Rubriky
Haftarot

Haftarat Acharej mot

Amos (Ámos) 9:7-15

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 16:1-18:30. Název „Acharej mot“, jenž je překládán jako „Po smrti“,1 je zároveň tvořen dvojicí slov, které se nacházejí v hebrejském zápise paraši jako 4. a 5. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že v ní Bůh skrze proroka vytýká synům Jisraele (Izraele), že ve svém jednání postupují jako synové Kušitů, kteří jsou příbuznými Micrijců (Egypťanů), a upozorňuje je, že si takovým jednáním přivodí vyhnanství.2 Haftara tím navazuje na napomenutí obsažená v paraši, podle nichž je synům Jisraele zapovězeno napodobovat Micrijce v tom, „co dělají v zemi Micrajim“,3 s připojenou výstrahou: „Aby vás ta země, kdybyste ji znečišťovali, nevyzvrátila jako vyzvracela ten národ před vámi.“4 Tato haftara se čte také v případě, že je čtení paraši „Acharej mot“ spojeno se čtením paraši „Kedošim“, a k paraši „Kedošim“ je čtena rovněž v případě, že tato haftara nebyla čtena k paraši „Acharej mot“ z důvodu, že místo ní byla čtena haftara pro Šabat, který připadl na Roš chodeš (Nový měsíc) či erev Roš chodeš (předvečer Nového měsíce).

9:7 „„Což pro mne nejste jako synové Kušitů, synové Jisraele?“ je výrok Hospodinův, „copak jsem Jisrael nevyvedl ze země Micrajim, Pelišty z Kaftoru a Aramejce z Kýru?“ Těmito slovy dává ha-Šem (doslova „to Jméno“, Hospodin) najevo, že vztah tehdejších synů Jisraele (Izraele) k němu není na nějaké zvláštní úrovni. A jestli si myslí, že jsou nedotknutelní jen proto, že jich kdysi vyvedl z Micrajim (Egypta), tak jim připomíná, že totéž učinil i pro jiné národy, protože Kušity původně přivedl do Etiopie z Arabského poloostrova, Pelišty do země Kenaán z ostrova Kréta a Aramejce do Sýrie z povodí řeky Kura, která se vlévá do Kaspického moře.5

9:8 „Hleďte, oči Pána, Hospodina, se upírají na každé hříšné království, vyhladím je z povrchu země, ale jak bych mohl vyhladit Jaakovův dům?“ je výrok Hospodinův.“ Ha-Šem těmito slovy ubezpečuje syny Jisraele, že i když dopustí, aby království severního Izraele navždy padlo, přesto zabrání tomu, aby byl zcela vyhlazen Jaakovův (Jákobův) dům neboli ti z jeho potomků, kteří zachovávají Tóru.

9:11 „Ale onoho dne vzpřímím Davidovu padající suku …“ Padající Davidův stánek neboli suka podle Babylónského talmudu odkazuje na dobu před příchodem Mašiacha (Mesiáše), přičemž rabi Jochanan bar Napacha tvrdil: „Pokolení, během něhož přijde syn Davidův, bude svědkem toho, že klesne počet rabínských žáků. A pokud jde o ty, kdo zůstanou, jejich oči zeslábnou žalem a vzdycháním, mnoha úzkostmi a těžkými výnosy obnovovanými v takovém tempu, až bude jeden stíhat druhý.“6

„… a vyplním průrvy, vztyčím, co bylo strženo, a vystavím ji jako za dávných dnů.“ Ha-Šem těmito slovy popisuje svůj záměr ohledně mesiášského krále z potomků Davida, který poté, co budou proséváním odděleni dobří od zlých, znovu obnoví spravedlivé Davidovo panství a sjednotí pod svým královským žezlem všechny izraelské kmeny.7

Naposledy změněno: 30. 4. 2024

Poznámky

  1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1. []
  2. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Trzecia Wajikra. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 388. []
  3. Vajikra (3. Mojžíšova) 18:3. []
  4. Vajikra (3. Mojžíšova) 18:28. []
  5. CYLKOW, I. Księga dwunastu mniejszych proroków. Kraków: Austeria, 2013. ISBN 978-83-7866-068-2. Str. 96-97. []
  6. Sanhedrin 97a, znění podle SLÁMA, P. Tanu rabanan. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7021-722-1. Str. 438. []
  7. CYLKOW, I. Księga dwunastu mniejszych proroków. Str. 98. []