Rubriky
Brit šalom

Zvířata (zákaz jedení údu z živého zvířete)

Hleďte, uzavírám s vámi a s vaším semenem po vás svou smlouvu! I s každou živou duší s vámi z ptactva a z dobytka, se vší zemskou zvěří s vámi. Vše, co leze, co je živé, můžete jíst, dal jsem vám všechny jako zelené osení! Živé maso s jeho duší, s jeho krví však nejezte! […]

Rubriky
Brit šalom

Nedotknutelnost osobního vlastnictví (zákony proti krádeži)

Mzdu svého druha nezadržuj a neokrádej ho. 3. Mojžíšova 19:13 Peníze tvého bližního ať jsou ti stejně drahé jako ty tvé. Okrádá-li někdo svého bližního o cokoliv, byť by to mělo hodnotu jen jediné koruny, je to jako by dotyčnému bral život. Jedním z pilířů, na kterých byla vybudována lidská společnost, je nedotknutelnost osobního vlastnictví. […]

Rubriky
Derech ha-Šem

Chráněno: O lidstvu

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Rubriky
Brit šalom

Ochrana lidského života (zákaz krveprolévání)

Bůh udělal člověka s Boží pečetí, a proto budiž člověkem prolita krev toho, kdo by krev člověka prolil! Nevraždi! 1. Mojžíšova 9:6, 2. Mojžíšova 20:13 Rabi Akiva zdůrazňoval, že člověk je drahocenný proto, že byl stvořen k obrazu Božímu. Rabi Akiva dále učil, že pravidlo milovat bližního svého jako sám sebe1 je jednou z nejdůležitějších […]

Rubriky
Brit šalom

Zákony „žehnání“ Bohu (zákaz klnutí)

Chvalte Hospodina, všechny národy, pojďte ho všichni lidé velebit! Každý, kdo by proklel svého Boha, ponese svůj hřích. Žalm 117:1, 3. Mojžíšova 24:15 Jak noachidé, tak židé, mají zakázáno klnout či rouhat se Stvořiteli vesmíru.1 Přikázání má za cíl odstranit ze světa všechny podoby pesimistického pohledu na svět (tzv. škarohlídství).2 Lidé, kteří v Božím světě […]

Rubriky
Brit šalom

Poznání Boha

Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden! Nuže, vizte, já, já to jsem, a žádného božstva se mnou není. Neměj jiná božstva před mou tváří! 2. Mojžíšova 20:2, 5. Mojžíšova 6:4, 5. Mojžíšova 32:29, 2. Mojžíšova 20:3 Víra v to, že Bůh je, ale také v jedinost Boží, je dědictvím […]

Rubriky
Brit šalom

Rodina

A stvořiv Bůh toho člověka se svou pečetí jako svou podobu, stvořil je muže a ženu. A Bůh jim požehnal a Bůh jim řekl: „Buďte plodní a množte se, naplňte zemi a opanujte ji.“ Tu řekl člověk: „Tentokrát je to kost z mých kostí a tělo z mého těla, té, protože byla vzata z druha, […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Emor

Jechezkel (Ezechiel) 44:15-31 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné paraši (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 21:1-24:23. Název „Emor“, jenž je překládán slovem „Mluv“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí. Výše uvedená haftara se čte proto, že se podobně, jak je […]

Rubriky
Nezařazené

Tehilim

Součástí hebrejského Písma je také kniha Žalmů, neboli Tehilim. V židovství se ustálilo hned několik rozpisů čtení této knihy. Někteří ji přečtou celou za týden, jiní za měsíc. Jsou také rozpisy, které jsou jakýmsi výběrem jen některých určitých žalmů, které se nejlépe hodí k týdennímu rozpisu čtení Tóry na Šabat a ostatní svátky. Šabatová a […]

Rubriky
Brit šalom

Příkladné jednání

A dělej to, co je přímé a dobré v očích Hospodina. Oznámil ti, člověče, co je dobré a co od tebe žádá Hospodin: Abys jednal spravedlivě, miloval milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokoře. 5. Mojžíšova 6:18, Micha 6:8 V Tóře je psáno: Co vlastně Hospodin, tvůj Bůh, od tebe žádá? Jen bát se […]