Rubriky
Nezařazené

Ješua ha-Nocri

Níže uvádíme výbor z židovských zdrojů o postavě zvané Ježíš Nazaretský či Ješua ha-Nocri (יֵשׁוּעַ הַנּוֹצְרִי). Nejedná se o vyčerpávající seznam. Důvod, proč jsme tuto stránku založili, je skutečnost, že se na nás obracejí lidé s dotazy na tuto osobu. Naším záměrem není tyto zdroje hodnotit, to ponecháváme čistě na čtenáři. Považujeme však za důležité […]

Rubriky
Brit šalom

Předmluva

Lidstvo je dnes zastoupeno celkem sedmi miliardami duší, což je číslo, jaké v dějinách lidstva nemá vůbec obdoby. Tvůrčí síly ukryté v tomto ohromném davu lidí mají nesmírnou moc, avšak tytéž síly mohou lidstvu přinést i zničení. Budoucnost je tak trošku zahalena v nejistotě. Vše závisí na lidském jednání. Na tom, zda své tvořivé síly […]

Rubriky
Brit šalom

Soudnictví (vykonávání práva)

Soudím mezi člověkem a jeho bližním a vysvětluji jim Boží zákony a jeho nauky. Ale vyhlédni si z lidu čestné muže, bojící se Boha, muže pravdy, kteří nenávidí výhody, a ustanov nad lidem velitele tisíců, velitele stovek, velitele padesátek a velitele desítek. Ti ať lid soudí v každou dobu. Chudých a sirotků se zastávejte, nuzným […]

Rubriky
Brit šalom

Zvířata (zákaz jedení údu z živého zvířete)

Hleďte, uzavírám s vámi a s vaším semenem po vás svou smlouvu! I s každou živou duší s vámi z ptactva a z dobytka, se vší zemskou zvěří s vámi. Vše, co leze, co je živé, můžete jíst, dal jsem vám všechny jako zelené osení! Živé maso s jeho duší, s jeho krví však nejezte! […]

Rubriky
Brit šalom

Nedotknutelnost osobního vlastnictví (zákony proti krádeži)

Mzdu svého druha nezadržuj a neokrádej ho. 3. Mojžíšova 19:13 Peníze tvého bližního ať jsou ti stejně drahé jako ty tvé. Okrádá-li někdo svého bližního o cokoliv, byť by to mělo hodnotu jen jediné koruny, je to jako by dotyčnému bral život. Jedním z pilířů, na kterých byla vybudována lidská společnost, je nedotknutelnost osobního vlastnictví. […]

Rubriky
Derech ha-Šem

Chráněno: O lidstvu

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Rubriky
Brit šalom

Ochrana lidského života (zákaz krveprolévání)

Bůh udělal člověka s Boží pečetí, a proto budiž člověkem prolita krev toho, kdo by krev člověka prolil! Nevraždi! 1. Mojžíšova 9:6, 2. Mojžíšova 20:13 Rabi Akiva zdůrazňoval, že člověk je drahocenný proto, že byl stvořen k obrazu Božímu. Rabi Akiva dále učil, že pravidlo milovat bližního svého jako sám sebe1 je jednou z nejdůležitějších […]

Rubriky
Brit šalom

Zákony „žehnání“ Bohu (zákaz klnutí)

Chvalte Hospodina, všechny národy, pojďte ho všichni lidé velebit! Každý, kdo by proklel svého Boha, ponese svůj hřích. Žalm 117:1, 3. Mojžíšova 24:15 Jak noachidé, tak židé, mají zakázáno klnout či rouhat se Stvořiteli vesmíru.1 Přikázání má za cíl odstranit ze světa všechny podoby pesimistického pohledu na svět (tzv. škarohlídství).2 Lidé, kteří v Božím světě […]

Rubriky
Brit šalom

Poznání Boha

Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden! Nuže, vizte, já, já to jsem, a žádného božstva se mnou není. Neměj jiná božstva před mou tváří! 2. Mojžíšova 20:2, 5. Mojžíšova 6:4, 5. Mojžíšova 32:29, 2. Mojžíšova 20:3 Víra v to, že Bůh je, ale také v jedinost Boží, je dědictvím […]

Rubriky
Brit šalom

Rodina

A stvořiv Bůh toho člověka se svou pečetí jako svou podobu, stvořil je muže a ženu. A Bůh jim požehnal a Bůh jim řekl: „Buďte plodní a množte se, naplňte zemi a opanujte ji.“ Tu řekl člověk: „Tentokrát je to kost z mých kostí a tělo z mého těla, té, protože byla vzata z druha, […]