Rubriky
Pojďme a vystupme

Světlo národům

Co má Písmo na mysli, když říká, že Izrael má sloužit jako „světlo národům“?

Pojďme a vystupme je volné pokračování Brit Šalom hlouběji s tím rozdílem, že tento cyklus je navíc rozesílán e-maily všem našim odběratelům formou pravidelného newsletteru. Přihlásit se k odběru můžete níže.

Šalom!

… nyní dozrál ten správný čas, kdy je židovství konečně připraveno objasnit i zbytku světa poselství a přikázání, která má judaismus připravena pro celý svět … Izrael, jakožto nositel proroctví, v rámci celého lidstva vyčnívá zejména tím, že působí jako ten, jehož prostřednictvím je odhalována Boží vůle. … židovský národ je spokojen se svým posláním, aby byl pouze světlem ostatním národům, a nikoliv, aby byl tím, kdo je ovládá. … „Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Izajáš 2:3, Český ekumenický překlad)

Brit šalom, Rabi Uri Šerki, Úvod

Pojďme a vystupme!

Rabi Uri Šerki v knize Brit šalom píše:

Všichni lidé tak mají povinnost přijmout závaznou platnost těchto sedmi přikázání, které byly určeny potomkům Noeho.

Brit šalom, Kdo jsou noachidé, 3. halacha

Rambam ve své Mišne Tora uvádí:1

Moše dal Tóru a micvot jako dědictví pouze Izraeli, jak se píše: „[Tóra je] dědictví Jaakovovy obce.“ (Devarim [5. Mojžíšova] 33:4, Sidon). A také všem těm z národů, kteří se rozhodnou konvertovat, jak se píše: „platí totéž pro vás jako pro přistěhovalce!“ (Bamidbar [4. Mojžíšova] 15:15, Sidon) Kdo [z nežidů] si však nepřeje přijmout Tóru spolu s micvot, ten by k tomu neměl být nijak nucen. Všemohoucí dále přikázal Mošemu, aby všechny obyvatelé světa přiměl k přijetí přikázání, která byla dána potomkům Noeho. Kdo tato přikázání nepřijímá, zaslouží, aby byl popraven. Ten, kdo tato přikázání řádně přijme, je nazýván ger tošav (usedlý přistěhovalec). Takto to platí všude. Přijetí musí být učiněno za přítomnosti tří učenců Tóry. Kdo se rozhodne dát obřezat [za účelem konverze], ale od svého rozhodnutí nechá uplynout dvanáct měsíců, aniž by se obřezal, pohlíží se na něj jako na člověka z národů.

Rambam, Mišne Tora, Hilchot melachim, 8:10

Rabi Eliahu Touger v poznámkách svého překladu Mišne Tora vysvětluje:2

Za časů Talmudu králové z hašmonejského rodu dobyli Idumeu a násilím je přinutili konvertovat k judaismu. Výsledkem bylo, že později na trůn usedl Herodes, Idumejec, který nad Judou vládl obzvlášť krutě.

Povinnost vyučovat sedm noachidských přikázání platí v každé době. Tosafot Jom Tov3 na základě Rambamových slov, že ten, kdo odmítá přijmout noachidská přikázání, zaslouží, aby byl popraven, vyvozuje: Oč víc bychom se měli snažit přivádět srdce lidí ke konání Stvořitelovy vůle prostřednictvím přesvědčivých slov.

Sloužit jako „světlo národů“ (Ješajahu [Izajáš] 42:6, Sidon) znamená, že židé mají lidstvo vyučovat sedm micvot a vést je k příkladnému životu. Také Chatam Sofer ve svých odpovědích4 na dotazy píše, že přivádět nežidy ke službě Bohu je micva.

Rambam výše uvedeným výňatkem začíná část, ve které se věnuje noachidským přikázáním v celkovém rozsahu dvou kapitol. Po nich pak následují závěrečné dvě kapitoly zabývající se Mesiášem. Toto uspořádání kapitol v Hilchot melachim není náhodné. Bůh totiž odměňuje způsobem zvaným „míra za míru“. Od Mesiáše se očekává, že zušlechtí okolní národy, jak se píše: „Tehdy očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou paží.“ (Cefanja [Sofonjáš] 3:9, Český ekumenický překlad) Abychom si však tuto odměnu v podobě Mesiáše mohli zasloužit, musíme se nejprve sami zapojit do zušlechťování okolních národů tím, že je budeme povzbuzovat k tomu, aby přijali noachidská přikázání.

Naposledy změněno: 13. 1. 2023

Poznámky

  1. Přeloženo z anglického překladu rabího Eliyahu Tougera. []
  2. Mishne Tora, Sefer Shoftim, Moznaim, str. 580-582. []
  3. K Pirkej avot 3:14. []
  4. Chošen mišpat, responzum 85. []