Rubriky
Haftarot

Haftarat Šoftim

Ješajahu (Izajáš) 51:12-52:12

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 16:18-21:9. Název „Šoftim“, jenž je překládán slovem „Soudci“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí.

Výše uvedená haftara námětově přímo nesouvisí s parašat Šoftim. Námětově totiž souvisí především s obdobím, kdy je čtena. Jedná se totiž o čtvrtou haftaru z „ševa denechemasa“ neboli sedmi haftar, které mají bnej Jisrael (synům Izraele) poskytnout potěšení a posílit jejich naději v období mezi „Tiša be-av“ neboli „Půstem pátého měsíce“, kdy si připomněli zničení Chrámu, a „Roš ha-šana“ neboli židovským „Novým rokem“,1 kdy se podle moudrých Jisraele v nebesích otvírá Kniha života a Kniha smrti, aby do nich byla vepsána jména úplně spravedlivých a úplně zlých.

51:16 … říkaje Cionu: Lid jsi můj! Saadja Gaon vysvětluje, že Cijon (Sijón), jehož ha-Šem (doslova „to Jméno“, Hospodin) oslovuje: AMI ATA („Lid jsi můj!“), zahrnuje z celého národu Jisraele pouze ty, kdo jsou „spravedliví“ nebo „kdo zemřeli činíce pokání.“2

52:3 … Za nic jste byli rozprodáni a bez výkupného budete vykoupeni. V Talmudu3 čteme, že rabi Jehošua ben Chananja vykládal, že důvodem rozprodání bnej Jisrael (synů Izraele) byla modloslužba, tedy ono „nic“, a že příslib konečného vykoupení Jisraele se uskuteční i bez toho, že by všichni tito modloslužebníci činili pokání a začali konat dobré skutky.4

52:8 Hlas tebe vyhlížejících, hlasitě volajících! Společně jásat budou, Talmud5 odkazuje na tato slova jako na jeden z důkazů, že vzkříšení mrtvých je nedílnou součástí toho, co předkládá Tanach. Čteme tam: „Není zde řečeno zajásali, ale zajásají. Odtud tedy víme, jak vzkříšení mrtvých vyplývá z Tóry.“ A následně je doplněno, že hebrejské slovo KOL („hlas“) v jednotném čísle naznačuje, že „všichni proroci jednou zapějí chvalozpěv jedním hlasem“.6

Naposledy změněno: 8. 9. 2023

Poznámky

  1. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Piąta Dewarim. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 428. []
  2. SA‘ADJA GA’ON. Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů. Praha: Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3225-6. Str. 250. []
  3. Sanhedrin 97b. []
  4. SLÁMA, P. Tanu rabanan. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7021-722-1. Str. 443. []
  5. Sanhedrin 91b. []
  6. Tanu rabanan, str. 408. []