Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat Škalim

Melachim Bejt (2. Královská) 12:1-17

Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, který předchází či přímo připadne na Roš chodeš (Novoluní) měsíce „adar“, v případě přestupného roku na Roš chodeš měsíce „adar šeni“ neboli „druhého adaru“. V takovém případě se k parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) čte navíc zvláštní maftir (uzavírající čtená část z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 30:11-16, který pojednává o vybírání škalim neboli daní v podobě stříbra vážícího půl šekelu. Tuto daň určenou pro zajištění ustavičných obětí přinášených na nádvoří přenosného svatostánku či později jeruzalémského Chrámu byli povinni každoročně odevzdávat všichni izraelští muži, kteří dosáhli 20 let věku. Ve starověku byla povinnost odevzdat tuto daň vyhlašována vždy prvního dne měsíce adar. Výše uvedená haftara se čte proto, že se zmiňuje o vybírání prostředků pro údržbu Chrámu, a tím podtrhuje význam vybírání půlšekelové daně, což připomíná Židům jejich zodpovědnost ke společenství a národu i v době, kdy tato daň není vybírána.