Rubriky
Brit šalom

Zákony „žehnání“ Bohu (zákaz klnutí)

Níže naleznete náš pracovní překlad stejnojmenného oddílu z knihy Brit Shalom – Rabbi Oury Cherki. Do češtiny ovšem přepisujeme jako „Brit šalom – Rabi Uri Šerki“. Název knihy by se dal přeložit jako „smlouva pokoje“. Kniha dále nese ještě jeden menší název – noachidská přikázání v běžném životě. Překlad zatím nebyl schválen, stále se na něm pracuje. Původní knihu lze zakoupit elektronicky na noahideworldcenter.org. S vydavatelem úzce spolupracujeme. Překlad v žádném případě nemůže sloužit jako náhrada za odbornou poradu s oprávněným židovským učencem!

Chvalte Hospodina, všechny národy, pojďte ho všichni lidé velebit!

Každý, kdo by proklel svého Boha, ponese svůj hřích.

Žalm 117:1, 3. Mojžíšova 24:15
 1. Jak noachidé, tak židé, mají zakázáno klnout či rouhat se Stvořiteli vesmíru.1
 2. Přikázání má za cíl odstranit ze světa všechny podoby pesimistického pohledu na svět (tzv. škarohlídství).2 Lidé, kteří v Božím světě vidí všude jen samé zlo, obvykle také ze všeho obviňují svého Stvořitele. Talmud3 říká, že toto přikázání bylo řečeno již Adamovi4 a je jednou z nejzákladnějších hodnot lidství.
 3. Zákaz se vztahuje na všechna Jména Stvořitele včetně přívlastků jako např. „Milosrdný“ či „Soucitný“ i na jakákoliv jiná jména, která mezi lidmi vešla ve známost jako pojmenování Boha. Zákaz se rovněž týká všech jazyků.5
 4. Drzá či nestoudná řeč namířená proti Nebesům, tj. ostrá slova proti Stvořiteli, je zakázána.
 5. Jsou tací, kteří do tohoto zákazu řadí také ateistický pohled na svět. Nicméně, člověk se musí mít obzvlášť na pozoru, aby dobře prozkoumal, s jakými úmysly se ten či onen jedinec k ateismu hlásí, protože někdy tím mohou ve skutečnosti jen hlasitě vyjadřovat svůj nesouhlas s modlářstvím. A co se týče odmítání modlářství, Talmud jasně říká: „Kdokoliv odmítá modlářství, je nazýván židem.“

