Rubriky
Brit šalom

Soudnictví (vykonávání práva)

Níže naleznete náš pracovní překlad stejnojmenného oddílu z knihy „Brit Shalom – Rabbi Oury Cherki“. Tento název knihy do češtiny přepisujeme jako „Brit šalom – Rabi Uri Šerki“, přičemž samotný název „Brit šalom“ by se dal přeložit jako „Smlouva míru“. Kniha dále nese ještě jeden menší dodatečný název: „Noachidská přikázání pro běžný život“. Překlad zatím nebyl schválen – stále se pracuje na doplňení všech poznámek. Knihu v anglickém jazykovém podání, z níž překládáme, lze zakoupit elektronicky na noahideworldcenter.org. S vydavatelem úzce spolupracujeme. Přesto v otázkách zachovávání noachidských přikázání nemůže v žádném případě obsah překladu, který uveřejňujeme, sloužit jako plnohodnotná náhrada za odbornou poradu s oprávněným židovským učencem!

Pravidelně také doplňujeme výkladové poznámky k této knize:
Brit Šalom hlouběji

Obsah knihy Brit šalom

Soudím mezi člověkem a jeho bližním a vysvětluji jim Boží zákony a jeho nauky.

Ale vyhlédni si z lidu čestné muže, bojící se Boha, muže pravdy, kteří nenávidí výhody, a ustanov nad lidem velitele tisíců, velitele stovek, velitele padesátek a velitele desítek. Ti ať lid soudí v každou dobu.

Chudých a sirotků se zastávejte, nuzným a ubohým právo zjednejte! Chudého ubožáka vysvobozujte, dejte mu uniknout z ruky ničemů!

2. Mojžíšova 18:16, 18:21-22, Žalmy 82:3-4
 1. Vůdčí osobnosti ve společnosti mají povinnost zřídit soudnictví, které bude rozhodovat spravedlivě.
 2. Již od samotného počátku dějin izraelského národa je na mnoha místech vyzdvihována spravedlnost. V souvislosti s Božím vyvolením Abrahama se píše: „protože přikáže svým synům a své rodině po sobě zachovávat Hospodinovu cestu, zjednávat spravedlnost a právo“.1 Král Šalamoun ustanovil spravedlnost jako jedno z ústředních poslání státního zřízení: „Spravedlností král posiluje zemi“.2 Král mesiáš má přivést uplatňování spravedlnosti ve světě k dokonalosti: „On bude soudit mezi národy, zástupy lidí napraví. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč, už nikdy se nebudou chystat do boje.“3
 3. Pokolení, které muselo být nakonec smeteno potopou, bylo zničeno právě z toho důvodu, že jim zcela scházela spravedlnost, jak se píše: „Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí.“4
 4. Zákony každé země musejí být dobré a přímé. Sodoma a Gomora byly zničeny právě proto, že se jejich soudní dvory dopouštěly bezpráví.
 5. V této micvě spravedlivého soudu je rovněž obsažena i povinnost vyučovat lid všem zákonům, které byly noachidům přikázány k dodržování.
 6. Noachidští moudří mají povinnost vydávat nařízení, ustanovovat spravedlivé zákony a také ohrazovat tyto zákony plotem tak, aby země nebyla zničena, aby ve společnosti vládl pořádek a aby byla zajištěna vymahatelnost těchto zákonů.
 7. Dále je povinnost mít soudce v každém okrese.
 8. Uskutečnění této micvy je zodpovědností představitelů jednotlivých zemí, jelikož v jejich rukou spočívá vláda. Nejedná se o micvu, kterou by mohl uskutečnit každý jedinec.
 9. Soudci mají povinnost rozhodovat v otázkách prvních šesti noachidských zákonů a rovněž trestat ty, kdo je přestupují.
 10. Soudce má zakázáno přijmout úplatek či ovlivnit soudní rozhodnutí na základě vlastní předpojatosti.
 11. Je zakázáno vykonat trest, aniž by obviněný stanul před soudem.5
 12. Je zakázáno zdržovat soud, tedy úmyslně prodlužovat soudní řízení, oddalovat vynesení rozsudku či výkon trestu, není-li k tomu opodstatněný důvod.
 13. V dnešní době jednotlivé země neustanovují soudy, které by měly povinnost rozhodovat v souladu s noachidským právem. Přesto většina zemí v rámci jistých mezí zákona umožňuje zřizování nezávislých soudů podle pravidel tzv. rozhodčího řízení (či arbitráže). V případě soudní pře je vhodné navrhnout, aby bylo ve věci sporu rozhodnuto v rozhodčím řízení před noachidským soudem. Noachidský soud může mít buď trvalé působiště, anebo může zasedat na různých místech podle potřeby.
 14. Soud je oprávněn potrestat každého, kdo přestupuje noachidské zákony, a to i vykonáním trestu smrti. Vše je na uvážení soudce.
 15. Trest smrti ovšem smí být vyměřován jen v případech, kdy není pochyb o tom, že provinilec jednal v rozporu s noachidským právem zcela úmyslně.
 16. Tomu, kdo by k porušení noachidského práva byl donucen, nesmí být vyměřen žádný trest.6
 17. Kdokoliv by měl za to, že je dovoleno vraždit či mít poměr s vdanou ženou, nemůže být v případě porušení příslušných noachidských zákonů považován za neúmyslného hříšníka, ale je na něj pohlíženo jako na úmyslného provinilce.
 18. Rozsudek vynesený proti noachidovi lze považovat za platný i v tom případě, že byl vynesen na základě výpovědi jediného svědka, a to i tehdy, že onen svědek byl současně s obviněným v příbuzenském vztahu, a stejně tak i v případě, že by byl obviněný souzen jen jediným soudcem.
 19. Žena nesmí působit jako svědek ani soudce v případě hrdelních zločinů. Pokud však obě strany souhlasí přednést svůj spor před rozhodce (arbitra), pak žena smí působit jako svědek nebo soudce.

Další ustanovení

 1. Soudce nesmí naslouchat výpovědím jedné strany v nepřítomnosti strany druhé.7
 2. Soudce nesmí soudit ani své příbuzné ani ty, kdo ho mají v nenávisti.
 3. Soudce nesmí brát v potaz výpověď zlovolníka.7
 4. Rozsudek by neměl být vynášen jen jedním soudcem.
 5. Rozsudek má být vynášen z rozhodnutí většiny.8
 6. Soudce nesmí zasedat k soudu pod vlivem opojného nápoje.
 7. Žádná ze stran, které jsou ve sporu, nesmí být jakýmkoliv způsobem upřednostňována před tou druhou.9
 8. Svědectví smí být podáno pouze před soudem.10
 9. Svědci musejí být podrobně vyslechnuti a jejich výpovědi důkladně prověřeny.11
 10. Rozsudek by neměl být vydáván jen na základě jediné svědecké výpovědi.12
 11. Rozsudky smí být vydávány jen na základě pečlivého zvážení a musejí se zakládat na dokonalém porozumění zákonu.

Poznámky

 1. 1. Mojžíšova 18:19 []
 2. Přísloví 29:4 []
 3. Izaiáš 2:4 []
 4. 1. Mojžíšova 6:13 []
 5. 4. Mojžíšova 35:12 []
 6. 5. Mojžíšova 22:26 []
 7. 2. Mojžíšova 23:1 [] []
 8. 2. Mojžíšova 23:2 []
 9. 5. Mojžíšova 1:17 []
 10. 3. Mojžíšova 5:1 []
 11. 5. Mojžíšova 13:15 []
 12. 5. Mojžíšova 19:15 []