Rubriky
Haftarot

Haftarat Bešalach

Šoftim (Soudců) 4:4-5:31

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 13:17-17:16. Název „Bešalach“, jenž je překládán souslovím „Když vyhnal“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje vítězství bojovníků, v jejichž čele stála prorokyně Devora (Debóra) a soudce Barak (Bárak) a kteří zázračným způsobem zvítězili nad kenaánským vojskem, jež vedl vojevůdce Sisera (Sísera). Haftara též obsahuje píseň, jíž vítězové velebili Boha Jisraele (Izraele). Obojí se podobá událostem, jež se odehrály při východu synů Jisraele z Micrajim (Egypta), kdy byl Jisrael zázračně vysvobozen z rukou faraona a kdy vysvobozený lid oslavoval Boha písní.