Rubriky
Brit šalom

Předmluva

V úhrnu je dnes lidstvo zastoupeno sedmi miliardami duší, což je počet, který v dějinách lidstva nemá žádnou obdobu. Tvůrčí síly, které jsou ukryté v tomto ohromném davu lidí, mají nesmírnou moc, avšak tytéž síly mohou lidstvu přinést i zkázu. Budoucnost je proto tak trošku zahalena v nejistotě. Vše závisí na lidském jednání. Na tom, […]

Rubriky
Brit šalom

Ochrana lidského života (zákaz krveprolévání)

Bůh udělal člověka s Boží pečetí, a proto budiž člověkem prolita krev toho, kdo by krev člověka prolil! Nevraždi! 1. Mojžíšova 9:6, 2. Mojžíšova 20:13 Rabi Akiva zdůrazňoval, že člověk je drahocenný proto, že byl stvořen k obrazu Božímu. Rabi Akiva dále učil, že pravidlo milovat bližního svého jako sám sebe je jednou z nejdůležitějších […]

Rubriky
Brit šalom

Zákony „žehnání“ Bohu (zákaz klnutí)

Chvalte Hospodina, všechny národy, pojďte ho všichni lidé velebit! Každý, kdo by proklel svého Boha, ponese svůj hřích. Žalm 117:1, 3. Mojžíšova 24:15 Jak noachidé, tak židé, mají zakázáno klnout či rouhat se Stvořiteli vesmíru. Přikázání má za cíl odstranit ze světa všechny podoby pesimistického pohledu na svět (tzv. škarohlídství). Lidé, kteří v Božím světě […]

Rubriky
Brit šalom

Poznání Boha

Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden! Nuže, vizte, já, já to jsem, a žádného božstva se mnou není. Neměj jiná božstva před mou tváří! 2. Mojžíšova 20:2, 5. Mojžíšova 6:4, 5. Mojžíšova 32:39, 2. Mojžíšova 20:3 Víra v to, že Bůh je, stejně jako víra v jedinost Boží, je […]

Rubriky
Brit šalom

Kdo jsou noachidé?

Bůh řekl Noachovi a s ním i jeho synům: „Hleďte, uzavírám s vámi a s vaším semenem po vás svou smlouvu! 1. Mojžíšova 9:8-9 Stvořitel celého vesmíru si ze všech stvořených bytostí vybral právě lidský druh, aby byl jedinečný, a proto je v Tóře napsáno, že Adam byl stvořen „k obrazu Božímu“. Židovská tradice učí, […]

Rubriky
Brit šalom

Základní pravidla

Všechna ona slova řekl Bůh, říkaje: 2. Mojžíšová 20:1 Stvořitelova vůle je lidem odhalována prostřednictvím proroctví. Vrcholem prorockého odhalení je darování Tóry Bohem z nebes. Kdokoliv se prohlásí za proroka poslaného Bohem s pokyny pro lidstvo, musí být nejprve předveden před Moudré Izraele, aby byla ověřena jeho hodnověrnost a zjištěna míra, do jaké jsme povinni […]

Rubriky
Brit šalom

Nedotknutelnost osobního vlastnictví (zákony proti krádeži)

Mzdu svého druha nezadržuj a neokrádej ho. 3. Mojžíšova 19:13 Peníze tvého bližního ať jsou ti stejně drahé jako ty tvé. Okrádá-li někdo svého bližního o cokoliv, byť by to mělo hodnotu jen jediné koruny, je to jako by dotyčnému bral život. Jedním z pilířů, na kterých byla vybudována lidská společnost, je nedotknutelnost osobního vlastnictví. […]

Rubriky
Brit šalom

Soudnictví (vykonávání práva)

Soudím mezi člověkem a jeho bližním a vysvětluji jim Boží zákony a jeho nauky. Ale vyhlédni si z lidu čestné muže, bojící se Boha, muže pravdy, kteří nenávidí výhody, a ustanov nad lidem velitele tisíců, velitele stovek, velitele padesátek a velitele desítek. Ti ať lid soudí v každou dobu. Chudých a sirotků se zastávejte, nuzným […]

Rubriky
Brit šalom

Uctívání Boha

Služte Hospodinu, svému Bohu. Abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým svým srdcem a celou svou duší. 2. Mojžíšova 23:25; 5. Mojžíšova 11:13 Sedm noachidských přikázání slouží jako základní předpoklad pro službu B-hu. Avšak nejlepší způsob, jak sloužit B-hu, může být rozdílný nejen v případě různých lidí, ale i různých společenství. V této […]

Rubriky
Brit šalom

Zvířata (zákaz jedení údu z živého zvířete)

Hleďte, uzavírám s vámi a s vaším semenem po vás svou smlouvu! I s každou živou duší s vámi z ptactva a z dobytka, se vší zemskou zvěří s vámi. Vše, co leze, co je živé, můžete jíst, dal jsem vám všechny jako zelené osení! Živé maso s jeho duší, s jeho krví však nejezte! […]