejsvětější, pochválen budiž, nechť udělí jim odměnu, odstraní od nich každou nemoc, uzdraví celé tělo jejich, odpustí každé provinění jejich a sešle požehnání a štěstí na každé dílo rukou jejich, s veškerým Israelem, bratřími jejich! Na to rceme: Amen!

Mi šeberach, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 194

Vždy pokračujeme:

Kadiš (noachidé vynechávají)

Rabi Šerki v případě noachidů zcela vynechává tuto část zvanou Kadiš (קַדִּישׁ), jelikož vyžaduje minjan, do kterého se noachidé nezapočítávají. Rovněž židé kadiš neříkají, není-li minjan.

Alejnu

Čast zvaná Alejnu (עָלֵינוּ):

 • Alejnu (עָלֵינוּ) – začíná slovy „Nám přísluší“ a končí „není žádný jiný.“65
 • Al ken (עַל כֵּן) – začíná slovy „Proto v Tebe budeme doufat“ a končí slovy „Jeho Jméno jediné“, s tím, že poslední větu: „Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a Jeho Jméno jediné“, říkáme hebrejsky.66

Nám přísluší vychvalovati Pána veškerenstva, vzdáti úctu Stvořiteli počátku, že neučinil nás jako pohany zemí a nepostavil nás na roveň s kastovními kmeny země, že neurčil nám podíl jako jim a osud náš jako všemu množství jejich. My pak se koříme a klaníme a s díky vyznáváme před králem všech králů, Nejsvětějším, pochválen budiž, že On rozestřel nebesa a založil zemi, a trůn Jeho velebnosti jest v nebesích nahoře a sídlo všemocnosti Jeho na výsostech nejvyšších. Onť jest Bůh náš, žádný jiný; opravdu jest král náš, nikdo mimo Něho, jakož psáno v učení Jeho: Tedy poznej dnes a uveď si to k srdci, že Hospodin sám jest Bůh v nebi nahoře i na zemi dole, žádný jiný!

Alejnu, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 119-120

Proto doufáme v Tebe, Hospodine, Bože náš, že spatříme brzy nádheru všemocnosti Tvé, že sprovodíš ohavnosti se země a všecky modly úplně vyhubíš; že upevněn bude svět panováním Všemohoucího. A všickni zeměsynové budou vzývati jméno Tvé; obrátíš k Sobě všecky bezbožníky země, aby poznali a zvěděli všickni obyvatelé světa, že Tobě má se kořiti každé koleno, přísahati každý jazyk. Před Tebou, Hospodine, Bože náš, budou se kořiti a v prach klesati, a velebnosti jména Tvého úctu vzdají a vezmou ochotně na sebe všickni jho panování Tvého, a kralovati budeš nad nimi brzy na věky věkův. Neboť království jest Tvé a na věky kralovati budeš ve slávě, jakož psáno v učení Tvém: Hospodin kralovati bude na věky věkův! A praveno:

וְהָיָה יי לְמֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ, בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה יי אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד

Ve-haja Adonaj le-melech al kol ha-arec, ba-jom ha-hu jihje Adonaj echad u-šemo echad.

I bude Hospodin králem nade vší zemí; v ten den bude Hospodin jediný a jméno Jeho jediné!

Al ken, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 120-122

Zde skončila část zvaná Alejnu.

Tímto skončila ranní modlitba zvaná Šacharit.
(Tímto by také končila odpolední a večerní modlitba.)

Mincha

Sidur Brit olam navrhuje toto uspořádání odpoledních modliteb zvaných Mincha (מִנְחָה):

Korbanot a ketoret (noachidé vynechávají)

Sidur Brit olam vychází ze sefardského uspořádání modliteb. Někteří mají ve zvyku začínat minchu částmi Korbanot (קָרְבָּנוֹת) a Ketoret (קְטֹרֶת) – rabi Šerki je však v případě noachidů zcela vynechává. Aškenazim začínají až částí Ašrej, viz níže.

Ašrej

Část zvaná Ašrej (אַשְׁרֵי, dosl. „Blaze“):

Sidur Brit olam vychází ze sefardského uspořádání modliteb a proto má po tzv. Vaanachnu (וַאֲנַכְנוּ) ještě dvě věty navíc z Žalmu 141:2 a 5:3. Aškenazim je však neříkají.

 • Ašrej (אַשְׁרֵי) – začíná slovy „Blaze těm“ a končí: „Blaze lidu, jemuž Hospodin je Bohem.“67 Jedná se o Žalm 84:5 a 144:15.
 • Tehila le-David (תְּהִלָּה לְדָוִד) – začíná slovy: „Chvalozpěv Davidův“ a končí „nechť žehnají všichni tvorové Jeho Svatému Jménu na věky věků.“68 Jedná se o Žalm 145. Věta: „Otevíráš Svou ruku a sytíš touhu všech živých tvorů“, se říká hebrejsky.
 • Vaanachnu (וַאֲנַכְנוּ) – začíná slovy „Avšak my budeme“ a končí „Haleluja!“69 Jedná se o Žalm 115:18.
 • Tikon tefilati (תִּכּוֹן תְּפִלָּתִי) – Jedná se o Žalm 141:2. Tuto větu ovšem pronášejí jen někteří sefardim. Sidur Brit olam patří mezi ně.
 • Hakšiva (הַקְשִׁיבָה) – Jedná se o Žalm 5:3. Tuto větu ovšem pronášejí jen někteří sefardim. Sidur Brit olam patří mezi ně.

Blaze těm, kteří přebývají v domě Tvém, jenž ustavičně velebí Tebe! Séla. Blaze lidu, jemuž tak se děje; blaze lidu, jemuž Hospodin jest Bohem!

Ašrej, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 49

Chvalozpěv Davidův.

Vyvyšovati budu Tebe, Bože můj, ó králi! a chváliti jméno Tvé na věky věků. Každý den budu Tě chváliti, a velebiti jméno Tvé na věky věkův. Veliký jest Hospodin a veleben velmi, a velikost Jeho nelze vystihnouti. Od pokolení do pokolení vychvalují díla Tvá, a mocné skutky Tvé zvěstují. O lesku slavné velebnosti Tvé i o věcech Tvých předivných přemýšleti budu. O moci hrozných skutků Tvých ať promlouvají, Tvou velikost já budu vypravovati. Památku hojné dobrotivosti Tvé ať hlásají, a nad spravedlností Tvou plesají. Milostivý a milosrdný jest Hospodin, shovívavý a veliké laskavosti. Dobrotivý jest Hospodin ke všem, a slitování Jeho nade všecka díla Jeho. Oslavují Tebe, Hospodine, všecka díla Tvá, a zbožní Tvoji chválí Tebe. Slávu království Tvého pronášejí, a o síle Tvé rozmlouvají, aby oznámili synům lidským mocné skutky Jeho a slavnou velebnost království Jeho. Království Tvé jest království všech věků, a panování Tvé po všecka pokolení. Podporuje Hospodin všecky klesající, a pozdvihuje všech snížených. Oči všech k Tobě vzhlížejí, a Ty dáváš jim pokrm jejich časem svým.

פּוֹתֵחַ אֶת יָדֶךָ וּמַשְׂבִּיעַ לְכָל חַי רָצוֹן

Poteach et jadecha u-masbia le-chol chaj racon.

Otvíráš ruku Svou a nasycuješ vše, co žije, milostí.

Spravedlivý jest Hospodin ve všech cestách Svých, a laskavý ve všech činech Svých. Blízký jest Hospodin všem, kteří Ho vzývají, všem, kteří Ho vzývají v pravdě. Vůli bojících se Jeho činí, a modlitbu jejich slyší a pomáhá jim. Opatruje Hospodin všech, kteří Ho milují, a všecky bezbožné zahubí. Chválu Hospodinovu ať mluví ústa má, a chval všeliké tělo jméno Jeho svaté na věky věků!

Tehila le-David, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 50-52

My pak chváliti budeme Boha od nynějška až na věky. Halelujah!

