Rubriky
Nezařazené

Modlitba

Níže uvedené není vyčerpávající! Článek pravidelně rozšiřujeme.

Úvodem

Modlitební knížka se v židovství nejčastěji označuje jako SIDUR (doslova „uspořádání“).

Sidur Brit Olam1 obsahuje předpisy,2 kterými se noachidé mohou řídit, aniž by se tím dopouštěli něčeho nepatřičného. Vzhledem k tomu, že tento sidur zatím nevyšel v českém jazyce, nastíníme alespoň jeho hrubé obrysy.3 Mějme však neustále na paměti, že:

Na rozdíl od modliteb židovského národa, modlitby zde uváděné [v siduru Brit Olam] nejsou žádným způsobem závazné: jejich přesné znění, pořadí, určené doby, kde a jak je pronášet apod. nebyly nikdy zamýšleny jako závazný předpis. Jsou zde uváděny jen jako doporučení těm, kteří se chtějí přiblížit Bohu a zároveň lépe pochopit způsob, jakým se židé modlí. Ti, kteří se rozhodnou tento sidur využívat, si tedy mohou modlitby vhodným způsobem uzpůsobit tak, aby to co nejlépe vyhovovalo jejich potřebám či potřebám společenství, jehož jsou součástí.

Tato modlitební knížka [sidur Brit Olam] byla navržena pro kohokoliv z národů, kdo se vnímá jako součást benej Noach, tedy kdo na sebe přijal sedm přikázání, které byly dány potomkům Noeho (benej Noach). Těchto sedm přikázání bylo později prostřednictvím Mošeho předáno všem národům světa jako Boží přikázání pro ně. Nejedná se tedy jen o pouhé mravní základy lidstva, ale o přikázání od Boha. Veškeré podrobnosti tohoto práva jsou vysvětlovány Moudrými Izraele v každém pokolení.

Sidur Brit Olam, Rabi Uri Šerki, Slovo ke čtenáří, str. 3

Předmluva k siduru Brit Olam
Jak přijmout noachidská přikázání?

Halacha

Je zakázáno modlit se k nepravým bohům, silám nebo předmětům z tohoto světa. Je dovoleno směrovat modlitby pouze ke Stvořiteli Nebe a Země – Bohu Izraele. Jakákoliv odchylka od tohoto základního pravidla bude mít s největší pravděpodobností za následek modloslužbu, neboli porušení zákazu modloslužby.

Sidur Brit Olam, Rabi Uri Šerki, Slovo ke čtenáří, str. 3

Nežidé, kteří na sebe nepřijali sedm noachidských přikázání, nemají dovoleno jednat po vzoru ustálených zvyklostí židovského národa, ať už co se modlitby týče, nebo dodržování přikázání nad rámec oněch sedmi základních. Stejně tak si nesmějí vytvářet ani své vlastní způsoby, jak Boha uctívat.

Sidur Brit Olam, Rabi Uri Šerki, Slovo ke čtenáří, str. 3

Noachida, který řádně přijal dodržování sedmi noachidských přikázání, a chtěl by vykonat nějaké určité přikázání ze všech ostatních přikázání Tóry za účelem mít z toho užitek, smí přikázání vykonat způsobem, jak to předepisuje židovské právo. Jsou tací, kteří zastávají názor, že výše uvedené se vztahuje také na dodržování Šabatu, svátků a zaobírání se Tórou. Noachida se má zdržet psaní svitku Tóry, tefilin či mezuzy a také nasazování tefilin.

Brit šalom, Přijímání dalších přikázání, halacha 1-3

Je zákázáno uctívat jakoukoliv jinou bytost společně se Stvořitelem. Porušování tohoto zákazu obvykle označujeme hebrejským slovem „šituf“, čímž rozumíme propůjčování Boží svrchovanosti někomu dalšímu. Do tohoto třídícího hlediska porušování proto zahrnujeme například křesťanskou víru, protože ta podněcuje k uctívání člověka (Ježíše) spolu s Bohem … Stejně tak sem patří obřadní výpovědi, jež by připisovaly vládu a moc, která náleží jen Stvořiteli, některému jinému jsoucnu – v takovém případě je rovněž zakázáno užívat výroků jako „ty jsi můj bůh“ a podobně.