Další ustanovení

 1. Kdokoliv by zaslechl, jak se někdo rouhá Božímu Jménu, měl by kvůli závažnosti tohoto přestoupení roztrhnout svůj oděv.
 2. Pohrdání Stvořitelem v jakékoliv podobě je zakázáno, i kdyby se tím člověk nutně nevystavoval trestu. Součástí tohoto zákazu je také zákaz ničit svaté knihy, Boží Jména či synagógy.6
 3. Je zakázáno vyslovovat kterékoliv z Jmen Stvořitele na nečistých místech, a také je-li člověk nečistý nebo nahý. Rovněž lidé nesmějí skládat přísahu v Božím Jménu bez oprávněného důvodu (např. mimo soudní síň), a o to víc se nesmí lhát pod přísahou.7
 4. Moudří učí: „Tři se podílejí na příchodu člověka na svět: otec, matka a Svatý, budiž pochválen.“ Věta přirovnává úctu, jaká náleží rodičům, k úctě, jaká náleží Nebesům. Navíc úcta k otci a matce8 je známkou mravního života člověka, která je přijímaná po celém světě, stejně jako mít svou matku i otce v bázni.9 A netřeba snad dodávat, že člověk své rodiče nesmí nikdy udeřit10 ani jim klnout.11
 5. Co znamená ctít své rodiče? Zaopatřovat je jídlem a pitím, doprovázet je při příchodu a odchodu z domu, apod. Co znamená mít je v bázni? Že si nesedáme na jejich místo, že se s nimi nepřeme nedůstojným způsobem, že je nevoláme jménem, ale užíváme uctivá oslovení jako „tati, mami“ apod.
 6. Tóra nařizuje chovat se uctivě také ke starším lidem12, stejně tak k židovským moudrým či moudrým z řad noachidů. Je správné být uctivý ke všem lidem. O to více je nepřípustné kohokoliv proklínat nebo mu sprostě vynadat.13
 7. Obzvlášť na pozoru bychom se měli mít před proklínáním veřejných činitelů či uznávaných osob,14 a o to více pak i Izraelského národa.15
 8. Moudří Izraele chválili okolní národy světa, kdykoliv měli Tóru v úctě.
 9. Člověk má mravní povinnost děkovat Stvořiteli za veškeré dobrodiní, kterým nás obdařuje. Stejné pravidlo uplatnili moudří Izraele, když ustanovili děkovná požehnání, která se pronášejí kdykoliv z tohoto dobrodiní čerpáme (např. jedení a pití) a u příležitosti radostných událostí. Jednotlivá požehnání spolu s veškerými podrobnostmi si lze dohledat v židovských modlitebních knihách.
 10. Měli bychom umět vzdávat díky také v těžkých dobách, protože i to je v konečném důsledku zamýšleno k dobrému.
 11. Kdo druhého zaslechl pronést požehnání, měl by odpovědět „amen“ a vyjádřit tak, že se plně ztotožnil s tím, co bylo vyřčeno. Pravidlo platí také v případě, kdy žid zaslechne pronést požehnání noachidu, ovšem musí být naprosto zřejmé, že je požehnání určeno skutečně jen Stvořiteli, a ne žádnému jinému jsoucnu.
 12. Stalo se velmi dobrým zvykem děkovat Bohu za dar života vždy po ranním probuzení z nočního spánku. Tato krátká modlitba zní: „Vzdávám Tobě díky, Králi živý a věčný, žes mi vrátil mou duši ve Své milosti, Tvá věrnost je neskonalá.“
 13. Nejvytříbenější a nejvznešenější požehnání je to, které pronášíme vždy po jídle, jehož součástí byl také chléb. Nejčastěji ho nazýváme jen „požehnání po jídle“.16
 14. Je zvláštní povinností udržovat svět Svatého, budiž požehnán, neporušený, jak to říká Midraš: „Vše, co jsem stvořil, stvořil jsem pro vás. Proto si dobře dejte záležet na tom, abyste můj svět neznehodnotili nebo nezničili.“ I z tohoto důvodu je židům zakázáno bezdůvodně ničit či poškozovat jakoukoliv rostlinu, zvíře, nebo lidskou bytost. Tomuto zákazu nejčastěji říkáme: „nenič!“17 Sluší se, abychom se tímto řídili všichni.

Poznámky

 1. 3. Mojžíšova 24:15-16 []
 2. Takto to vysvětloval Rabi Jehuda Léon Aškenazi. []
 3. Bavli Sanhedrin 56b, Kuzari 3:73 []
 4. 1. Mojžíšova 2:16 []
 5. Jsou tací, kteří tvrdí (po vzoru Rambama), že se člověk nevystavuje trestu, pokud při klnutí Bohu neužije skutečné Boží Jméno, ale smí místo toho vyslovit „ať Josi ztrestá Josiho“ (Josi je v tomto případě eufemismus užívaný z úcty k Božímu Jménu) během svědčení proti tomu, kdo proklínal Boha. Ale jsou také tací, kteří vyžadují trest také od těch, kdo Boha proklejí užitím kteréhokoliv zástupného Božího Jména. []
 6. 5. Mojžíšova 12:1-4 []
 7. 2. Mojžíšova 20:7, 5. Mojžíšova 5:11 []
 8. 2. Mojžíšova 20:12 []
 9. 3. Mojžíšova 19:3 []
 10. 2. Mojžíšova 21:15 []
 11. 3. Mojžíšova 20:9 []
 12. 3. Mojžíšova 19:32 []
 13. 3. Mojžíšova 19:14 []
 14. 2. Mojžíšova 22:27 []
 15. 1. Mojžíšova 12:3 []
 16. 5. Mojžíšova 8:10 []
 17. 5. Mojžíšova 20:19 []