Rubriky
Brit šalom

Rodina

Níže naleznete náš pracovní překlad stejnojmenného oddílu z knihy „Brit Shalom – Rabbi Oury Cherki“. Název knihy do češtiny přepisujeme jako „Brit šalom – Rabi Uri Šerki“, přičemž samotný název „Brit šalom“ by se dal přeložit jako „Smlouva míru“. Kniha dále nese ještě jeden název: „Noachidská přikázání pro běžný život“.

Objednat tištěnou verzi knihy Brit šalom
Objednat elektronickou verzi knihy Brit šalom
(prodej knihy si zajišťuje vydavatel sám, my jsme knihu pouze přeložili; z prodeje nemáme žádný zisk vyjma svolení uveřejňovat náš překlad také na tomto webu pro potřeby českých noachidů (pravidelně se scházíme online k jejímu studiu); překlad dostupný na našem webu se nemusí zcela shodovat s tištěnou a elektronickou podobou a může mírně zastarávat oproti vydáním, které lze zakoupit pomocí odkazů výše)

Přesto v otázkách zachovávání noachidských přikázání nemůže v žádném případě obsah překladu, který uveřejňujeme, sloužit jako plnohodnotná náhrada za odbornou poradu s oprávněným židovským učencem!

Pravidelně také doplňujeme výkladové poznámky k této knize:
Brit Šalom hlouběji

Obsah knihy Brit šalom

Český překlad (v plném znění včetně poznámek)

A stvořiv Bůh toho člověka se svou pečetí jako svou podobu, stvořil je muže a ženu. A Bůh jim požehnal a Bůh jim řekl: „Buďte plodní a množte se, naplňte zemi a opanujte ji, …“

Tu řekl člověk: „Tentokrát je to kost z mých kostí a tělo z mého těla, té, protože byla vzata z druha, budu říkat družka!“ Proto opouští muž svého otce a matku, přilne ke své družce a stanou se jedním tělem.

A jelikož se stala matkou každého živého, pojmenoval Adam, člověk, svou družku Chava.

1. Mojžíšova 1:27-28b, 2:23-24, 3:20 (vše Sidon)

Plození dětí

1Když Svatý, budiž pochválen, stvořil lidské bytosti, muže a ženu, prohlásil: „Buďte plodní a množte se, naplňte zemi a opanujte ji.“2 A stejně tak, po potopě, opětovně požehnal Noacha (Noeho) a jeho syny stejnými slovy: „Buďte plodní a množte se a naplňte tu zemi!“3 Je totiž Boží vůlí, aby se lidstvo rozmnožovalo a aby se společnost stávala čím dál vyspělejší, jak se to píše u proroků:4 „Nestvořil ji, aby byla pustá, vytvořil ji k obývání.“5

Moudří učili:6 Kdo se nevěnuje plození dětí, je jakoby proléval krev a umenšoval tím obraz Boží. Kdo je bez manželky, postrádá radost, požehnání, dobrodiní, pokoj, Tóru a také ochranu. Ve skutečnosti ani není nazýván člověkem, neboť je psáno:7 „Stvořil je jako muže a ženu (aby mohli plodit děti) a nazval je oba člověkem.“8

Láska

 1. Láska mezi muže a jeho manželkou je jednou z nejvyšších podob mravního života v souladu s Boží vůlí.9
 2. Pravá podstata zásady „miluj svého bližního jako sám sebe“ by se měla nejvíce projevovat na příkladu manželského páru.10
 3. Nejvhodnější způsob, jak muže a ženu spojit manželským poutem, je prostřednictvím veřejné oslavy, což obvykle obnáší zásnuby a zasvěcení pod chupou (tzv. nebesy neboli baldachýnem).11 Manželství se tímto stává závazné a „společně strávenou nocí“ zcela právoplatné.12
 4. Muž a žena, kteří se upřímně milují, plně si důvěřují a mají jeden druhého v úctě, jsou Stvořiteli velmi vzácní a působí mu radost.13
 5. Je nanejvýš vhodné věnovat co největší množství času na utužování lásky mezi manžely v jejich prvním roce společného života.14

Rozvod

Pokud se manželství nevydaří, kéž nás před tím Nebesa ochrání, je možné takové manželství na popud některého z manželů rozvázat. Je žádoucí, aby se rozluka odehrála veřejně před zástupci obce. O rozvodu musí být pořízen zápis, na jehož znění se oba shodnou, načež muž za přítomnosti svědků pronese: „Tímto se s tebou rozvádím a jsi opět dovolena jinému muži.“ Případně smí pronést i žena: „Tímto již nade mnou nemáš žádnou pravomoc a jsem dovolena jinému muži.“15

