Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom rišon šel Sukot

Zecharja (Zacharjáš) 14:1-21

Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro první den svátku Sukot (Stánků), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 22:26-23:44 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 29:12-16. Pokud první den svátku Sukot připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša považována za týdenní oddíl čtení z Tóry. To je i případ Šabatu z 30. září 2023.

Výše uvedená haftara se čte proto, že ač jsou dějinné souvislosti svátku Sukot čistě židovské a národní, přesto prorok Zecharja ve svém prorockém vidění spatřil, jak „přijde čas, kdy se všechny národy světa připojí k lidu Izraele v Jeruzalémě, aby společně oslavili svátek Sukot (Za.14:16).“ Tento budoucí mezinárodní rozměr svátku vyjadřovala již Tóra tím, že předepisovala, aby v průběhu 15. až 21. tišri, kdy židé mají povinnost přebývat v sukách, bylo obětováno 70 býčků „jako pokání za 70 národů světa spolu s modlitbami za mír (šalom).“1

Naposledy změněno: 26. 9. 2023

Poznámky

  1. NEWMAN, J., SIVAN, G. Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů. Praha: Sefer, 1998. ISBN 80-900895-3-4. Str. 191. []