Stručná minulost Jaldej ha-Derech

Níže se dozvíte přesnější důvody proč společenství Jaldej ha-Derech nakonec opustilo tzv. mesiánský judaismus a zakotvilo v tradičním judaismu pod novým názvem Bejt Avraham.

Jaldej ha-Derech kdysi

Nacházíte se na stránkách, které se od roku 2010 věnovaly výlučně tzv. „mesiánskému“ judaismu.

Tvůrci stránek ovšem tímto po bezmála deseti letech „mesiánský“ judaismus zcela opustili, jelikož se s ním rozešli v jeho nejzákladnějších věroučných otázkách, a již se nechtějí podílet na jeho dalším šíření.

Co se stalo s původními stránkami?

Původní stránky prozatím zůstávají zachovány, jsou však přemístěny zde: www.archiv.derech.cz. Přístup k původním stránkám zajišťujeme z více důvodů. Především nechceme v nikom vzbuzovat nepravdivý dojem, že naše minulost nikdy nebyla spojena s „mesiánským“ judaismem. Stránky proto slouží jako doklad naši minulosti a tedy cesty, kterou jsme se po nějakou dobu ubírali. A i když jsme nakonec tuto cestu vyhodnotili jako slepou, neznamená to, že jsme vůči této zkušenosti zahořklí, nebo že bychom chtěli spálit všechny mosty mezi námi a těmi, kdo na této cestě ještě z nějakého důvodu setrvávají.

Co bude dál s Jaldej ha-Derech?

Naší nynější představou je, abychom vytvořili prostor, kam se budou moci uchýlit nežidé, kteří chtějí následovat Stvořitele v souladu s ústní Tórou, jak se uchovala mezi „tradičními“ rabínskými učenci. Jsme totiž přesvědčeni, že bez ústní Tóry nelze správně porozumět psané Tóře.

Vzhledem k tomu, že ti z nás, kteří by mohli být nakloněni této myšlence, budou s největší pravděpodobností pocházet z křesťanského či „mesiánského“ prostředí, nevylučujeme, že se zde i nadále v omezené míře budeme věnovat také spisům tzv. „Nového Zákona“. Ačkoliv tyto spisy samotné lze často vyložit židovským způsobem, Ježíš ani jeho učedníci nebyli články řetězce předávání ústní Tóry. Navíc jejich slova byla křesťanstvím v průběhu dějin prokazatelně překroucena do takové míry, že v dnešní době není čtenářské veřejnosti přístupný žádný český překlad, který by nebyl zatížen předpojatostmi neslučitelnými s židovstvím.

Noachidé a Nový zákon
Ješua ha-Nocri

Nyní si říkáme Bejt Avraham a stali jsme se noachidy.

Kdo jsou to tzv. benej Noach?

Benej Noach („nežidé“, doslova však „synové či potomci Noeho“) mají povinnost řídit se tzv. noachidskými přikázáními a jsou-li na pochybách, jak je správně zachovávat, mají své dotazy směrovat na oprávněné rabíny, kteří jsou známí tím, že věrně dodržují ústní Tóru. Tyto stránky tedy v žádném případě nemohou nahrazovat odbornou poradu s oprávněným židovským učencem (umíme však takové setkání zprostředkovat).

Navštivte nás

Tvůrci těchto stránek jsou plně otevření pro kohokoliv, kdo s výše nastíněnou představou myšlenkově souzní, a nebrání se osobnímu setkání.

Jaldej ha-Derech
derech@derech.cz