Správné jednání

 1. Muž nesmí trávit čas o samotě s provdanou ženou za zavřenými dveřmi či na jiných místech, kde lze předpokládat, že lidé nechodí často.16
 2. Cudnost v oblékání, skrze které si člověk zachovává svou důstojnost, je vznešená povahová vlastnost, zejména pokud jde o ženy, a obzvláště pak v případě vdaných žen.17 Ze stejného důvodu bychom se rovněž měli vyhýbat nošení oděvů, u nichž je obvyklé, že se jimi odívá opačné pohlaví.18
 3. Sluší se, aby manželská smlouva obsahovala závazek ze strany manžela, že bude svou manželku zaopatřovat a že se přičiní o její pohodlí.19
 4. Člověk by neměl upírat svůj zrak na nic necudného.20
 5. Muž by neměl toužit po ženě jiného muže.21
 6. Noachidé, kteří chtějí dodržovat zákony ohledně čistoty rodiny (tedy ty, které souvisejí s ženskými měsíčky) po vzoru židů, mají dovoleno takto jednat.22

Čistota (zakázáné vztahy)

Noachida má zakázáno mít (milostný) poměr s kýmkoliv z níže vyjmenovaných, a pokud tyto zákazy přestoupí, bude za to trestán:23

 1. s matkou
 2. s manželkou svého otce, a to i kdyby nebyla jeho matkou
  (zákaz platí také po smrti otce)
 3. s provdanou ženou
 4. se sestrou, která se narodila jeho vlastní matce
 5. s mužem
 6. se zvířaty

Správné jednání

 1. Kromě výše uvedených zákazů, je nanejvýš vhodné vystříhat se všech zakázaných vztahů uvedených v Tóře, jež jsou podrobně vyjmenovány ve 3. Mojžíšově24, kde jsou označovány jako „odpornosti, co dělají v zemi Kenaán“, jakožto i milostným poměrům mezi ženou a ženou.25
 2. Moudří Izraele vyjádřili pochvalu okolním národům za to, že ačkoliv někteří z nich běžně přestupovali zákaz mít poměr muž s mužem, alespoň se něco takového zdráhali uzákonit.26
 3. Šemův soudní dvůr zakázal prostituci, tedy aby někdo za úplatu poskytoval pohlavní styk.16 Šem byl synem Noacha.
 4. Žid má zakázáno mít poměr s noachidskou ženou a rovněž židovka nesmí mít poměr s noachidským mužem.27
 5. Člověk by se měl mít na pozoru před užíváním přisprostlého jazyka a před vedením planých řečí o necudnostech.28

Naposledy změněno: 14. 1. 2023

Poznámky

 1. Více ohledně povinnosti plození děti v souvislosti s noachidy: Šeilot deRav Achaj Gaon 165; Sanhedrin 59b, Tosafot ד“ה והא; Asara maamarot, Maamar chikur din, 3. část, 21. kapitola. Žena nemá povinnost plození dětí (Mišna, Jevamot 6:6; Mišne Tora, Išut 15:2). []
 2. 1. Mojžíšova 1:28. []
 3. 1. Mojžíšova 9:1. []
 4. Izajáš 45:18. []
 5. Aruch ha-šulchan, Even ha-ezer, 1. siman; Mišna, Edujot 1:13. Svět byl stvořen, aby se lidé plodili. []
 6. Bavli Jevamot 63b. []
 7. 1. Mojžíšova 5:2. []
 8. Bavli Jevamot 62b. []
 9. Malachiáš 2:14. []
 10. Bavli Kidušin 41a. []
 11. Sidur Brit Olam obsahuje naše doporučení ohledně chupy a ketuby. []
 12. Mišne Tora, Hilchot melachim 9:7 odkud se vyvozuje, že noachidé smějí, ale nemají povinnost, zachovávat předpisy ohledně erusin (zasnoubení) a chupy (svatebního baldachýnu) v souvislosti s uzavíráním manželství. []
 13. Bavli Sota 17a – jsou-li toho hodni, provází je Boží Přítomnost. []
 14. 5. Mojžíšova 24:5. []
 15. V souladu s Mišne Tora, Hilchot melachim 9:8. Podrobnosti lze rovněž nalézt v siduru Brit olam. []
 16. Bavli Avoda zara 36b. [] []
 17. Ohledně pokrývky hlavy pro vdanou ženu: Mišne Tora, Hilchot melachim 9:8. []
 18. 5. Mojžíšova 22:5. []
 19. 1. Mojžíšova 34:12; 2. Mojžíšova 21:10; Mišna, Ketubot 9:9. []
 20. 4. Mojžíšova 15:39. []
 21. 2. Mojžíšova 20:14. []
 22. Biur halacha (Mišna berura), Orach chajim, 304. siman; rabi Uri Šerki, Brit šalom, Přijímání dalších přikázání. []
 23. Mišne Tora, Hilchot melachim 9:5. []
 24. 18. a 20. kapitola. []
 25. Milostné vztahy mezi ženami spadají do skupiny zákazů toho, „co dělají v zemi Micrajim, kde jste byli usazeni“ (Vajikra 18:3); Sifra, Acharej mot, 9. paraša; Mišne Tora, Isurej bia 21:8. []
 26. Bavli Chulin 92b, Raši k témuž ד“ה שאין כותבין כתובה לזכר. []
 27. Mišne Tora, Isurej bia 12:1. []
 28. Bavli Šabat 31a. []