Rubriky
Brit šalom

Základní pravidla

Níže naleznete náš pracovní překlad stejnojmenného oddílu z knihy „Brit Shalom – Rabbi Oury Cherki“. Název knihy do češtiny přepisujeme jako „Brit šalom – Rabi Uri Šerki“, přičemž samotný název „Brit šalom“ by se dal přeložit jako „Smlouva míru“. Kniha dále nese ještě jeden název: „Noachidská přikázání pro běžný život“.

Objednat tištěnou verzi knihy Brit šalom
Objednat elektronickou verzi knihy Brit šalom
(prodej knihy si zajišťuje vydavatel sám, my jsme knihu pouze přeložili; z prodeje nemáme žádný zisk vyjma svolení uveřejňovat náš překlad také na tomto webu pro potřeby českých noachidů (pravidelně se scházíme online k jejímu studiu); překlad dostupný na našem webu se nemusí zcela shodovat s tištěnou a elektronickou podobou a může mírně zastarávat oproti vydáním, které lze zakoupit pomocí odkazů výše)

Přesto v otázkách zachovávání noachidských přikázání nemůže v žádném případě obsah překladu, který uveřejňujeme, sloužit jako plnohodnotná náhrada za odbornou poradu s oprávněným židovským učencem!

Pravidelně také doplňujeme výkladové poznámky k této knize:
Brit Šalom hlouběji

Obsah knihy Brit šalom

Český překlad (v plném znění včetně poznámek)

Všechna ona slova řekl Bůh, říkaje:

2. Mojžíšová 20:1 (Sidon)
 1. Stvořitelova vůle je lidem odhalována prostřednictvím proroctví.1
 2. Vrcholem prorockého odhalení je darování Tóry Bohem z nebes.2
 3. Kdokoliv se prohlásí za proroka poslaného Bohem s pokyny pro lidstvo, musí být nejprve předveden před Moudré Izraele, aby byla ověřena jeho hodnověrnost a zjištěna míra, do jaké jsme povinni se jeho slovy řídit.3
 4. Veškerá micvot (Boží přikázání), která jsou ve shodě s tím, co společnost vnímá jako mravné a co je známkou soudnosti nebo dobrého vychování, je pro noachidy závazné.4
 5. Nežidé si nesmějí svévolně vytvářet nová micvot náboženské povahy bez souhlasu Moudrých Izraele.5
 6. Rozvoj společnosti, ať už v řemeslech, výrobě, vědě, vzdělání, poznání, mravech nebo v upřímném zájmu o zdraví celého stvoření, je samotnou podstatou světa, jenž se řídí Boží vůlí. 6
 7. Co se týče způsobu zachovávání podrobností7 v rámci noachidských zákonů, o nichž není nikde v Talmudu ani jiných rabínských spisech jasně stanoveno, jak se jimi mají noachidé řídit, zastávají někteří Moudří Izraele názor, že by měly být zachovávány podle stejných zvyklostí jako v židovském právu.8 Jiní Moudří pro změnu zase zastávají názor, že je to na zodpovědnosti noachidských moudrých, aby podle svého nejlepšího uvážení stanovili přesné hranice.9 Převažuje druhý názor.10
 8. Nejmenší možné míry, jak je v souvislosti s některými micvot stanovuje halacha (židovské právo), jako např. velikost olivy či vajíčka u pronášení požehnání nad různými druhy jídel, se noachidů netýkají.11
 9. Nezletilí noachidé12 jsou zproštěni odpovědnosti za dodržování noachidských zákonů. Tato věková hranice je určena tím, co za nezletilost považují moudří většinové společnosti, jíž je člověk součástí.13
 10. Kdokoliv je hluchý, němý od narození či duševně zaostalý, je rovněž zproštěn odpovědnosti za dodržování noachidských zákonů.13
 11. Noachidé nemají povinnost položit svůj život kvůli dodržování noachidských zákonů,14 až na zákaz vraždy.15 Nicméně, kdokoliv se hodlá svého života raději vzdát, než aby porušil některý z těchto zákonů, smí takto učinit a takový čin je posvěcením Božího Jména.16
 12. Halachot přidané Moudrými Izraele, jež jsou známé jako rabínské předpisy, se nevztahují na noachidy.17
 13. Noachidští moudří, které jejich vlastní národ přijímá za soudce a rádce v právních otázkách, musejí být odborníky jak na noachidské právo, tak na ustálené zvyklosti a společné rysy národa, jehož jsou součástí.
 14. Noachidské právo platí pro muže i ženy stejně.18
 15. Vyskytne-li se v oblasti noachidského práva nějaká nejistota, je dovoleno řídit se mírnějším názorem.19
 16. Noachidé, kteří poruší některé z noachidských zákonů neúmyslně, jsou zproštěni trestu.20
 17. Noach vyšel z archy21 na povrch země 27. marchešvanu a ve stejný den také přijal noachidské zákony.22 Některá noachidská společenství proto slaví tento den jako tzv. „svátek národů“.23

