Rubriky
Haftarot

Haftarat Ekev

Ješajahu (Izajáš) 49:14-51:3

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 7:12-11:25. Název „Ekev“, jenž je překládán slovním spojením „Za to, že“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí.

Výše uvedená haftara námětově přímo nesouvisí s parašat Ekev. Námětově totiž souvisí především s obdobím, kdy je čtena. Jedná se totiž o druhou haftaru z „ševa denechemasa“ neboli sedmi haftar, které mají bnej Jisrael (synům Jisraele) poskytnout potěšení a posílit jejich naději v období mezi „Tiša be-av“ neboli „Půstem pátého měsíce“, kdy si připomněli zničení Chrámu, a „Roš ha-šana“ neboli židovským „Novým rokem“,2 kdy se podle moudrých Jisraele v nebesích otvírá Kniha života a Kniha smrti, aby do nich byla vepsána jména úplně spravedlivých a úplně zlých.

49:23 „Králové budou jejich vychovateli a jejich ministři jim chůvami budou, tváří k zemi se ti budou klanět a prach tvých nohou jíst, …“ – midraš Vajikra Raba3 poukazuje na to, že se tato prorocká slova už splnila skrze Danijele (Daniele), o němž je psáno: „tu král Nebúkadnesar padl na tvář svou a poklonil se před Danielem.“4 Saadja Gaon však odkazuje na to, že se slova proroka Ješajaha v konečném důsledku naplní až poté, co Gog (Góg) shromáždí kolem sebe národy, aby skoncoval s bnej Jisrael.5 Shromáždění lidé z národů mají být totiž rozděleni „do dvou skupin. O jedněch je známo, že zahynou, a druzí budou lidmi napravenými, aby vstoupili do víry“, přičemž nejvznešenější z nich budou oni „králové“ a „ministři“, kteří za vlády Mašiacha (Mesiáše) „budou sloužit synům Izraele v jejich příbytcích.“6

50:10 „Kdo z vás se bojí Hospodina, jeho otroka slyš hlas, …“ – parašat Ekev obsahuje „příkaz bát se ha-Šem“, což je jedna z tzv. tarjag micvot (613 přikázání Tóry). Podle „Sefer ha-chinuch“ se jedná o 432. micvu, přičemž je tato micva vyvozována ze slov „Hospodina, svého Boha, se boj …“ 7

Naposledy změněno: 8. 9. 2023

Poznámky

  1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1. []
  2. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Piąta Dewarim. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 422. []
  3. Emor XXVII, 4. []
  4. Danijel (Daniel) 2:46, znění podle SLÁMA, P. Tanu rabanan. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7021-722-1. Str. 329. []
  5. Jechezkel (Ezechiel) 38:1-23. []
  6. SA‘ADJA GA’ON. Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů. Praha: Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3225-6. Str. 263-264. []
  7. Devarim (5. Mojžíšova) 10:20, Sidon. []