Brit šalom, Poznání Boha, Rabi Uri Šerki, halacha 6-7

… je zakázáno modlit se k čemukoliv jinému než pravému Bohu a podílet se na obřadních úkonech s tím spojených, jako je například obřadní tanec, zvláštní oblékání a podobné zvyklosti, jimiž se řídí uctívači model. I za podílnictví na těchto činnostech je člověk hoden trestu.

Brit Šalom, Poznání Boha, Rabi Uri Šerki, halacha 8

Je zakázáno vyslovovat kterékoliv z Jmen Stvořitele na nevhodných místech, a také je-li člověk ušpiněný nebo nahý.

Brit šalom, Zákony „žehnání“ Bohu, halacha 8

Nejváženější učenci měli ve zvyku pravidelně přispívat na chudé drobným obnosem vždy před modlitbami. Své modlitby bez toho nikdy nezačínali, jak je psáno: Já však chci spravedlivě vzhlížet ke tváři tvé. (Žalm 17:15)

Brit Šalom, Další zákony, Rabi Uri Šerki

Člověk má mravní povinnost děkovat Stvořiteli za veškeré dobrodiní, kterým nás obdařuje. Právě toto pravidlo uplatnili moudří Izraele, když ustanovili děkovná požehnání, která se pronášejí, kdykoliv z tohoto dobrodiní čerpáme (např. jedení a pití) či u příležitosti radostných událostí. Jednotlivá požehnání spolu s veškerými podrobnostmi si lze dohledat v židovských modlitebních knihách neboli sidurech. Měli bychom umět vzdávat díky také v těžkých dobách, protože i to je v konečném důsledku zamýšleno k dobrému. Kdo druhého zaslechl pronést požehnání, měl by odpovědět „amen“ a vyjádřit tak, že se plně ztotožnil s tím, co bylo vyřčeno. Pravidlo platí též v případě, kdy žid zaslechne pronést požehnání noachidu, ovšem musí být naprosto zřejmé, že je požehnání určeno skutečně jen Stvořiteli, a ne žádnému jinému jsoucnu. Stalo se velmi dobrým zvykem děkovat Bohu za dar života vždy po ranním probuzení z nočního spánku. Tato krátká modlitba zní: „Vzdávám Tobě díky, Králi živý a věčný, žes mi vrátil mou duši ve Své milosti, Tvá věrnost je neskonalá.“ Nejvytříbenější a nejvznešenější požehnání je to, které pronášíme vždy po jídle, jehož součástí byl také chléb. Nejčastěji ho nazýváme jen „požehnání po jídle“.

Brit Šalom, Zákony „žehnání“ Bohu (zákaz klnutí), Rabi Uri Šerki, halachot 14-18

Vyznání víry v Boha a Jeho Jedinost se vyjadřuje pronášením tzv. Šema, tedy každodenním pronášením věty „Slyš Jisraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden“. Toto vyznání také vešlo ve známost jako „přijímání (na sebe) jha Nebes“. Šema se smí pronášet ve všech jazycích. Jedním z nejzáslužnějších způsobů, kterým kdokoliv může sloužit Bohu, je modlitba, ve které se člověk obrací k Bohu s prosbou o naplnění svých potřeb. Nedílnou součástí jsou také chvály a vzdávání díků Bohu. Modlitba je „službou srdce“. Moudří učili: „Co je služba srdce? Modlitba“. Modlitbu lze vykonat dvěma způsoby: osobní modlitbou a veřejnou modlitbou. Obzvlášť vhodné je modlit se v těžkých dobách. Od zboření svatého Chrámu modlitby nahrazují oběti. Je dobré modlit se a prosit o Boží slitování každodenně. Jak se to dělá? Člověk nejprve chválí Boha, následně úpěnlivě a snažně prosí za své potřeby a nakonec svou modlitbu završí chválami a vzdáváním díky za Boží přízeň, každý podle svých sil. Člověk by si měl dát záležet, aby se modlil jen na čistých místech. Vždy by měl být řádně oblečen. Noachidé nemají povinnost modlit se ustáleným předepsaným způsobem. Moudří Izraele stanovili přesná slova, způsob a také časy, jak se židé mají modlit. Noachidé si z toho mohou vzít příklad, ale smějí si to také přizpůsobit svým potřebám. Dnes již máme modlitební knížky uzpůsobené přímo potřebám noachidů.

