Rubriky
Haftarot

Haftara le-mincha šel Jom kipur

Jona (Jonáš) 1:1-4:11, Micha (Micheáš) 7:18-20

Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro odpolední bohoslužbu svátku Jom kipur (Dne smíření), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 18:1-30. Pokud Jom kipur připadne na Šabat, pak je tato odpolední sváteční paraša společně s ranní sváteční parašou považována za týdenní oddíl čtení z Tóry.

Zatímco čtení z Tóry se zabývá nepřípustnými a zakázanými vztahy mezi lidmi, a zvláště pak mezi blízkými příbuznými, haftara poukazuje na to, že Božím záměrem není odsuzovat hříšníky, ale pokoušet se o jejich nápravu. Ostatně právě s tímto záměrem Bůh vyslal svého proroka Jonu, aby oznámil obyvatelům Ninive, že jejich město bude zničeno. V případě tohoto proroctví nakonec nedošlo k jeho bezprostřednímu naplnění proto, že vyřčené proroctví „splnilo svůj skutečný účel – přimělo ty, jichž se týkalo, k pokání a nápravě.“1 Tím spíše pak prorok Micha mohl ubezpečit ty, kdo se v dobách pronásledování drží Tóry, že i nad nimi se Bůh slituje.

Níže uváděné české znění haftary je z Machzoru Va-tomer Rut.

1:1 I stalo se slovo Hospodinovo k Jonovi, synu Amitajovu, řka: Jméno Jona (יוֹנָה, Jonáš) se překládá jako „Holubice“.2 V tomto případě se jedná o proroka ha-Šem (doslova „toho Jména“, Hospodina), který „žil patrně v době proroka Elíšy a Jehúa, syna Nimšího, a zdá se, že on pomazal Jehúa na krále. Tak vykládají Raši a Radak“ 3 slova z Melachim Bejt (2. Královské) 9:1 a 14:25, kde je Jona označen jako ECHAD MIBNEJ HANEVIIM (jeden ze synů proroků) a HANAVI AŠER MIGAT HACHEFER (prorok pocházející z Gat-cheferu). Gat-chefer bylo místo, které se nacházelo na hranicích kmene Zvulun (Zabulón).4

Naposledy změněno: 23. 9. 2023

Poznámky

  1. Machzor Va-tomer Rut, 2. díl: Jom kipur, Praha 2017, str. 450 []
  2. HELLER, J. Výkladový slovník biblických jmen. Praha: Advent-Orion/Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7172-865-9/80-7021-725-1. Str. 220. []
  3. GANS, D. Ratolest Davidova. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2535-7. Str. 71. []
  4. Jehošua (Jozue) 19:13. []