Ševa micvot bnej Noach

Úvodem

Hebrejština užívá pro věčná Boží nařízení slovo „micvot“ (מִצְוֹת). Všechna micvot nalezneme v Tóře. Nežidům bylo přikázáno 7 obecných, židům 613 podrobných. ​(Weiner a Schulman 2018b)​

Nežidé jsou označováni hebrejským souslovím bnej Noach (בְּנֵי נֹחַ) znamenající „synové Noeho“. Sedm se hebrejsky řekne „ševa“ (שֶׁבַה). Ševa micvot bnej Noach (שֶׁבַה מִצְבוֹת בְּנֵי נֹחַ) tedy znamená „sedm přikázání synům Noeho“.

Nežidé jsou povinni dodržovat těchto sedm přikázání, protože je to věčné Boží nařízení předané prostřednictvím Mošeho (Mojžíše), našeho učitele, a zaznamenané v Tóře. A jelikož každé přikázání psané Tóry musí být vysvětleno v souladu s ústní Tórou, jak nám byla předána prostřednictvím Mošeho, našeho učitele, a jak se dále předávala z pokolení na pokolení mezi židovskými učenci, pravidla, kterými se řídí rozhodování v souvislosti s 613 micvot určenými židům jsou, až na pár výjimek, totožná i pro přikázání určená synům Noeho. ​(Weiner a Schulman 2018a)​

Stručné dějiny

Adamovi, prvnímu člověku, byly dány příkazy, jež se týkají:

 • avoda zara (služby cizí) עֲבוֹדָה זָרָה
 • birkat ha-Šem (žehnání Jména) בִּרְכַּת הַשֵּׁם
 • šefichut damim (prolévání krve) שְׁפִיכוּת דָּמִים
 • giluj arajot (odhalování nahoty) גִּלּוּי עֲרָיוֹת
 • gezel (krádeže) גֵּזֶל
 • dinim (soudů) דִּינִים

Noachovi (Noemu) bylo přidáno přikázání týkající se:

 • ever min ha-chaj (části ze živého) אֵבֶר מִן הַחַי

Takto tomu bylo až do časů Avrahama (Abrahama).

​(Rambam a Touger 1990)​

V dobách druhého Chrámu (350 př. o. l. – 70 o. l.) žilo pod římskou nadvládou početné hnutí „bohabojných“, což byli nežidé zachovávající věrnost jedinému Bohu Jisraele (Izraele), židovským učencům a svatému chrámu. Mimo Talmud a Midraš se o tomto hnutí dočítáme nejspolehlivěji snad už jen ze spisů Josefa Flavia. Tito zbožní nežidé věrní Tóře se však po zboření Chrámu stali lovnou zvěří nejrůznějších náboženských hnutí, jež začala vznikat. ​(Weiner a Schulman 2018a)​

Rambam (Rabi Moše ben Maimon, 1135-1204) byl vůbec první, kdo tato přikázání kodifikoval – i když jen velmi stručně. Současně byl také snad jediným z rišonim, kdo se o to vůbec pokusil. Z téhož důvodu je též přední autoritou co do sedmi přikázání synům Noeho. Jako rišonim označujeme nejvýznačnější rabíny, kteří byli součásti řetězce předávání Tóry v době 1000 – 1500 o. l. ​(Weiner a Schulman 2018a)​

Z nejstarších zdrojů

Synům Noeho bylo dáno sedm micvot, jež se týkají – soudů, žehnaní Jména, modloslužby, odhalování nahoty, vraždy, krádeže a části ze živého. Rabi Chananja ben Gamla říká, že noachidům je rovněž zapovězeno pojídání krve ze živého zvířete. Rabi Chidka říká, že také zbavování rozmnožovací schopnosti. Rabi Šimon říká, že i čarodějnictví. Rabi Jose říká, že všechny činy, které jsou vyjmenovány v paraši (oddíle Tóry) o čarodějnictví jsou zakázány též noachidům – ať není mezi vámi nikdo, kdo provede svého syna či dceru ohněm, zaklínač, kouzelník či čaroděj atd. protože kvůli těmto ohavnostem ha-Šem vyhání tyto národy před vámi. A Bůh by je netrestal, kdyby jim předtím nedal výstrahu. Rabi Elazar říká, že jsou zapovězena i některá užití kilajim (rozmanitých druhů) – noachidé smějí nosit oděv z kilajim vláken a také osazovat pole z kilajim plodin, ale nesmějí mezi sebou pářit různé druhy zvířat ani roubovat jeden druh stromu na jiný. ​(Weiner a Dicker 2012)​

A vydal příkaz ha-Šem, Bůh, o člověku, říkaje: Z každého stromu té zahrady jez! „A vydal příkaz“ – to je narážka na soudy. „Ha-Šem“ – to je žehnání Jména. „Bůh“ – zákaz modloslužby. „O člověku“ – zákaz prolévání krve. „Říkaje“ – odhalování nahoty. „Z každého stromu té zahrady“ – ale ne kradené. „Jez!“ – ale ne část ze živého zvířete. ​(Weiner a Dicker 2012)​

Kam dál?

Odkazy

 1. RAMBAM, Rabbi Moše ben Maimon a Eliyahu TOUGER, 1990. Mišne Tora – Šoftim – Melachim umilchamot. Chabad.org [online] [vid. 2020-03-17]. Dostupné z: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1188354/jewish/Melachim-uMilchamot-Chapter-9.htm
 2. WEINER, Michoel a Asher DICKER, 2012. Sanhedrin. In: Schottenstein Talmud Bavli. B.m.: Artscroll Mesorah Publications, Digital Edition, s. 56a a 56b. ISBN 978-14226-1257-6.
 3. WEINER, Moshe a Michael SCHULMAN, 2018a. Editor’s Preface. In: The Divine Code. 3. vyd. B.m.: Ask Noah International, s. 0. ISBN 978-1-7323735-0-1.
 4. WEINER, Moshe a Michael SCHULMAN, 2018b. Introduction. In: Seven Gates of Righteous Knowledge. B.m.: Ask Noah International, s. 0. ISBN 978-0-9983534-7-0.