Rubriky
Brit šalom

Soudnictví (vykonávání práva)

Níže naleznete náš pracovní překlad stejnojmenného oddílu z knihy „Brit Shalom – Rabbi Oury Cherki“. Název knihy do češtiny přepisujeme jako „Brit šalom – Rabi Uri Šerki“, přičemž samotný název „Brit šalom“ by se dal přeložit jako „Smlouva míru“. Kniha dále nese ještě jeden název: „Noachidská přikázání pro běžný život“.

Objednat tištěnou verzi knihy Brit šalom
Objednat elektronickou verzi knihy Brit šalom
(prodej knihy si zajišťuje vydavatel sám, my jsme knihu pouze přeložili; z prodeje nemáme žádný zisk vyjma svolení uveřejňovat náš překlad také na tomto webu pro potřeby českých noachidů (pravidelně se scházíme online k jejímu studiu); překlad dostupný na našem webu se nemusí zcela shodovat s tištěnou a elektronickou podobou a může mírně zastarávat oproti vydáním, které lze zakoupit pomocí odkazů výše)

Přesto v otázkách zachovávání noachidských přikázání nemůže v žádném případě obsah překladu, který uveřejňujeme, sloužit jako plnohodnotná náhrada za odbornou poradu s oprávněným židovským učencem!

Pravidelně také doplňujeme výkladové poznámky k této knize:
Brit Šalom hlouběji

Obsah knihy Brit šalom

Český překlad (v plném znění včetně poznámek)

Soudím mezi člověkem a jeho bližním a vysvětluji jim Boží zákony a jeho nauky.

Ale vyhlédni si z lidu čestné muže, bojící se Boha, muže pravdy, kteří nenávidí výhody, a ustanov nad lidem velitele tisíců, velitele stovek, velitele padesátek a velitele desítek. Ti ať lid soudí v každou dobu.

Chudých a sirotků se zastávejte, nuzným a ubohým právo zjednejte! Chudého ubožáka vysvobozujte, dejte mu uniknout z ruky ničemů!

2. Mojžíšova 18:16, 18:21-22, Žalmy 82:3-4
 1. Vůdčí osobnosti ve společnosti mají povinnost zřídit soudnictví, které bude rozhodovat spravedlivě.1
 2. Již od samotného počátku dějin izraelského národa je na mnoha místech vyzdvihována spravedlnost. V souvislosti s Božím vyvolením Abrahama se píše: „protože přikáže svým synům a své rodině po sobě zachovávat Hospodinovu cestu, zjednávat spravedlnost a právo“.2 Král Šalamoun ustanovil spravedlnost jako jedno z ústředních poslání státního zřízení: „Spravedlností král posiluje zemi“.3 Král mesiáš má přivést uplatňování spravedlnosti ve světě k dokonalosti: „On bude soudit mezi národy, zástupy lidí napraví. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč, už nikdy se nebudou chystat do boje.“4
 3. Pokolení, které muselo být nakonec smeteno potopou, bylo zničeno právě z toho důvodu, že jim zcela scházela spravedlnost, jak se píše: „Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí.“5
 4. Zákony každé země musejí být dobré a přímé. Sodoma a Gomora byly zničeny právě proto, že se jejich soudní dvory dopouštěly bezpráví.6
 5. V této micvě spravedlivého soudu je rovněž obsažena i povinnost vyučovat lid všem zákonům, které byly noachidům přikázány k dodržování.7
 6. Noachidští moudří mají povinnost vydávat nařízení, ustanovovat spravedlivé zákony a také ohrazovat tyto zákony plotem8 tak, aby země nebyla zničena,9 aby ve společnosti vládl pořádek10 a aby byla zajištěna vymahatelnost těchto zákonů.
 7. Dále je povinnost mít soudce v každém okrese.7
 8. Uskutečnění této micvy je zodpovědností představitelů jednotlivých zemí, jelikož v jejich rukou spočívá vláda. Nejedná se o micvu, kterou by mohl uskutečnit každý jedinec.11
 9. Soudci mají povinnost rozhodovat v otázkách prvních šesti noachidských zákonů a rovněž trestat ty, kdo je přestupují.7
 10. Soudce má zakázáno přijmout úplatek či ovlivnit soudní rozhodnutí na základě vlastní předpojatosti.12
 11. Je zakázáno vykonat trest, aniž by obviněný stanul před soudem.13
 12. Je zakázáno zdržovat soud, tedy úmyslně prodlužovat soudní řízení, oddalovat vynesení rozsudku či výkon trestu, není-li k tomu opodstatněný důvod.14
 13. V dnešní době jednotlivé země neustanovují soudy, které by měly povinnost rozhodovat v souladu s noachidským právem. Přesto většina zemí v rámci jistých mezí zákona umožňuje zřizování nezávislých soudů podle pravidel tzv. rozhodčího řízení (či arbitráže).15 V případě soudní pře je vhodné navrhnout, aby bylo ve věci sporu rozhodnuto v rozhodčím řízení před noachidským soudem zřízeným za tímto účelem. Noachidský soud může zasedat pravidelně či dle potřeby.
 14. Soud je oprávněn potrestat každého, kdo přestupuje noachidské zákony, a to i vykonáním trestu smrti.16 Vše je na uvážení soudce.17
 15. Trest smrti ovšem smí být vyměřován jen v případech, kdy není pochyb o tom, že provinilec jednal v rozporu s noachidským právem zcela úmyslně.18
 16. Tomu, kdo by k porušení noachidského práva byl donucen, nesmí být vyměřen žádný trest.19
 17. Kdokoliv by měl za to, že je dovoleno vraždit či mít poměr s vdanou ženou, nemůže být v případě porušení příslušných noachidských zákonů považován za neúmyslného hříšníka, ale je na něj pohlíženo jako na úmyslného provinilce.18
 18. Rozsudek vynesený proti noachidovi lze považovat za platný i v tom případě, že byl vynesen na základě výpovědi jediného svědka, a to i tehdy, že onen svědek byl současně s obviněným v příbuzenském vztahu, a stejně tak i v případě, že by byl obviněný souzen jen jediným soudcem.7
 19. Žena nesmí působit jako svědek ani soudce v případě hrdelních zločinů.20 Pokud však obě strany souhlasí přednést svůj spor před rozhodce (arbitra), pak žena smí působit jako svědek nebo soudce.21