Vaanachnu, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 52

Nechť modlitba má je ti jak pryskyřice před tváři tvou vonící a mé ruce v prosbě pozdvižené jak oběť večerní.

Tikon tefilati, Žalm 141:2, Viktor Fischl

Vyslyš můj hlas, když volám o pomoc, králi a Pane můj, neboť k tobě se budu modlit v té chvíli.

Hakšiva, Žalm 5:3, Viktor Fischl

Zde skončila část zvaná Ašrej.

Poloviční kadiš (noachidé vynechávají)

Rabi Šerki v případě noachidů zcela vypouští tuto část zvanou Poloviční kadiš (חֲצִי קַדִּשׁ), jelikož vyžaduje minjan, do kterého se noachidé nezapočítávají. Rovněž židé Kadiš neříkají, není-li minjan.

Amida (Šemone Esre)

Většina sidurů, ať už sefardských či aškenázských, vkládá do odpolední modlitby před Adonaj sefataj tiftach (אֲדֹנָי שְׂפָתַי תִּפְתָּח) na začátku Amidy ještě i větu: „Hlásám Hospodinovo Jméno, přiznejte velikost našemu Bohu.“ Sidur Brit olam ovšem vychází z uspořádání modliteb, které tento zvyk nemá. V běžné dny je Amida v odpolední modlitbě totožná s tou v ranní modlitbě (v běžné dny). O šabatu a svátcích se ovšem liší začátek tzv. Kedušat ha-jom (קְדֻשַּׁת הַיּוֹם). Sidur Brit olam ho má sice překvapivě totožný se zněním, které se obvykle užívá v Amidě pro večerní modlitbu v Šabat a svátky, domníváme se však, že se ve skutečnosti jedná o tiskovou chybu a nikoliv o záměr.

Pouze v běžné dny:

Amida zní zcela stejně jako během ranní modlitby Šacharit (v běžné dny):
Šacharit – Amida (Šemone Esre)

Pouze o Šabatu a svátcích:

Amida zní stejně jako během ranní modlitby Šacharit (o Šabatu a svátcích), až na:

 • Kedušat ha-jom (קְדֻשַּׁת הַיּוֹם) – začíná slovy „Ty jsi Jeden a Tvé Jméno je Jedno“ a končí větou: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, jenž posvěcuješ šabat.“70 Znění je lehce odlišné od toho, jaké se v Amidě pronáší během ranní a večerní modlitby o Šabatu a svátcích. Sidur Brit olam zde sice ve skutečnosti užívá stejné, jaké obvykle říkáme pouze během večerní modlitby o Šabatu a svátcích, domníváme se však, že se jedná o tiskovou chybu a proto níže uvádíme tak, jak je to v aškenázském siduru.

Ty jsi jediný a jméno Tvé jest jediné, a kdo, jako lid Tvůj Israelský, jest národ jediný na zemi? Ozdobu čestnou, vínek spásy, den klidu a svěcení lidu Svému Jsi udělil. Abraham těšil se, Izák plesal, Jakob a synové jeho požívali klidu o něm. Jest to klid lásky a přízně, klid pravdy a věrnosti, klid míru a spokojenosti, bezpečnosti a důvěry, klid úplný, v němžto zalíbení máš. Poznávají děti Tvé a vědí, že od Tebe pochází klid jejich, a pro klid svůj posvěcují jméno Tvé.

Bože náš a Bože otců našich! Měj zalíbení v odpočinku našem, posvěť nás příkazy Svými a dej nám účast v učení Svém; nasyť nás z dobrotivosti Své a potěš nás pomocí Svou! Očisti srdce naše, bychom sloužili Tobě v pravdě, a popřej nám, Hospodine, Bože náš, v lásce a libosti sabatu Svého svatého, aby odpočinul o něm Israel, jenž světí jméno Tvé. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž posvětil sabat.

Mincha, Kedušat ha-Jom, Šabat a svátky, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 225 a 154-155

Tachanun (noachidé vynechávají)

Rabi Šerki v případě noachidů zcela vynechává tuto část zvanou Tachanun (תַּחֲנוּן).

Kadiš (noachidé vynechávají)

Rabi Šerki v případě noachidů zcela vynechává tuto část zvanou Kadiš (קַדִּישׁ), jelikož vyžaduje minjan, do kterého se noachidé nezapočítávají. Rovněž židé kadiš neříkají, není-li minjan.

Alejnu

Alejnu zní zcela stejně jako během ranní modlitby Šacharit:
Šacharit – Alejnu

Tímto skončila odpolední modlitba zvaná Mincha.

Maariv

Sidur Brit olam navrhuje toto uspořádání večerních modliteb zvaných Maariv (מַעֲרִיב):

(V pátek večer předchází Maariv nejprve tzv. Kabalat Šabat – přivítání Šabatu.)

Vehu rachum (pouze v běžné dny)

Sidur Brit olam vkládá před Vehu rachum (וְהוּא רַחוּם) navíc ještě následující věty: Tehilim (Žalm) 46:5, 14:13 a 20:10 – ovšem ne všechny sidury mají takový zvyk.

Část zvaná Vehu rachum (וְהוּא רַחוּם, dosl. „On je slitovný“):

Pouze v běžné dny:

 • Adonaj cevaot imanu (יי צְבָאוֹת עִמָּנוּ, dosl. „Hospodin zástupů je s námi“) – Tehilim (Žalmy) 46:5.71
 • Ašrej adam (אַשְׁרֵי אָדָם, dosl. „blaze člověku“) – Tehilim (Žalmy) 14:13.71
 • Adonaj hošia (יי הוֹשִׁיעָה, dosl. „Hospodine pomoz“) – Tehilim (Žalmy) 20:10.71
 • Vehu rachum (וְהוּא רַחוּם) – začíná slovy „On je slitovný“ a končí „kéž nám Král odpoví v den, kdy voláme“.72

Hospodin zástupů jest s námi, záštitou jest nám Bůh Jakobův! Séla.

Maariv, Adonaj cevaot imanu, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 242

Hospodine zástupů! Blaze člověku, jenž důvěřuje v Tebe!

Maariv, Ašrej adam, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 242

Hospodine, pomoz! Král ať vyslyší nás v den, když voláme!

Maariv, Adonaj hošia, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 242

On jest milosrdný, odpouští provinění a nezahubí, častokrát odvrací hněv Svůj a nevzbuzuje vší prchlivosti Své. Hospodine, pomoz! Král ať vyslyší nás v den, když voláme!

Maariv, Vehu rachum, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 242

Zde skončila část zvaná Vehu rachum.

Kriat Šema uvirchotejha

Část zvaná Kriat Šema uvirchotejha
(Šema s požehnáními, קְרִיאַת שְׁמַע וּבִרְכוֹתֶיהָ):

Rabi Šerki zcela vypouští hebrejskou větu El melech neeman (אֵל מֶלֶךְ נֶאֱמָן) těsně před pronášením Šema v souvislosti s tzv. minjanem, do kterého se noachidé nikdy nezapočitávají. Ze stejného důvodu vypouští na samotném počátku Kriat Šema uvirchotejha také Barechu (בָּרְכוּ) a odpověď obce.
Rabi Šerki dále v případě noachidů zcela vynechává část zvanou Ahavat olam, která jinak těsně předchází Ašer bidvaro maariv aravim, a také části Vehaja, Vajomer atd. až po Haškivenu, kterým pak končí předčasně (Haškivenu tedy noachidé podle siduru Brit olam pronášejí). Rabi Šerki rovněž mírně pozměnil závěr Haškivenu.73

 • Ašer bidvaro maariv aravim (אֲשֶׁר בִּדְבָרוֹ מַעֲרִיב עֲרָבִים, dosl. „Jenž svým slovem halí v soumrak večery“) – začíná slovy „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš“ a končí „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, jenž halíš v soumrak večery.“74
 • Šema Jisrael (שְׁמַע יִשְׂרָאֵל) – zpívá se nahlas hebrejsky: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný.“ Jedná se o větu z Devarim (5. Mojžíšovy) 6:4.75
 • Baruch Šem kevod (בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד) – přikrýváme si oči a šeptem pronášíme hebrejsky: „Požehnáno budiž jméno Jeho vznešeného království na věky věků.“76
 • Veahavta (וְאָהַבְתָּ) – začíná slovy „A budeš milovat Hospodina“ a končí větou: „A napíšeš je na veřeje svého domu a své brány.“ Jedná se o slova z Devarim (5. Mojžíšovy) 6:5-9.77
 • Haškivenu (הַשְׁכִּיבֵנוּ, dosl. „Nech nás ulehnout“) – začíná slovy „Nech nás ulehnout“ a končí „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, chránící věčně svůj lid Izraele“.78

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž slovem Svým v soumrak halí večery, v moudrosti otvírá brány (nebeské) a v důmyslu mění časy, střídá období a řadí hvězdy na stráži jejich na obloze dle vůle Své. On tvoří den i noc; odvaluje světlo před temností a temnost před světlem, On káže, aby zmizel den a přivádí noc a činí rozdíl mezi dnem a nocí. Hospodin zástupův jest jméno Jeho! Všemohoucí Jenž žije a trvá stále, kralovati bude nad námi na věky věkův. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž v soumrak halí večery!

