Jak přijmout noachidská přikázání?

Podrobnosti o tom, jak lze přijmout noachidská přikázání a co vše to obnáší.

Co jsou noachidská přikázání?

Bůh řekl Noachovi a s ním i jeho synům: „Hleďte, uzavírám s vámi a s vaším semenem po vás svou smlouvu!

1. Mojžíšova 9:8-9, Chamiša chumšej Tora, Rabi Efraim Sidon

Stvořitel celého vesmíru si ze všech stvořených bytostí vybral právě lidský druh k tomu, aby byl jedinečný, a proto je v Tóře napsáno, že Adam byl stvořen „k obrazu Božímu“. Židovská tradice učí, že Stvořitel uzavřel s lidstvem smlouvu, jejíž předmětem je především sedm přikázání známých jako „noachidské zákony“. Všichni lidé tak mají povinnost přijmout závaznou platnost těchto sedmi přikázání, které byly určeny potomkům Noeho. Kromě přijetí platnosti těchto zákonů je navíc všichni musejí také skutečně dodržovat. Ten, kdo noachidské zákony nepřijímá a nedodržuje, je v rabínských spisech nejčastěji označován jako „goj“ nebo „cizinec“.

Brit šalom, Kdo jsou noachidé?, 1. – 4. halacha, Rabi Uri Šerki

A cizincův syn, jenž se připojil k Hospodinu, ať neříká: Hospodin mne oddělil od svého lidu, … A synové cizince, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a milovali jeho jméno, aby mu byli otroky? … přivedu [je] k hoře své svatyně a obveselím je v domě své modlitby. Jejich celooběti a dobrovolné oběti na mém oltáři budou přijaty, protože můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy!

Izajáš 56:3-7, Haftara k paršat Vajelech, Chamiša chumšej Tora, Rabi Efraim Sidon

Ten, kdo tyto zákony přijímá, protože uznal pravdivost Mošeho Tóry, jak byla uchována dětmi Izraele, je nazýván „spravedlivým nežidem“ a má podíl na budoucím světě spolu s židovským národem. Ten, kdo tyto zákony přijímá ne proto, že by uvěřil Tóře, ale pouze jako rozumovou či mravní nutnost, je nazýván „moudrým nežidem“.

Brit šalom, Kdo jsou noachidé?, 8. – 9. halacha, Rabi Uri Šerki

Co brání přijetí noachidských přikázání?

Kniha Brit šalom
 • Neseznámení se s noachidským právem. Je bezpodmínečně nutné důkladně se seznámit se všemi noachidskými přikázáními. Pro tyto účely jsme pro Vás přeložili knihu Brit šalom, kterou napsal Rabi Uri Šerki. Všechny kapitoly a také stručný komentář naleznete zde:
  Brit šalom (knihu lze rovněž koupit v tištěné podobě)
  Brit šalom hlouběji
 • Setrvávání v jakékoliv podobě modlářství. K takovým podobám patří například přesvědčení, že Ježíš je Bůh či vtělení Boha. Židovská tradice bezpodmínečně trvá na tom, že Bůh je jeden a nikdy nepřichází v podobě člověka. Ačkoliv některé představy o Bohu mohou být překážkou, která znemožňuje řádné přijetí noachidských přikázání, samy o sobě nebrání v tom, aby takový člověk pokračoval v jejich studiu.

Čtěte také: Noachidé a Nový Zákon

Jak přijmout noachidská přikázání v soukromí?

Noachidská přikázání je možno přijmout v soukromí, tedy pouhým ústním přijetím tohoto závazku, kdy svědkem takového přijetí je výhradně Bůh. Židovská obec pak takového noachidu uznává za noachidu na základě jeho vlastní výpovědi a způsobu života. Nutnou podmínkou je, že noachida žije v souladu s noachidskými přikázáními a tato přikázání přijal se správnými pohnutkami a porozuměním. Opíráme se zde o názor Ritvy.1

Ten, kdo tyto zákony přijímá a dodržuje, je nazýván „potomkem Noeho“ neboli noachidou.

Brit šalom, Kdo jsou noachidé?, 6. halacha, Rabi Uri Šerki
Brit Olam
celosvětové centrum pro noachidy

Společnost Brit Olam (Noachide World Center) umožňuje stvrdit toto přijetí elektronicky prostřednictvím svých webových stránek, kdy noachida po provedeném ústním přijetí před Bohem obdrží potvrzení o tomto „samo“ přijetí na svůj e-mail a stává se tak noachidou, který je zapsán na listinném seznamu této společnosti.

