Rubriky
Brit šalom

Zvířata (zákaz jedení údu z živého zvířete)

Níže naleznete náš pracovní překlad stejnojmenného oddílu z knihy „Brit Shalom – Rabbi Oury Cherki“. Název knihy do češtiny přepisujeme jako „Brit šalom – Rabi Uri Šerki“, přičemž samotný název „Brit šalom“ by se dal přeložit jako „Smlouva míru“. Kniha dále nese ještě jeden název: „Noachidská přikázání pro běžný život“.

Objednat tištěnou verzi knihy Brit šalom
Objednat elektronickou verzi knihy Brit šalom
(prodej knihy si zajišťuje vydavatel sám, my jsme knihu pouze přeložili; z prodeje nemáme žádný zisk vyjma svolení uveřejňovat náš překlad také na tomto webu pro potřeby českých noachidů (pravidelně se scházíme online k jejímu studiu); překlad dostupný na našem webu se nemusí zcela shodovat s tištěnou a elektronickou podobou a může mírně zastarávat oproti vydáním, které lze zakoupit pomocí odkazů výše)

Přesto v otázkách zachovávání noachidských přikázání nemůže v žádném případě obsah překladu, který uveřejňujeme, sloužit jako plnohodnotná náhrada za odbornou poradu s oprávněným židovským učencem!

Pravidelně také doplňujeme výkladové poznámky k této knize:
Brit Šalom hlouběji

Obsah knihy Brit šalom

Český překlad (v plném znění včetně poznámek)

Hleďte, uzavírám s vámi a s vaším semenem po vás svou smlouvu! I s každou živou duší s vámi z ptactva a z dobytka, se vší zemskou zvěří s vámi.

Vše, co leze, co je živé, můžete jíst, dal jsem vám všechny jako zelené osení! Živé maso s jeho duší, s jeho krví však nejezte!

V ten den uzavřu smlouvu kvůli nim s divokou zvěří a s ptáky na nebi i s havětí, co leze po zemi, luk, meč a válku ze země vymýtím, všem dám odpočinout v bezpečí.

1. Mojžíšova 9:9-10, 9:3-4, Hošea 2:20
 1. Tóra lidem dovoluje živit se veškerým rostlinstvem, jak je psáno: A Bůh řekl: „Hle, dal jsem vám za potravu všechno sémě semenící osení, které je na zemi, a každý strom, dělající plody semenící sémě.“1 A lidem je také dovoleno jíst mnohé druhy zvířat, jak je uvedeno: A vaše bázeň a strach z vás ať působí na všechnu zemskou zvěř a na nebeské ptactvo, na vše, co leze po zemi, a na všechny mořské ryby, jsou vám odevzdáni do rukou! Vše, co leze, co je živé, můžete jíst, dal jsem vám všechny jako zelené osení!2
 2. Tóra však zakazuje jedení tzv. „údu z živého zvířete“, což jinými slovy znamená zákaz požívání jakékoliv části zvířete, která by z něj byla odebrána ještě zaživa, jak se píše:3 „Živé maso s jeho duší, s jeho krví však nejezte!“ Tento zákaz se tedy vztahuje i na takové případy, kdy někdo odebere maso ze zvířete ještě zaživa, ale začne ho jíst až po smrti zvířete.4
 3. Jedním z důvodů, proč Tóra lidem zakazuje jedení masa ze živého zvířete, je, abychom se drželi opodál od krutosti, požitkářství i vznětlivosti.5
 4. Je zakázáno jíst úd ze živého zvířete, nicméně je dovoleno ho přesto zužitkovat například jako krmivo pro psy.6
 5. Zákaz jedení údu ze živého zvířete se týká také ptactva. Nicméně v tomto případě z porušení nevyplývá žádný trest.7
 6. Zvíře či pták, který se po porážce zmítá v křečích, je stále považován za živého, dokud veškerý jeho pohyb zcela neustane.8
 7. Pokud však byla zvířeti při porážce zcela odňata hlava, je dovoleno zvíře jíst i přesto, že se zbytek těla ještě stále zmítá v křečích.9
 8. Zákaz se vztahuje na jakékoliv množství jedeného masa.10
 9. Tvrdé šlachy a zrohovatělá kůže z domácích a divokých zvířat, ptačí peří, rohy a kopyta nejsou součástí tohoto zákazu jedení údu ze živého zvířete, protože není zvykem, aby lidé tyto části požívali.11 Ovšem například vepřová kůže či všechny ostatní měkké zvířecí kůže, které by někdo odebral ze zvířete zaživa, jsou zakázány, protože obvykle bývají součástí lidské stravy.12
 10. Zákaz se nevztahuje na hmyz, ryby či kobylky, tedy na jakékoliv studenokrevné zvíře, jehož krev není považována za oddělenou od zbytku masa.13 Nicméně ačkoliv je tyto zvířecí druhy dovoleno jíst zaživa,14 člověk by je měl přesto vždy nejprve usmrtit, aby je tím ušetřil zbytečného trápení a bolesti.
 11. Noachidé mají dovoleno vyčistit druhé osobě ránu vysáním krve z rány.15
 12. Léky, které obsahují složky, při jejichž výrobě mohlo být použito maso ze živého zvířete, jsou dovoleny.16
 13. Jídlo, ve kterém by byl rozmíchán úd ze živého zvířete rovnoměrně v celém pokrmu, pokud se jedná o menšinový podíl, je dovoleno sníst.17
 14. V případech, kde jsme na pochybách, zda se u daného jídla jedná o úd ze živého zvířete či nikoliv, předpokládáme, že je dovoleno takové jídlo sníst, jelikož většina pokrmů, které běžně jíme, nepochází z masa odebraného zvířeti zaživa.18
 15. Je zakázáno způsobovat zvířatům bolest a trápení, aniž by v tom byl nějaký kladný přínos pro lidstvo či z toho plynul přímý užitek.19
 16. Je zakázáno jíst lidské maso.20
 17. V případě ohrožení lidského života je dovoleno jíst cokoliv, co Tóra obvykle jinak zakazuje.21
 18. Všechny části zvířecího těla včetně střev jsou po smrti zvířete dovoleny k požívání.22

