Rubriky
Pojďme a vystupme

Pořadí noachidských přikázání

Pořadí noachidských přikázání a pomůcka k jejich zapamatování.

Pojďme a vystupme je volné pokračování Brit Šalom hlouběji s tím rozdílem, že tento cyklus je navíc rozesílán e-maily všem našim odběratelům formou pravidelného newsletteru. Přihlásit se k odběru můžete níže.

Šalom!

… nyní dozrál ten správný čas, kdy je židovství konečně připraveno objasnit i zbytku světa poselství a přikázání, která má judaismus připravena pro celý svět … Izrael, jakožto nositel proroctví, v rámci celého lidstva vyčnívá zejména tím, že působí jako ten, jehož prostřednictvím je odhalována Boží vůle. … židovský národ je spokojen se svým posláním, aby byl pouze světlem ostatním národům, a nikoliv, aby byl tím, kdo je ovládá. … „Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Izajáš 2:3, Český ekumenický překlad)

Brit šalom, Rabi Uri Šerki, Úvod

Pojďme a vystupme!

Rabi Uri Šerki v knize Brit šalom píše:

Židovská tradice učí, že Stvořitel uzavřel s lidstvem smlouvu, jejíž předmětem je především sedm přikázání známých jako „noachidské zákony“.

Brit šalom, Kdo jsou noachidé, 2. halacha

Různé rabínské školy vyučovaly noachidská přikázání v různém pořadí: Rabi Jochanan je měl ve zvyku učit na základě tohoto pasuku (verše): „A Hospodin, Bůh, vydal o člověku příkaz, říkaje: „Z každého stromu té zahrady jez!“ (Berešit [1. Mojžíšova] 2:16, Sidon) Hebrejština však užívá jiný slovosled, proto je rabi Jochanan vyučoval v tomto pořadí: „A vydal příkaz“ – příkaz ustanovit soudy. „Hospodin“ – zákaz klnout Božímu Jménu. „Bůh“ – zákaz modloslužby. „O člověku“ – zákaz prolévání krve. „Říkaje“ – zakázané vztahy. „Z každého stromu té zahrady“ – zákaz krádeže. „Jez“ – zákaz jedení údu ze živého zvířete. Rabi Jicchak ale dvě z nich učil v odlišném pořadí: „A vydal příkaz“ – zákaz modloslužby. „Bůh“ – příkaz ustanovit soudy. Menašeho škola měla ve zvyku místo příkazu ustanovit soudy a zákazu klnutí Božímu Jménu vyučovat zákaz kleštění a zákaz křížení.1

Jaká propast zeje mezi těmito výklady a tímto veršem [Berešit 2:16]! Ale mezi [židovským] lidem bylo tradováno těchto sedm přikázání a oni je pro snadnější zapamatování navěsili na tento verš jako mnemotechnickou pomůcku … Přijmout je vírou, je povinností, poněvadž poznání učenců, jejich zbožnost, píle a obrovské množství, jež znemožňuje tajné ujednání, se prokázaly jako hodnověrné. Proto bychom neměli zpochybňovat jejich výroky; spíše bychom měli zpochybňovat naše porozumění, podobně jako to činíme ohledně Tóry a v ní obsažených výroků, jež náš rozum odmítá. O žádném z jejich výroků nepochybujeme a chybu hledáme spíše v sobě.

Kuzari, Jehuda ha-Levi, Academia, str. 219

Naposledy změněno: 13. 1. 2023

Poznámky

  1. Sanhedrin, Koren Talmud Bavli, 1. díl, str. 51-53 []