Brit šalom, Uctívání Boha, Rabi Uri Šerki, halacha 1-10

Udržování se v dobrém tělesném a duševním stavu patří mezi způsoby, jak může člověk sloužit Bohu. Každý má proto povinnost, aby dbal o své zdraví a vyhýbal se věcem, které mu škodí.

Brit šalom, Příkladné jednání, halacha 18

Nejmenší možné míry, jak je v souvislosti s některými micvot stanovuje halacha (židovské právo), jako např. velikost olivy či vajíčka u pronášení požehnání nad různými druhy jídel, se noachidů netýkají.

Brit šalom, Základní pravidla, halacha 8

Šacharit (ranní modlitba)

Sidur Brit olam navrhuje toto uspořádání ranních modliteb:

Část zvaná Haškamat ha-boker (ranní vstávání):4

 • Mode ani – začíná slovy „Vzdávám Tobě díky,“ a končí „Tvá věrnost je neskonalá“. Toto požehnání se říká vždy po probuzení ze spánku.5
 • Ašer jacar – odstavec s „jenž utvořil člověka v moudrosti“. Toto požehnání se říká vždy po vykonání potřeby a umytí rukou.6

Zde skončila část zvaná Haškamat ha-boker.

Část zvaná Birchot ha-šachar (ranní požehnání):7

 • Většinu (9) z 15 požehnání, které začínají požehnáním „jenž dal kohoutovi smysl rozeznávat den a noc“, vyjma následujících: „jenž mě učinil Izraelitou“ (jenž jsi mě neučinil pohanem), „jenž jsi mě neučinil otrokem“ (jenž jsi mě učinil svobodným), „jenž jsi mě neučinil ženou“ (jenž jsi mě učinil podle Své vůle či ke Svému obrazu), „jenž opásal Izrael silou“, „jenž zdobíš Izrael slávou“ a „jenž snímáš spánek z očí mých“.8
 • Adon olam – začíná slovy „Pán všehomíra, jenž panoval“ a končí „se mnou je Hospodin, nebudu se bát“.9

Zde skončila část zvaná Birchot ha-šachar.

Část zvaná Pesukej de-zimra (verše písní):10

 • Hodu – začíná slovy „Děkujte Hospodinu“, ovšem vypouští se část od „Potomstvo Izraele“ až do (včetně) „mým Prorokům nečiňte zlé!“, pak se pokračuje dále a končí se „Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, neboť věčně trvá jeho milost“. Jedná se o výňatek z 1. Letopisů 16:8-12 a 16:23-34.11
 • Adonaj melech – hebrejsky se pronáší: Hospodin kraluje, Hospodin kraloval, Hospodin bude kralovat na věky věků.12
 • Vehaja – pronáší se: Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a Jeho Jméno jediné. Jedná se o větu z knihy Zachariáš 14:9.13
 • Lamnaceach – začíná slovy „Pro předního zpěváka“ a končí „bázeň před Ním pociťují všechny končiny země“. Jedná se o Žalm 67.14
 • Baruch še-amar – začíná slovy „Požehnán budiž ten, jehož výrokem povstal svět“ a končí „Požehnaný jsi ty, Hospodine, Králi, jenž je veleben chvalozpěvy!“ Počínaje tímto požehnáním až do konce amidy je zakázána jakákoliv jiná řeč. Rovněž je zvykem během tohoto požehnání stát.15
 • Mizmor le-David – Žalm 1516
 • Ašrej – začíná slovy „Blaze těm, kdo bydlí ve Tvém domě“ až po „Avšak my budeme Hospodinu žehnat od nynějška až navěky. Haleluja!“, s tím, že věta „Otevíráš svou ruku a sytíš touhu všech živých tvorů“ se pronáší hebrejsky. Jedná se o Žalm 84:5, 144:15, 145 a 115:18.17
 • Haleluja (5x) – začíná slovy „Haleluja! Chval duše má, Hospodina!“ a končí „Haleluja“. Jedná se o Žalmy 146, 147, 148, 149, 150.18
 • Baruch – začíná slovy „Požehnaný je Hospodin na věky.“ a končí „ať naplní Jeho sláva celou zemi! Amen, amen.“19

