Rubriky
Tefila

Keriat Šema al ha-mita

Plné znění ranních modliteb z židovského siduru s přihlédnutím k potřebám českých noachidů v aškenázském uspořádání pro běžné dny, Šabat i svátky.

Český překlad modliteb a požehnání pochází ze siduru Sichat Jicchak. Postupně ho však upravujeme do soudobější češtiny, aby nám postupem času mohl posloužit také k vydání českého překladu noachidského siduru Brit olam v brzké budoucnosti.

Uspořádání modliteb je z velké části převzato ze siduru Brit olam pro noachidy, jež vyučuje rabi Uri Šerki. Občasné změny, náhražky a vynechávky s tím související jsou výsledkem jeho doporučení uvedených v tomto siduru.

V případě běžných rozdílů mezi aškenázským a sefardským zněním modliteb se od siduru Brit olam vědomě odchylujeme, jelikož je nám bližší uspořádání aškenázské.

Vysvětlivky:

Značka […] znamená, že se jedná o noachidskou vynechávku z původního židovského znění dané modlitby. Tam, kde rabi Šerki zcela vynechává některé modlitby nebo celé části, zde na tuto skutečnost nijak neupozorňujeme, jelikož je to dostatečně vysvětleno v článku: Modlitba

[~ Text uvozený těmito značkami s vlnovkou ~] znamená, že se jedná o změnu ve znění modlitby na základě doporučení rabího Uri Šerkiho pro noachidy.

Článek stále rozšiřujeme.
Naposledy změněno: 27. 5. 2024

Čtení Šema při uléhání k spánku

Těsně před ulehnutím k spánku:

Ha-Mapil

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, Králi světa, Jenž uvádí tvrdý spánek na oči mé a dřímotu na víčka má. Budiž vůle Tvá, Hospodine, Bože můj a Bože otců mých, abych odpočinul v míru a vstal v míru, aby neděsily mne představy mé nebo sny špatné nebo myšlenky špatné, i budiž lože mé bez pohany před Tebou! Osvětli opět oči mé, bych neusnul snem smrti. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž osvětluje svět celý velebností Svou!

Šema Jisrael

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה׳ אֱלֹהֵינוּ, ה׳ אֶחָד

Šema Jisrael Adonaj Elohejnu, Adonaj echad!

Slyš, Jisraeli! Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný!

Baruch Šem kevod

בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד

Baruch šem kevod malchuto le-olam va-ed!

Buď pochváleno jméno Jeho vznešeného království na věky věků!

Veahavta

Milovat budeš Hospodina, svého Boha, z celého svého srdce a z celé své duše a ze vší své síly! Ať jsou tato slova, jež ti dnes přikazuji, ve tvém srdci. Vštěpuj je svým dětem a rozmlouvej o nich, když se posadíš ve svém domě a když půjdeš cestou, když lehneš i když vstaneš. Připevni je jako znamení na svou ruku a ať jsou pamětní páskou mezi tvýma očima. A napiš je na veřeje svého domu a na své brány.

Haškivenu

Dej, abychom ulehli, Hospodine, Bože náš, v míru a dej, abychom povstali, králi náš, k životu! Rozprostři nad námi stan míru Svého a veď nás radou dobrou od Sebe, a pomoz nám pro jméno Své! Ochraniž nás a odvrať od nás nepřítele, mor a meč a hlad a zármutek, a odvrať odpůrce před námi a za námi, a ve stínu perutí Svých skrývej nás; neboť Ty, ó Bože, strážce náš a vysvoboditel náš Jsi, neboť Ty, Všemohoucí králi, milostivý a milosrdný Jsi. Opatruj náš východ a náš příchod k životu a míru od nynějška až na věky!

Ha-malach

Anděl, kterýž mne vykoupil ze všeho zlého, žehnejž hochům těmto a vysloveno budiž nad nimi jméno mé a jméno otců mých Avrahama a Jicchaka, a nechť se rozmnoží četně uprostřed země.

Jevarechecha

Žehnejž tobě Hospodin a opatruj tebe; ozářiž Hospodin tvář Svou tobě a buď milostiv tobě; obrátiž Hospodin tvář Svou k tobě a dejž tobě pokoj!

Hine

Hle, nedříme ani nespí strážce Izraele!

Lišuatecha

Pomocí Tvé očekávám, Hospodine! Očekávám, Hospodine, pomoci Tvé! Hospodine, pomoci Tvé očekávám!

Šir ha-maalot

Píseň stupňů. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po cestách Jeho! Výdělkem rukou svých když se živíš – blaze tobě! pak se dobře daří tobě! Manželka tvá jest jako réva plodná uvnitř domu tvého, dítky tvé jako štěpy olivové kolem stolu tvého. Hle, takto jest požehnán muž, jenž se bojí Hospodina. Žehnejž tobě Hospodin ze Siona! a spatřuj štěstí Jeruzaléma po všecky dny života svého, a spatřuj dítky dětí svých! Pokoj nad Israelem!

Adon olam

Bůh všemocný, jenž panoval – ještě předtím, než bylo cokoliv stvořeno. Když učinil vše, po čem zatoužil – tehdy jménem Král byl označen. A i nadále po tom všem – On sám, jenž budí bázeň, stále vládne. Vždyť On byl a On je – a On bude v nádheře své. Vždyť On je Jediný a není jiného – jenž by vládl jako Jemu rovný. Bez počátku, bez konce – taková je Jeho moc a vláda. On je můj Bůh a má živoucí spása – a Skála mého údělu během soužení. On je můj prapor a moje hradba – zdroj mé spásy v den mého volání. V Jeho ruku poroučím svého ducha – když spím i když se probouzím. A když mě můj duch opouští – Hospodin je se mnou a nebudu se bát!

Naposledy změněno: 27. 5. 2024