Rubriky
Pojďme a vystupme

Benej Noach

Benej Noach neznamená vždy jen „synové Noeho“. Někdy by bylo dokonce lepší překládat spíše jako „potomci Noeho“. Proč? To se dozvíte v tomto krátkém článku.

Pojďme a vystupme je volné pokračování Brit Šalom hlouběji s tím rozdílem, že tento cyklus je navíc rozesílán e-maily všem našim odběratelům formou pravidelného newsletteru. Přihlásit se k odběru můžete níže.

Šalom!

… nyní dozrál ten správný čas, kdy je židovství konečně připraveno objasnit i zbytku světa poselství a přikázání, která má judaismus připravena pro celý svět … Izrael, jakožto nositel proroctví, v rámci celého lidstva vyčnívá zejména tím, že působí jako ten, jehož prostřednictvím je odhalována Boží vůle. … židovský národ je spokojen se svým posláním, aby byl pouze světlem ostatním národům, a nikoliv, aby byl tím, kdo je ovládá. … „Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Izajáš 2:3, Český ekumenický překlad)

Brit šalom, Rabi Uri Šerki, Úvod

Pojďme a vystupme!

Rabi Uri Šerki v knize Brit šalom píše:

Ten, kdo tyto zákony přijímá a dodržuje, je nazýván „potomkem Noeho“ neboli noachidou.

Brit šalom, Kdo jsou noachidé, 6. halacha

Potomek Noeho se hebrejsky řekne „ben Noach“ a doslova znamená „syn Noeho“. Mnoho noachidů proto u svého jména užívá i přídomek „ben Noach“. Ženy naproti tomu užívají přídomek „bat Noach“, což doslova znamená „dcera Noeho“. Ovšem myslí se tím, že se člověk stal noachidou ve významu, jak to uvádí rabi Šerki výše.

Noachidé sice nemají povinnost měnit si svá jména kvůli přijetí noachidských přikázání, přesto to mnozí z nich s radostí dělají. Pokud se jedná o muže, který např. přijal nové jméno Šimri, pak o sobě říká, že je „Šimri ben Noach“, pokud se jedná o ženu, která např. přijala nové jméno Rachel, pak o sobě říká, že je „Rachel bat Noach“ apod. Tato změna jména však nevyžaduje, aby byly upravovány údaje v občanském nebo jiném identifikačním průkazu. Jedná se totiž pouze o to, že tito noachidé pak v rámci svého společenství vystupují pod tímto novým jménem.

Své nové jméno si noachidé nejčastěji vybírají z Tanachu, a sice takové, které je jim v kladném slova smyslu něčím blízké. Rozhodně je vhodné poradit se se svým rabínem či některým z moudrých.

Rovněž je dobré si uvědomit, že hebrejština, podobně jako čeština, vlastně neužívá mužský rod v množném čísle výhradně jen pro mužské pohlaví, ale velmi často je to gramaticky spíše neutrální rod, který ve skutečnosti zrovna tak dobře může hovořit o smíšeném davu skládajícím se jak z mužů, tak žen.1 Nikdo by se proto neměl cítit dotčen, když je v židovské literatuře převážně řeč jen o „synech Noeho“ – často je to totiž jen otázka překladu, přičemž by bylo v mnoha případech přesnější, kdyby se ono slovní spojení překládalo méně určitě jako „potomci Noeho“. V hebrejštině totiž množné číslo mužského rodu není vůbec jednoznačné, ba naopak – někdy se má na mysli skutečně výhradně jen mužské pohlaví, ovšem jindy zase rodově smíšená množina lidí. Vždy tedy velmi záleží na daném kontextu. Slovní spojení „bnej Noach“ neboli „synové Noeho“ či „potomci Noeho“ proto ve skutečnosti není nijak namířeno proti ženám, jen lidé často neznají dobře mluvnici svého, natož pak cizího jazyka. Slovní spojení „bnot Noach“ neboli „dcery Noeho“ se tedy v hebrejském jazyce z pochopitelných důvodů užívá jen zřídka.

Výrazy „bnej“ a „bnot“ je možno též přepisovat jako „benej“ a „benot“ nebo „benej“ a „benot“, jelikož po písmenku „bejt“ následuje tzv. znělé šva, což znamená, že samostatné „b“ ve skutečnosti tvoří první slabiku a uvedené výrazy vyslovujeme správně jako dvě slabiky „b“ + „nej“ či „b“ + „not“. Ti, co ovládají angličtinu by pak rozuměli také zápisu „bənej“ či „bənot“ – ten je ale k vidění opravdu jen velmi zřídka.

Naposledy změněno: 13. 1. 2023

Poznámky

  1. Ha-Yesod – Fundamentals of Hebrew, Feldheim, str. 3. []