Správné jednání

 1. Soudce nesmí naslouchat výpovědím jedné strany v nepřítomnosti strany druhé.22
 2. Soudce nesmí soudit své příbuzné ani ty, kdo ho mají v nenávisti.23
 3. Soudce nesmí brát v potaz výpověď zlovolníka.24
 4. Rozsudek by neměl být vynášen jen jedním soudcem.25
 5. Rozsudek má být vynášen z rozhodnutí většiny.26
 6. Soudce nesmí zasedat k soudu pod vlivem opojného nápoje.27
 7. Žádná ze stran, které jsou ve sporu, nesmí být jakýmkoliv způsobem zvýhodňována před tou druhou.28
 8. Svědectví smí být podáno pouze před soudem.29
 9. Svědci musejí být podrobně vyslechnuti a jejich výpovědi důkladně prověřeny.30
 10. Rozsudek by neměl být vydáván jen na základě jediné svědecké výpovědi.31
 11. Rozsudky smí být vydávány jen na základě pečlivého zvážení a musejí se zakládat na dokonalém porozumění zákonu.32

Naposledy změněno: 14. 1. 2023

Poznámky

 1. Bavli Sanhedrin 56b; Mišne Tora, Hilchot melachim 9:14 []
 2. 1. Mojžíšova 18:19 []
 3. Přísloví 29:4 []
 4. Izaiáš 2:4 []
 5. 1. Mojžíšova 6:13 []
 6. Bavli Sanhedrin 109ab []
 7. Mišne Tora, Hilchot melachim 9:14 [] [] [] []
 8. Ramban k Berešit 34:13 []
 9. Mišne Tora, Hilchot melachim 10:11 []
 10. Mišna, Avot 1:1 []
 11. Ramban k Berešit 34:13; ha-Emek šeela, Šeelta bejt, jad pešuta v souvislosti s Mišne Tora, Hilchot melachim 9:14 []
 12. Ramban k Berešit 34:13, kde se zmiňuje o Talmudu Jerušalmi; Sdej chemed, maarechet 6, klal 26, 31. odstavec []
 13. 4. Mojžíšova 35:12, ha-Emek šeela, Šeelta bejt []
 14. Tosefta, Sota 6:6; Mišna, Avot 5:8; Bavli Šabat 33:1; Kirjat melech k Mišne Tora, Hilchot melachim 9:14 []
 15. Bavli Sanhedrin 23a, kde je zmínka o sýrských soudech. []
 16. Mišne Tora, Hilchot melachim 9:14, 10:5 []
 17. Rabi Josef Elijahu Henkin, Lev ivra, str. 125; Rabi Aharon Solovějčik, Beinjan benej Noach, Bejt Jicchak (5747), str. 335; Igrot Moše, 2. část, siman 68 []
 18. Mišne Tora, Hilchot melachim 10:1 [] []
 19. 5. Mojžíšova 22:26; Sefer ha-chinuch, 556. micva []
 20. Mišne Tora, Hilchot melachim 9:14; Jad Elijahu, Responza, siman 38 []
 21. Podle Mišna, Sanhedrin 3:1-2; Mišptej Uziel, Chošen mišpat, siman 5:1 []
 22. 2. Mojžíšova 23:1; Raši k témuž; Sefer ha-chinuch, 74. micva []
 23. Bavli Ketubot 105b []
 24. 2. Mojžíšova 23:1 []
 25. Mišna, Avot 4:8; Bavli Roš ha-šana 25b []
 26. 2. Mojžíšova 23:2 []
 27. Bavli Eruvin 64a; Sefer ha-chinuch, 152. micva []
 28. 5. Mojžíšova 1:17 []
 29. 3. Mojžíšova 5:1 []
 30. 5. Mojžíšova 13:15 []
 31. 5. Mojžíšova 19:15; Rabi Natan Adler, Netina la-ger v souvislosti s Onkelos k Berešit 9:6 []
 32. Mišna, Avot 1:1; Raši k Berešit 11:5 []