Rubriky
Brit šalom

Základní pravidla

Níže naleznete náš pracovní překlad stejnojmenného oddílu z knihy „Brit Shalom – Rabbi Oury Cherki“. Tento název knihy do češtiny přepisujeme jako „Brit šalom – Rabi Uri Šerki“, přičemž samotný název „Brit šalom“ by se dal přeložit jako „Smlouva míru“. Kniha dále nese ještě jeden menší dodatečný název: „Noachidská přikázání pro běžný život“. Překlad zatím nebyl schválen – stále se pracuje na doplňení všech poznámek. Knihu v anglickém jazykovém podání, z níž překládáme, lze zakoupit elektronicky na noahideworldcenter.org. S vydavatelem úzce spolupracujeme. Přesto v otázkách zachovávání noachidských přikázání nemůže v žádném případě obsah překladu, který uveřejňujeme, sloužit jako plnohodnotná náhrada za odbornou poradu s oprávněným židovským učencem!

Pravidelně také doplňujeme výkladové poznámky k této knize:
Brit Šalom hlouběji

Obsah knihy Brit šalom

Všechna ona slova řekl Bůh, říkaje:

2. Mojžíšová 20:1
 1. Stvořitelova vůle je lidem odhalována prostřednictvím proroctví.1
 2. Vrcholem prorockého odhalení je darování Tóry Bohem z nebes.2
 3. Kdokoliv se prohlásí za proroka poslaného Bohem s pokyny pro lidstvo, musí být nejprve předveden před Moudré Izraele, aby byla ověřena jeho hodnověrnost a zjištěna míra, do jaké jsme povinni se jeho slovy řídit.3
 4. Veškerá micvot (Boží přikázání), která jsou ve shodě s tím, co je mravné, co se pokládá za slušnost a co je známkou dobrého vychování, co neodporuje zdravému rozumu, je pro noachidy závazné.4
 5. Nežidé si nesmějí svévolně vytvářen nová micvot náboženské povahy bez souhlasu Moudrých Izraele.5
 6. Rozvoj společnosti, ať už v řemeslech, výrobě, vědě, vzdělání, poznání, mravech nebo v upřímném zájmu o zdraví celého stvoření, je samotnou podstatou světa otáčejícího se v souladu s Boží vůlí. 6
 7. Ohledně noachidských zákonů, jejichž podrobnosti7 nejsou nikde v Talmudu ani jiných rabínských spisech jasně stanoveny, někteří Moudří Izraele zastávají názor, že by se měly řídit stejnými zvyklostmi jako v židovském právu.8 Jiní zase, že je to na zodpovědnosti noachidských moudrých, aby podle svého nejlepšího uvážení stanovili přesné hranice.9 Převažuje druhý názor.
 8. Nejmenší možné míry, jak je v souvislosti s některými micvot stanovuje halacha (židovské právo), jako např. velikost olivy či vajíčka u pronášení požehnání nad různými druhy jídel, se noachidů netýkají.10
 9. Nezletilí noachidé11 jsou zproštěni odpovědnosti za dodržování noachidských zákonů. Tato věková hranice je určena tím, co za nezletilost považují moudří většinové společnosti, jíž je člověk součástí.12
 10. Kdokoliv je hluchý, němý od narození či duševně zaostalý, je rovněž zproštěn odpovědnosti za dodržování noachidských zákonů.12
 11. Noachidé nemají povinnost položit svůj život za dodržování noachidských zákonů (aby se vyhnuli jejich porušení),13 až na zákaz vraždy.14 Nicméně, kdokoliv se hodlá svého života raději vzdát, než aby porušil některý z těchto zákonů, smí takto učinit a takový čin je posvěcením Božího Jména.15
 12. Halachot přidané Moudrými Izraele, známé jako rabínské zákony, se nevztahují na noachidy.16
 13. Noachidští moudří, které jejich vlastní národ přijímá za soudce a rádce v právních otázkách, musejí být odborníky jak na noachidské právo, tak na ustálené zvyklosti a společné rysy národa, jehož jsou součástí.
 14. Noachidské právo platí pro muže i ženy stejně.17
 15. Vyskytne-li se v oblasti noachidského práva nějaká nejistota, je dovoleno řídit se mírnějším názorem.18
 16. Noachidé, kteří poruší některé z noachidských zákonů neúmyslně, jsou zproštěni trestu.19
 17. Noach vyšel z archy20 na povrch země 27. marchešvanu a ve stejný den také přijal noachidské zákony.21 Některá noachidská společenství proto slaví tento den jako tzv. „svátek národů“.22