Naposledy změněno: 14. 1. 2023

Poznámky

 1. 1. Mojžíšova 2:16-17; Mišne Tora, Jesodej ha-Tora 7:1. []
 2. Rambamův komentář k Mišně, Sanhedrin 10:1. []
 3. Mišne Tora, Jesodej ha-Tora 7-10. []
 4. Ranův (rabi Nisim Gaon) úvod k Talmudu; Bavli Chulin 92a; dodatek k heslu „Ben-Noach“, Enciklopedja talmudit; Ramban k 1. Mojžíšově 6:13; Chizkuni k 1. Mojžíšově 7:21; Ruach chajim 5:10 ד״ה שלי; rabi Kuk, Ec hadar, alef a mem. []
 5. Mišne Tora, Hilchot melachim 10:9; Meiri k Sanhedrin 59a. []
 6. Izajáš 45:18, Jerušalmi Berachot 9:2; Berešit raba 39:8; Ramban k 1. Mojžíšově 1:28; Menachem Azarija Mifano, Asara maamarot, Maamar chikur din 3:21; rabi Kuk, Ec hadar, bejt. []
 7. Například druhy, které spadají do zákazu kilajim (křížení), kdy začíná být člověk zodpovědný za dodržování micvot apod. []
 8. Rema (rabi Moše Isserles), Responsa, siman 10, v souladu s rabi Jicchakem, na rozdíl od rabího Jochanana; Chatam Sofer, Responsa, Chošen mišpat, siman 91 ד“ה ומה; rabi Jaakov z Lešna, Nachalat Jaakov, Responsa, 2. část, siman 3; Avnej nezer, Chošen mišpat, siman 55 ד״ה ע״כ; Zera haarec, str. 242-243. []
 9. Mišne Tora, Hilchot melachim 9:14; Ramban k Sefer hamicvot, 14. pravidlo; rabi Chajim Valožyn, Ruach chajim 5:10 ד״ה ועכשיו; Maharam (Moše Šik), Responsa, Orach chajim, siman 142 ד״ה ועכשיו; rabi Naftali Cvi Jehuda Berlin (haNeciv), Haemek šeela 2:3 ד״ה וכד; Binjan Cijon, Responsa, siman 127; rabi Kuk, Ec hadar, alef, a Mišpat hakohen, siman 13; rabi Josef Elijahu Henkin, Lev ibra, str. 125. []
 10. Rabi Nachum Rakover, Šilton hachok be-Jisrael, noachidské zákony, str. 34-40. []
 11. Mišne Tora, Hilchot melachim 9:10; rabi Kuk, Ec hadar, alef – kde nalezneme vysvětlení, proč se tyto míry nevztahují na noachidy. []
 12. Nezletilým je každý, kdo ještě nedosáhl určité věkové hranice, kterou určují moudří daného národa, kdy člověk nabývá rozumu, jenž mu umožňuje upotřebit nabyté znalosti a dovednosti společensky vhodným způsobem. Chatam sofer, Responsa, Jore dea, siman 217; rabi Josef Šaul Natansohn, Responsa, Šoel umešiv 1:14; rabi Kuk, Ec hadar, alef. []
 13. Mišne Tora, Hilchot melachim 10:2. [] []
 14. Jerušalmi Ševiit 4b; Mišne Tora, Hilchot melachim 10:2; rabi Uri Šerki, Brit šalom, Poznání Boha, halacha 16. []
 15. Bavli Sanhedrin 74a; Jerušalmi Šabat 14; Jerušalmi Avoda zara 2b; rabi Jehuda Rozanes, Parašat derachim, Derech haatarim, 2. přednáška ד״ה אמנם על פי האמור. []
 16. Ramban, Milchemot ha-Šem k Bavli Sanhedrin 8; Parašat derachim, Derech haatarim, 2. přednáška. []
 17. Chatam sofer, Responsa 6:25; Aharon Šmuel Kaidanover, Emunat Šmuel, siman 14; Ec hadar, alef. []
 18. Bavli Sanhedrin 57b. []
 19. Ec hadar, alef. []
 20. Mišne Tora, Hilchot melachim 10:1; Ramban k Bavli Makot 9a – v protikladu k tomu, jak to chápe Raši ד״ה לפיכך. []
 21. 1. Mojžíšova 8:14-16. []
 22. 1. Mojžíšova 9:1-7. []
 23. Přesnější pokyny, jak lze tento svátek slavit, naleznete v noachidském siduru Brit olam. []