Pouze o Šabatu:

 • Nišmat – začíná slovy „Nechť duše všeho živého žehná Tvému Jménu“ a končí „Žehnej má duše Hospodinu a celé mé nitro Jeho svatému Jménu.“20
 • Šochen – začíná slovy „Ten, jenž na výsosti přebývá“ a končí „vprostřed svatých budeš svěcen.“21
 • Uvemakhalot – začíná slovy „Ve shromáždění nesčetného Tvého lidu“ a končí „Tvého pomazaného“.21

Vždy pokračujeme:

 • Jištabach – začíná slovy „Ať je navěky slaveno Tvé Jméno“ a končí „Králi, Bože, živiteli světů“.22

Zde skončila část zvaná Pesukej de-zimra.

Pouze během deseti dní pokání:

 • Šir ha-maalot – začíná slovy „Píseň stupňů“ a končí „On vykoupí Izrael ze všech jeho nepravostí“.23

Vždy pokračujeme:

Část zvaná Birchot kriat Šema (Šema s požehnáními):

 • Jocer or – začíná slovy „Požehnaný jsi Ty“ a končí „jenž činíš mír a všechno tvoříš.“24

Pouze v běžné dny:

 • Hameir – začíná slovy „Hospodine, jenž milostivě osvětluješ zemi“ a končí „a za světla, která jsi rozsvítil, ať Tě ozdobí, sela.“25

Pouze o Šabatu a svátcích:

 • Ha-kol – začíná slovy „Všichni Ti budou děkovat“ a končí „v čase, kdy mrtví budou vzkříšeni“.26
 • El Adon – začíná slovy „Bože, Pane všech činů“ a končí „Nádheru a velikost mu přiznávají andělé planoucí, okřídlení, i bytosti nebeské“.27

Pouze o Šabatu či svátku, který připadl na Šabat:

 • La-El ašer – začíná slovy „Bohu, který odpočinul od veškeré práce“ a končí „která jsi učinil ke Své ozdobě, sela“.27

Vždy se pokračuje:

 • Titbarach – začíná slovy „Požehnaný jsi, skálo naše“ a končí „A všichni jako jeden hlásají Jeho svatost a říkají s úctou“.25
 • Kadoš – pronáší se hebrejsky: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plna Jeho slávy!25
 • Vehaofanim – začíná slovy „A za převelikého lomozu“ a končí „tváří v tvář proti nim vzdávají slávu a praví“.25
 • Baruch – pronáší se hebrejsky: Požehnána buď Hospodinova sláva z Jeho Místa.25
 • Le-El – začíná „Požehnanému Bohu“ a končí „stvořiteli světel“.25
 • Šema – zpívá se nahlas hebrejsky: Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Po celou dobu si přikrýváme oči.28
 • Baruch – šeptá se hebrejsky: Požehnáno budiž jméno Jeho vznešeného království na věky věků. Po celou dobu si přikrýváme oči.28
 • Veahavta – začíná „A budeš milovat Hospodina“ a končí „A napíšeš je na veřeje svého domu a své brány“.28

Zde skončila část zvaná Birchot kriat Šema.

