Rubriky
Brit šalom

Právní řád země

Níže naleznete náš pracovní překlad stejnojmenného oddílu z knihy „Brit Shalom – Rabbi Oury Cherki“. Název knihy do češtiny přepisujeme jako „Brit šalom – Rabi Uri Šerki“, přičemž samotný název „Brit šalom“ by se dal přeložit jako „Smlouva míru“. Kniha dále nese ještě jeden název: „Noachidská přikázání pro běžný život“.

Objednat tištěnou verzi knihy Brit šalom
Objednat elektronickou verzi knihy Brit šalom
(prodej knihy si zajišťuje vydavatel sám, my jsme knihu pouze přeložili; z prodeje nemáme žádný zisk vyjma svolení uveřejňovat náš překlad také na tomto webu pro potřeby českých noachidů (pravidelně se scházíme online k jejímu studiu); překlad dostupný na našem webu se nemusí zcela shodovat s tištěnou a elektronickou podobou a může mírně zastarávat oproti vydáním, které lze zakoupit pomocí odkazů výše)

Přesto v otázkách zachovávání noachidských přikázání nemůže v žádném případě obsah překladu, který uveřejňujeme, sloužit jako plnohodnotná náhrada za odbornou poradu s oprávněným židovským učencem!

Pravidelně také doplňujeme výkladové poznámky k této knize:
Brit Šalom hlouběji

Obsah knihy Brit šalom

Český překlad (v plném znění včetně poznámek)

 1. Každá země je povinna zavádět zákony a směrnice k prospěchu celé společnosti.1 Ustanovení spravedlivých zákonů je nedílnou součástí noachidského zákona o zřízení soudů.2
 2. Všichni mají povinnost řídit se zákony dané země, pokud nejsou v rozporu s noachidskými zákony.3
 3. Vláda má plné právo ukládat tresty za porušování práva.4
 4. Zákony, které znevýhodňují postavení jednoho občana před druhým, nemají žádnou právní oporu.5 Je zakázáno trestat kohokoliv, kdo by se jimi odmítal řídit.
 5. Zemí či státem je zde myšlena taková vláda, kterou její lid přijímá, která spravuje měnu a ovládá ozbrojené složky. Pokud vláda není přijímaná všemi a ani nemá v oběhu řádnou měnu, její zákony jsou neslučitelné s právem a je na ní pohlíženo jako na zločinný spolek, který si násilným způsobem vynucuje moc, v takovém případě obyvatelstvo nemá povinnost řídit se jejími zákony.6
 6. Obranná válka je přípustná.7 Vstup do války za účelem pomoci jinému národu, který je vojensky napaden, je rovněž přípustný.8 Útočná válka vyžaduje podporu ze strany významných osob, které jsou považovány za mravně bezúhonné.9
 7. Země mají povinnost dodržovat mezinárodní válečné dohody.10
 8. Země mají pravomoc vojensky ohrozit své obyvatelstvo na životech, pakliže to přispěje k národní bezpečnosti, anebo v případě vyhlášení válečného stavu.11

Válečný stav

 1. K válce se smí přikročit až po předchozí výzvě k míru.12
 2. Ve vojenském táboře musí panovat zdrženlivost a také obezřetnost v řeči (vyhýbat se šíření neověřených zpráv, pomluv či vystříhat se jakéhokoliv slovního napadání).13
 3. Těm, kteří jsou na nepřátelské straně, ale nechtějí bojovat, musí být umožněno utéct z boje.14
 4. Ten, kdo se oženil a není v manželství déle než rok, je osvobozen z vojenské služby.15

Naposledy změněno: 15. 5. 2021

Poznámky

 1. Mišne Tora, Roceach 2:4; Gezela veavda 5:11-18; Ramban k Berešit 34:13; Rašba, Responza, 2. část, siman 356 []
 2. Bavli Bava kama 113b; Ramban k Berešit 34:13; Meiri k Bava kama 37b; Igrot Reaja, 1. část, str. 99; Chatam Sofer, Responza, 6. část, siman 14 []
 3. Bavli Bava kama 113b „dina demalchuta dina“; Meiri, Bejt ha-bechira ד“ה כל מה שאמרנו []
 4. Mišna, Avot 3:1 []
 5. Meiri, Bejt ha-bechira, Bava kama 113a ד“ה כבר בארנו; Tur a Šulchan aruch, Chošen mišpat, siman 369, Bejt Josef a Rama; ha-Chida, Responza, tov ajin, siman 17 []
 6. Mišne Tora, Gezela vaaveda 5:18 []
 7. Berešit 14:14; Rabi Šlomo Josef Zevin, Leor ha-halacha, str. 16-17 []
 8. Ovadja 1:11-13 []
 9. Chatam Sofer, Responza, Jore dea, siman 19; Rabi Avraham Dov Ber Kahana Šapiro, Responza, Davar Avraham, 1. část, siman 11; Rabi Avraham Luftbir, Sefer Zera Avraham, siman 24 (zmiňován také v Leor ha-halacha), Rabi Naftali Cvi Jehuda Berlin, ha-Emek davar, Berešit 9:5. Z těchto zdrojů lze vyvozovat zákaz vedení války bez závažného důvodu. Stejně jako vidíme Izrael vstupovat do války jen se svolením významných osob a vůdců lidu (např. Sanhedrinu či urim ve-tumim – Berachot 3b, Sanhedrin 16a), ostatní národy rovněž nesmějí vyvolávat války bez patřičné mravní opory. []
 10. Rabi Šaul Jisraeli, Amud ha-jemini, str. 202 []
 11. Ramban k Vajikra 27:29 []
 12. Devarim 20:10 []
 13. Devarim 23:10-14; Jerušalmi Terumot 1:4 []
 14. Hasagot ha-Ramban lesefer ha-micvot, 5. micva; Mišne Tora, Hilchot melachim 6:7 []
 15. Devarim 24:5 []