Rubriky
Haftarot

Haftarat Ki tavo

Ješajahu (Izajáš) 60:1-22

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 26:1-29:8 (v Bibli kralické 26:1-29:9). Název „Ki tavo“, jenž je překládán slovem „Přijdeš-li“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí.

Výše uvedená haftara námětově přímo nesouvisí s parašat Ki tavo. Námětově totiž souvisí především s obdobím, kdy je čtena. Jedná se totiž o šestou haftaru z „ševa denechemasa“ neboli sedmi haftar, které mají bnej Jisrael (synům Izraele) poskytnout potěšení a posílit jejich naději v období mezi „Tiša be-av“ neboli „Půstem pátého měsíce“, kdy si připomněli zničení Chrámu, a „Roš ha-šana“ neboli židovským „Novým rokem“,2 kdy se podle moudrých Jisraele v nebesích otvírá Kniha života a Kniha smrti, aby do nich byla vepsána jména úplně spravedlivých a úplně zlých.3

60:1 „Zvedni se, světlo mé, tvé světlo přišlo, vysvitl nad tebou Hospodinův majestát.“ Saadja Gaon vysvětluje, že zde prorok hovoří o době, kdy se znovu „objeví a nad Chrámem zazáří světlo Šechiny,“4 přičemž Šechina (doslova „Přebývání“) je pojem, který v židovství „představuje zřetelnou a silně si uvědomovanou Boží přítomnost na určitém místě či v určité situaci …“5

60:10 „Cizinci zbudují tvé hradby a jejich králové tě budou obskakovat, vždyť jako když jsem tě v hněvu bil, teď jsem k tobě soucit pojal.“ Saadja Gaon považuje tato a následující slova za důkaz, že celá haftara se vztahuje na dobu, kdy v Jerušalajim (Jeruzalémě) bude stát Třetí Chrám, a ne na dobu budování Druhého Chrámu, jak někteří chybně vykládají.6 V čase zakládání Druhého Chrámu totiž cizinci nic v Jerušalajim nestavěli, natož pak „hradby“. Místo toho v jakémkoliv stavitelském úsilí spíše překáželi, takže bnej Jisrael byli při zednických činnostech nuceni postupovat tak, jak čteme: „Ti, kdo stavěli hradby, nosiči břemen i nakladači, pracovali jednou rukou na díle a v druhé drželi zbraň. Všichni, kdo stavěli, měli meč připásaný na bedrech a tak stavěli, …“7

60:11 „Tvé brány zůstanou dokořán dnem i nocí, aby k tobě přiváděly bohatství národů a jejich poslušné krále, nebude je třeba zavírat.“ Saadja Gaon dále poukazuje na to, že v době Druhého Chrámu byly brány Jerušalajim zavírány, neboť tak po dokončení jeho hradeb nařídil Nehemja (Nehemjáš) správcům: „Jeruzalémské brány nesmějí být otvírány dříve, než slunce začne hřát; a když strážci uzavřou vrata, vy zajistěte závory.“8 Ješajahovo proroctví naproti tomu pojednává o době, kdy „brány města budou ve dne i v noci otevřené z důvodu bezpečí a bude se moci volně vcházet a vycházet.“9 

60:12 „Protože národ a království, které ti nebudou sloužit, zaniknou, a ty národy suchem vyprahnou.“ V době Druhého Chrámu byli navíc bnej Jisrael včetně své země poddaní králům národů,10 kdežto Ješajahu prorokuje o době, kdy se tito králové budou vtírat do jejich přízně a nijak je nebudou ohrožovat, jak potvrzují též jeho předchozí slova.

Naposledy změněno: 8. 9. 2023

Poznámky

  1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1. []
  2. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Piąta Dewarim. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 432. []
  3. NEWMAN, J., SIVAN, G. Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů. Praha: Sefer, 1998. ISBN 80-900895-3-4. Heslo: ROŠ HA-ŠANA, str. 164. []
  4. SA‘ADJA GA’ON. Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů. Praha: Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3225-6. Str. 266. []
  5. Jan Divecký, viz slovník pojmů v knize: MAHARAL RABI LÖW. Stezka Tóry. Výběr z knihy Netivot olam. Praha: P3K, 2008. ISBN 978-80-87186-01-5. Str. 126-127. []
  6. Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů, str. 269. []
  7. Nehemja (Nehemjáš) 4:11[17]-12[18], Český ekumenický překlad. []
  8. Nehemja (Nehemjáš) 7:3, Český ekumenický překlad. []
  9. Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů, str. 270. []
  10. Nehemja (Nehemjáš) 9:36-37, Český ekumenický překlad. []