Rubriky
Pojďme a vystupme

Smlouva s Noachem

Pojďme a vystupme je volné pokračování Brit Šalom hlouběji s tím rozdílem, že tento cyklus je navíc rozesílán e-maily všem našim odběratelům formou pravidelného newsletteru. Přihlásit se k odběru můžete níže.

Šalom!

… nyní dozrál ten správný čas, kdy je židovství konečně připraveno objasnit i zbytku světa poselství a přikázání, která má judaismus připravena pro celý svět … Izrael, jakožto nositel proroctví, v rámci celého lidstva vyčnívá zejména tím, že působí jako ten, jehož prostřednictvím je odhalována Boží vůle. … židovský národ je spokojen se svým posláním, aby byl pouze světlem ostatním národům, a nikoliv, aby byl tím, kdo je ovládá. … „Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Izajáš 2:3, Český ekumenický překlad)

Brit šalom, Rabi Uri Šerki, Úvod

Pojďme a vystupme!

Rabi Uri Šerki v knize Brit šalom píše:

Židovská tradice učí, že Stvořitel uzavřel s lidstvem smlouvu, jejíž předmětem je především sedm přikázání známých jako „noachidské zákony“.

Brit šalom, Kdo jsou noachidé, 2. halacha

A Bůh požehnal Noachovi a jeho synům a řekl jim: „Buďte plodní a množte se a naplňte tu zemi! A vaše bázeň a strach z vás ať působí na všechnu zemskou zvěř a na nebeské ptactvo, na vše, co leze po zemi, a na všechny mořské ryby, jsou vám odevzdání do rukou! Vše, co leze, co je živé, můžete jíst, dal jsem vám všechny jako zelené osení! Živé maso s jeho duší, s jeho krví, však nejezte! I vaši krev, vaše životy budu vymáhat od každého zvířete, a od člověka, který prolil krev svého bratra, budu vymáhat život člověka! Bůh udělal člověka s Boží pečetí, a proto budiž člověkem prolita krev toho, kdo by krev člověka prolil! A vy, ploďte a množte se, hemžete se po zemi a rozmnožte se na ní!“ Bůh řekl Noachovi a s ním i jeho synům: „Hleďte, uzavírám s vámi a s vaším semenem po vás svou smlouvu! I s každou živou duší s vámi z ptactva a z dobytka, se vší zemskou zvěří s vámi ze vší zemské zvěře vycházející z té schrány! Uzavřu s vámi smlouvu a již nikdy nebude vymýceno všechno tělo vodami potopy, již nikdy nebude potopy, aby zničila zemi!“ A Bůh řekl: „Toto je na věčná pokolení znamení smlouvy mezi mnou a mezi vámi a mezi veškerou živou duší, která s vámi je. Za znamení smlouvy mezi mnou a mezi zemí jsem dal do mraku svůj luk. Kdykoliv budu stahovat mračno nad zemí, ukáže se v mračnu duha. A já si připomenu svou smlouvu, jež je mezi mnou a vámi a mezi veškerou živou duší v každém těle, a pro potopu, jež by zničila všechno tělesné, už nebude vody. V mračnu bude duha a já ji uvidím, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a mezi veškerou živou duší v každém těle, které je na zemi!“ A Bůh řekl Noachovi: „To je znamení smlouvy, již jsem uzavřel mezi mnou a mezi každým tělem, které je na zemi!“ Noachovi synové, kteří vyšli ze schrány byli Šem, Cham a Jefet, a Cham byl otcem Kenaánovým. Celá země se zalidnila z oněch tří Noachových synů.

Berešit 9:1-19, Sidon

Radak upozorňuje, že se Noach staral o zvířata celý rok, než znovu vyšel na souš.1

Mešech chochma vypočítává, že člověku nebylo dovoleno jíst maso po dobu 1656 let [než Noach vyšel z archy].2

Rabi Bachja si všímá, že např. za krále Chizkiáše či v době rabího Šimona bar Jochaje se duha podle židovské tradice vůbec neobjevovala. Objevuje se totiž hlavně v pokoleních, které hřeší, aby se jim tak připomínal jejich závazek vůči Bohu.3

Rabi Šerki vysvětluje:

Noach obdržel sedm přikázání téhož dne, kdy vyšel z archy, což bylo 27. chešvanu. Ze stejného důvodu je tento den [některými rabíny] v jistém slova smyslu považován za den, kdy benej Noach svým způsobem „obdrželi Tóru“.

Slavení 27. chešvanu, Noahideworldcenter.org

Naposledy změněno: 13. 1. 2023

Poznámky

  1. Mikraot Gedolot, Eliyahu Munk, str. 227 []
  2. Mešech Chochma, Eliyahu Munk, str. 28 []
  3. Torah Commentary by Rabbi Bachya ben Asher, Eliyahu Munk, str. 194 []