Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom rišon šel chag ha-Šavuot

Jechezkel (Ezechiel) 1:1-28; 3:12

Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro první den svátku Šavuot (Týdnů), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 19:1-20:23 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:26-31.

Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje, jak prorok Jechezkel (Ezechiel) spatřil slávu ha-Šem (doslova „toho Jména“, Hospodina), což se podobá zkušenosti synů Jisraele (Izraele), kdy u hory Sinaj obdrželi aseret ha-dibrot („deset slov“ neboli Desatero přikázání), jak to popisuje paraša.