Rubriky
Brit šalom

Další zákony

Níže naleznete náš pracovní překlad stejnojmenného oddílu z knihy Brit Shalom – Rabbi Oury Cherki. Do češtiny ovšem přepisujeme jako „Brit šalom – Rabi Uri Šerki“. Název knihy by se dal přeložit jako „smlouva pokoje“. Kniha dále nese ještě jeden menší název – noachidská přikázání v běžném životě. Překlad zatím nebyl schválen, stále se na něm pracuje. Původní knihu lze zakoupit elektronicky na noahideworldcenter.org. S vydavatelem úzce spolupracujeme. Překlad v žádném případě nemůže sloužit jako náhrada za odbornou poradu s oprávněným židovským učencem!

Po dvou z každého druhu ptactva, z každého druhu dobytka, z každého druhu pozemských plazů, dva z každého druhu.

A má smlouva na jejich těle bude smlouvou navěky.

Budou zachovávat Hospodinovu cestu, zjednávat spravedlnost a právo.

1. Mojžíšová 6:20, 17:13, 18:19

Kromě sedmi hlavních zákonů bylo noachidům přikázáno dodržovat i další zákony.

Křížení

 1. Je zakázáno křížit ovocné stromy či zvířata odlišných druhů. Nicméně za toto přestoupení není žádný trest a jak ovoce tak zvířata je možno jíst i užívat.1
 2. Přesné vymezení toho, čím se odlišuje jeden druh od druhého, se řídí tím, na čem se shodou moudří, kteří jsou odborníky ve svém oboru.

Obřízka

 1. Mužský noachida se smí nechat obřezat za učelem naplnění příkázání. Někteří dokonce říkají, že arabské národy mají povinnost obřezávat své mužské, a že by se tak mělo dít vždy osmého dne od narození. Je-li otcem dítěte žid, ale matka není židovka, je nutno poradit se s moudrým.

Dobročinnost

 1. Mezi Moudrými Izraele jsou i takoví, kteří řadí dobročinnost (cedaku) mezi noachidské zákony. Proto je nanejvýš správné věnovat tomuto přikázání velkou pozornost.
 2. Rambam píše: Cedaka má osm úrovní, jedna je záslužnější než druhá.
  • Nejzáslužnější je podpořit člověka, který se ocitl v hmotné nouzi tím, že zajistíme, aby tento člověk už nikdy nemusel nikoho dalšího prosit. Toho lze dosáhnout vhodným darem, poskytnutím půjčky, tím, že se staneme jeho společníkem, nebo se zasadíme o to, aby našel novou práci.
  • O úroveň níže je, když dáváme cedaku chudým, aniž bychom věděli, komu tím pomáháme, a stejně tak ani chudí netuší, kdo jim pomáhá. Veřejné sbírky se této úrovni velmi blíží, je však potřeba být velice obezřetný v tom, kdo tyto prostředky spravuje. Nemáme-li naprostou důvěru v to, že nad celou sbírkou dohlíží schopná a důvěryhodná osoba, neměli bychom tam přispívat.
  • O úroveň níže je, když dárce zná svého příjemce, ale příjemce nezná svého dárce. Takto to bylo zvykem mezi Moudrými Izraele, kteří tajně nechávali peníze před dveřmi chudých. Tento způsob dávání je obzvlášť vhodný v případech, kdy nedůvěřujeme těm, kdo spravují prostředky pro chudé.
  • O úroveň níže je, když příjemce zná svého dárce, ale dárce nezná obdarovaného. Tímto způsobem dávali cedaku někteří moudří, kteří si uvazovali malé měšce s penězi na zadní části svého pláště, aby k nim chudí mohli kdykoliv přistoupit a vzít si bez pocitu studu.
  • O úroveň níže je, když dárce dá potřebnému dříve, než o pomoc vůbec požádá.
  • O úroveň níže je, když dárce dá až poté, co potřebný sám požádá.
  • O úroveň níže je, když dárce dá méně, než by se patřilo, ale dá s vlídnou tváří.
  • Nejméně záslužné je, když dárce dává s nechutí.

Nejváženější učenci měli ve zvyku pravidelně přispívat na chudé drobným obnosem vždy před modlitbami. Své modlitby bez toho nikdy nezačínali, jak je psáno: Já však chci spravedlivě vzhlížet ke tváři tvé. (Žalm 17:15)

 1. Města Sodoma a Gomora zaplatila zničením, protože zcela zanedbávala dobročinnost.
 2. Zákony ohledně přispívání a odvádění desátků kohanim (kněžím) se vztahují jen na židy v Zemi Izraele, po noachidech nejsou vyžadovány. Přesto, je velmi záslužné, když si člověk vyčlení část ze svého výdělku na cedaku, skutky milosrdenství či jakoukoliv jinou činnost, která výrazně přispěje k rozšiřování povědomí o B-hu ve světě.

Další doporučení

 1. Zákaz osévat dvojím druhem v Zemi Izraele, mít užitek z osetí různých druhů na vinici, příkaz nesklízet rohy polí, ale ponechat je pro chudé, umožnit chudým paběrkovat na již sklizených polích, zanechat chudým sklizeň, která upadla na zem a byla během sklízení zapomenuta, ponechat chudým hrozen, který upadne během sbírání, ponechat chudým hroznové trsy, které mají divný tvar, ačkoliv žádný z těchto zákonů není pro noachidy závazný, je nanejvýš vhodné, aby se jimi řídili též.
 2. Kdokoliv vidí někoho v nouzi, například že se mu porouchal vůz nebo se vysypal nákup z brašny, měl by být nápomocen.
 3. Věřitel by neměl dotírat na dlužníka, obzvlášť je-li si vědom toho, že dlužník nemá dost na zaplacení dluhu.
 4. Není správné brát do zástavy nářadí, které dlužník potřebuje ke své obživě, ani potřeby, bez kterých si dlužník nedokáže uvařit jídlo. Věřitel by zástavu neměl vybírat násilím a měl by zástavu dlužníkovi vrátit, pokud ji potřebuje. Rovněž není správné brát zástavu od vdovy.
 5. Nechávat zemi ležet ladem během sabatického roku a promíjení dluhů v sabatickém roce noachidé nezachovávají.

Poznámky

 1. Židé ovšem mají zakázáno jíst či mít jakýkoliv užitek z křížení s vinnou révou. []