Rubriky
Pojďme a vystupme

Adam a noachidská přikázání

Pojďme a vystupme je volné pokračování Brit Šalom hlouběji s tím rozdílem, že tento cyklus je navíc rozesílán e-maily všem našim odběratelům formou pravidelného newsletteru. Přihlásit se k odběru můžete níže.

Šalom!

… nyní dozrál ten správný čas, kdy je židovství konečně připraveno objasnit i zbytku světa poselství a přikázání, která má judaismus připravena pro celý svět … Izrael, jakožto nositel proroctví, v rámci celého lidstva vyčnívá zejména tím, že působí jako ten, jehož prostřednictvím je odhalována Boží vůle. … židovský národ je spokojen se svým posláním, aby byl pouze světlem ostatním národům, a nikoliv, aby byl tím, kdo je ovládá. … „Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Izajáš 2:3, Český ekumenický překlad)

Brit šalom, Rabi Uri Šerki, Úvod

Pojďme a vystupme!

Rabi Uri Šerki v knize Brit šalom píše:

Židovská tradice učí, že Stvořitel uzavřel s lidstvem smlouvu, jejíž předmětem je především sedm přikázání známých jako „noachidské zákony“.

Brit šalom, Kdo jsou noachidé, 2. halacha

Židovští vykladači se shodují v tom, že ačkoliv jim říkáme „noachidská“, přinejmenším většinu z nich ve skutečnosti obdržel již Adam, tedy první člověk. Někteří ale zastávají stanovisko, že Adam jich mohl obdržet nanejvýš šest, jelikož svolení jíst zvířata přišlo až později v souvislosti s Noachem. Jiní to ale vysvětlují tak, že i Adam jich obdržel celkem sedm, pouze místo zákazu jedení údu ze živého zvířete, o kterém čteme až u Noacha, platil pro Adama naprostý zákaz jíst zvířata. A jsou i takoví, kteří v tom nespatřují rozpor a jsou toho názoru, že už Adam je znal tak, jak jsme je obdrželi.1

Rabi Jehuda učil, že Adam měl zakázáno pouze modloslužbu, rabi Jehuda ben Betejra k tomu přidával zákaz klnout Božímu Jménu a někteří k tomu přidávali i příkaz ustanovit soudy.2

Adamovi bylo přikázáno šest věcí: zákaz modloslužby, zákaz proklínat Boží Jméno, zákaz vraždy, zákaz odhalováni nahoty, zákaz loupeže, příkaz ustanovit soudy. Ačkoliv jsme všechna tato přikázání obdrželi od Mošeho a jsou to navíc přikázání, která rozum snadno přijímá, ze slov Tóry vyplývá, že tato přikázání obdržel již předtím Adam. Zákaz jedení údu ze živého zvířete byl přidán později Noachovi, jak je řečeno: „Živé maso s jeho duší, s jeho krví však nejezte!“ (Berešit [1. Mojžíšova] 9:4, Sidon) Odtud tedy sedm micvot. Takto tomu bylo na světě až do časů Avrahama. Když vzešel Avraham, k těmto přikázáním mu byla navíc přikázána obřízka. Rovněž ustanovil ranní modlitbu. Jicchak odděloval desátky a ustanovil odpolední modlitbu. Jaakov přidal zákaz jíst přeskakující nerv na kyčelní kosti. Rovněž ustanovil večerní modlitbu. Amram později v Egyptě obdržel další přikázání. Nakonec přišel Moše a dokončil celou Tóru.

Mišne Tora, Rambam, Melachim umilchamotejhem 9:13

Naposledy změněno: 13. 1. 2023

Poznámky

  1. Sanhedrin, Koren Talmud Bavli, 1. díl, str. 50. []
  2. Sanhedrin 56b, Koren Talmud Bavli, 1. díl, str. 53. []
  3. Mishne Torah, Sefer Shoftim, Rambam, Moznaim, str. 584-585 []