Maariv, Ašer bidvaro maariv aravim, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 146-147

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה׳ אֱלֹהֵינוּ, ה׳ אֶחָד

Šema Jisrael Adonaj Elohejnu, Adonaj echad!

Slyš, Israeli! Hospodin jest Bůh náš, Hospodin jest jediný!

Maariv, Šema Jisrael, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 71

בָּרוּךְ, שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ, לְעוֹלָם וָעֶד

Baruch, Šem kevod malchuto, le-olam va-ed!

Pochváleno budiž jméno Jeho vznešené říše na věky věkův!

Maariv, Baruch Šem kevod, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 71

Milovati budeš Hospodina, Boha svého, z celého srdce svého za celé duše své a ze vší síly své! Nechť jsou slova tato, kteráž Já přikazuji tobě dnes, v srdci tvém. Vštěpuj je dětem svým a rozmlouvej o nich, když sedneš v domě svém a když půjdeš cestou, když lehneš i když vstaneš. Připevni je jako znamení na ruku svou a nechť jsou pamětní páskou mezi očima tvýma. A napiš je na veřeje domu svého a na brány své.

Maariv, Veahavta, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 71-72

Dej, abychom ulehli, Hospodine, Bože náš, v míru a dej, abychom povstali, králi náš, k životu! Rozprostři nad námi stan míru Svého a veď nás radou dobrou od Sebe, a pomoz nám pro jméno Své! Ochraniž nás a odvrať od nás nepřítele, mor a meč a hlad a zármutek, a odvrať odpůrce před námi a za námi, a ve stínu perutí Svých skrývej nás; neboť Ty, ó Bože, strážce náš a vysvoboditel náš Jsi, neboť Ty, Všemohoucí králi, milostivý a milosrdný Jsi. Opatruj náš východ a náš příchod k životu a míru od nynějška až na věky!

Rozprostři nad námi stan míru svého! Pochválen budiž, Hospodine, Jenž rozprostírá stan míru nad námi a nad veškerým lidem Svým Israelským a nad Jerusalémem!

Maariv, Haškivenu, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 151

Zde skončila část zvaná Kriat Šema uvirchotejha.

Poloviční kadiš (noachidé vynechávají)

Rabi Šerki v případě noachidů zcela vypouští tuto část zvanou Poloviční kadiš (חֲצִי קַדִּשׁ), jelikož vyžaduje minjan, do kterého se noachidé nezapočítávají. Rovněž židé Kadiš neříkají, není-li minjan.

Amida (Šemone Esre)

Pouze v běžné dny:

Amida zní zcela stejně jako během ranní modlitby Šacharit (v běžné dny):
Šacharit – Amida (Šemone Esre)

Pouze o Šabatu a svátcích:

Amida zní stejně jako během ranní modlitby Šacharit (o Šabatu a svátcích), až na:

 • Kedušat ha-jom (קְדֻשַּׁת הַיּוֹם) – začíná slovy „Ty jsi posvětil sedmý den“ a končí větou: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, jenž posvěcuješ šabat.“79 Znění je lehce odlišné od toho, jaké se v Amidě pronáší během ranní a odpolední modlitby o Šabatu a svátcích.

Ty jsi posvětil den sedmý jménu Svému, když ukončeno bylo stvoření nebes i země; požehnal Jsi jemu přede všemi dny a posvětil Jsi jej přede všemi dobami. A takto psáno jest v zákonu Tvém:

I byla dokonána nebesa i země a všechen zástup jejich. I ukončil Bůh v den sedmý dílo Své, kteréž konal, a odpočinul v den sedmý od veškerého díla Svého, kteréž konal. I požehnal Bůh dni sedmému a posvětil jej, neb o něm odpočinul od veškerého díla Svého, kteréž tvořil Bůh aby je vykonal.

Bože náš a Bože otců našich! Měj zalíbení v odpočinku našem, posvěť nás příkazy Svými a dej nám účast v učení Svém; nasyť nás z dobrotivosti Své a potěš nás pomocí Svou! Očisti srdce naše, bychom sloužili Tobě v pravdě, a popřej nám, Hospodine, Bože náš, v lásce a libosti sabatu Svého svatého, aby odpočinul o něm Israel, jenž světí jméno Tvé. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž posvětil sabat.

Maariv, Kedušat ha-Jom, Šabat a svátky, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 153-155

Kadiš (noachidé vynechávají)

Rabi Šerki v případě noachidů zcela vynechává tuto část zvanou Kadiš (קַדִּישׁ), jelikož vyžaduje minjan, do kterého se noachidé nezapočítávají. Rovněž židé kadiš neříkají, není-li minjan.

Sváteční části (většinu noachidé vynechávají)

Rabi Šerki ve večerní modlitbě na Šabat a svátky v siduru Brit olam pro noachidy vynechává části: Ba-me madlikin, rabínský kadiš, kadiš sirotků následující po Alejnu atd. kromě části zvané Kiduš pro šabatový večer, která má však zkrácenou podobu. Rabi Šerki v siduru zmiňuje šabatovou večeři, avšak nepředepisuje jí žádný pořádek (patrně z tohoto důvodu tedy sidur Brit olam nejspíš vynechává jak požehnání dětí a Ešet chajil, tak tradiční šabatové písně). Adon olam se v siduru Brit olam nalézá, pouze na jiném místě.

Alejnu

Alejnu zní zcela stejně jako během ranní modlitby Šacharit:
Šacharit – Alejnu

Tímto skončila večerní modlitba zvaná Maariv.

Kriat Šema al ha-mita (čtení Šema těsně před ulehnutím ke spánku)

Sidur Brit olam navrhuje toto uspořádání modlitby zvané Kriat Šema al ha-mita (קְרִיאַת שְׁמַע עַל הַמִּטָּה):

Rabi Šerki v případě noachidů zcela vypouští počáteční modlitbu Ribono šel olam. Dále vypouští Vihi noam, Jošev beseter, Adonaj ma rabu caraj a Haškivenu. Domníváme se však, že se v případě Haškivenu jedná pouze o tiskovou chybu, jelikož je jinak i součástí Maarivu. Dále významně zkracuje část zvanou Ha-malach a vypouští také Bešem Adonaj.

