Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajelech

Hošea (Ozeáš) 14:2-10 (v Bibli kralické 14:1-9), Micha (Micheáš) 7:18-20, Joel (Jóel) 2:11-27

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 31:1-30. Název „Vajelech“, jenž se dá přeložit jako „A šel“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí.

Výše uvedená haftara námětově přímo nesouvisí s parašat Vajelech. Námětově totiž souvisí především s obdobím, kdy je čtena. Jedná se totiž o druhou haftaru z „tartej ditejuvta“ neboli dvou haftar, které se obracejí k synům Jisraele s výzvou, aby činili pokání. První z těchto haftar (Ješajahu 55:6-56:8) se čte během odpolední modlitby půstu Gedalji, který se drží následující den po druhém dni svátku „Roš ha-šana“ neboli druhém dni židovského „Nového roku“. Druhá z haftar se čte vždy o Šabatu mezi Roš ha-šana a Jom kipur (Dnem smíření). Tomuto Šabatu se říká Šabat šuva (Šabat návratu) kvůli počátečním slovům haftarat Vajelech, jež v rabínském překladu znějí: „Vrať se, Jisraeli, až k Hospodinu, svému Bohu, protože jsi klopýtl o svou vinu.“ (Hošea 14:2, Efraim Sidon) Pokud je však parašat Vajelech čtena společně s parašat Nicavim o Šabatu, který předchází svátku Roš ha-šana, pak je haftarat Vajelech čtena o Šabatu šuva, kdy je čtena parašat Haazinu.