Rubriky
Nezařazené

Modlitba

Níže uvedené není vyčerpávající! Článek pravidelně rozšiřujeme.

Úvodem

Modlitební knížka se v židovství nejčastěji označuje jako „sidur“.

Sidur Brit Olam1 obsahuje předpisy,2 kterými se noachidé mohou řídit, aniž by se tím dopouštěli něčeho nepatřičného. Vzhledem k tomu, že tento sidur zatím nevyšel v českém jazyce, nastíníme alespoň jeho hrubé obrysy.3 Mějme však neustále na paměti, že:

Narozdíl od modliteb židovského národa, modlitby zde uváděné [v siduru Brit Olam] nejsou žádným způsobem závazné: jejich přesné znění, pořadí, určené doby, kde a jak je pronášet, apod. nebyly nikdy zamýšleny jako závazný předpis. Jsou zde uváděny jen jako doporučení těm, kteří se chtějí přiblížit Bohu a zároveň lépe pochopit způsob, jakým se židé modlí. Ti, kteří se rozhodnou tento sidur využívat, si tedy mohou modlitby vhodným způsobem uzpůsobit tak, aby to co nejlépe vyhovovalo jejich potřebám či potřebám společenství, jehož jsou součástí.

Tato modlitební knížka [sidur Brit Olam] byla navržena pro kohokoliv z celého světa, kdo se vnímá jako součást benej Noach, tedy kdo na sebe přijme sedm přikázání, které byly dány potomkům Noeho (benej Noach). Těchto sedm přikázání bylo později prostřednictvím Mošeho předáno všem národům světa jako Boží přikázání pro ně. Nejedná se tedy jen o pouhé mravní základy lidstva, ale o příkázání od Boha. Veškeré podrobnosti tohoto práva jsou vysvětlovány Moudrými Izraele v každém pokolení.

Sidur Brit Olam, Rabi Uri Šerki, Slovo ke čtenáří, str. 3

Předmluva k siduru Brit Olam
Jak přijmout noachidská přikázání?

Halacha

Je zakázáno modlit se k nepravým bohům, silám nebo předmětům z tohoto světa. Je dovoleno směrovat modlitby pouze ke Stvořiteli Nebe a Země – Bohu Izraele. Jakákoliv odchylka od tohoto základního pravidla bude mít s největší pravděpodobností za následek modloslužbu, neboli porušení zákazu modloslužby.

Sidur Brit Olam, Rabi Uri Šerki, Slovo ke čtenáří, str. 3

Tudíž je rovněž zakázáno modlit se k čemukoliv jinému než pravému Bohu a podílet se na obřadních úkonech s tím spojených – např. obřadní tance, zvláštní oblékání a podobné zvyklosti, jak to činí uctívači model. I za toto se člověk vystavuje trestu.

Brit Šalom, Poznání Boha, Rabi Uri Šerki, halacha 8

Jedním z nejzáslužnějších způsobů, kterým kdokoliv může sloužit Bohu, je modlitba, ve které se člověk obrací k Bohu s prosbou o naplnění svých potřeb. Nedílnou součástí jsou také chvály a vzdávání díky Bohu. Modlitba je „službou srdce“. Moudří učili: „Co je služba srdce? Modlitba“. Modlitbu lze vykonat dvěma způsoby: osobní modlitba a veřejná modlitba. Obzvlášť vhodné je modlit se v těžkých dobách. Od zboření svatého Chrámu modlitby nahrazují oběti. Je dobré modlit se a prosit o Boží slitování každodenně. Jak se to dělá? Člověk nejprve chválí Boha, následně úpěnlivě a snažně prosí za své potřeby a nakonec svou modlitbu završí chválami a vzdáváním díky za Boží přízeň, každý podle svých sil. Člověk by si měl dát záležet, aby se modlil jen na čistých místech. Vždy by měl být řádně oblečen. Noachidé nemají povinnost modlit se ustáleným předepsaným způsobem. Moudří Izraele stanovili přesná slova, způsob a také časy, jak se židé mají modlit. Noachidé si z toho mohou vzít příklad, ale smějí si to také přizpůsobit svým potřebám. Dnes již máme modlitební knížky uzpůsobené přímo noachidům.

Brit šalom, Uctívání Boha, Rabi Uri Šerki, halacha 2-10

Nežidé, kteří na sebe nepřijali sedm noachidských přikázání, nemají dovoleno jednat po vzoru ustálených zvyklostí židovského národa, ať už co se modlitby týče, nebo dodržování přikázání nad rámec oněch sedmi základních. Stejně tak si nesmějí vytvářet ani své vlastní způsoby, jak Boha uctívat.