 • Ha-mapil (הַמַּפִּיל , dosl. „Jenž přinášíš“) – začíná slovy „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž přinášíš spánek mým očím“ a končí „jenž osvětluješ celý svět Svou slávou.“80
 • Šema Jisrael (שְׁמַע יִשְׂרָאֵל) – zpívá se nahlas hebrejsky: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný.“ Jedná se o větu z Devarim (5. Mojžíšovy) 6:4.81
 • Baruch Šem kevod (בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד) – Přikrýváme si oči a šeptem pronášíme hebrejsky: „Požehnáno budiž jméno Jeho vznešeného království na věky věků.“82
 • Veahavta (וְאָהַבְתָּ) – začíná slovy „A budeš milovat Hospodina“ a končí větou: „A napíšeš je na veřeje svého domu a své brány.“ Jedná se o slova z Devarim (5. Mojžíšovy) 6:5-9.83
 • Haškivenu (הַשְׁכִּיבֵנוּ, dosl. „Nech nás ulehnout“) – začíná slovy „Dej nám ulehnout“ a končí větou: „Chraň náš příchod a náš odchod k životu a k míru od nynějška až navěky“.84
 • Ha-malach (הַמַּלְאָךְ , dosl. „Kéž anděl“) – začíná slovy „Kéž anděl“ a končí „ať se jako ryby nesmírně rozmnoží uprostřed země.“85
 • Jevarechecha (יְבָרֶכְךָ, dosl. „Ať ti žehná“) – začíná slovy „Ať Hospodin ti žehná“ a končí „a obdaří tě pokojem.“86
 • Hine lo janum (הִנֵּה לֹא יָנוּם, dosl. „Hle, nedříme“) – jedná se o větu: „Hle, nedříme a nespí Ten, jenž střeží Izrael.“87
 • Lišuatecha (לִישׁוּעָתְךָ , dosl. „Ve tvou spásu“) – jedná se o větu: „Ve tvou spásu doufám, Hospodine. Doufám, Hospodine, ve tvou spásu. Hospodine, ve tvou spásu doufám.“88
 • Šir ha-maalot (שִׁיר הַמַּעֲלוֹת, dosl. „Píseň stupňů“) – jedná se o Žalm 128. 89
 • Adon olam (אֲדוֹן עוֹלָם) – píseň, jež začíná slovy „Pán všehomíra, jenž panoval“ a končí „se mnou je Hospodin, nebudu se bát.“90

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž uvádí tvrdý spánek na oči mé a dřímotu na víčka má. Budiž vůle Tvá, Hospodine, Bože můj a Bože otců mých, abych odpočinul v míru a vstal v míru, aby neděsily mne představy mé nebo sny špatné nebo myšlenky špatné, i budiž lože mé bez pohany před Tebou! Osvětli opět oči mé, bych neusnul snem smrti. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž osvětluje svět celý velebností Svou!

Kriat Šema al ha-mita, Ha-mapil, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 411-412

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה׳ אֱלֹהֵינוּ, ה׳ אֶחָד

Šema Jisrael Adonaj Elohejnu, Adonaj echad!

Slyš, Israeli! Hospodin jest Bůh náš, Hospodin jest jediný!

Kriat Šema al ha-mita, Šema Jisrael, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 71

בָּרוּךְ, שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ, לְעוֹלָם וָעֶד

Baruch, Šem kevod malchuto, le-olam va-ed!

Pochváleno budiž jméno Jeho vznešené říše na věky věkův!

Kriat Šema al ha-mita, Baruch Šem kevod, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 71

Milovati budeš Hospodina, Boha svého, z celého srdce svého za celé duše své a ze vší síly své! Nechť jsou slova tato, kteráž Já přikazuji tobě dnes, v srdci tvém. Vštěpuj je dětem svým a rozmlouvej o nich, když sedneš v domě svém a když půjdeš cestou, když lehneš i když vstaneš. Připevni je jako znamení na ruku svou a nechť jsou pamětní páskou mezi očima tvýma. A napiš je na veřeje domu svého a na brány své.

Kriat Šema al ha-mita, Veahavta, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 71-72

Dej, abychom ulehli, Hospodine, Bože náš, v míru a dej, abychom povstali, králi náš, k životu! Rozprostři nad námi stan míru Svého a veď nás radou dobrou od Sebe, a pomoz nám pro jméno Své! Ochraniž nás a odvrať od nás nepřítele, mor a meč a hlad a zármutek, a odvrať odpůrce před námi a za námi, a ve stínu perutí Svých skrývej nás; neboť Ty, ó Bože, strážce náš a vysvoboditel náš Jsi, neboť Ty, Všemohoucí králi, milostivý a milosrdný Jsi. Opatruj náš východ a náš příchod k životu a míru od nynějška až na věky!

Kriat Šema al ha-mita, Haškivenu, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 151

Anděl, kterýž mne vykoupil ze všeho zlého, žehnejž hochům těmto a vysloveno budiž nad nimi jméno mé a jméno otců mých Abrahama a Izáka, a nechť se rozmnoží četně uprostřed země.

Kriat Šema al ha-mita, Ha-malach, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 414

Žehnejž tobě Hospodin a opatruj tebe, ozářiž Hospodin tvář Svou tobě a buď milostiv tobě, obratiž Hospodin tvář Svou k tobě a dejž tobě pokoj!

Kriat Šema al ha-mita, Jevarechecha, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 415

Hle, nedříme ani nespí strážce Israele!

Kriat Šema al ha-mita, Hine lo janum, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 415

Pomoci Tvé očekávám, Hospodine! Očekávám, Hospodine, pomoci Tvé! Hospodine, pomoci Tvé očekávám!

Kriat Šema al ha-mita, Lišuatecha, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 415

Píseň stupňů. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po cestách Jeho! Výdělkem rukou svých když se živíš – blaze tobě! pak se dobře daří tobě! Manželka tvá jest jako réva plodná uvnitř domu tvého, dítky tvé jako štěpy olivové kolem stolu tvého. Hle, takto jest požehnán muž, jenž se bojí Hospodina. Žehnejž tobě Hospodin ze Siona! a spatřuj štěstí Jeruzaléma po všecky dny života svého, a spatřuj dítky dětí svých! Pokoj nad Israelem!

Kriat Šema al ha-mita, Šir ha-maalot, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 235

Bůh všemocný již panoval, dřív než byl tvorům život dán; Svým pokynem svět zbudoval, A „králem“ byl pak nazýván. Až dokoná vše na zemi, On panovníkem bude Sám; On byl a jest bez skončení, i věčný Jeho slávy chrám. Jest jediným Svou bytostí, a nikdo se Mu nerovná; bez počátku, do věčnosti jest vláda Jeho všemocná. Můj Bůh jest, živá spása má a štít můj v době soužení; můj prapor jest a hradba má, zdroj spásy mé v den prošení. Já v ruku Jeho poroučím své tělo, celou duši svou; když spím i když se probouzím, Bdí oko Páně nade mnou!

Kriat Šema al ha-mita, Adon olam, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 4–5

Tímto skončila večerní modlitba zvaná Kriat Šema al ha-mita.

Šabat

Ačkoliv dodržování Šabatu je příkázání a současně výsada výlučně izraelského národa, ze slov některých velkých židovských učenců91 vyplývá, že ten, kdo přijme sedm noachidských přikázání před rabínským soudem, se smí podílet na dodržování Šabatu židovského národa.

Sidur Brit Olam, Rabi Uri Šerki, Šabat, str. 78

Před začátkem Šabatu se zapalují dvě svíce. Svíce by měly nejlépe zapalovat ženy. Po zapálení svící je zvykem pronášet k ha-Šem prosby.

Sidur Brit Olam, Rabi Uri Šerki, Vítání Šabatu, str. 78

Kabalat Šabat

Rabi Šerki v případě noachidů z Kabalat Šabat vynechává pouze kadiš sirotků.

