Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat Hachodeš

Jechezkel (Ezechiel) 45:16-46:18

Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, který předchází nebo přímo připadne na Roš chodeš (Novoluní) měsíce nisan. O takovém Šabatu se k parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) čte navíc zvláštní maftir (uzavírající čtená část z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 12:1-20, který popisuje oběť pesachového beránka a obsahuje příkaz učinit nisan „hlavou“ neboli „počátkem“ měsíců v roce. Proto je tento Šabat označován jako Šabat Hachodeš (Toho měsíce).