Rubriky
Brit šalom

Rodina

Níže naleznete náš pracovní překlad stejnojmenného oddílu z knihy „Brit Shalom – Rabbi Oury Cherki“. Tento název knihy do češtiny přepisujeme jako „Brit šalom – Rabi Uri Šerki“, přičemž samotný název „Brit šalom“ by se dal přeložit jako „Smlouva pokoje“. Kniha dále nese ještě jeden menší dodatečný název: „Noachidská přikázání pro běžný život“. Překlad zatím nebyl schválen – stále se na něm pracuje. Knihu v anglickém jazykovém podání, z níž překládáme, lze zakoupit elektronicky na noahideworldcenter.org. S vydavatelem úzce spolupracujeme. Přesto v otázkách zachovávání noachidských přikázání nemůže v žádném případě obsah překladu, který uveřejňujeme, sloužit jako plnohodnotná náhrada za odbornou poradu s oprávněným židovským učencem!

Pravidelně také doplňujeme výkladové poznámky k této knize:
Brit Šalom hlouběji

Obsah knihy Brit šalom

A stvořiv Bůh toho člověka se svou pečetí jako svou podobu, stvořil je muže a ženu. A Bůh jim požehnal a Bůh jim řekl: „Buďte plodní a množte se, naplňte zemi a opanujte ji.“

Tu řekl člověk: „Tentokrát je to kost z mých kostí a tělo z mého těla, té, protože byla vzata z druha, budu říkat družka!“ Proto opouští muž svého otce a matku, přilne ke své družce a stanou se jedním tělem.

A jelikož se stala matkou každého živého, pojmenoval Adam, člověk, svou družku Chava.

1. Mojžíšova 1:27-28, 2:23-24, 3:20

Plození dětí

Když Svatý, budiž pochválen, stvořil lidské bytosti, muže a ženu, prohlásil: „Buďte plodní a množte se, naplňte zemi a opanujte ji.“1 A stejně tak, po potopě, opětovně požehnal Noeho a jeho syny stejnými slovy: „A Bůh požehnal Noachovi a jeho synům a řekl jim: Buďte plodní a množte se a naplňte tu zemi!“2 Je totiž Boží vůlí, aby se lidstvo rozmnožovalo a aby se společnost stávala čím dál vyspělejší, jak se to píše u proroků: „Nestvořil ji, aby byla pustá, vytvořil ji k obývání.“3

Moudří učili: Kdo úmyslně zanedbává plození dětí, je jakoby proléval krev a umenšoval tím obraz Boží ve světě. Kdo je bez manželky, postrádá radost, požehnání, dobrodiní, pokoj, Tóru a také ochranu. Ve skutečnosti není ani nazýván člověkem, neboť Talmud upozorňuje: „Stvořil je jako muže a ženu (aby mohli plodit děti) a nazval je oba člověkem.“

Láska

 1. Láska mezi muže a jeho manželkou je jednou z nejvyšších podob mravního života v souladu s Boží vůlí.4
 2. Pravá podstata zásady „miluj svého bližního jako sám sebe“ by se měla nejvíce projevovat na příkladu manželského páru.
 3. Nejvhodnější způsob, jak muže a ženu spojit manželským poutem, je prostřednictvím veřejné oslavy, což obvykle obnáší zásnuby a zasvěcení pod chupou (tzv. nebesy neboli baldachýnem). Manželství se tímto stává závazné a po dobu plnění závazků je zcela právoplatné.
 4. Muž a žena, kteří se upřímně milují, plně si důvěřují a mají jeden druhého v úctě, jsou Stvořiteli velmi vzácní a dělají mu radost.
 5. Je nanejvýš vhodné věnovat co největší množství času na utužování lásky mezi manžely v jejich prvním roce společného života.5

Rozvod

Pokud se manželství nevydaří, kéž nás před tím Nebesa ochrání, je možné takové manželství z rozhodnutí některého z manželů rozvázat. Je žádoucí, aby se rozluka odehrála veřejně před zástupci obce. O rozvodu musí být pořízen zápis, na jehož znění se oba shodnou, a v podobě listiny by měl být ženě za přítomností svědků předán mužem, který tento úkon doprovodí slovy: „Tímto se s tebou rozvádím a jsi opět dovolena jinému muži.“ Žena případně může opáčit: „Tímto již nade mnou nemáš žádnou pravomoc a jsem dovolena jinému muži.“

Další pokyny

 1. Muž nesmí trávit čas o samotě s provdanou ženou za zavřenými dveřmi či na jiných místech, kde lze předpokládat, že lidé moc nechodí.
 2. Cudnost v oblékání, skrze které si člověk zachovává svou důstojnost, je vznešená povahová vlastnost, zejména pokud jde o ženy, a obzvláště pak v případě vdaných žen. Kvůli zachování této vlastnosti bychom se rovněž měli vyhýbat nošení oděvů, u nichž je obvyklé, že se jimi odívá opačné pohlaví.6
 3. Sluší se, aby manželská smlouva obsahovala mimo jiné závazek ze strany manžela, že bude svou manželku zaopatřovat, a to jak v hmotných, tak dalších oblastech.7
 4. Člověk se musí mít na pozoru, aby neměl podíl na žádné nepřístojnosti, a to zvláště pokud jde o necudnost a odhalování nahoty.8
 5. Člověk nesmí v sobě živit touhu po ženě svého druha.9
 6. Noachidé, kteří chtějí dodržovat zákony ohledně čistoty rodiny (tedy ty, které souvisejí s ženskými měsíčky) po vzoru židů, tak smějí učinit.

Čistota (zakázáné vztahy)

Nachida má zakázáno, aby měl pohlavní styk nebo udržoval milostný poměr s kýmkoliv z níže vyjmenovaných, a pokud tyto zákazy přestoupí, bude za to trestán:

 1. s matkou
 2. s manželkou svého otce, a to i kdyby nebyla jeho matkou
  (zákaz platí také po smrti otce)
 3. s provdanou ženou
 4. se sestrou, která se narodila jeho vlastní matce
 5. s mužem
 6. se zvířaty

Další pokyny

 1. Kromě výše uvedených zákazů, je také nanejvýš vhodné vystříhat se všeho zakázaného počínání, jež je vyjmenováno v Tóře ve 3. Mojžíšově10, kde je to označeno jako „odpornosti“, „co dělají v zemi Kenaán“. Stejně odporné je i to, když udržuje milostný poměr žena se ženou.
 2. Moudří Izraele vyjádřili pochvalu okolním národům za to, že ačkoliv někteří z nich běžně přestupovali zákaz mít poměr muž s mužem, alespoň se něco takového zdráhali uzákonit.
 3. Šemův soudní dvůr zakázal, aby se někdo živil tím, že by jiným za úplatu poskytoval pohlavní styk. Šem byl synem Noeho.
 4. Žid má zakázáno mít poměr s noachidskou ženou a rovněž židovka nesmí mít poměr s noachidským mužem.
 5. Člověk by se měl mít na pozoru před planými řečmi zaobírajícími se zakázanými vztahy.

Poznámky

 1. 1. Mojžíšova 1:27 []
 2. 1. Mojžíšova 9:1 []
 3. Izaiáš 45:18 []
 4. Malachiáš 2:14 []
 5. 5. Mojžíšova 24:5 []
 6. 5. Mojžíšova 22:5 []
 7. 1. Mojžíšova 34:12, 2. Mojžíšova 21:10 []
 8. 4. Mojžíšova 15:39 []
 9. 2. Mojžíšova 20:14 []
 10. 18. a 20. kapitola []