Správné jednání

 1. Moudří Izraele byli rozděleni v názorech na krev ze živého zvířete, tedy krev, která byla odebrána zvířeti ještě za jeho života.23 Ve své podstatě je to dovoleno,10 ale požehnání spočívá na těch, kteří se v této věci přidrží přísnějšího názoru. Rovněž je správné vyhnout se jedení krve úplně, tedy i z již poraženého zvířete.24
 2. Noachidé nemají povinnost jíst výhradně jen zvířata, která byla poražena židovským obřadním způsobem zvaným šchita. Přesto je správné, aby bylo vždy vynaloženo co největší úsilí na to, aby zvířata zbytečně netrpěla. Tudíž nejlépe člověk udělá, pokud jí pouze zvířata, která prošla řádnou porážkou.25
 3. Člověk by se měl vyhýbat krutosti k jakémukoliv zvířeti, nikdy by jim neměl ubližovat a měl by mít s nimi soucit. Sluší se dodržovat také tyto předpisy:
  • zákaz porážet zvíře spolu s mladými ve stejný den26
  • zákaz zapřáhnout spolu dva různé druhy dobytka, např. během orby27
  • zákaz dát zvířeti náhubek při výkonu zemědělských prací tak, aby během práce zvíře nemělo vůbec možnost cokoliv spást (např. v průběhu výmlatu)28
  • Moudří také neschvalovali, aby byla zvířata používána k hrám či sportovním účelům, protože zvířata tím nejčastěji velice trpí – např. býčí zápasy29 či sportovní lovení.30
 4. Kdo nalezne hnízdo a chce si z něj vzít mladé či vejce, musí nejprve odehnat matku pryč a teprve poté si smí vzít něco z hnízda. To proto, aby se matka nemusela dívat, jak si někdo odnáší její mladé. Ale nejlépe člověk udělá, když hnízdo nechá na pokoji.31
 5. Není správné přejídat se masem či pít víno ve velkém množství.32
 6. Krev z porážky neochočeného zvířete či z ptactva by se měla přikrývat zeminou.33
 7. Kdokoliv chce být na sebe přísný a jíst pouze košer potraviny v souladu se zákony judaismu, tak smí učinit.34 Dokonce smí na sebe přijmout i část zákonů zvaných kašrut. A zde je několik takových zákonů:
  • zákaz jedení treify, což je maso ze zvířete, které mělo nějakou smrtelnou vadu35
  • zákaz jedení zvířat či ptactva, které zemřely bez porážky člověkem36
  • zákaz jedení zvířat zapovězených židům tak, jak se to uvádí ve 3. Mojžíšově37
  • zákaz jedení masa smíchaného s mlékem nebo mléčnými výrobky38

