Rubriky
Haftarot

Haftarat Toldot

Malachi (Malachiáš) 1:1-2:7

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 25:19-28:9. Název „Toldot“, jenž je překládán slovem „Příběh“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že se zmiňuje o tom, že Bůh od samého počátku miloval Jaakova (Jákoba), což zdůvodňuje, proč požehnání, o němž je řeč v paraši, získal právě Jaakov, a ne Esav (Ezau).

[1:11] „Není mé jméno váženo mezi národy od slunce východu až po západ …?“ – v každé době jsou v národech lidé, kteří přijímají učení Tóry, jsou-li s ním seznámení. Podle Mechilty mají totiž na rozdíl od Izraele jednu důležitou kladnou vlastnost: „Modloslužebníci se snadno obrátí k pokání, avšak způsob Izraele je opačný – jsou sveřepí.“1 Potíž snadného obrácení k pokání však spočívá v tom, že nezaručuje trvalost takového obrácení. Trvalost totiž zaručuje spíše právě ta silná stránka Izraele, totiž sveřepost, a ne snadné nadchnutí. Není proto možné, aby lidé z národů trvale a správně zachovávali učení Tóry bez podpory a dohledu učenců Izraele, kteří zachovávají Ústní i Psanou Tóru.

Poznámky

  1. Pavel Sládek: Jehuda Leva ben Beṣal’el – Maharal. Obrana uzavřeného světa v židovském myšlení raného novověku. Praha: Academia, 2020. ISBN 80-85349-33-7. Str. 269 []