Rubriky
Brit šalom

Základní pravidla

Níže naleznete náš pracovní překlad stejnojmenného oddílu z knihy Brit Shalom – Rabbi Oury Cherki. Do češtiny ovšem přepisujeme jako „Brit šalom – Rabi Uri Šerki“. Název knihy by se dal přeložit jako „smlouva pokoje“. Kniha dále nese ještě jeden menší název – noachidská přikázání v běžném životě. Překlad zatím nebyl schválen, stále se na něm pracuje. Původní knihu lze zakoupit elektronicky na noahideworldcenter.org. S vydavatelem úzce spolupracujeme. Překlad v žádném případě nemůže sloužit jako náhrada za odbornou poradu s oprávněným židovským učencem!

Všechna ta slova řekl Bůh, říkaje:

2. Mojžíšová 20:1
 1. Stvořitelova vůle je lidem odhalována prostřednictvím proroctví.
 2. Vrcholem prorockého odhalení je darování Tóry B-hem z nebes.
 3. Kdokoliv se prohlásí za proroka poslaného B-hem s pokyny pro lidstvo, musí být nejprve předveden před Moudré Izraele, aby byla ověřena jeho hodnověrnost a zjištěna míra, do jaké jsme povinni se jeho slovy řídit.
 4. Veškerá micvot (B-ží přikázání), která jsou ve shodě s tím, co je mravné, co se pokládá za slušnost a co je známkou dobrého vychování, co neodporuje zdravému rozumu, je pro noachidy závazné.
 5. Nežidé si nesmějí svévolně vytvářen nová micvot náboženské povahy bez souhlasu Moudrých Izraele.
 6. Rozvoj společnosti, ať už v řemeslech, výrobě, vědě, vzdělání, poznání, mravech nebo v upřímném zájmu o zdraví celého stvoření, je samotnou podstatou světa otáčejícího se v souladu s B-ží vůlí.
 7. Ohledně noachidských přikázání, jejichž podrobnosti1 nejsou nikde v Talmudu ani jiných rabínských spisech jasně stanoveny, někteří Moudří Izraele zastávají názor, že by se měly řídit stejnými zvyklostmi jako v židovském právu. Jiní zase, že je to na zodpovědnosti noachidských moudrých, aby podle svého nejlepšího uvážení stanovili přesné hranice. Převažuje druhý názor.
 8. Nejmenší možné míry, jak je v souvislosti s některými micvot stanovuje halacha (toraické právo), jako např. velikost olivy či vajíčka u pronášení požehnání nad různými druhy jídel, se noachidů netýkají.
 9. Nezletilí noachidé2 jsou zproštěni odpovědnosti za dodržování noachidských zákonů. Tato věková hranice je určena tím, co za nezletilost považují moudří většinové společnosti, jíž je člověk součástí.
 10. Kdokoliv je hluchý, němý od narození či duševně zaostalý, je rovněž zproštěn odpovědnosti za dodržování noachidských zákonů.
 11. Noachidé nemají povinnost položit svůj život za dodržování noachidských zákonů (aby se vyhnuli jejich porušení), až na zákaz vraždy. Nicméně, kdokoliv se hodlá svého života raději vzdát, než aby porušil některý z těchto zákonů, smí takto učinit a takový čin je posvěcením B-žího Jména.
 12. Halachot přidané Moudrými Izraele, známé jako rabínské zákony, se nevztahují na noachidy.
 13. Noachidští moudří, které jejich vlastní národ přijímá za soudce a rádce v právních otázkách, musejí být odborníky jak na noachidské právo, tak na ustálené zvyklosti a společné rysy národa, jehož jsou součástí.
 14. Noachidské právo platí pro muže i ženy stejně.
 15. Vyskytne-li se v oblasti noachidského práva nějaká nejistota, je dovoleno řídit se mírnějším názorem.
 16. Noachidé, kteří poruší některé z noachidských zákonů neúmyslně, jsou zproštěni trestu.
 17. Noach vyšel z archy na povrch země 27. marchešvanu a ve stejný den také přijal noachidské zákony. Některá noachidská společenství proto slaví tento den jako tzv. „svátek národů“.

Poznámky

 1. Např. které odrůdy spadají do zákazu kilajim (křížení), kdy začíná být člověk zodpovědný za dodržování micvot apod. []
 2. Nezletilým je každý, kdo ještě nedosáhl určité věkové hranice, kterou určují moudří národa, kdy člověk nabývá rozumu, jenž mu umožňuje upotřebit nabyté znalosti a dovednosti společensky vhodným způsobem. []