Část zvaná Kabalat Šabat (dosl. „Přijetí Šabatu“):

 • Lechu (לְכוּ, dosl. „Pojďte“) – jedná se o Žalm 95.92
 • Širu (שִׁירוּ , dosl. „Zpívejte“) – jedná se o Žalm 96.93
 • Adonaj malach (יי מָלָךְ, dosl. „Hospodin kraloval“) – jedná se o Žalm 97.94
 • Mizmor (מִזְמוֹר, dosl. „Žalm“) – jedná se o Žalm 98.95
 • Adonaj malach (יי מָלָךְ, dosl. „Hospodin kraluje“) – jedná se o Žalm 99.96
 • Mizmor (מִזְמוֹר, dosl. „Žalm“) – jedná se o Žalm 29.97
 • Lecha dodi (לְכָה דוֹדִי, dosl. „Pojď můj milý“) – zpívá se tato píšeň.98
 • Mizmor (מִזְמוֹר, dosl. „Žalm“) – jedná se o Žalm 92.99
 • Adonaj malach (יי מָלָךְ, dosl. „Hospodin kraloval“) – jedná se o Žalm 93.100

Pojďte, plesejme Hospodinu, jásejme skále spasení svého! Uvítejme tvář Jeho s díkem, ve zpěvech jásejme Jemu! Neboť Bůh veliký jest Hospodin, a král veliký nade všecky bohy; v Jeho ruce jsou základy země, a temena hor jsou Jeho. Jemu náleží moře – On je učinil, a souši ruce Jeho utvořily. Pojďte, klaňme se a kořme se, klekejme před Hospodinem, stvořitelem svým! Neboť On jest Bůh náš, a my jsme lid pastvy Jeho a stádo ruky Jeho ještě dnes, když hlasu Jeho posloucháte. Nezatvrzujte srdce svého jako při sváru, jako v den pokušení na poušti, kdežto mne pokoušeli otcové vaši, mne zkoušeli, ač viděli dílo mé; čtyřicet roků zanevřel jsem na pokolení to a pravil jsem: „Lid bludného srdce jsou, oni nepoznali cest mých!“ Tak že jsem přísahal v hněvu svém: Nevejdou v odpočinutí mé (totiž do země zaslíbené)!

Kabalat Šabat, Lechu, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 137-138

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu všecky země! Zpívejte Hospodinu, chvalte jméno Jeho, zvěstujte den co den spasení Jeho! Vypravujte mezi pohany slávu Jeho, mezi všemi národy divy Jeho! Nebo veliký jest Hospodin a veleben velmi, hrozný jest nade všecky bohy. Nebo všickni bohové pohanů jsou modly, Hospodin však nebesa učinil. Lesk a důstojnost jest před Ním, sláva a nádhera ve svatyni Jeho. Vzdejte Hospodinu, vy kmenové národů, vzdejte Hospodinu čest a slávu! Vzdejte Hospodinu čest jména Jeho, přineste dary a vejděte v nádvoří Jeho, sklánějte se před Hospodinem v okrase svaté, chvějte se před Ním, všecky země! Rcete mezi národy: Hospodin jest králem, a pevným jest svět, aby se nepohnul; On souditi bude národy po právu. Nechť radují se nebesa a zaplesá země, zvuk vydej moře i plnost jeho, vesel se pole i vše, což jest na něm; pak zaplesají všecky stromy lesní před Hospodinem; neb se béře – neb se béře, aby soudil zemi. Souditi bude svět podle spravedlnosti a národy podle věrnosti Své.

Kabalat Šabat, ֳŠiru, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 138-139

Hospodin jest králem, ať plesá země, radují se ostrovy četné. Oblak a mračno jest vůkol Něho, spravedlnost a právo podporou trůnu Jeho. Oheň před Ním chodí a pálí vůkol nepřátele Jeho. Ozařují Jeho blesky svět, vidí to a chvěje se země. Hory jako vosk rozplývají se před Hospodinem, před Pánem veškeré země. Zvěstují nebesa spravedlnost Jeho, a spatřují všickni národové slávu Jeho. Zahanbeni jsou všickni služebníci obrazů, kteří se chlubí modlami – klaní se Jemu všickni bohové. Slyší to a raduje se Sion, a plesají dcery Judské pro soudy Tvé, Hospodine! Neboť Ty, Hospodine, jsi Nejvyšší na veškeré zemi, velice vyvýšen Jsi nade všecky bohy. Kdož milujete Hospodina, mějte v nenávisti nepravost! On opatruje duše Svých pobožných, z ruky bezbožníků je zachraňuje. Světlo jest rozseto spravedlivému, a těm, kteří jsou upřímného srdce – radost. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu, a děkujte památce Jeho svaté!

Kabalat Šabat, ֳAdonaj malach, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 139-140

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť zázraky činil; pomáhala Mu pravice Jeho a rámě Jeho svaté. Oznámil Hospodin pomoc Svou, před očima národů zjevil spravedlnost Svou. On byl pamětliv milosti Své a věrnosti Své domu Israelskému; spatřily všecky končiny země pomoc Boha našeho. Jásejte Hospodinu všecky země; dejte se do plesání a hrajte! Hrajte Hospodinu na citeru, na citeru při hlasitém zpěvu; troubami a zvukem pozounu jásejte před králem, Hospodinem! Zvuk vydej moře i plnost jeho, svět a bydlící v něm. Veletoky ať zatleskají rukama, vespolek hory ať plesají – před Hospodinem; neboť se béře, aby soudil zemi. Souditi bude svět podle spravedlnosti a národy po právu.

Kabalat Šabat, ֳMizmor, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 140-141

Hospodin jest králem – chvěji se národové; On trůní nad cherubíny – zmítá se země. Hospodin na Sionu jest veliký, a vyvýšen jest nade všecky národy. Oslavují jméno Tvé – veliké a hrozné, svaté jest – a všemocnost krále, Jenž právo miluje. Ty jsi zachoval upřímnost; právo a spravedlnost v Jakobu Tys konal. Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, a sklánějte se u podnože nohou Jeho! svatý jest. Mojžíš a Aron mezi kněžími Jeho, a Samuel mezi vzývajícími jméno Jeho – oni volali k Hospodinu, a On vyslyšel je. Ve sloupu oblakovém mluvil k nim; oni zachovávali svědectví Jeho a zákon, kterýž dal jim. Hospodine, Bože náš, Tys je vyslyšel; Bohem odpouštějícím byl Jsi jim, ale i mstitelem přestupků jejich. Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, a sklánějte se u hory Jeho svaté; neboť svatý jest Hospodin, Bůh náš!

Kabalat Šabat, ֳAdonaj malach, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 141-142

Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, vy synové Boží, vzdejte Hospodinu čest a slávu! Vzdejte Hospodinu čest jména Jeho, sklánějte se před Hospodinem v okrase svaté! Hlas Hospodinův zaznívá nad vodami; Bůh slávy hřmí, Hospodin nad vodami velikými. Hlas Hospodinův zaznívá s mohutností, hlas Hospodinův s velebností. Hlas Hospodinův láme cedry, i rozráží Hospodin cedry Libánské, a činí, že poskakují jako telátka, Libanon a Sirion jako mladí buvolové. Hlas Hospodinův metá plameny ohnivé. Hlas Hospodinův otřásá pouští, otřásá Hospodin pouští Kádeš. Hlas Hospodinův vzrušuje laně a obnažuje lesy, a v paláci Jeho všecko praví: Sláva (budiž Jemu)! Hospodin při potopě trůnil, a tak trůní Hospodin jako král na věky. Hospodin sílu lidu Svému dá; Hospodin požehná lidu Svému mírem.

Kabalat Šabat, ֳMizmor, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 142-143

Pojď, můj milý, nevěstě vstříc spějme, svatý sabat vlídně uvítejme!

„Zachovej a pamětliv buď jeho!“ tak zněl příkaz Boha jediného; jeden jest Bůh, jedno Jeho jméno, věčně budiž slaveno a ctěno! Pojď a. t. d.

Uvítejme sabat bez meškání, neboť on jest zdrojem požehnání; na počátku světa obmýšlen, byl až v konec díla posvěcen. Pojď a. t. d.

Sídlo krále, město vlády Jeho, povstaň opět ze zboření svého! Dlouho trvalo tvé bědování, již se k tobě milost Boží sklání. Pojď a. t. d.

Setřes prach a odlož smutek svůj, oblékni se v roucho slávy, lide můj! Isaiův syn, rodem z Betléma, vykoupí tě brzy, duše má! Pojď a. t. d.

Prober se a pohleď jasnou tváří, neb ti vzejde světlo v plné záři; vstaň a zapěj píseň veselou, slávu Páně spatříš nad sebou! Pojď a. t. d.

Hanbou nezardí se tvoje tvář, proč se skláníš a proč naříkáš? Lidu mému ochrany se dostane, město ze svých ssutin zase povstane. Pojď a. t. d.