Přijetí noachidských přikázání prostřednictvím Brit Olam (anglicky)

Obsah tohoto přijetí v angličtině se shoduje se zněním, jak ho uvádíme v překladu níže (čtěte dále „Stručné znění přijetí noachidských přikázání“). Noachidovi tímto nevznikají žádné závazky vůči společnosti Brit Olam, vyjma povinnosti dodržovat noachidská přikázání. Činnost této společnosti se těší nejen podpoře mnoha předních rabínů, ale také Státu Izrael.

Zájemci, kteří nehovoří anglicky, nás mohou požádat o pomoc na derech@derech.cz. Doporučuje se však přijmout noachidská přikázání také před rabínským soudem.

Jak přijmout noachidská přikázání před rabínským soudem?

Noachidská přikázání je rovněž možno přijmout před rabínským soudem. Tento způsob přijetí je nejvhodnější a opíráme se zde o názor Rambama.2

Kibul (přijetí) jsme schopni zajistit prostřednictvím rabího Chajima Goldberga, který je výkonným ředitelem Brit Olam v Jeruzalémě. Rabi Uri Šerki je předsedou této společnosti.

Zájemci, kteří nehovoří anglicky či hebrejsky, nebo z nějakého jiného důvodu nechtějí rabího oslovovat sami, nás mohou požádat o zprostředkování tohoto setkání písemně na derech@derech.cz.

Ten, kdo tyto zákony přijme před rabínským soudem, v němž zasednou tři rabíni, je dále nazýván jako „ger tošav“ (usedlý přistěhovalec) a smí se usídlit v Zemi Izrael.

Brit šalom, Kdo jsou noachidé?, 7. halacha, Rabi Uri Šerki
Noachidská přikázání - osvědčení o jejich přijetí
Osvědčení

Brit Olam vystavuje osvědčení všem noachidům, kteří řádně přijmout noachidská přikázání před bejt din (rabínským soudem) této společnosti. To však samo o sobě v žádném případě nikoho neopravňuje k usídlení se v Zemi Izrael! To je možno jen na základě platných víz.

V dobách jako dnes, kdy se nedodržují předpisy ohledně jovelu (milostivého léta), platí zákon o „usedlém přistěhovalci“ jen částečně.

Brit šalom, Kdo jsou noachidé?, poznámka k 7. halaše, Rabi Uri Šerki

Stručné znění přijetí noachidských přikázání

V případě, že přijetí noachidských přikázání nic nebrání (prosím, čtěte pozorně Překážky, které brání přijetí), je možno je přijmout následujícími slovy (ať už před rabínským soudem či jen před Bohem):

Přijímám na sebe povinnost dodržovat sedm všeobecně platných noachidských přikázání, jež dal Bůh Noachovi (Noemovi) jako závazný soubor zákonů pro celé lidstvo, a jež byla vyjevena prostřednictvím Mošeho (Mojžíše). Veškeré podrobnosti, jak tyto zákony uplatňovat, byly uchovány, vysvětleny a jsou objasňovány Moudrými Izraele z pokolení na pokolení.

Mezi sedm základních noachidských zákonů patří:

 • Zákaz modloslužby v jakékoliv podobě
 • Zákaz rouhání (klnutí)
 • Zákaz vraždy
 • Zákaz krádeže
 • Zákaz sexuální nemravnosti
 • Zákaz jedení údu z živého zvířete
 • Příkaz zřídit spravedlivé soudy

Dodržování těchto zákonů vyvěrající z porozumění, že tyto zákony byly původně nařízeny celému lidstvu a později znovu vyjeveny jako součást zjevení na hoře Sinaj a jsou tedy odkázány celému lidstvu prostřednictvím Mošeho Tóry, přiznává nežidovi postavení spravedlivého z národů (חֲסִיד אֻמּוֹת הָעוֹלָם).

Následující slova by se měla pronést nahlas:

Slibuji věrnost ha-Šem, Bohu Izraele, Stvořiteli a Vládci celého vesmíru a Jeho Tóře. Tímto stvrzuji, že se řídím sedmi noachidskými zákony, a rovněž se tím zavazuji, že budu pokračovat v jejich dodržování ve všech podrobnostech, v souladu s Mošeho Ústní Tórou pod vedením rabínů. Pochválen budiž Bože, Vládce celého vesmíru, že jsi mi dopřál života, zaopatřoval mě a dal mi dožít se tohoto dne.

Po složení tohoto slibu nám, prosím, napište na derech@derech.cz, anebo se ozvěte přímo rabímu Goldbergovi. Dále zvažte, prosím, i možnost složení téhož slibu před rabínským soudem. Mazal tov!

Závěrem

Budeme Vám velmi vděční, když se nám ozvete i v případě, že již noachidou jste, anebo jste se rozhodli sjednat si přijetí sami. Rádi Vás alespoň seznámíme s noachidy ve vašem okolí.

Noachidská společenství

Poznámky

 1. k Makot 9 []
 2. Mišne Tora, Hilchot melachim 8:10 []