Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat erev Roš chodeš

Šmuel Alef (1. Samuelova) 20:18-42

Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, po němž následuje den, v němž začíná Roš chodeš (Nový měsíc), a to z toho důvodu, že začátek haftary popisuje, jak Jehonatan (Jónatan) mluví k Davidovi právě v tento erev (předvečer) Roš chodeš těmito slovy: „Zítra je slavnost novoluní, …“

[20:18] „Zítra je slavnost novoluní“ – David si nebyl jist, zda je Šaulovo (Saulovo) počínání výsledkem jeho vlastní zvůle, anebo vlivu „zlého“ ducha, o němž je řeč ve Šmuel Alef (1. Samuelově) 16:14. Je totiž známo, že tento „duch“ přestával působit právě o Šabatu, svátcích a na Roš chodeš. David se chtěl ujistit, že Šaulovo počínání není zapříčiněno právě tímto neduhem, a tak si pro tento účel vybral Roš chodeš. [Ahavat Jehonatan]1 Zlý duch v Šaulovi vyvolával hrozné obavy a obzvlášť skleslou náladu, jelikož věděl, že Šaul přišel o království. Abarbanel to vysvětluje tak, že ha-Šem ve skutečnosti žádného „zlého“ ducha na Šaula nikdy neseslal. Jednalo se o stav mysli, jenž je zapříčiněn odnětím ruach ha-kodeš (tzv. Ducha Svatého, jenž je v židovství chápán jako nejnižší úroveň Proroctví). Písmo tento stav popisuje, jakoby se jednalo o „zlého“ ducha seslaného na člověka, pouze obrazně. Kli Jakar to zase přirovnává k nečistotě, která působí na tělo člověka poté, co ho opustí duše („nešama“). Tyto nečisté síly jsou známé jako klipot (slupky). S oblibou se lepí na těla zbožných, jejichž duše již opustily tělesnou schránku. Podobně tomu bylo i se Šaulem. Když od něj odstoupil ruach ha-kodeš, nalepily se na něj tyto „slupky“, které mu pak působily trápení. Přivolávaní hudebníci měli Šaulovi pomoct, aby znovu v sobě probudil prorockého ducha, čímž by tyto „slupky“ byly vypuzeny ven. Radak k celé věci dále poznamenává, že tento duch byl natolik děsivý, že Šaul pod jeho vlivem nebyl považován za zodpovědného za své myšlenky, nálady a činy. Když moudří hovoří o Šaulových poklescích, útoky vůči Davidovi tam zahrnovány nejsou. Je tomu tak patrně právě proto, že při nich nebyl zcela při smyslech.2

Poznámky

  1. Sefer Šmuel Alef, Artscroll, str. 404 []
  2. Sefer Šmuel Alef, Artscroll, str. 319 []