Rubriky
Tefila

Modlitba a její části

Úvod do modlitby v judaismu s příhlédnutím k potřebám noachidů.

Článek stále rozšiřujeme.
Naposledy změněno: 28. 8. 2023

Boží jména

Bůh má mnoho jmen. Lze rozlišovat Boží jména:1

 • Vlastní (skutečná) – např. tzv. šem ha-meforaš (שֵׁם הַמְּפֹרָשׁ, v překladu „jedinečné [Boží] jméno“, tedy tzv. tetragramaton). Zde ovšem platí přísný zákaz tato jména jakkoliv [fyzicky] mazat nebo poškozovat (např. psaním na tabuli apod.)! Rovněž se je smí vyslovovat jen za určitých okolností: během čtení Písma, pronášení požehnání, či v rámci modliteb apod. Jedná se totiž o tzv. micvu [přikázání] bázně před Nebesy, kam spadá také zákaz vyslovovat Boží Jméno nadarmo. Ze stejného důvodu se tak zpravidla vyhýbáme jejich správnému zápisu či zápisu vůbec, vyjma do svatých knih a svitků, kde nehrozí, že se k těmto jménům budou lidé chovat neuctivě (např. tím že odtrženou stránku obsahující některé z Božích Jmen vyhodí do koše apod.).2 Rabíni hovoří o celkem sedmi, kterých se to týká. Šem ha-meforaš je tedy pouze jedním z nich. Dále to jsou tato (záměrně psaná jinak než jak se správně zapisují a čtou): אהי־ה א־ל אלו־ה אל־הים ש־די צב־אות אדנות הוי״ה
 • Náhražky – např. ha-Rachaman (הָרַחֲמָן, dosl. „Všeslitovný“) nebo ha-Makom (הַמָּקוֹם, dosl. „to místo“ ve významu „Všudypřítomný“). Tedy všechna ostatní označení pro Boha, kterých je mnoho. Nejčastěji se jedná o popis Božích vlastností či jeho projevů ve světě. Tato lze užívat i v běžné mluvě (samozřejmě vždy jen s patřičnou úctou a na vhodných místech). Nejčastěji z úcty ke Stvořiteli užíváme označení ha-Šem (ה׳, dosl. „to Jméno“), nebo čistě českou náhražku Hospodin.

V halachické literatuře3 se můžeme setkat s dělením na tzv. šem (שֵׁם, tedy „[Boží] jméno“ – kterékoliv z těch, co jsou přísně zakázány mazat a poškozovat) a kinuj (כִּנּוּי, „náhražka [Božího jména]“ – jakékoliv jiné uctivé označení pro Boha).4

Rabi Uri Šerki sepsal základní pokyny pro pronášení Božího Jména noachidy zde:
Předmluva s siduru Brit olam – Pokyny pro pronášení Božího Jména

Šem ha-meforaš

 • Toto jedinečné [Boží] Jméno bylo původně vyslovováno pouze v Chrámu v Jeruzalémě (dnes již však spolehlivě nevíme, jak ho tehdy kněží vyslovovali). Z úcty ke Stvořiteli ho proto raději nevyslovujeme vůbec.1
 • Skládá se z následujících hebrejských písmen: „jud (י) kej vav (ו) kej“. Ve skutečnosti tam však místo „kej“ (ק) patří písmeno hej (ה). „Kej“ zde opět užíváme čistě z úcty k Božímu Jménu. Stejně tak i např. v hebrejském slově Elokim (dosl. „Bůh“) říkáme raději „k“, místo „h“ apod.1
 • Čteme-li z Písma, nebo pronášíme-li požehnání, jedinečné Boží Jméno nahrazujeme hebrejským slovem Adonaj (dosl. „můj Pán“). V ostatních případech říkáme ha-Šem (dosl. „[to] Jméno“).1 V češtině je možno užívat také slova Hospodin.

Zdroje

 • Beurej HaTefillah – A Guide to Jewish Prayer, Rabbi Isaiah Wohlgemuth, Ktav Publishing House, 2021.
 • The Ohr Olam Edition Mishnah Berurah, Lehmanns, 2020.

Naposledy změněno: 28. 8. 2023

Poznámky

 1. Beurei HaTefillah, str. 3 [] [] [] []
 2. Noachidům však nepřísluší opisovat si vlastní svitky. Brit šalom, Přijímání dalších přikázání, 3. halacha, Rabi Uri Šerki. []
 3. Např. v Mišna berura, chelek alef, siman alef, seif chet. []
 4. V jiné souvislosti může slovo kinuj znamenat i „přezdívku“. []