Rubriky
Haftarot

Haftarat Bo

Jirmejahu (Jeremjáš) 46:13-28

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 10:1-13:16. Název „Bo“, jenž je překládán jako „Pojď“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že stejně jako paraša, obsahuje ohlášení trestů, které přijdou na Egypťany.2

46:15 „Proč byli tví hrdinové jak vodou uchváceni a ani jeden neobstál?…“ Rabi Cylkow ve svých poznámkách upozorňuje, že běžný překlad jako například „tví hrdinové“ je ve skutečnosti překladem hebrejského výrazu ABIREJCHA, které může též znamenat „tvůj býk“. To samo o sobě odkazuje na posvátného býka Apise,3 který byl v Nofu (Memfisu neboli Mannoferu), hlavním městě starověkého Egypta, chován v posvátné stáji coby vtělení boha Ptaha, jenž byl uctíván v protějším chrámu. Takto chovaným býkům byla i po skonu prokazována úcta tím, že jejich těla byla mumifikována a ukládána do zvláštních hrobek.

46:20 „Micrajime, ty jalůvko s pěknou hubinkou,…“ Jedná se o popisný obraz moci a svévole vládců a obyvatel Micrajim (Egypta).4

46:25 „Tak pravil Hospodin zástupů, Bůh Jisraele: Hle, vyhledal jsem Amona z No, faraona a Micrajim, jeho bohy a jeho krále, faraona a všechny, kdo na něj spoléhají.“ Dvojitá zmínka o faraonovi je zde užita proto, aby bylo zdůrazněno, že nikdo v Micrajim neunikne trestu, ani Amon, nejvyšší staroegyptské božstvo, jemuž Egypťané zbudovali hlavní chrám v No (Vesetu neboli Thébách Amónových), ani egyptský král a jeho poddaní.5

Naposledy změněno: 15. 1. 2024

Poznámky

  1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1. []
  2. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Druga Szemot. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 464. []
  3. CYLKOW, I. Księga Jeremiasza. Kraków: Austeria, 2009. ISBN 978-83-89129-63-5. Str. 266. []
  4. Cylkow, str. 267; srovnej s Jirmejahu (Jeremjáš) 31:18 a Hošea (Ozeáš) 10:11. []
  5. Cylkow, str. 268; viz Nachum (Nahum) 3:8. []