Rubriky
Haftarot

Haftarat Šabat ve-Roš chodeš

Ješajahu (Izajáš) 66:1-24

Tato haftara (oddíl čtení z Proroků), doslova „haftara Šabatu a Novoluní“, je čtena o Šabatu, v němž začíná Roš chodeš (Nový měsíc), a to z toho důvodu, že v závěru čteného oddílu je příslib, „že od jednoho novoluní k druhému a od šabatu do šabatu bude přicházet každé tělo“,1 aby se kořilo před ha-Šem (doslova „tím Jménem“, Hospodinem).2 Četbou pro maftir („uzavírající“ čtené části z Tóry) jsou v tomto případě slova z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:9-15, přičemž jako parašat ha-šavua (týdenní oddíl čtení z Tóry) je čtena ta, která následuje v řadě po předchozí, tzn. pokud byla v letošním roce o minulém Šabatu čtena paraša Šmini, pak následující parašat ha-šavua, která je čtena o Šabatu, v němž začíná Roš chodeš, je dvoj-paraša Tazria-Mecora.

66:19 „A dám jimi znamení a zachráněné z nich pošlu k národům …“ Saadja Gaon vztahuje tato slova na přeživší z národů, kteří budou shromáždění Gogem a Magogem,3 aby napadli am Jisrael (izraelský lid), jenž bude sídlit ve své zemi v bezpečí pod vládou Mašiacha (doslova „Pomazaného“, Mesiáše). Tito přeživší „na sobě budou mít stopy ran, jako například vyloupnuté oko, utržený nos nebo uříznutý prst. Vyjdou do končin světa a budou vypravovat o tom, čeho byli svědky, … a budou poslušni [Hospodinu], jak je řečeno: Všichni, kdo pozůstanou ze všech těch národů, které přitáhly proti Jeruzalému, pak budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů4 a tak dále.“5

66:20 „A se svými bratry ze všech těch národů přivezou na koních a na vozech, na krytých vozech a na mezcích s tanci smírnou oběť na mou svatou horu v Jerušalajim,“ řekl Hospodin, „a tu oběť přinesou synové Jisraele v čistých nádobách do Hospodinova domu.“ Saadja Gaon vykládá tato slova takto: „Tehdy národy uzří, že nejlépe se budou moci k mesiáši přiblížit tak, že mu přivedou členy svého národa jako dar, … Každý národ učiní v té věci vše, co jen bude moci. Boháči z národů povezou syny Izraele na koních, mezcích, povozech a na velbloudech co nejvznešeněji, … Chudí z národů ponesou syny Izraele na ramenou a jejich děti v náručích, … Kdo by byl na moři, toho povezou na lodích spolu se stříbrem a zlatem, … A kdo zůstane ze synů Izraele v poušti, kde není národů, které by je přivedly, ty přivede rychle náš Pán, jako by je zvedl a nesl mrak, … Když se shromáždí všichni živí věřící, jak jsem to vylíčil, tehdy nastane zmrtvýchvstání, …“6

66:22 „Protože jako nová nebesa a nová země, které dělám, navěky stojí přede mnou,“ je výrok Hospodinův, „stejně tak obstojí jejich sémě a jejich jméno.“ Saadja Gaon vysvětluje, že pojmy „nová nebesa“ a „nová země“ se někdy vztahují na dobu vykoupení Božího lidu v olam ha-ze (tomto světě), kdy budou pod vládou Mašiacha obnoveny podmínky pro zachovávání Tóry.7 Ve výše uvedených slovech proroka Ješajahu se však tyto pojmy vztahují k olam ha-ba (světu příštímu) „a opravdu se vztahují k onomu místu a prostředí, jak bylo vyloženo v jiném verši: Za pradávna jsi zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy, […]. […] Děti tvých služebníků budou žít dál.8 Slova budou žít dál po zániku nebes a země nezbytně předpokládají stvoření druhého místa, v němž budou sídlit. … Jelikož lidé ve světě příštím nebudou jíst, bude nutné, aby … vzduch měl jinou povahu než náš vzduch, takže nebudou potřebovat jíst. … Záměrem Moudrosti totiž bylo – když usídlila lidi na zemi –, aby se nacházeli na místě, kde se budou střídat den a noc podle putování a pohybu Slunce, aby den sloužil k obstarávání živobytí a cestování a noc, aby sloužila k odpočinku, klidu, souloži, soustředění o samotě a tak podobně. Poněvadž však ve světě příštím žádná z těchto aktivit nebude, budou v něm bezpochyby noc a den zbytečné. Totéž platí pro posloupnost měsíců a roků, protože tyto jsou v tomto světě pouze za účelem vedení účtu a vyplácení platu, kvůli pěstování rostlin a tak podobně.“9

Naposledy změněno: 6. 2. 2024

Poznámky

  1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1. []
  2. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Pierwsza Bereszit. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 364. []
  3. Jechezkel (Ezechiel) 38:1-39:29. []
  4. Zecharja (Zacharjáš) 14:16. []
  5. SA‘ADJA GA’ON. Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů. Praha: Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3225-6. Str. 264-265. []
  6. Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů, str. 265-266. []
  7. Viz např. Ješajahu (Izajáš) 65:17-18. []
  8. Tehilim (Žalmy) 102:26-29. []
  9. Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů, str. 287-288. []