Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat Hagadol

Malachi (Malachiáš) 3:4-24 (v Bibli kralické 3:4-4:6)

Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, který předchází svátku Pesach (Přeskoku). Haftara končí opakováním těchto slov: „Proto nežli přijde Hospodinův den, ten veliký (hebrejsky HAGADOL) a strašný, posílám vám Elijaha proroka.“ V mnoha obcích je zvykem, že se při „mincha“ (odpolední bohoslužbě) čte část Hagady (doslova „Vyprávění“, kniha zaznamenávající řád domácí bohoslužby při pesachové večeři) a rabín věnuje kázání pesachovým zákonům.1

3:6 Protože já, Hospodin, jsem se nezměnil, Saadja Gaon vysvětluje, že LO ŠANITI („jsem se nezměnil“) poukazuje na to, že ha-Šem (doslova „to Jméno“, Hospodin) „je stálý a beze změny“.2

3:10 … a tímto mě, prosím, vyzkoušejte,“ řekl Hospodin zástupů, „zdali vám pak neotevřu propusti nebes …Saadja Gaon upozorňuje na zdánlivý rozpor k výroku, který dává výstrahu všem, kdo by chtěli ha-Šem zkoušet,3 a uvádí, že „shoda mezi oběma výroky panuje v tom, abychom nezkoušeli našeho Pána, zda je schopen něco učinit či není, podobně jako Ho pokoušeli ti, kdo řekli: Pokoušeli Boha v srdci svých, podle své chuti pokrm žádali. Mluvili proti Bohu se slovy: „Copak Bůh prostře stůl na poušti?“4 To pro takové platí výrok Písma: Jako jste jej pokoušeli v Masse. Je však dovolené, aby služebník svého Pána zkoušel, aby zjistil, jaká je jeho vlastní hodnota před Pánem a zda je hoden toho, aby pro něj Bůh učinil nebo neučinil zázračné znamení. Podobnou žádost přednesl Gedeon: Prosím, ať mohu to rouno zkusit ještě jednou.5 Podobnou prosbu přednesl také Ezechiáš6 a další.“7

3:16 „Když ale tehdy bohabojní jeden s druhým mluvili, Hospodin naslouchal a slyšel jejich slova, a bojící se Hospodina a vážící si jeho jména budou před jeho tváří zapsáni do pamětní knihy!“ Rabi Chananja ben Teradjon řekl, že jsou-li „dva pospolu a chybí mezi nimi slovo Tóry, pak je to shromáždění bezbožných, … Avšak když mezi dvěma, kteří jsou pospolu, jsou slova Tóry, pak je s nimi Šechina, …“8 přičemž se odvolává na výše uvedená slova proroka. Jinými slovy podle rabiho je mezi dvojicí studentů Tóry Boží přítomnost pouze tehdy, když si navzájem naslouchají a oba si váží znalostí a studia toho druhého. Prorok tím mimo jiné poukazuje na to, že v obtížných dobách ha-Šem od bohabojných očekává, že budou vyhledávat jeden druhého a nebudou spoléhat jen na vlastní úsudek a na to, čemu se doposud naučili.

Naposledy změněno: 14. 4. 2024

Poznámky

  1. GREENWALD, Z. Šaarej halacha. Brány halachy. Mšeno: Agadah, 2012. ISBN 978-80-87571-02-6. Str. 313-314. []
  2. SA‘ADJA GA’ON. Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů. Praha: Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3225-6. Str. 153. []
  3. Viz Devarim (5. Mojžíšova) 6:16. []
  4. Tehilim (Žalmy) 78:18-19. []
  5. Šoftim (Soudců) 6:39. []
  6. Melachim Bejt (2. Královská) 20:8. []
  7. Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů, str. 238 []
  8. Pirkej avot 3:3, viz NOSEK, B. Pirkej avot. Výroky otců. Traktát Mišny s paralelním českým překladem a komentářem. Praha: P3K/Jiří Blažek, 2020. ISBN 978-80-7667-010-5/978-80-906510-4-3. Str. 44. []