Rubriky
Haftarot

Haftarat Korach

Šmuel Alef (1. Samuelova) 11:14-12:22

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 16:1-18:32. Název „Korach“1 je osobní jméno postavy, o níž je řeč v paraši, přičemž v hebrejském zápise paraši je zároveň 2. slovem v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje jednání Šmuela (Samuela), který byl nejen Korachovým potomkem, ale který se těšil v očích bnej Jisrael (synů Izraele) obdobné vážnosti jako Moše (Mojžíš) a Aharon (Áron). Haftara navíc zaznamenává Šmuelovu výzvu (viz Šmuel Alef 12:3), která připomíná Mošeho zvolání k Bohu ohledně bnej Jisrael, jež obsahovalo tato slova: „… vždyť jsem od nich nevzal ani osla a žádnému z nich jsem neuškodil.“ (Bemidbar 16:15)2

11:15 „Lid tedy odešel do Gilgal, a tam, v Gilgal, před tváří Hospodinovou provolali Šaula králem, …“ Mezi hlavní důvody, proč byl za krále Jisraele (Izraele) zvolen právě Šaul (Saul), patřily nejméně tyto: 1. Válečné hrdinství – po porážce vojska Jisraele, kdy Pelištim (Pelištejci) ukořistili Boží schránu, Šaul podle židovských vykladačů vtrhl do nepřátelského ležení, vyrval desky zákona z rukou obra Goljata (Goliáše) a přinesl je veleknězi Elimu (Élímu), kterému potvrdil porážku.3 2. Vyznačoval se nevšední krásou. 3. Byl mimořádně skromný. 4. Jeho hlavní cností byla nevinnost – byl zcela prost hříchu jako jednoleté děcko. 5. Byl hoden daru proroctví a když se ho zmocnil ruach ha-Šem („duch Hospodinův“),4 „prorokoval o válce s Gógem a Magógem a o udělování odměn a trestů u posledního soudu. V neposlední řadě vybrán byl za krále kvůli zásluhám předků, zejména zásluhám děda Abíela, muže, jenž se staral o obecné blaho a o zavedení pouličního osvětlení, aby lidé navštěvovat mohli po setmění domy studia.“5

12:2-3 „Nyní tedy bude před vámi chodívat král, ale i když jsem zestárl a zeslábl věkem, máte tu mé syny s vámi, vždyť jsem před vámi chodíval od mého mládí až do tohoto dne. Dokud jsem zde, odpovězte mi však před Hospodinem a před jeho pomazaným: od koho jsem vzal býka, od koho jsem vzal osla, koho jsem okradl a komu jsem ublížil, od koho jsem vzal úplatek? Vrátím vám to, jestli se kdo přihlásí!“ „Za míru i za války představoval Samuel typ objektivního, neúplatného soudce, jenž odmítal dokonce i odškodnění za ztracený čas, potíže a finanční výdaje, jež vyplývaly z jeho úřadu. V tomto ohledu se jeho synové ani zdaleka otci nepodobali. Místo aby pokračovali v Samuelově praxi cestovat v rámci vynášení rozsudků z místa na místo, nutili lidi, aby chodili za nimi, a obklopili se svitou úředníků, kteří okrádali lidi o jejich majetek. V jistém smyslu se tedy vyplnila kletba, kterou Élí pohrozil mladému Samuelovi: ani Élí a ani Samuel neměli syny, kteří by byli hodni svých otců. Samuelovi se alespoň dostalo satisfakce: stal se svědkem, jak se synové jeho napravili. Jedním z nich byl prorok Jóel, jehož proroctví tvoří jednu biblickou knihu.“6

12:11 „A Hospodin poslal Jerubaala a Bedana …“ Jméno Jerubaal (יְרֻבַּעַל) značí „Ať se Baal ukáže velkým“ neboli „Baalův odpůrce“, kdežto Bedan (בְּדָן) se vykládá jako „Sám“ nebo „Syn Danův“.7 První jméno je jiné jméno soudce Gideona (Gedeóna),8 který zbořil Baalovo obětiště s ašerou (posvátným kůlem), ohledně druhého jména však nepanuje shoda. Podle Septuaginty a jiných zdrojů je Bedan soudce Barak (Bárak), podle jiných vykladačů se jedná o soudce Šimšona (Samsona), neboť pocházel z kmene Dan.9

Naposledy změněno: 8. 9. 2023

Poznámky

  1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1. []
  2. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Czwarta Bemidbar. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 410. []
  3. Šmuel Alef (1. Samuelova) 4:12-13. []
  4. Šmuel Alef (1. Samuelova) 10:6. []
  5. GINZBERG, L. Legendy Židů. Svazek 4. Praha: Triton, 2023. ISBN 978-80-7684-140-6. Str. 110-111. []
  6. Legendy Židů. Svazek 4. Str. 108. []
  7. HELLER, J. Výkladový slovník biblických jmen. Praha: Advent-Orion/Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7172-865-9/80-7021-725-1. Str. 240 a 97. []
  8. Šoftim (Soudců) 6:32. []
  9. CYLKOW, I. Księga Samuela. Kraków: Austeria, 2014. ISBN 978-83-7866-001-9. Str. 56. []