Sidur Brit Olam, Rabi Uri Šerki, Slovo ke čtenáří, str. 3

Nejváženější učenci měli ve zvyku pravidelně přispívat na chudé drobným obnosem vždy před modlitbami. Své modlitby bez toho nikdy nezačínali, jak je psáno: Já však chci spravedlivě vzhlížet ke tváři tvé. (Žalm 17:15)

Brit Šalom, Další zákony, Rabi Uri Šerki

Požehnání

Člověk má mravní povinnost děkovat Stvořiteli za veškeré dobrodiní, kterým nás obdařuje. Stejné pravidlo uplatnili moudří Izraele, když ustanovili děkovná požehnání, která se pronášejí kdykoliv z tohoto dobrodiní čerpáme (např. jedení a pití) a u příležitosti radostných událostí. Jednotlivá požehnání spolu s veškerými podrobnostmi si lze dohledat v židovských modlitebních knihách. Měli bychom umět vzdávat díky také v těžkých dobách, protože i to je v konečném důsledku zamýšleno k dobrému. Kdo druhého zaslechl pronést požehnání, měl by odpovědět „amen“ a vyjádřit tak, že se plně ztotožnil s tím, co bylo vyřčeno. Pravidlo platí také v případě, kdy žid zaslechne pronést požehnání noachidu, ovšem musí být naprosto zřejmé, že je požehnání určeno skutečně jen Stvořiteli, a ne žádnému jinému jsoucnu. Stalo se velmi dobrým zvykem děkovat Bohu za dar života vždy po ranním probuzení z nočního spánku. Tato krátká modlitba zní: „Vzdávám Tobě díky, Králi živý a věčný, žes mi vrátil mou duši ve Své milosti, Tvá věrnost je neskonalá.“ Nejvytříbenější a nejvznešenější požehnání je to, které pronášíme vždy po jídle, jehož součástí byl také chléb. Nejčastěji ho nazýváme jen „požehnání po jídle“.

Brit Šalom, Zákony „žehnání“ Bohu (zákaz klnutí), Rabi Uri Šerki, halachot 14-18

Židovská požehnání, která byla ze siduru Brit Olam pro noachidy vypuštěna:

 • před umytím rukou
 • nad micvot

Židovská požehnání, jejichž znění není v siduru Brit Olam pro noachidy nijak upraveno:

 • nad chlebem
 • nad pokrmy z přesnice, ječmene, žita, ovsa nebo rýže
 • nad vínem
 • nad plody stromů
 • nad plody, které rostou pouze ze země (zelenina atd.)
 • nad jinými pokrmy nebo nápoji
 • po konzumaci jídla, které nevyžaduje birkat ha-mazon ani birkat achat me-ejn šaloš (tzv. bore nefašot)
 • modlitba na cestu
 • šehechejanu
 • birkat ha-gomel
 • při spatření místa, kde někdo unikl velkému nebezpečí
 • nad vůněmi
 • při spatření blesku
 • při spatření oceánu nebo moře
 • při spatření duhy
 • při spatření kvetoucích stromů na jaře
 • při spatření krásných zvířat, rostlin nebo věcí
 • při zaslechnutí hromu
 • při zaslechnutí dobrých zpráv
 • při zaslechnutí špatných zpráv
 • při spatření učence znalého v Tóře
 • při spatření učence z národů
 • při spatření krále Izraele
 • při spatření krále z národů
 • při spatření 600 000 židů a více pohromadě
 • při spatření zničené synagógy, která byla znovu vybudována

Židovská požehnání, jejichž znění je v siduru Brit Olam pro noachidy pozměněno:

 • požehnání po jídle (tzv. birkat ha-mazon)
  • zachováno zůstalo pouze tzv. požehnání „za nasycení“, jinak je vše upraveno (postupem času přeložíme)
 • tzv. bracha achrona me-ejn šaloš
  • místo „kterou jsi přislíbil dát našim otcům jako dědictví“ se říká „kterou jsi milosrdně předal jako dědictví Svému Izraelskému národu“
  • chybí vsuvka na Šabat

Šabat

Ačkoliv dodržování Šabatu je příkázání a současně výsada výlučně izraelského národa, ze slov některých velkých židovských učenců4 vyplývá, že kdo přijme sedm noachidských přikázání před rabínským soudem, se smí podílet na dodržování Šabatu židovského národa.

Sidur Brit Olam, Rabi Uri Šerki, Šabat, str. 78

Před začátkem Šabatu se zapalují dvě svíce. Svíce by měly nejlépe zapalovat ženy. Po zapálení svící je zvykem pronášet k ha-Šem prosby.

Sidur Brit Olam, Rabi Uri Šerki, Vítání Šabatu, str. 78

Poznámky

 1. Tento sidur vydala v roce 2015 společnost Brit Olam – Noahide World Center. []
 2. Sidur Brit Olam, Rabi Uri Šerki, anglické vydání (2015), str. 78 []
 3. V roce 2020 se někteří noachidé začali scházet také online: https://www.youtube.com/watch?v=_CIydYM-7fY []
 4. Chatam Sofer k Chulin 33a; Rambam, Mišne Tora, Hilchot melachim 10:10 []