Rubriky
Brit šalom

Kdo jsou noachidé?

Bůh řekl Noachovi a s ním i jeho synům: „Hleďte, uzavírám s vámi a s vaším semenem po vás svou smlouvu! …“ 1. Mojžíšova 9:8-9 Stvořitel celého vesmíru si ze všech stvořených bytostí vybral právě lidský druh k tomu, aby byl jedinečný, a proto je v Tóře napsáno, že Adam byl stvořen „k obrazu Božímu“. […]

Rubriky
Brit šalom

Předmluva

Na světě je dnes více než sedm miliard duší, což je počet, jaký v dějinách lidstva nemá obdoby. Tvořivé síly, jaké skýtá tento obrovský počet lidí, jsou nesmírně mocné, ale stejně tak mocné mohou být i v něm ukryté ničivé síly. Budoucnost je proto zahalena nejistotou. Vše se totiž bude odvíjet od toho, jak si […]

Rubriky
Brit šalom

Zvířata (zákaz jedení údu z živého zvířete)

Hleďte, uzavírám s vámi a s vaším semenem po vás svou smlouvu! I s každou živou duší s vámi z ptactva a z dobytka, se vší zemskou zvěří s vámi. Vše, co leze, co je živé, můžete jíst, dal jsem vám všechny jako zelené osení! Živé maso s jeho duší, s jeho krví však nejezte! […]

Rubriky
Brit šalom

Nedotknutelnost osobního vlastnictví (zákony proti krádeži)

Mzdu svého druha nezadržuj a neokrádej ho. 3. Mojžíšova 19:13 Peníze tvého bližního ať jsou ti stejně drahé jako ty tvé. Okrádá-li někdo svého bližního o cokoliv, byť by to mělo hodnotu jen jediné koruny, je to jako by dotyčnému bral život. Jedním z pilířů, na kterých staví lidská společnost, je nedotknutelnost osobního vlastnictví. Odtud […]

Rubriky
Brit šalom

Rodina

A stvořiv Bůh toho člověka se svou pečetí jako svou podobu, stvořil je muže a ženu. A Bůh jim požehnal a Bůh jim řekl: „Buďte plodní a množte se, naplňte zemi a opanujte ji.“ Tu řekl člověk: „Tentokrát je to kost z mých kostí a tělo z mého těla, té, protože byla vzata z druha, […]

Rubriky
Brit šalom

Ochrana lidského života (zákaz krveprolévání)

Bůh udělal člověka s Boží pečetí, a proto budiž člověkem prolita krev toho, kdo by krev člověka prolil! Nevraždi! 1. Mojžíšova 9:6, 2. Mojžíšova 20:13 Rabi Akiva zdůrazňoval, že člověk je drahocenný proto, že byl stvořen k obrazu Božímu. Rabi Akiva dále učil, že pravidlo milovat bližního svého jako sám sebe je jednou z nejdůležitějších […]

Rubriky
Brit šalom

Další zákony

Po dvou z každého druhu ptactva, z každého druhu dobytka, z každého druhu pozemských plazů, dva z každého druhu. A má smlouva na jejich těle bude smlouvou navěky. Budou zachovávat Hospodinovu cestu, zjednávat spravedlnost a právo. 1. Mojžíšová 6:20, 17:13, 18:19 Kromě sedmi hlavních zákonů bylo noachidům přikázáno dodržovat i další zákony. Křížení Je zakázáno […]

Rubriky
Brit šalom

Zákony „žehnání“ Bohu (zákaz klnutí)

Chvalte Hospodina, všechny národy, pojďte ho všichni lidé velebit! Každý, kdo by proklel svého Boha, ponese svůj hřích. Žalm 117:1, 3. Mojžíšova 24:15 Jak noachidé, tak židé, mají zakázáno klnout či rouhat se Stvořiteli vesmíru. Přikázání má za cíl odstranit ze světa všechny podoby pesimistického pohledu na svět (tzv. škarohlídství). Lidé, kteří v Božím světě […]

Rubriky
Brit šalom

Poznání Boha

Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden! Nuže, vizte, já, já to jsem, a žádného božstva se mnou není. Neměj jiná božstva před mou tváří! 2. Mojžíšova 20:2, 5. Mojžíšova 6:4, 5. Mojžíšova 32:39, 2. Mojžíšova 20:3 Víra v to, že Bůh je, stejně jako víra v jedinost Boží, je […]

Rubriky
Brit šalom

Základní pravidla

Všechna ona slova řekl Bůh, říkaje: 2. Mojžíšová 20:1 Stvořitelova vůle je lidem odhalována prostřednictvím proroctví. Vrcholem prorockého odhalení je darování Tóry Bohem z nebes. Kdokoliv se prohlásí za proroka poslaného Bohem s pokyny pro lidstvo, musí být nejprve předveden před Moudré Izraele, aby byla ověřena jeho hodnověrnost a zjištěna míra, do jaké jsme povinni […]