Rubriky
Haftarot

Haftarat Ekev

Ješajahu (Izajáš) 49:14-51:3

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 7:12-11:25. Název „Ekev“, jenž je překládán slovním spojením „Za to, že“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí.

Výše uvedená haftara námětově přímo nesouvisí s parašat Ekev. Námětově totiž souvisí především s obdobím, kdy je čtena. Jedná se totiž o druhou haftaru z „ševa denechemasa“ neboli sedmi haftar, které mají synům Jisraele poskytnout potěšení a posílit jejich naději v období mezi „Tiša be-av“ neboli „Půstem pátého měsíce“, kdy si připomněli zničení Chrámu, a „Roš ha-šana“ neboli židovským „Novým rokem“, kdy se podle moudrých Jisraele v nebesích otvírá Kniha života a Kniha smrti, aby do nich byla vepsána jména úplně spravedlivých a úplně zlých.

9:23 „Králové … tváří k zemi se ti budou klaněti“ – midraš Vajikra Raba (Emor XXVII, 4) poukazuje na to, že se tato prorocká slova splnila skrze Daniele, o němž je psáno: „tu král Nebúkadnesar padl na tvář svou a poklonil se před Danielem.“ (Daniel 2:46, Tanu rabanan, str. 329)

50:10 „Kdo z vás se bojí Hospodina, jeho otroka slyš hlas“ – paraša Ekev obsahuje „příkaz bát se ha-Šem“, což je jedna z tzv. tarjag micvot (613 přikázání Tóry). Podle „Sefer ha-chinuch“ se jedná o 432. micvu, přičemž je tato micva vyvozována ze slov „Hospodina, svého Boha, se boj …“ (Devarim 10:20, Sidon)