Rubriky
Brit šalom

Právní řád země

Níže naleznete náš pracovní překlad stejnojmenného oddílu z knihy Brit Shalom – Rabbi Oury Cherki. Do češtiny ovšem přepisujeme jako „Brit šalom – Rabi Uri Šerki“. Název knihy by se dal přeložit jako „smlouva pokoje“. Kniha dále nese ještě jeden menší název – noachidská přikázání v běžném životě. Překlad zatím nebyl schválen, stále se na něm pracuje. Původní knihu lze zakoupit elektronicky na noahideworldcenter.org. S vydavatelem úzce spolupracujeme. Překlad v žádném případě nemůže sloužit jako náhrada za odbornou poradu s oprávněným židovským učencem!

 1. Každá země je povinna zavádět zákony a směrnice k prospěchu celé společnosti. Ustanovení spravedlivých zákonů je nedílnou součástí noachidského zákona o zřízení soudů.
 2. Všichni mají povinnost řídit se zákony dané země, pokud nejsou v rozporu s noachidskými zákony.
 3. Vláda má plné právo ukládat tresty za porušování práva.
 4. Zákony, které nespravedlivě znevýhodňují postavení jednoho občana před druhým, nemají žádnou právní oporu. Je zakázáno trestat kohokoliv, kdo by se jimi odmítal řídit.
 5. Zemí či státem je zde myšlena vláda, kterou její lid přijímá, která spravuje měnu a ovládá ozbrojené složky. Pokud takovou vládu nepřijímají všichni nebo ta vláda řádně neuvádí do oběhu měnu, její zákony jsou neslučitelné s právem a je na ní pohlíženo jako na zločinný spolek, který si násilným způsobem vynucuje moc, v takovém případě veřejnost nemá povinnost řídit se jejími zákony.
 6. Obranná válka je přípustná. Vstup do války za účelem pomoci jinému národu, který je vojensky napaden, je rovněž přípustné. Útočná válka vyžaduje podporu ze strany významných osob, které jsou považovány za mravně bezúhonné.
 7. Země mají povinnost dodržovat mezinárodní válečné dohody.
 8. Země mají pravomoc vojensky ohrozit své obyvatelstvo na životech, pakliže to přispěje k národní bezpečnosti, anebo v případě vyhlášení válečného stavu.

Válečný stav

 1. K válce se smí přikročit až po předchozí výzvě k míru.
 2. Ve vojenském táboře musí panovat zdrženlivost a také obezřetnost v řeči (vyhýbat se šíření neověřených zpráv, pomluv či vystříhat se jakéhokoliv slovního napadání).
 3. Těm, kteří jsou na nepřátelské straně, ale nechtějí bojovat, musí být umožněno utéct z boje.
 4. Ten, kdo se oženil a není v manželství déle než rok, je osvobozen z vojenské služby.