Rubriky
Haftarot

Haftarat Chajej Sara

Melachim Alef (1. Královská) 1:1-31

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 23:1-25:18. Název „Chajej Sara“, jenž je překládán slovy „Života Sáry“,1 je tvořen dvěma slovy, které se nacházejí v hebrejském zápise paraši na 2. a 3. místě v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že začíná slovy: „Král David byl starý, přišel do dnů …“, což se podobá slovům z paraši, kde čteme: „Avraham byl stár, přišel do let …“,2 3 přičemž slova „byl starý, přišel do dnů“ a „byl stár, přišel do let“ jsou překladem téhož slovního spojení, jež zní hebrejsky takto: zaken ba bajamim.

1:1 „… a nezahřál se, ani když ho zakrývali poduškami.“ Saadja Gaon vysvětluje, že král David se nemohl zahřát, protože se chvěl od té doby, co po provedeném sčítání lidu a následném vypuknutí moru spatřil „Hospodinova anděla, jak stojí mezi zemí a nebem a v ruce má tasený meč, vztažený nad Jeruzalémem.“4 David nezemřel jen proto, že anděl, jenž má podobu ohně barvy řeřavého uhlí plného očí z modrého ohně a zjevuje se těm lidem, kterým má oddělit duši od těla, onen tasený meč nenamířil přímo proti němu.5

1:3 A hledali nejkrásnější dívku v hranicích celého Jisraele, …“ Talmud6 srovnává hledání nekrásnějších dívek pro krále Davida a krále Achašveroše7 „a dochází k zajímavému poznatku – David si přál jedinou dívku a všichni otcové v zemi mu nabídli své dcery. Achašveroš si chtěl vybírat z mnoha a všichni otcové se snažili své dcery ukrýt. Král Achašveroš si vybíral dívky na počátku své vlády, když se vlastní hloupostí připravil o manželku. David byl k hledání nucen okolnostmi, a to až v samém závěru svého panování. Achašverošovou postelí prošly desítky dívek, zatímco David „nepoznal“ ani tu jedinou. Když služebníci předkládali Davidovi svůj nápad, nezmiňovali krásu oné dívky, zatímco v případě Achašveroše to byl základní požadavek. David ponechal výběr dívky na svých poddaných, zatímco Achašveroš (který si rozhodně nevybíral jen podle tváře) za účelem výběru vymyslel celý propracovaný systém.“8

„… až nalezli Šunamitku Avišag a přivedli ji ke králi.“ V Pirkej derabi Eliezer je uvedeno, že Avišag byla sestrou význačné šunamské ženy,9 o níž se píše v Elíšově příběhu.10

1:4 „… ale král ji nepoznal.“ „Z textu víme, že král dívku „nepoznal“ (LO JEDAA). Přesto ne náhodou na příběh o panenské pečovatelce navazuje Adonjahův (Adónijáš) pokus chopit se trůnu. Nejstarší z žijících princů viděl v Avišag víc než jen známku otcovy tělesné slabosti. Spojil si ji s dávným hříchem, který Davida na léta paralyzoval. V tom se ale Adonjahu (a nejen on) mýlil. David se dokázal opanovat. Ten stejný David, který hnán tělesnou touhou svedl za hrozivou cenu Batševu,11 chápal Avišag jako svou „dceru a pečovatelku“. A aby vyvrátil jiná možná vysvětlení, dočítáme se v traktátu Sanhedrin (22a), že Avišag s králem hovořila o možnosti sňatku, ten to ale rozhodně odmítl. Dívka tedy začala královu pasivitu přičítat jeho stáří, načež si král povolal Batševu a opakovaně vyvrátil dívčiny pochyby. Avišag se tak ve skutečnosti stala symbolem královy nápravy (TŠUVA). Možná i to je důvod, proč Tanach takto veřejně předkládá příběh, který nese znaky necudnosti. Adonjahu ale zřejmě v možnost nápravy nevěřil. Možná právě proto se později, po otcově smrti, obrátil na Batševu (kterou vnímal jako znak otcova selhání) s prosbou o Avišaginu ruku.12 A stejně se Adonjahu mýlil i v případě Šloma. Neuvědomil si, že Šlomo není důsledkem otcova hříchu, ale právě naopak – důkazem jeho nápravy.“13 Avišag „navrhla králi svatbu, ten ale odmítl, protože už měl osmnáct žen, což je maximální povolený počet. (Sanhedrin 22a)“14

Naposledy změněno: 5. 11. 2023

Poznámky

 1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1 []
 2. Berešit (1. Mojžíšova) 24:1 []
 3. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Pierwsza Bereszit. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 340. []
 4. Divrej ha-jamim Alef (1. Paralipomenon) 21:16, Český studijní překlad; srovnej s Divrej ha-jamim Alef 21:30 []
 5. SA‘ADJA GA’ON. Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů. Praha: Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3225-6. Str. 231-232 []
 6. Megila 10b []
 7. Ester 2:2 []
 8. DIVECKÝ, J. Králové Izraele. Příběhy biblických hrdinů. Praha: P3K, 2010. ISBN 978-80-87186-07-7. Str. 16-17 []
 9. Melachim Bejt (2. Královská) 4:8 []
 10. SIDON, K. E. Kapitoly rabiho Eliezera. Midraš. Praha: Garamond, 2021. ISBN 978-80-7407-494-3. Str. 126 []
 11. Šmuel Bejt (2. Samuelova) 11:2 []
 12. Melachim Alef (1. Královská) 2:17 []
 13. Králové Izraele, str. 17 []
 14. Králové Izraele, str. 23 []