Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat Para

Jechezkel (Ezechiel) 36:16-38

Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, který předchází nejméně tři celé týdny svátku Pesach (Přeskoku). O takovém Šabatu se k parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) čte navíc zvláštní maftir (uzavírající čtená část z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 19:1-22, který pojednává o oběti „para aduma“ (červené krávy neboli jalovice), jejíhož popele se používalo k obřadní očistě těch, kdo by jinak nesměli jíst korban Pesach (pesachového beránka).

36:20 „Ale když přišli k národům, znesvěcovali jméno mé svatosti všude, kam přišli, neboť o nich říkali: To je lid Hospodinův, a odešli z jeho země!“ Rabín Izaak Cylkow ve svých poznámkách1 uvádí, že znesvěcování Božího jména spočívalo především v tom, že se lidé z národů na základě událostí, kdy bnej Jisrael (synové Izraele) byli vyhnáni ze své země, začali domnívat, že k tomuto vyhnání došlo proto, že Bůh Jisraele není dostatečně mocný, aby svůj lid od takovéhoto osudu uchránil, a neuvědomovali si tedy, že se jedná o jeden ze způsobů, jak Bůh napomíná svůj lid, když se nedrží jeho Tóry a páchá hříchy.2

36:26 „A dám vám nové srdce, do vašeho nitra dám nového ducha a odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce masité.“ Podle Saadji Gaona nás Písmo těmito slovy ujišťuje o tom, že bnej Jisrael si nakonec „vyvolí poslušnost, nikoli vzpurnost, … Tuto svou volbu učiní z několika důvodů: spatří světlo Šechiny, sestoupí na ně prorocký duch, budou si sami vládnout a těšit se z blahobytu, žádná moc je nebude pronásledovat, nebude je sužovat bída a i ostatní jejich záležitosti bude provázet radost. Písmo nás dále zpravilo, že epidemie, nemoci a pohromy zcela zaniknou, podobně jako smutky a trápení. Věru, jejich svět bude tak plný radosti a veselí, že si budou myslet, že nebesa a země byly pro ně obnoveny, …“3

36:27 Svého ducha vložím do vašeho nitra, a tak učiním, že budete chodit dle mých nařízení, Saadja Gaon vysvětluje, že slova poukazují na mimořádný zázrak, a tedy ukázání znamení, který Stvořitel učiní proto, aby se bnej Jisrael (synům Izraele) „stal příčinou víry.“4

Naposledy změněno: 26. 3. 2024

Poznámky

  1. CYLKOW, I. Księga Ezechiela. Kraków: Austeria, 2010. ISBN 978-83-61978-72-5. Str. 206. []
  2. Srovnej Jechezkel (Ezechiel) 20:9, 14 a Bemidbar (4. Mojžíšova) 14:16. []
  3. SA‘ADJA GA’ON. Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů. Praha: Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3225-6. Str. 267. []
  4. SA‘ADJA GA’ON. Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů. Praha: Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3225-6. Str. 196-197. []