Rubriky
Haftarot

Haftara le-mincha šel Jom kipur

Jona (Jonáš) 1:1-4:11, Micha (Micheáš) 7:18-20

Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro odpolední bohoslužbu svátku Jom kipur (Dne smíření), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 18:1-30. Pokud Jom kipur připadne na Šabat, pak je tato odpolední sváteční paraša společně s ranní sváteční parašou považována za týdenní oddíl čtení z Tóry.

Zatímco čtení z Tóry se zabývá nepřípustnými a zakázanými vztahy mezi lidmi a zvláště pak mezi blízkými příbuznými, haftara poukazuje na to, že Božím záměrem není odsuzovat hříšníky, ale pokoušet se o jejich nápravu. Ostatně právě s tímto záměrem Bůh vyslal svého proroka Jonu, aby oznámil obyvatelům Ninive, že jejich město bude zničeno. V případě tohoto proroctví nakonec nedošlo k jeho bezprostřednímu naplnění proto, že vyřčené proroctví „splnilo svůj skutečný účel – přimělo ty, jichž se týkalo, k pokání a nápravě.“1 Tím spíše pak prorok Micha mohl ubezpečit ty, kdo se v dobách pronásledování drží Tóry, že i nad nimi se Bůh slituje.

Poznámky

  1. Machzor Va-tomer Rut, 2. díl: Jom kipur, Praha 2017, str. 450 []