Rubriky
Brit šalom

Přijímání dalších přikázání

Níže naleznete náš pracovní překlad stejnojmenného oddílu z knihy „Brit Shalom – Rabbi Oury Cherki“. Tento název knihy do češtiny přepisujeme jako „Brit šalom – Rabi Uri Šerki“, přičemž samotný název „Brit šalom“ by se dal přeložit jako „Smlouva míru“. Kniha dále nese ještě jeden menší dodatečný název: „Noachidská přikázání pro běžný život“. Překlad zatím nebyl schválen – stále se pracuje na doplňení všech poznámek. Knihu v anglickém jazykovém podání, z níž překládáme, lze zakoupit elektronicky na noahideworldcenter.org. S vydavatelem úzce spolupracujeme. Přesto v otázkách zachovávání noachidských přikázání nemůže v žádném případě obsah překladu, který uveřejňujeme, sloužit jako plnohodnotná náhrada za odbornou poradu s oprávněným židovským učencem!

Pravidelně také doplňujeme výkladové poznámky k této knize:
Brit Šalom hlouběji

Obsah knihy Brit šalom

Ať tedy neříká žádný cizinec, který se připojil k Hospodinu: „Hospodin mě zcela jistě vyloučí ze svého lidu.“

Izaiáš 56:3
 1. Noachida, který na sebe přijal řádné dodržování sedmi noachidských přikázání, a chtěl by vykonat nějaké určité přikázání ze všech ostatních přikázání Tóry za účelem získání duchovní odměny, smí předepsaným způsobem přikázání vykonat.1
 2. Jsou tací, kteří zastávají názor, že výše uvedené se vztahuje také na dodržování Šabatu, svátků a zaobírání se Tórou.2
 3. Noachida se má zdržet psaní svitku Tóry, tefilin či mezuzy a také nasazování tefilin.
 4. Přikázání o zachovávání Šabatu slouží jako svědectví o stvoření. Tudíž je vhodné tento den chovat v úctě a posvěcovat ho. Šabat je také dnem odpočinku a připomínkou východu z Egypta. Proto se o něm nepracuje. Na rozdíl od vymezení podle židovského práva je u noachidy prací jakákoliv namáhavá činnost. Co přesně je práce mají vymezit soudcové každého národa pro svůj vlastní lid.
 5. Svátek Pesach, který připomíná vyjití z Egypta, a obzvláště pak seder první noci, obsahuje mnoho přikázání, jež nalezneme v tzv. pesachové sederové hagadě. Noachida, který se účastní sederu se má zdržet jedení afikomanu (kousku macy, který se jí na úplný závěr celé hostiny).3
 6. Sváteční dny4 předepsané Tórou, doplněné proroky a moudrými, včetně postních dnů5, jsou vyjmenované v židovském kalendáři.
 7. Sváteční přikázání jsou následující: naslouchat zvuku šofaru o Roš hašana, postit se o Jom kipur, mávat čtyřmi druhy a sedět v suce o svátku Sukot, zapalovat chanukové svíce, číst megilu a mít hostinu na Purim a ostatní.
 8. Kdo umísťuje mezuzu u vchodu do svého domu by si měl dát záležet na tom, aby bylo naprosto zřejmé, že se jedná o dům, ve kterém bydlí noachida. Toho lze dosáhnout například tím, že na schránce mezuzy bude co nejviditelněji vyryto číslo 7.
 9. Je přikázání nenosit šatnez, tedy oděv ze směsi vlny a lnu.
 10. Tóra vymezuje mnoho druhů obřadní nečistoty vztahující se na židy, ty se však nevztahují na noachidy. Nicméně je dobrým zvykem, když se i přesto muži ponořují v mikve po každém výronu semene a ženy vždy po skončení měsíčků.
 11. Je přikázání umývat si ruce vždy po ranním probuzení, po vykonání potřeby a také před jedením jídel, jejichž součástí je chléb.

Poznámky

 1. Mišne Tora, Hilchot melachim 10:10; někteří mají za to, že taková micva by se vždy měla vykonat přesně předepsaným způsobem, jiní zase, že je lepší nedržet se přesně předepsaného způsobu. Převažuje první názor. []
 2. Raši, Jevamot 48b; Meiri, Avoda Zara 3a; Chatam Sofer; Chidušej chulin 33a; Aruch LaNer, Jevamot 48b; Keriot 9a; Torat Šlomo, dodatky k parašat Bešalach, siman 20 []
 3. Protože je to připomínka jedení pesachové oběti, což je obyčej určený výhradně dětem Jisraele (Exodus 12:45). Navíc jsem takto slyšel osobně z úst Rava Avigdora Nebenzahla, šlita. []
 4. Šabat, Roš chodeš, Pesach, Jom hašoa, Jom haacmaut, Lag baomer, Jom šichrur Jerušalajim, Šavuot, Roš hašana, Sukot, Simchat Tora, Chanuka, Tu bišvat a Purim. []
 5. 17. tamuz, 9. av, 3. tišri, Jom kipur, 10. tevet, 13. adar []