Část zvaná Amida (dosl. „stojící“):

Dělají se tři kroky dopředu, stojí se s chodidly u sebe a modlí se v tichosti:

 • Adonaj sefataj – věta začínající slovy „Pane, otevři mé rty“.29
 • Avot – začíná slovy „Požehnaný, jsi Ty, Hospodine … Bože Avrahama, Bože Jicchaka a Bože Jaakova“ a končí „štíte Avrahamův“.29
 • Gevurot – začíná slovy „Ty jsi mocný navěky“ a končí „jenž oživuješ mrtvé“.30
 • Kedušat ha-Šem – začíná slovy „Ty jsi Svatý“ a končí „Bože svatý“.31

Pouze v běžné dny:

 • Bina – začíná slovy „Ty obdařuješ člověka“ a končí „oblažuješ poznáním“.31
 • Tešuva – začíná slovy „Navrať nás“ a končí „v pokání“.31
 • Selicha – začíná slovy „Odpusť nám“ a končí „tolikrát odpouštíš“.32
 • Geula – začíná slovy „Pohleď na naší bídu“ a končí „vykupiteli Izraele“32
 • Refua – začíná slovy „Uzdrav nás“ a končí „uzdravuješ nemocné Svého lidu Izraele“.32
 • Birkat ha-šanim – začíná slovy „Požehnej nám“ a končí „jenž žehnáš rokům“.32
 • Kibuc galujot – začíná slovy „Zatrub na velký šofar“ a končí „shromažďuješ rozptýlené Svého lidu Izraele“.33
 • Din – začíná slovy „Přiveď zpět“ a končí „milující spravedlnost a právo“.34
 • Ha-minim – začíná slovy „A pomlouvači“ a končí „pokořuješ svévolné“.34
 • Cadikim – začíná slovy „Nad spravedlivými“ a končí „jsi podporou i jistotou spravedlivým“.34
 • Binjan Jerušalajim – začíná slovy „A do Jeruzaléma“ a končí „zbuduješ Jeruzalém“.35
 • Malchut bejt David – začíná slovy „Ratolesti Davida“ a končí „dáváš vzrůst rohu spásy“.34
 • Kabalat tefila – začíná slovy „Slyš náš hlas“ a končí „jenž slyšíš modlitbu“.36

Pouze o Šabatu:

 • Kedušat ha-jom – začíná slovy „Zaradoval se Moše“ a končí „Jenž posvěcuješ Šabat“.37

Vždy se pokračuje:

 • Avoda – začíná slovy „Měj zalíbení“ a končí „navracíš Svou přítomnost na Cijon“.38
 • Hodaa – začíná slovy „Děkujeme Tobě“ a končí „Tobě se sluší děkovat“.39
 • Šalom – začíná slovy „Uděl mír“ a končí „žehnáš Svému lidu Izraele mírem“.40
 • Elohaj necor – začíná slovy „Bože můj, střez můj jazyk“ a končí „a řekněte: Amen“, s tím, že poslední větu „Ten, jenž zjednává mír na Svých výšinách, ať zjedná mír i nám a celému Izraeli, a řekněte Amen.“ říkáme hebrejsky.41

Zde skončila část zvaná Amida.

Pouze o Šabatu:

 • Čtení Tóry – noachidům se doporučuje přečíst si v tomto bodě společně celý úsek z pravidelného cyklu čtení Tóry, který připadá na daný týden. Rovněž je nanejvýš vhodné obohatit toto čtení i následným prohlubujícím studiem či výkladem toho, co se četlo.
 • Mi šebarach – začíná slovy „Ten, jenž požehnal“ a končí „A řekněme: Amen“.42
 • Modlitba za Vládu
 • Modlitba za Stát Izrael43
 • Modlita za mír ve světě
 • Modlitba za příslušníky obranných sil Státu Izrael44

Vždy se pokračuje:

 • Alejnu – začíná slovy „Nám přísluší“ a končí „není žádný jiný“.45
 • Al ken – začíná slovy „Proto v Tebe budeme doufat“ a končí slovy „Jeho Jméno jediné“, s tím, že poslední větu „Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a Jeho Jméno jediné“ říkáme hebrejsky.46

Požehnání

Židovská požehnání, která byla ze siduru Brit Olam pro noachidy vypuštěna:

