Rubriky
Pojďme a vystupme

Proč lidé chodí vzpřímeně?

Proč lidé chodí vzpřímeně?

Pojďme a vystupme je volné pokračování Brit Šalom hlouběji s tím rozdílem, že tento cyklus je navíc rozesílán e-maily všem našim odběratelům formou pravidelného newsletteru. Přihlásit se k odběru můžete níže.

Šalom!

… nyní dozrál ten správný čas, kdy je židovství konečně připraveno objasnit i zbytku světa poselství a přikázání, která má judaismus připravena pro celý svět … Izrael, jakožto nositel proroctví, v rámci celého lidstva vyčnívá zejména tím, že působí jako ten, jehož prostřednictvím je odhalována Boží vůle. … židovský národ je spokojen se svým posláním, aby byl pouze světlem ostatním národům, a nikoliv, aby byl tím, kdo je ovládá. … „Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Izajáš 2:3, Český ekumenický překlad)

Brit šalom, Rabi Uri Šerki, Úvod

Pojďme a vystupme!

Rabi Uri Šerki v knize Brit šalom píše:

Stvořitel celého vesmíru si ze všech stvořených bytostí vybral právě lidský druh k tomu, aby byl jedinečný, a proto je v Tóře napsáno, že Adam byl stvořen k „obrazu Božímu“.

Brit šalom, Kdo jsou noachidé, 1. halacha

Maharal vysvětluje:

„A stvořiv Bůh toho člověka … jako svou podobu [celem]“ (Berešit [1. Mojžíšova] 1:27, Sidon): Smyslem věty rozhodně není tvrzení, že by ha-Šem, budiž požehnán, měl mít nějaký určitý obraz (celem) či podobu (demut) [ve fyzickém slova smyslu tak, jak jsme zvyklí o věcech přemýšlet]. To by byla naprosto zcestná myšlenka! Písmo zde jen užívá fyzickou podobu člověka jako obrazný výrazový prostředek, aby nám o Svatém, budiž požehnán, vůbec dokázalo cokoliv vypovědět. Člověku byla dána schopnost přemýšlet i o věcech, které ve skutečnosti nemají fyzickou podstatu. Tudíž, bude-li se někdo pokoušet přemítat o Bohu jako o Králi, který vládne nad vším, kde není nic, co by ho mohlo převyšovat, nejspíš si v mysli představí právě vzpřímenou osobu. Přesto však musíme mít stále na paměti, že Boha ve skutečnosti nedokážeme vůbec k ničemu připodobnit. To pochopí každý, kdo se na věci hodlá dívat tak, jak se sluší a patří. Nicméně pravdou zůstává, že co je známo o Bohu, se jistým způsobem promítá také v člověku. Např: Není to jen tak, že se člověk rodí vzpřímený narozdíl od zvířat, která chodí shrbená. Kdo totiž chodí skloněný, tím dává najevo, že má nad sebou svého pána, podobně jako se i otroci hrbí před svými pány. Bůh nad sebou nemá žádného dalšího pána! I proto se v souvislosti s člověkem, který chodí vzpřímeně, píše, že byl stvořen k „obrazu Božímu“.

Derech chajim, komentář k Pirkej avot 3:14

Naposledy změněno: 23. 1. 2023