Rubriky
Brit šalom

Poznání Boha

Níže naleznete náš pracovní překlad stejnojmenného oddílu z knihy Brit Shalom – Rabbi Oury Cherki. Překlad zatím nebyl schválen, stále se na něm pracuje. Původní knihu lze zakoupit elektronicky na noahideworldcenter.org. S vydavatelem úzce spolupracujeme. Překlad v žádném případě nemůže sloužit jako náhrada za odbornou poradu s oprávněným židovským učencem!

Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh.

Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden!

Nuže, vizte, já, já to jsem, a žádného božstva se mnou není.

Neměj jiná božstva před mou tváří!

2. Mojžíšova 20:2, 5. Mojžíšova 6:4, 5. Mojžíšova 32:29, 2. Mojžíšova 20:3
  1. Víra v to, že Bůh je, ale také v jedinost Boží, je dědictvím izraelského národa. Síla přijetí této víry ovšem zavazuje všechny členy izraelského národa vyhlásit rovněž do celého světa, že se nemá uctívat žádná jiná božstva.
  2. Smyslem života je znát Boha.1 Nedílnou součástí tohoto poznání je bázeň před Bohem1 a také láska k Bohu.2 Milovat Boha, mimo jiné, znamená, přivádět k této víře i ostatní.
  3. Kdokoliv upřímně miluje Boha, činí tak skrze poznání Boha. Čím větší je toto poznání, o to větší je pak i láska. Sluší se tedy, aby člověk rostl a nabýval moudrosti, jak jen to je v jeho silách.
  4. Člověk má sloužit pouze Stvořiteli světa, a ne žádné jiné osobě.
  5. Z tohoto důvodu tedy Tóra lidem přikazuje, aby se nezapojovali do náboženských obřadů a uctívání, vyjma uctívání pravého Boha. Jakékoliv jiné uctívání je zakázáno a obvykle se označuje slovem modloslužba či jako uctívání model.3
  6. Rovněž je zakázáno uctívat jakoukoliv jinou bytost společně s pravým Stvořitelem. Tento zákaz obvykle nazýváme hebrejským slovem „šituf“, čímž rozumíme snahu dělit Boží svrchovanost na části. Do této skupiny zákazů řadíme např. křesťanskou víru, protože ta všeobecně přivádí lidi k uctívání člověka (Ježíše) spolu s Bohem.

Brit Šalom – Obsah

Poznámky

  1. 5. Mojžíšova 10:20 [] []
  2. 5. Mojžíšova 6:5 []
  3. 2. Mojžíšova 20:4-5 []