 • před umytím rukou
 • nad micvot

Židovská požehnání, jejichž znění není v siduru Brit Olam pro noachidy nijak upraveno:

 • nad chlebem
 • nad pokrmy z přesnice, ječmene, žita, ovsa nebo rýže
 • nad vínem
 • nad plody stromů
 • nad plody, které rostou pouze ze země (zelenina atd.)
 • nad jinými pokrmy nebo nápoji
 • po konzumaci jídla, které nevyžaduje birkat ha-mazon ani birkat achat me-ejn šaloš (tzv. bore nefašot)
 • modlitba na cestu
 • šehechejanu
 • birkat ha-gomel
 • při spatření místa, kde někdo unikl velkému nebezpečí
 • nad vůněmi
 • při spatření blesku
 • při spatření oceánu nebo moře
 • při spatření duhy
 • při spatření kvetoucích stromů na jaře
 • při spatření krásných zvířat, rostlin nebo věcí
 • při zaslechnutí hromu
 • při zaslechnutí dobrých zpráv
 • při zaslechnutí špatných zpráv
 • při spatření učence znalého v Tóře
 • při spatření učence z národů
 • při spatření krále Izraele
 • při spatření krále z národů
 • při spatření 600 000 židů a více pohromadě
 • při spatření zničené synagógy, která byla znovu vybudována

Židovská požehnání, jejichž znění je v siduru Brit Olam pro noachidy pozměněno:

 • požehnání po jídle (tzv. birkat ha-mazon)
  • zachováno zůstalo pouze tzv. požehnání „za nasycení“, jinak je vše upraveno (postupem času přeložíme)
 • tzv. bracha achrona me-ejn šaloš
  • místo „kterou jsi přislíbil dát našim otcům jako dědictví“ se říká „kterou jsi milosrdně předal jako dědictví Svému Izraelskému národu“
  • chybí vsuvka na Šabat

Šabat

Ačkoliv dodržování Šabatu je příkázání a současně výsada výlučně izraelského národa, ze slov některých velkých židovských učenců47 vyplývá, že kdo přijme sedm noachidských přikázání před rabínským soudem, se smí podílet na dodržování Šabatu židovského národa.

Sidur Brit Olam, Rabi Uri Šerki, Šabat, str. 78

Před začátkem Šabatu se zapalují dvě svíce. Svíce by měly nejlépe zapalovat ženy. Po zapálení svící je zvykem pronášet k ha-Šem prosby.

