Rubriky
Brit šalom

Kdo jsou noachidé?

Níže naleznete náš pracovní překlad stejnojmenného oddílu z knihy Brit Shalom – Rabbi Oury Cherki. Do češtiny ovšem přepisujeme jako „Brit šalom – Rabi Uri Šerki“. Název knihy by se dal přeložit jako „smlouva pokoje“. Kniha dále nese ještě jeden menší název – noachidská přikázání v běžném životě. Překlad zatím nebyl schválen, stále se na něm pracuje. Původní knihu lze zakoupit elektronicky na noahideworldcenter.org. S vydavatelem úzce spolupracujeme. Překlad v žádném případě nemůže sloužit jako náhrada za odbornou poradu s oprávněným židovským učencem!

Bůh řekl Noachovi a s ním i jeho synům: „Hleďte, uzavírám s vámi a s vaším semenem po vás svou smlouvu!

1. Mojžíšova 9:8-9
 1. Stvořitel celého vesmíru si ze všech stvořených bytostí vybral právě lidský druh, aby byl jedinečný, a proto je v Tóře napsáno, že Adam byl stvořen „k obrazu Božímu“.1
 2. Židovská tradice učí, že Stvořitel uzavřel s lidstvem smlouvu, jejíž předmětem je především sedm přikázání známých jako „noachidské zákony“.2
 3. Všichni lidé tak mají povinnost přijmout závaznou platnost těchto sedmi přikázání, které byly určeny potomkům Noeho.3
 4. Kromě přijetí platnosti těchto zákonů je navíc všichni musejí také skutečně dodržovat.4
 5. Ten, kdo noachidské zákony nepřijímá a nedodržuje, je v rabínských spisech nejčastěji označován jako „goj“5 nebo „cizinec“.6
 6. Ten, kdo tyto zákony přijímá a dodržuje, je nazýván „potomkem Noeho“ neboli noachidou.7
 7. Ten, kdo tyto zákony přijme před rabínským soudem, v němž zasednou tři rabíni, je dále nazýván jako „ger tošav“8 (usedlý přistěhovalec) a smí se usídlit v Zemi Izrael.9
 8. Ten, kdo tyto zákony přijímá, protože uznal pravdivost Mošeho Tóry, jak byla uchována dětmi Izraele, je nazýván „spravedlivým nežidem“ a má podíl na budoucím světě spolu s židovským národem.10
 9. Ten, kdo tyto zákony přijímá ne proto, že by uvěřil Tóře, ale pouze jako rozumovou či mravní nutnost, je nazýván „moudrým nežidem“.11
 10. K sedmi noachidským zákonům patří tyto: 1) zákaz modloslužby, 2) zákaz rouhání se Bohu, 3) zákaz vraždy, 4) zákaz sexuální nemravnosti, 5) zákaz loupeže, 6) zákaz jedení údu ze živého zvířete, 7) požadavek zřídit soudnictví.12
 11. Tyto zákony budou dále podrobněji rozebrány.
 12. Ačkoliv tyto zákony tvoří základ noachidského práva, spadají zde mnohé další věci nezbytné pro život vyznačující se lnutím ke Stvořiteli, například vzdělávání, modlitba, dobročinnost, zlepšování svých povahových vlastností atd.13 Také tyto věci budou dále podrobněji rozebrány.
 13. V této sbírce se nalézají pouze zákony týkající se přímo nežidů. Židovské předpisy upravující vztahy mezi židy a nežidy zde nenajdeme.

Poznámky

 1. 1. Mojžíšova 1:26-27; Rabínské spisy se tomuto hojně věnují, např.: Rambam, More nevuchim 1:1; Pražský Maharal, Derech chajim, 3. kapitola k mišnat Chaviv Adam (Avot 3:14); Rabi Chajim Vital, Šaarej keduša, 1. část; Nefeš ha-chajim, 1. brána []
 2. 1. Mojžíšova 9:1-17; Bavli Sanhedrin 56a-b; Kuzari 3:73; Mišne Tora, Hilchot melachim 9:1 []
 3. Mišne Tora, Hilchot melachim 8:10 []
 4. Mišne Tora, Hilchot melachim 8:11; Rozdíl mezi přijetím a dodržováním těchto zákonů spočívá v tom, že přijmout znamená upřímně souhlasit s tím, že máme povinnost je zachovávat, a také plné uvědomění si, že budeme souzeni podle toho, zda jsme se zákony řídili či nikoliv. Dodržovat pak znamená vědomě tyto zákony uplatňovat v běžném životě. []
 5. Mišne Tora, Hilchot melachim 8:10; Jsou tací, kteří činí rozdíl mezi těmito dvěma označeními na základě znění Mišne Tora, Hilchot melachim 9:9, nám to však takto nepřijde, pro srovnání: Mišne Tora, Maachalot asurot 11:8. []
 6. 5. Mojžíšova 14:21; Mišna Chulin 2:7 []
 7. Ritva k Makot 9 []
 8. Mišne Tora, Hilchot melachim 8:10; Bavli Avoda zara 64b; Pro přesné znění a postup při přijímání noachidů před rabínským soudem (tvořeným třemi rabíny) se, prosím, obraťte na bejt din společnosti Brit Olam. []
 9. Mišne Tora, Isurej bia 14:7; V dobách jako dnes, kdy se nedodržují předpisy ohledně jovelu (milostivého léta), platí zákon o „usedlém přistěhovalci“ jen částečně. Podrobnosti: Mišne Tora, Isurej bia 14:8, Raavad a jeho námitka spolu s dalšími komentáři; Mišne Tora, Avoda zara 10:6, Raavad a Kesef Mišne []
 10. Mišne Tora, Hilchot melachim 8:11; Igeret (dopis) Rabímu Chisdai Halevi připisovaný Rambamovi, Igrot ha-Rambam, vydání Rav Jicchak Šilat, str. 681 []
 11. Mišne Tora, Hilchot melachim 8:11; Igrot Raja (Rav A. I. Kuk), 1. část, str. 99-100 []
 12. Bavli Sanhedrin 56a-b []
 13. dodatek k heslu „Ben-Noach“, Enciklopedja talmudit []