Kdo tě plenil, vydán bude v plen, kdo tě hubil, bude zapuzen; Bohu svému budeš k radosti, jak se těší ženich z nevěsty. Pojď a. t. d.

V pravo, v levo dojdeš rozšíření, v Bohu budeš míti zalíbení; z rodu Pérec vzejde tobě spasení, radujme se tomu, buďme nadšeni! Pojď a. t. d.

Vítej nám, ty zdobo chotě svého, ples a radost září z oka tvého; oblaž lid, jenž zachoval svou víru, vítej nám, ty poselkyně míru!

Pojď, můj milý, nevěstě vstříc spějme, svatý sabat vlídně uvítejme!

Kabalat Šabat, ֳLecha dodi, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 143-145

Píseň ke dni sobotnímu. Příjemno jest děkovati Hospodinu, a hráti jménu Tvému, ó Nejvyšší! – zvěstovati z rána milost Tvou, a věrnost Tvou v nocech, na desíti strunách a na žaltáři, při zvuku citery. Nebo potěšil jsi mne, Hospodine, skutky Svými, nade činy rukou Tvých plesati budu. Jak veliká jsou díla Tvá, Hospodine! jak velmi hluboké myšlenky Tvé! Člověk nevědomý nepoznává toho, a pošetilec nenahlíží toho: Že vyrůstají bezbožní jako bylina, a vykvétají všickni pachatelé nepravosti, – aby vyhlazeni byli na věky. Ty však jsi vznešený na věky, Hospodine! Nebo hle, nepřátelé Tvoji zahynou, rozptýlení budou všickni pachatelé nepravosti. Ty pak jsi povýšil, jako buvolův, roh můj (t.j. sílu mou); pokropen jsem olejem čerstvým. Jen popatří oko mé na slidiče moje, o povstávajících proti mně zlosynech zaslechnou uši mé. Spravedlivý jako palma vzkvete, jako cedr na Libánu vzroste. Štěpováni v domě Hospodinově, v nádvořích Boha našeho pokvetou. Ještě porostou ve stáří, silní a svěží budou; aby zvěstovali, že přímý jest Hospodin, skála má, a že není nepravosti při Něm.

Kabalat Šabat, ֳMizmor, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 46-47

Hospodin jest králem, důstojností se oděl; oděl se Hospodin, mocí se opásal, a pevný jest svět, aby se nepohnul. Upevněn jest trůn Tvůj ode dávna, od věčnosti jsi Ty. Pozdvihují řeky, Hospodine, pozdvihují řeky hlasu svého, pozdvihují řeky hučení svého. Nad hlasy vod velikých jsou mocnější vlny mořské; Nejmocnější jest na výsosti Hospodin! Svědectví Tvá jsou velmi věrohodná; domu Tvému sluší svatost, Hospodine, na věčné časy.

Kabalat Šabat, ֳAdonaj malach, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 47

Zde skončila část zvaná Kabalat Šabat.

(Pokračuje se večerní modlitbou.)

Kiduš pro šabatový večer

Rabi Šerki v případě noachidů kiduš zkrátil tak, že vynechává závěrečné požehnání, ve kterém židé děkují za posvěcení přikázaními, za vyvolení Izraele jako Božího lidu a za dědictví Šabatu.
O Šabatu se kiduš zpravidla odehrává nejprve ještě v synagóze, a to na závěr večerní modlitby, následně pak po příchodu domů ze synagógy, kdy kiduš zahajuje slavnostní rodinnou večeři, jejíž nedílnou součástí je také chala, která vyžaduje pronesení požehnání Hamoci lechem min ha-arec, a pak znovu v synagóze po skončení ranní modlitby. Rabi Šerki ovšem v siduru Brit olam pro noachidy ve večerní šabatové modlitbě zřejmě míní pouze kiduš, který se odehrává doma.

Část zvaná Kiduš (קִדּוּשׁ, dosl. „Posvěcení“ či „Oddělení“):

Pouze o Šabatu (doma v pátek po večerní modlitbě):

 • Jom ha-šiši (יוֹם הַשִּׁשִּׁי, dosl. „Den šestý“) – začíná slovy „Den šestý. A byla dokončena nebesa a země“ a končí „neboť v něm ustal od všeho Svého díla, které Bůh stvořil, aby učiněno bylo.“101
 • Bore peri hagafen (בּוֹרֵא פְּּרִי הַגָּּפֶן, dosl. „stvořiteli plodů vinné révy“) – pronáší se požehnání: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, stvořiteli plodů vinné révy.“102

Bere se do ruky pohár s vínem, stojí se a pronáší se:

Den šestý. I byla dokonána nebesa i země a všechen zástup jejich. I ukončil Bůh v den sedmý dílo Své, kteréž konal, a odpočinul v den sedmý od veškerého díla Svého, kteréž konal. I požehnal Bůh dni sedmému a posvětil jej, neb o něm odpočinul od veškerého díla Svého, kteréž tvořil Bůh, aby je vykonal.

Kiduš, Jom ha-šiši, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 154

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž stvořil plod révy!

Kiduš, Bore peri hagafen, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 160

Pohár s vínem se vypije vsedě.

Zde skončila část zvaná Kiduš.

(Nyní je možno pokračovat šabatovou rodinnou večeří. Po vypití kidušového poháru s vínem je zvykem mýt si před večeří ruce. Hlava domácnosti bere do ruky dva bochníky chaly a pronáší nad nimi požehnání Hamoci lechem min ha-arec. Je zvykem nemluvit, dokud se nepojí chala.)

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, jenž vyrůsti dává chlebu ze země!

Hamoci lechem min ha-arec, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 161

Roš ha-šana

Sidur Brit olam pro noachidy předepisuje na Roš ha-šana zvláštní Amidu a také Musaf.

Amida le-Roš ha-šana

Rabi Šerki přidává na začátek Amidy pro Roš ha-šana úryvek z Žalmů 81:4-5. V jiných sidurech jsme však tento zvyk nenalezli a domníváme se, že se může jednat o tiskovou chybu. Sidur Brit olam má dále lehce odlišné znění Kedušat ha-Šem, jelikož vychází ze sefardského uspořádání.103

O novoluní trubte na šofar v čas určený, v den svátku našeho. Neboť takový je zákon v Izraeli, tak stanovil Bůh Jaakovův.

Kniha žalmů, Viktor Fischl, Žalm 81:4-5, str. 241
 • Začátek Amidy od „Adonaj sefataj tiftach“ až po „Kedušat ha-Šem“ je stejný jako obvykle ve svátek s tím, že se modlíme i vsuvky, které souvisejí s tzv. „deseti dny pokání“. V Kedušat ha-Šem se ovšem vynechává poslední věta (končí se tedy předčasně slovem „sela“).104

Šacharit – Amida (Šemone Esre) – začátek

 • Uvchen ten pachdecha (וּבְכֵן תֵּן פַּחְדְּךָ, dosl. „A proto sešli strach“) – začíná slovy „A proto sešli strach“ a končí „Tvé Jméno budí bázeň nad vším, co jsi stvořil“.105
 • Uvchen ten kavod (וּבְכֵן תֵּן כָּבוֹד, dosl. „A proto sešli slávu“) – začíná slovy „A proto sešli slávu“ a končí „Tvého pomazaného, rychle, za našich dnů“.106
 • Uvchen cadikim (וּבְכֵן צָדִּיקִים, dosl. „A tedy spravedliví nechť“) – začíná slovy „A tedy spravedliví“ a končí „vláda svévole vymizí ze země“.107

A tak dejž, aby přišla hrůza Tvá, Hospodine, Bože náš, na všecky tvory Tvé, a strach z Tebe na všecko, co Jsi stvořil; aby se Tě báli všickni tvorové a skláněly se před Tebou všecky bytosti; aby spojili se všickni ve svazek jeden, vykonávati vůli Tvou srdcem celým, jakož my poznáváme, Hospodine, Bože náš, že panování Tobě přísluší, že síla v ruce Tvé a moc v pravici Tvé, a že jméno Tvé jest hrozné nade vším, co Jsi stvořil.