Sidur Brit Olam, Rabi Uri Šerki, Vítání Šabatu, str. 78

Poznámky

 1. Tento sidur vydala v roce 2015 společnost Brit Olam – Noahide World Center. []
 2. Sidur Brit Olam, Rabi Uri Šerki, anglické vydání (2015), str. 78. []
 3. V roce 2020 se někteří noachidé začali scházet také online: https://www.youtube.com/watch?v=_CIydYM-7fY. []
 4. jedná se o modlitby, které se tradičně říkají nejčastěji ještě doma před příchodem do synagógy. []
 5. v siduru Zichron David Jisrael na str. 3 []
 6. v siduru Zichron David Jisrael na str. 11; někteří tuto modlitbu říkají později až během Birchot ha-šachar []
 7. v aškenázských sidurech je však odlišné uspořádání []
 8. v siduru Zichron David Jisrael na str. 13-14, končí se slovy „jenž zemdlenému dáváš sílu“; sidur Brit olam má odlišné pořádí těchto požehnání []
 9. v siduru Zichron David Jisrael na str. 11 []
 10. v aškenázských sidurech je však odlišné uspořádání, které začíná Baruch še-amar []
 11. v siduru Zichron David Jisrael na str. 37-38; sidur Brit olam se zde drží řazení modliteb podle sefardských židů; během deseti dní pokání mezi Roš ha-šana a Jom kipur se zde nakonec přidává ještě malá vsuvka: Adonaj Hu ha-Elohim, Adonaj Hu ha-Elohim! []
 12. po vzoru sefardských židů; v siduru Zichron David Jisrael tuto větu nalezneme např. u vynášení Tóry na str. 239; věta se říká celkem dvakrát []
 13. v siduru Zichron David Jisrael tuto větu nalezneme na str. 49; v jiných sidurech je tato věta uváděna dohromady v jednom odstavci s předchozím Adonaj melech []
 14. po vzoru sefardských židů; v siduru Zichron David Jisrael na str. 577 []
 15. v siduru Zichron David Jisrael na str. 37 []
 16. v češtině vyšla i Kniha žalmů s Rašiho výkladem, Viktor Fischl []
 17. v siduru Zichron David Jisrael na str. 41-43 []
 18. v siduru Zichron David Jisrael na str. 43-47 []
 19. v siduru Zichron David Jisrael na str. 47 []
 20. v siduru Zichron David Jisrael na str. 217-219 []
 21. v siduru Zichron David Jisrael na str. 219 [] []
 22. v siduru Zichron David Jisrael na str. 49-51 []
 23. v siduru Zichron David Jisrael na str. 51; sidur Brit olam řadí překvapivě Šir ha-maalot před Jištabach v čášti ranních modliteb na všední dny, domníváme se však, že se jedná o tiskovou chybu, jelikož v ranní modlitbě na Šabat je již toto pořadí uváděno správně []
 24. v siduru Zichron David Jisrael na str. 51 []
 25. v siduru Zichron David Jisrael na str. 53 [] [] [] [] [] []
 26. v siduru Zichron David Jisrael na str. 221-223 []
 27. v siduru Zichron David Jisrael na str. 223 [] []
 28. v siduru Zichron David Jisrael na str. 55 [] [] []
 29. v siduru Zichron David Jisrael na str. 59 [] []
 30. v siduru Zichron David Jisrael na str. 59-61 []
 31. v siduru Zichron David Jisrael na str. 61 [] [] []
 32. v siduru Zichron David Jisrael na str. 63 [] [] [] []
 33. v siduru Zichron David Jisrael na str. 65; Sidur Brit olam zde má ovšem ve skutečnosti lehce upravené znění, které vypouští zmínku o šofaru a shromáždění ze čtyř končin země, místo toho se zde modlí jen zkráceně: „Prosím, shromáždi rozptýlené Svého lidu. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, jenž shromažďuješ rozptýlené Svého lidu Izraele.“ []
 34. v siduru Zichron David Jisrael na str. 65 [] [] [] []
 35. v siduru Zichron David Jisrael na str. 65; Sidur Brit olam končí toto požehnání místo „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, jenž zbuduješ Jeruzalém“ hebrejským zněním: Jištabach šimcha, bone Jerušalajim. „Pochváleno budiž Tvé Jméno, zbudovateli Jeruzeléma.“ []
 36. v siduru Zichron David Jisrael na str. 65-67; Sidur Brit olam má navíc vsuvku v postní dny a rovněž má lehce upravené znění v závěru, kdy místo „Neboť ty slyšíš modlitbu Svého lidu Izraele s milosrdenstvím“ stojí „Neboť ty slyšíš modlitby všech.“ []
 37. v siduru Zichron David Jisrael na str. 233 []
 38. v siduru Zichron David Jisrael na str. 67 []
 39. v siduru Zichron David Jisrael na str. 67-69; Sidur Brit olam vypouští Modim de-Rabanan a také Birkat kohanim. []
 40. v siduru Zichron David Jisrael na str. 69 []
 41. v siduru Zichron David Jisrael na str. 71; Sidur Brit olam má lehce odlišné znění poslední věty. []
 42. v siduru Zichron David Jisrael na str. 251; Sidur Brit olam má lehce pozměněný začátek, kdy vypouští „našim otcům“ a dále užívá sefardské znění této modlitby []
 43. v siduru Zichron David Jisrael na str. 251 []
 44. v siduru Zichron David Jisrael na str. 251-253 []
 45. v siduru Zichron David Jisrael na str. 99 []
 46. v siduru Zichron David Jisrael na str. 99-100 []
 47. Chatam Sofer k Chulin 33a; Rambam, Mišne Tora, Hilchot melachim 10:10 []