Rubriky
Pojďme a vystupme

Třicet noachidských přikázání

Sedm přikázání jako shrnutí celkem třiceti noachidských přikázání.

Pojďme a vystupme je volné pokračování Brit Šalom hlouběji s tím rozdílem, že tento cyklus je navíc rozesílán e-maily všem našim odběratelům formou pravidelného newsletteru. Přihlásit se k odběru můžete níže.

Šalom!

… nyní dozrál ten správný čas, kdy je židovství konečně připraveno objasnit i zbytku světa poselství a přikázání, která má judaismus připravena pro celý svět … Izrael, jakožto nositel proroctví, v rámci celého lidstva vyčnívá zejména tím, že působí jako ten, jehož prostřednictvím je odhalována Boží vůle. … židovský národ je spokojen se svým posláním, aby byl pouze světlem ostatním národům, a nikoliv, aby byl tím, kdo je ovládá. … „Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Izajáš 2:3, Český ekumenický překlad)

Brit šalom, Rabi Uri Šerki, Úvod

Pojďme a vystupme!

Rabi Uri Šerki v knize Brit šalom píše:

Ačkoliv tyto zákony tvoří základ noachidského práva, spadají zde mnohé další věci nezbytné pro život vyznačující se lnutím ke Stvořiteli, k nimž patří například vzdělávání se, modlitba, dobročinnost, zlepšování svých povahových vlastností atd. Také tyto věci budou dále podrobněji rozebrány.

Brit šalom, Kdo jsou noachidé, 12. halacha

Již Talmud hovoří o tzv. třiceti noachidských přikázáních:

Někteří učenci píši, že těchto sedm obecných přikázání je shrnutím celkem třiceti podrobnějších přikázání. Moudří totiž říkají (Chulin 92a): „Synové Noacha přijali 30 přikázání.“

Rabi Šmuel ben Chofni, poslední gaon z Sury (zemřel 1034), těchto 30 přikázání uvádí takto:

1) Boží jedinost
2) Modloslužba
„a Hospodin, Bůh, vydal o člověku příkaz …“ (1. Mojžíšova 2:16, rabi Efraim Sidon)
3) Rouhání
4) Modlitba
„… a když se za tebe pomodlí …“ (1. Mojžíšova 20:7, rabi Efraim Sidon)
5) Skládání marné přísahy1
„Proto mi tu při Bohu odpřisáhni …“ (1. Mojžíšova 21:23, rabi Efraim Sidon)
6) Sebevražda
„I vaši krev, vaše životy budu vymáhat …“ (1. Mojžíšova 9:5, rabi Efraim Sidon)
7) Zabití
„… kdo by krev člověka prolil“ (1. Mojžíšova 9:6, rabi Efraim Sidon)
8) Poměr s ženou jiného muže
„… protože je vdaná“ (1. Mojžíšova 20:3, rabi Efraim Sidon)
9) Manželství prostřednictvím věna a daru
(aby tím žena byla zapovězena jinému muži)
„Žádejte ode mne jakkoliv vysoké věno a dary, dám vám …“ (1. Mojžíšova 34:12, rabi Efraim Sidon)
10) Poměr se sestrou
„Říkej, prosím, že jsi má sestra …“ (1. Mojžíšova 12:13, rabi Efraim Sidon)
11) Sodomie
„… přilne ke své družce …“ (1. Mojžíšova 2:24, rabi Efraim Sidon)
12) Pohlavní styk se zvířetem
(1. Mojžíšova 2:24) – ke své družce, a ne ke zvířeti
13) Kleštění (kastrace)
„… ať vyjde s tebou, hemží se jako hmyz a plodí a množí se na zemi“ (1. Mojžíšova 8:17, rabi Efraim Sidon)
14) Jezení mršiny zvířete
„Vše, co leze, co je živé můžete jíst …“ (1. Mojžíšova 9:3, rabi Efraim Sidon)
15) Úd z živého zvířete
„Živé maso s jeho duší, s jeho krví však nejezte“ (1. Mojžíšova 9:4, rabi Efraim Sidon)
16) Krev
(1. Mojžíšova 9:4)
17) Křížení zvířat (hybridace)
„… a ze všeho ryzího dobytka …“ (1. Mojžíšova 8:20, rabi Efraim Sidon)
18) (nedochovalo se v rukopisech)
19) Oběti z čistých zvířat
20) Krádež
„A Bůh viděl tu zemi, že byla úplně zkažena …“ (1. Mojžíšova 6:12, rabi Efraim Sidon)
„A Avraham upozornil Avimelecha na studnici vod …“ (1. Mojžíšova 21:25, rabi Efraim Sidon)
21) Úcta ke svému otci a matce
„Cham, Kenaánův otec, spatřil hanbu svého otce … Šem s Jafetem vzali na ramena plášť … a hanbu svého otce zakryli …“ (1. Mojžíšova 9:22-23, rabi Efraim Sidon)
22) Předávání svého syna či dcery ohněm
23) Vrhání losů
24) Vykládání
25) Hádání
26) Čarodějnictví
27) Zaklínání
28) Vyvolávání přízraků
29) Vyvolávání duchů
30) Vyvolávání mrtvých (nekromancie)
„Ať se mezi tebou nenajde, kdo by předával svého syna a dceru ohněm, vrhač losů, vykladač, hadač a čaroděj. A zaklínač a vyvolávač přízraků a vyvolávač duchů a nekromant. Hospodinu je ohavností každý, kdo to dělá, a kvůli těm ohavnostem je také Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání.“ (5. Mojžíšova 18:10-12, rabi Efraim Sidon)

Rabi Menachem Azarja mi-Pano (1548-1620), italský rabín, kabalista a lékař, sepsal lehce odlišný seznam 30 přikázání, který navíc seskupil tak, aby bylo vidět, jak do sebe tato podrobnější přikázání zapadají, a jak je lze postupně zobecnit do těchto sedmi základních přikázání daných noachidům.

Encyclopedia Talmudica, 4. díl, Ben Noach, str. 363-364

Rabi Aaron Lichtenstein se domnívá, že chybějící 18. micva, která se na seznamu výše nedochovala, zní „soudy“.2

Naposledy změněno: 13. 1. 2023

Poznámky

  1. Také by šlo překládat jako „skládání přísahy nadarmo“, „skládání křivé přísahy“ či „zneužívání přísahy“. V hebrejštině se jedná o tzv. švuat šav (שְׁבוּעַת שָׁוְא). Viz 2. Mojžíšova 20:7 []
  2. The seven laws of Noah, Aaaron Lichtenstein, 3. vydání, str. 119 []