Uvchen ten pachdecha, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 316

A tak dej čest, Hospodine, lidu Svému, slávu bojícím se Tebe, naději hledajícím Tebe a volnost slova doufajícím v Tebe, radost zemi Své a slast městu Svému a vzrůst rohu spásy Davidovi, služebníku Svému, a zářící světlo synu Isaiovu, Pomazanému Svému, brzy za našich dnů!

Uvchen ten kavod, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 316-317

Pak spravedliví to spatří a budou se radovati, poctiví budou jásati a zbožní v radosti plesati, a nepravost zavře ústa svá a všecka bezbožnost úplně jako dým pomine, když sprovodíš panování svévolnosti se země.

Uvchen cadikim, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 317

Chanuka

Sidur Brit olam obsahuje pokyny pro rozsvěcování chanukových světel také pro noachidy.

Rozsvěcování chanukových světel

Rabi Šerki v případě noachidů při rozsvěcování chanukových světel zcela vynechává požehnání „jenž jsi nás posvětil Svými přikázaními a přikázal nám zapalovat chanuková světla“ a dále také „jenž jsi učinil v oněch dnech zázraky našim otcům v tomto čase.“ V požehnání „Tato světla zapalujeme …“ (Ha-nerot halalu anu) pak místo „našim otcům“ užívá slov „Izraeli“. Dále pak zkracuje píseň Maoz cur a končí ji slovy (včetně): „tehdy za zpěvu žalmů bude oltář zasvěcen.“ Tato píseň je také známá pod označením Zemer le-Chanuka.

Pouze v první předvečer rozsvěcování chanukových světel:
(případně v onen večer, kdy si uvědomíme, že jsme požehnání zapomněli pronést):

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž nám popřál dožíti se a dočkati se a dosáhnouti doby této.

Šehechejanu, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 382

Před zapálením chanukových světel:

Světla tato rozsvěcujeme za divy a zázraky, za pomoc a za boje, jež konal Jsi za otce naše [Israel] za oněch dnů v této době skrze kněží Své posvěcené (Makkabejské). A po všech osm dní Chanuka světla tato jsou posvátná, a není nám dovoleno používati jich, leč dívati se na ně pouze, abychom děkovali a chválu pěli jménu Tvému velikému za divy a zázraky Tvé a za pomoc Tvou.

Ha-nerot halalu anu, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 382-383

V první předvečer se zapaluje jen jedno světlo na pravé straně osmiramenného svícnu. V druhý předvečer, a v každý následující, se zapaluje nejdříve to, které v daný večer přibylo. V pátek se zapalují nejprve světla chanuková a až pak ta šabatová.

Po zapálení odpovídajícího počtu chanukových světel:

Tys, Bože, hradem spásy nám, Tvou slávu opěváme; ó zbuduj opět svatý chrám, tam díky Tobě vzdáme. Až nepřítele pokoříš, jenž zhubil naši drahou říši: pak v nadšení při svěcení svou píseň zazpíváme.

Maoz cur, české znění převzato ze siduru Sichat Jicchak, str. 383

Požehnání

Židovská požehnání, která byla ze siduru Brit Olam pro noachidy vypuštěna:

 • před umytím rukou
 • nad micvot

Židovská požehnání, jejichž znění není v siduru Brit Olam pro noachidy nijak upraveno:

 • nad chlebem
 • nad pokrmy z přesnice, ječmene, žita, ovsa nebo rýže
 • nad vínem
 • nad plody stromů
 • nad plody, které rostou pouze ze země (zelenina atd.)
 • nad jinými pokrmy nebo nápoji
 • po konzumaci jídla, které nevyžaduje birkat ha-mazon ani birkat achat me-ejn šaloš (tzv. bore nefašot)
 • modlitba na cestu
 • šehechejanu
 • birkat ha-gomel
 • při spatření místa, kde někdo unikl velkému nebezpečí
 • nad vůněmi
 • při spatření blesku
 • při spatření oceánu nebo moře
 • při spatření duhy
 • při spatření kvetoucích stromů na jaře
 • při spatření krásných zvířat, rostlin nebo věcí
 • při zaslechnutí hromu
 • při zaslechnutí dobrých zpráv
 • při zaslechnutí špatných zpráv
 • při spatření učence znalého v Tóře
 • při spatření učence z národů
 • při spatření krále Izraele
 • při spatření krále z národů
 • při spatření 600 000 židů a více pohromadě
 • při spatření zničené synagógy, která byla znovu vybudována

Židovská požehnání, jejichž znění je v siduru Brit Olam pro noachidy pozměněno:

 • požehnání po jídle (tzv. birkat ha-mazon)
  • zachováno zůstalo pouze tzv. požehnání „za nasycení“, jinak je vše upraveno (postupem času přeložíme)
 • tzv. bracha achrona me-ejn šaloš
  • místo „kterou jsi přislíbil dát našim otcům jako dědictví“ se říká „kterou jsi milosrdně předal jako dědictví Svému Izraelskému národu“
  • chybí vsuvka na Šabat