Naposledy změněno: 14. 1. 2023

Poznámky

 1. 1. Mojžíšova 1:29 []
 2. 1. Mojžíšova 9:2-3 []
 3. 1. Mojžíšova 9:4; Mišne Tora, Hilchot melachim 9:10 []
 4. Bavli Chulin 121b; v souvislosti se zákazem údu ze živého zvířete jsme zde vynechali předpisy ohledně případů, kdy úd stále visí na vlásku, nedokončené vejce, nebo je-li zvíře zaříznuto židem, jelikož se nejedná o běžné případy. []
 5. Maharal, Gevurot ha-Šem, 66. kapitola ד“ה ואלו שבע מצוות []
 6. Bavli Pesachim 22b []
 7. Mišne Tora, Hilchot melachim 9:11; srovnej také s Hasagad ha-Raavad a Radbaz k témuž. []
 8. Bavli Chulin 121b; Mišne Tora, Hilchot melachim 9:12-13 []
 9. Mišna, Ohalot 1:6; Mišne Tora, Avot ha-tuma 2:1 []
 10. Mišne Tora, Hilchot melachim 9:10 [] []
 11. Bavli Pesachim 24b; Mišne Tora, Maachalot asurot, 4:18 []
 12. Mišne Tora, Maachalot asurot, 4:20-21 []
 13. Bavli Sanhedrin 59b []
 14. Terumot Tosefta 9:6; Šabat 90b, Tosafot ד“ה דלא לימרו []
 15. Mišne Tora, Maachalot asurot 6:2, protože to, co je židům zakázáno rabínskými nařízeními, se nevztahuje na noachidy; Chatam Sofer, Responza, Jore dea, 19. siman []
 16. Bavli Avoda zara 67b; Mišne Tora, Maachalot asurot 15:28; Peri megadim, siftej daat 62:4 []
 17. Mišne Tora, Maachalot asurot 15:4 []
 18. Chatam Sofer, Responza, Jore dea, 19. siman []
 19. 2. Mojžíšova 23:5, 4. Mojžíšova 22:32; Sefer chasidim, 666. siman; Rabi Uri Šerki již tuto halachu zmínil také v zákazu krveprolití. []
 20. Bavli Chulin 92b; Mišne Tora, Maachalot asurot 2:3; Malbim k Vajikra 11, 72. siman; Jad Elijahu, Responza, 45. siman []
 21. Mišne Tora, Hilchot melachim 10:2; Parašat derachim, Derech ha-atarim, 2. lekce. []
 22. Tur, Jore dea, 27. siman; Ševa micvot ha-Šem, 1. část, str. 282 obsahuje obšírnou rozpravu. []
 23. Bavli Sanhedrin 59a []
 24. 5. Mojžíšova 12:23 []
 25. More nevuchim, 3. část, 48. kapitola []
 26. 3. Mojžíšova 22:28 []
 27. 5. Mojžíšova 22:10 []
 28. 5. Mojžíšova 25:4 []
 29. Responza Toldot Jaakov, Rabi Jaakov Zeev Kahana, Jore dea, 33. siman ד“ה לכן []
 30. Responza, Noda Bihuda, Jore dea, 10. siman []
 31. 5. Mojžíšova 22:6-7; More nevuchim 3:48 []
 32. 3. Mojžíšova 19:26; Sefer ha-chinuch, 248. micva []
 33. 3. Mojžíšova 17:13; Sefer ha-chinuch, 187. micva; zde je tedy narážka na to, že lidstvo v budoucnu již nebude jíst maso – Rav Kuk, Chazon ha-cimchonut ve-ha-šalom. []
 34. Rabejnu Bachja, Berešit 9:3 []
 35. 2. Mojžíšova 22:30; Sefer ha-chinuch, 73. micva []
 36. 5. Mojžíšova 14:21; Tosafot, Sanhedrin 56b ד“ה אכל תאכל, zpočátku však bylo dovoleno taková zvířata jíst viz Raši k Chulin 92b ד“ה במקולין a Rašbach Gaon k Berešit 34:12, Rabi Menachem Azarja mi-Fano, Asara maamarot, Maamar chikur din, 3. část, 21. kapitola []
 37. 3. Mojžíšova 11. kapitola []
 38. 2. Mojžíšova 23:19 []