Rubriky
Haftarot

Haftarat Toldot

Malachi (Malachiáš) 1:1-2:7

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 25:19-28:9. Název „Toldot“, jenž je překládán slovem „Příběh“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že se zmiňuje o tom, že Bůh od samého počátku miloval Jaakova (Jákoba), což zdůvodňuje, proč požehnání, o němž je řeč v paraši, získal právě Jaakov, a ne Esav (Ezau).2

1:3 „a Esava jsem nenáviděl, …“ Moudří Jisraele (Izraele) vysvětlují, že ta nenávist ha-Šem (doslova „toho Jména“, Hospodina) vůči Esavovi (Ezauovi) nebyla bezdůvodná. Už v matčině lůnu se totiž pokoušel zabít svého bratra, a ačkoliv byl z dvojčat počat jako druhý, přišel na svět jako první jen díky svému vyhrožování, že připraví matku o život, když první nebude. Když jeho otec viděl, že má po porodu brunátné vzezření, považoval to za důsledek nedostatečného krevního oběhu a jeho obřízku odložil, dokud Esav nedosáhne 13 let. Když ale Esav dosáhl tohoto věku, odmítl obřízku podstoupit a zůstal neobřezaný. V té době se také začal oddávat modlářství a nemravnému životu. „Po určitou dobu Ezau svou náklonnost ke zlému skrýval. Nakonec však odhalil masku a v den Abrahamova skonu již vinen byl pěti zločiny: znásilnil dívku, která již byla zasnoubena, spáchal vraždu, zpochybňoval vzkříšení mrtvých, pohrdl prvorozenstvím a popíral Boha.“3

1:11 „Není mé jméno váženo mezi národy od slunce východu až po západ ?“ V každé době jsou v národech lidé, kteří přijímají učení Tóry, jsou-li s ním seznámení. Podle Mechilty mají totiž na rozdíl od Izraele jednu důležitou kladnou vlastnost: „Modloslužebníci se snadno obrátí k pokání, avšak způsob Izraele je opačný – jsou sveřepí.“4 Potíž snadného obrácení k pokání však spočívá v tom, že nezaručuje trvalost takového obrácení. Trvalost totiž zaručuje spíše právě ta silná stránka Izraele, totiž sveřepost, a ne snadné nadchnutí. Není proto možné, aby lidé z národů trvale a správně zachovávali učení Tóry bez podpory a dohledu učenců Izraele, kteří zachovávají Ústní i Psanou Tóru.

Naposledy změněno: 13. 11. 2023

Poznámky

  1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1. []
  2. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Pierwsza Bereszit. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 344. []
  3. GINZBERG, L. Legendy Židů. Svazek 1. Praha: Triton, 2021. ISBN 978-80-7553-917-5. Str. 487. []
  4. SLÁDEK, P. Jehuda Leva ben Beṣal’el – Maharal. Obrana uzavřeného světa v židovském myšlení raného novověku. Praha: Academia, 2020. ISBN 80-85349-33-7. Str. 269. []