Naposledy změněno: 22. 9. 2023

Poznámky

 1. Tento sidur vydala v roce 2015 společnost Brit Olam – Noahide World Center. []
 2. Sidur Brit Olam, Rabi Uri Šerki, anglické vydání (2015), str. 78. []
 3. V roce 2020 se někteří noachidé začali scházet také online, kde se modlí podle siduru Brit olam: https://www.youtube.com/watch?v=_CIydYM-7fY. []
 4. Jedná se o modlitby, které se tradičně říkají nejčastěji ještě doma před příchodem do synagógy. []
 5. V siduru Zichron David Jisrael na str. 3. []
 6. Někteří mají ve zvyku říkat toto požehnání až později v průběhu části zvané „Birchot ha-šachar“ – v siduru Zichron David Jisrael ho proto nalezneme až na str. 11. []
 7. Jde-li člověk ráno např. do synagógy, pak se tyto modlitby tradičně říkají až tam. []
 8. V siduru Zichron David Jisrael na str. 11. [] []
 9. V siduru Zichron David Jisrael se tato požehnání nacházejí na str. 13–14. []
 10. Větu Vehaja jako takovou v aškenázském siduru sice najít můžeme, ovšem v místě, které Rabi Šerki v siduru Brit olam pro noachidy stejně vynechává (na konci Vajoša). []
 11. Hodu je v siduru Zichron David Jisrael na str. 37-38 a sefardskou vsuvku neobsahuje! []
 12. Věta se říká celkem dvakrát; v siduru Zichron David Jisrael tuto větu nalezneme např. na str. 239 při příležitosti vynášení Tóry. []
 13. V siduru Zichron David Jisrael ji ovšem můžeme nalézt na str. 49, nicméně Rabi Šerki tuto část zvanou Vajoša do svého siduru pro noachidy nezahrnul. Rabi Šerki dále vypouští požehnání Hošienu následující hned za Vehaja – aškenazim ho však nemají vůbec. []
 14. V siduru Zichron David Jisrael ho ale můžeme najít na str. 577. []
 15. V siduru Zichron David Jisrael je toto požehnání na str. 37. []
 16. V češtině vyšla Kniha žalmů s Rašiho výkladem, Viktor Fischl. []
 17. V siduru Zichron David Jisrael je Žalm 100 na str. 39 a Jehi chevod na str. 41. []
 18. V siduru Zichron David Jisrael je Ašrej na str. 41-43. []
 19. V siduru Zichron David Jisrael jsou na str. 43-47. []
 20. V siduru Zichron David Jisrael je Baruch na str. 47. []
 21. Sidur Brit Olam se drží sefardského ritu, v siduru Zichron Jisrael tuto vsuvku na tomto místě nenalezneme. []
 22. V siduru Zichron David Jisrael je Nišmat na str. 217–219 []
 23. V siduru Zichron David Jisrael je Šochen na str. 219 []
 24. V siduru Zichron David Jisrael je Uvemakhalot na str. 219 []
 25. V siduru Zichron David Jisrael je Jištabach na str. 49-51, též na str. 219 v mírně pozměněném českém znění. []
 26. V siduru Zichron David Jisrael je Šir ha-maalot na str. 51; sidur Brit olam řadí překvapivě Šir ha-maalot před Jištabach v čášti ranních modliteb na všední dny, domníváme se však, že se jedná o tiskovou chybu, jelikož v ranní modlitbě na Šabat je již toto pořadí uváděno správně. []
 27. V siduru Zichron David Jisrael je Baruch jocer or na str. 51. []
 28. V siduru Zichron David Jisrael je Ha-meir la-arec na str. 53. []
 29. V siduru Zichron David Jisrael je Ha-kol joducha na str. 221-223 []
 30. V siduru Zichron David Jisrael je El Adon na str. 223. []
 31. V siduru Zichron David Jisrael je La-El ašer na str. 223. []
 32. V siduru Zichron David Jisrael je Titbarach na str. 53. []
 33. V siduru Zichron David Jisrael je Kadoš, kadoš, kadoš na str. 53. []
 34. V siduru Zichron David Jisrael je Vehaofanim na str. 53. []
 35. V siduru Zichron David Jisrael je Baruch kevod na str. 53. []
 36. V siduru Zichron David Jisrael je La-El baruch na str. 53. []
 37. V siduru Zichron David Jisrael je Šema Jisrael na str. 55. []
 38. V siduru Zichron David Jisrael je Baruch Šem kevod na str. 55. []
 39. V siduru Zichron David Jisrael je Veahavta na str. 55. []
 40. V siduru Zichron David Jisrael je Adonaj sefataj na str. 59. []
 41. V siduru Zichron David Jisrael je Avot na str. 59. []
 42. V siduru Zichron David Jisrael je Gevurot na str. 59-61. []
 43. V siduru Zichron David Jisrael je Kedušat ha-Šem na str. 61. []
 44. V siduru Zichron David Jisrael je Bina na str. 61. []
 45. V siduru Zichron David Jisrael je Tešuva na str. 61. []
 46. V siduru Zichron David Jisrael je Selicha na str. 63. []
 47. V siduru Zichron David Jisrael je Geula na str. 63. []
 48. V siduru Zichron David Jisrael je Refua na str. 63. []
 49. V siduru Zichron David Jisrael je Birkat ha-šanim na str. 63. []
 50. V siduru Zichron David Jisrael je Kibuc galujot na str. 65. []
 51. V siduru Zichron David Jisrael je Din na str. 65. []
 52. V siduru Zichron David Jisrael je Ha-minim na str. 65. Někteří se domnívají, že právě toto požehnání bylo vloženo do Amidy později, takže místo šemone esre, tzn. osmnácti, má Amida v současné podobě celkem devatenáct požehnání. []
 53. V siduru Zichron David Jisrael je Cadikim na str. 65. []
 54. V siduru Zichron David Jisrael je Binjan Jerušalajim na str. 65. []
 55. V siduru Zichron David Jisrael je Malchut bejt David na str. 65. []
 56. V siduru Zichron David Jisrael je Kabalat tefila na str. 65-67. []
 57. V siduru Zichron David Jisrael je Kedušat ha-jom na str. 233. []
 58. V siduru Zichron David Jisrael je Avoda na str. 67; sidur Brit olam má ve vsuvce tiskovou chybu – srovnej ranní a odpolední Amidu. []
 59. V siduru Zichron David Jisrael je Hodaa na str. 67-69. []
 60. V siduru Zichron David Jisrael je Šalom na str. 69. []
 61. V siduru Zichron David Jisrael je Elohaj na str. 71; Sidur Brit olam má lehce odlišné znění poslední věty. []
 62. V siduru Zichron David Jisrael je Mi šeberach na str. 251. []
 63. V siduru Zichron David Jisrael je tato modlitba na str. 251. []
 64. V siduru Zichron David Jisrael je tato modlitba na str. 253. []
 65. V siduru Zichron David Jisrael začíná Alejnu na str. 99. []
 66. V siduru Zichron David Jisrael je tato část na str. 99-101. []
 67. V siduru Zichron David Jisrael je Ašrej na str. 113. []
 68. V siduru Zichron David Jisrael je Tehila le-David na str. 113-115. []
 69. V siduru Zichron David Jisrael je Vaanachnu na str. 115. []
 70. V siduru Zichron David Jisrael je Kedušat ha-jom na str. 303-305. []
 71. V siduru Zichron David Jisrael tuto větu ve večerní modlitbě nenajdeme. [] [] []
 72. V siduru Zichron David Jisrael je Vehu rachum na str. 133. []
 73. Rovněž sidur Sichat Jicchak má závěr Haškivenu mírně odlišně než např. sidur Zichron David Jisrael. []
 74. V siduru Zichron David Jisrael je Maariv aravim na str. 133. []
 75. V siduru Zichron David Jisrael je Šema Jisrael na str. 135. []
 76. V siduru Zichron David Jisrael je Baruch Šem kevod na str. 135. []
 77. V siduru Zichron David Jisrael je Veahavta na str. 135. []
 78. V siduru Zichron David Jisrael je Haškivenu na str. 137. []
 79. V siduru Zichron David Jisrael je Kedušat ha-jom na str. 175. []
 80. V siduru Zichron David Jisrael je Ha-mapil na str. 571. []
 81. V siduru Zichron David Jisrael je Šema Jisrael na str. 571. []
 82. V siduru Zichron David Jisrael je Baruch Šem kevod na str. 571. []
 83. V siduru Zichron David Jisrael je Veahavta na str. 573. []
 84. V siduru Zichron David Jisrael je Haškivenu na str. 573. Rabi Šerki tuto část vynechává, domníváme se však, že se jedná o tiskovou chybu, jelikož ji nalezneme v Maarivu i pro noachidy. []
 85. V siduru Zichron David Jisrael je Ha-malach na str. 575. Tato část je obvykle delší, ale rabi Šerki ji pro noachidy zkracuje. []
 86. V siduru Zichron David Jisrael je Jevarechecha na str. 575. []
 87. V siduru Zichron David Jisrael je Hine lo janum na str. 575. []
 88. V siduru Zichron David Jisrael je Lišuatecha na str. 575. []
 89. V siduru Zichron David Jisrael je Šir ha-maalot na str. 575. []
 90. V siduru Zichron David Jisrael je Adon olam na str. 577. []
 91. Chatam Sofer k Chulin 33a; Rambam, Mišne Tora, Hilchot melachim 10:10. []
 92. V siduru Zichron David Jisrael je Lechu na str. 159. []
 93. V siduru Zichron David Jisrael je Širu na str. 159-161. []
 94. V siduru Zichron David Jisrael je Adonaj malach na str. 161. []
 95. V siduru Zichron David Jisrael je Mizmor na str. 161. []
 96. V siduru Zichron David Jisrael je Adonaj malach na str. 161-163. []
 97. V siduru Zichron David Jisrael je Mizmor na str. 163. []
 98. V siduru Zichron David Jisrael je Lecha dodi na str. 163-165. []
 99. V siduru Zichron David Jisrael je Mizmor na str. 165-167. []
 100. V siduru Zichron David Jisrael je Adonaj malach na str. 167. []
 101. V siduru Zichron David Jisrael je Kiduš pro šabatový večer na str. 193. []
 102. V siduru Zichron David Jisrael je požehnání Bore peri hagafen na str. 195. []
 103. V siduru Zichron David Jisrael nalezneme Amidu na Roš ha-šaba na str. 485-501. V siduru Sichat Jicchak na str. 315-322. []
 104. Sidur Brit olam, protože vychází ze sefardského způsobu uspořádání, má lehce pozměněné Kedušat ha-Šem. []
 105. V siduru Zichron David Jisrael je Uvchen ten pachdecha na str. 485-487. []
 106. V siduru Zichron David Jisrael je Uvchen ten kavod na str. 487. []
 107. V siduru Zichron David Jisrael je Uvchen cadikim na str. 487. []