Poznámky

 1. 1. Mojžíšova 2:16-17; Mišne Tora, Jesodej ha-tora 7:1 []
 2. Rambamův komentář k Mišně Sanhedrin 10:1 []
 3. Mišne Tora, Jesodej ha-tora 7-10 []
 4. Ranův (Rav Nisim Gaon) úvod k Talmudu, Bavli Chulin 92a; dodatek k heslu „Ben-Noach“, Enciklopedja talmudit; Ramban k 1. Mojžíšově 6:13; Chizkuni k 1. Mojžíšově 7:21; Ruach chajim 5:10 ד״ה שלי; Rav Kuk, Ec ha-dar, Alef a Mem []
 5. Mišne Tora, Hilchot melachim 10:9; Meiri k Sanhedrin 59a []
 6. Izaiáš 45:18, Jerušalmi Berachot 9:2, Berešit Raba 39:8; Ramban k 1. Mojžíšově 1:28; Menachem Azarija mi-fano, Asara maamarot, Maamar chikur din 3:21; Rav Kuk, Ec ha-dar, Bejt []
 7. Např. které odrůdy spadají do zákazu kilajim (křížení), kdy začíná být člověk zodpovědný za dodržování micvot apod. []
 8. Rema (Rav Moše Isserles), Responsa, siman 10, v souladu s Rabi Jicchakem narozdíl od Rabího Jochanana; Chatam Sofer, Responsa, Chošen mišpat, siman 91 ד״ה וכד; Rabi Jaakov z Lešna, Nachalat Jaakov, Responsa, 2. část, siman 3; Avnej nezer, Chošen mišpat, siman 55 ד״ה ע״כ Zera haarec, str. 242-3 []
 9. Mišne Tora, Hilchot melachim 9:14; Ramban k Sefer ha-micvot, 14; Rabi Chajim Valožyn, Ruach chajim 5:10 ד״ה ועכשיו; Maharam (Moše Šik), Responsa, Orach chajim, siman 142 ד״ה ועכשיו; Rabi naftali Cvi Jehuda Berlin (ha-Neciv), Ha-amek š-ela 2:3 ד״ה וכד; Binjan Cijon, Responsa, siman 127; Rav Kuk, Ec ha-dar, Alef a Mišpat ha-kohen, siman 13; Rabi Josef Elijahu Henkin, Lev ibra, str. 125 []
 10. Mišne Tora, Hilchot melachim 9:10; Rav Kuk, Ec ha-dar, Alef – kde nalezneme vysvětlení, proč se tyto míry nevztahují na noachidy. []
 11. Nezletilým je každý, kdo ještě nedosáhl určité věkové hranice, kterou určují moudří daného národa, kdy člověk nabývá rozumu, jenž mu umožňuje upotřebit nabyté znalosti a dovednosti společensky vhodným způsobem. Chatam sofer, Responsa, Jore dea, siman 217; Rabi Josef Šaul Natanzon, Responsa, Šoel umešiv 1:14; Rav Kuk, Ec ha-dar Alef []
 12. Mišne Tora, Hilchot melachim 10:2 [] []
 13. Jerušalmi Ševiit 4; Mišne Tora, Hilchot melachim 10:2; Rabi Uri Šerki, Brit šalom, Poznání Boha, halacha 16 []
 14. Bavli Sanhedrin 74a; Jerušalmi Šabat 14; Jerušalmi Avoda zara 2; Rabi Jehuda Rozanes, Parašat drachim, Derech ha-atarim, 2. přednáška ד״ה אמנם על פי האמור []
 15. Ramban, Milchemot ha-Šem k Bavli Sanhedrin, 8. kapitola; Rabi Jehuda Rozanes, Parašat drachim, Derech ha-atarim, 2. přednáška []
 16. Chatam sofer, Responsa 6:25; Aharon Šmuel Kaidanover, Emunat Šmuel, siman 14; Rav Kuk, Ec ha-dar, Alef []
 17. Bavli Sanhedrin 57b []
 18. Rav Kuk, Ec ha-dar, Alef []
 19. Mišne Tora, Hilchot melachim 10:1; Ramban k Bavli Makot 9a – v protikladu k tomu, jak to chápe Raši ד״ה לפיכך []
 20. 1. Mojžíšova 8:14-16 []
 21. 1. Mojžíšova 9:1-7 []
 22. Přesnější pokyny, jak lze tento svátek slavit, naleznete v noachidském siduru Brit Olam. []